ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clergyman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clergyman*, -clergyman-

clergyman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clergyman (n.) ผู้ที่เป็นสมาชิกองค์กรทางศาสนา
English-Thai: HOPE Dictionary
clergyman(เคลอ'จิเมิน) n. พระ,สมาชิกพวกพระ,หมอสอนศาสนา -pl. clergymen
English-Thai: Nontri Dictionary
clergyman(n) พระคริสต์,หมอสอนศาสนา,บาทหลวง,พระ,สาธุคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That English clergyman sent a number of telegrams yesterday.นักบวชอังกฤษคนนั้นส่ง โทรเลขหลายฉบับเมื่อบ่ายวานนี้
I always feel that a clergyman cannot be too careful.ฉันรู้สึกเสมอว่านักบวช ไม่สามารถที่จะระมัดระวังได้ดีพอ
Firstly, that it is the duty of a clergyman to set the example of matrimony in his parish.อย่างแรก เพราะมันเป็นภาระของบาทหลวง ที่ต้องทำเป็นตัวอย่าง ให้แก่ลูกวัดของเขา
Couldn't I be let in with the prisoner? I am a clergyman.ขอเข้าไปคุยข้างในได้มั้ย ผมเป็นพระ
I feel myself called on, not only by our relationship, but by my situation as a clergyman, to condole with you all on the grievous affliction you are now suffering under.ผมรู้สึกด้วยตนเองว่าควรจะมา ไม่ใช่เพียงเพราะ พวกเรามีความสัมพันธ์กันแต่เพราะสถานะความเป็นพระของผม ที่จะต้องแสดงความเสียใจต่อพวกคุณทุกคนในเรื่อง ผลกระทบที่น่าสลดใจที่พวกคุณกำลังทุกข์โศกกันอยู่
I do not think it incompatible with the office of a clergyman.ผมไม่คิดว่ามันผิดกับ การเป็นบาทหลวงนะครับ
My nephew, Miss Austen, condescends far indeed in offering to the daughter of an obscure and impecunious clergyman.มิสออสติน หลานชายฉันต้องลดตัวลงมา... คบหากับลูกสาวบาทหลวงธรรมดาๆ ที่แสนจะอัตคัต

clergyman ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牧师[mù shī, ㄇㄨˋ ㄕ, 牧师 / 牧師] chaplain; churchman; clergyman; parson; pastor; priest; rector

clergyman ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
牧師[ぼくし, bokushi] (n,adj-no) pastor; minister; clergyman; reverend; (P)
聖職者[せいしょくしゃ, seishokusha] (n) clergyman; churchman; clergy; (P)

clergyman ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สงฆ์[n.] (song) EN: Buddhist monk ; priest ; monk ; clergyman ; Sangha FR: bonze [m] ; moine bouddhiste [m] ; religieux [m] ; Sangha [m] ; communauté des moines [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clergyman
Back to top