ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bitter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bitter*, -bitter-

bitter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bitter (adj.) ขม Syn. acetic, tangy
bitter (adj.) ขมขื่น See also: ขื่นขม, ทุกข์ใจ, ระทมใจ, ชอกช้ำ, ตรอมตรม Syn. embittered, rancorous
bitter (adj.) หนาวจัด See also: หนาวมาก Syn. freezing
bitter-ender (n.) คนหัวรั้น See also: คนดื้อ
bitter-ender (n.) คนหัวรั้น See also: คนดื้อ Syn. stamina Ops. liberal, anarchist
bitter-sweet (adj.) ซึ่งนำมาซึ่งความสุขผสมความเศร้า
bitterly (adv.) ที่ขมขื่น See also: ที่ขื่นขมใจ, ที่ขุ่นเคืองใจ Syn. angrily, sourly
bitterly (adv.) ที่เสียดแทงใจ Syn. uncomfortably
bittern (n.) นกยุโรปชนิดหนึ่งตระกูล Heron
bitterness (n.) ความขมขื่น See also: ความชอกช้ำ, ความตรอมตรม, ความทุกข์ระทม
bitterness (n.) ความเคียดแค้น See also: ความโกรธแค้น, ความแค้น Syn. hatred, resentment
English-Thai: HOPE Dictionary
bitter(บิท'เทอะ) {bittered,bittering,bitters} adj. ขม,ขมขื่น,เผ็ดร้อน,ปวดแสบ,รุนแรง,ดุเดือด,จัด,หนาวจัด,สาหัส,อาฆาต n. ความขม,สิ่งที่รสขม vt. ทำให้ขม adj. ยิ่ง,จัด,มาก,รุนแรง, See also: bitterish adj. ดูbitter -bitterness n. ดูbitter คำที่มีความหมาย
bittern(บิท'เทอน) n. ยกกาน้ำ,นกยาง
bitters(บิท'เทอซ) n. ยาขม,ยาเจริญอาหาร,ยาบำรุงรสขม
English-Thai: Nontri Dictionary
bitter(adj) ขมขื่น,ปวดแสบ,รุนแรง,ดุเดือด
bitterness(n) ความขม,ความขมขื่น,ความรุนแรง
bittersweet(n) ไม้เลื้อย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bitter tonicยาขมบำรุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปากขม (v.) have a bitter taste in one´s mouth
ปากขม (v.) have a bitter taste in one´s mouth
ขม (adj.) bitter See also: astringent Ops. หวาน
เจ็บช้ำ (adj.) bitter See also: distressful, painful
เจ็บแสบ (adj.) bitter See also: painful, sore
เฝื่อน (adj.) bitter and harsh to the taste See also: unpalatable, ill-favoured Syn. ฝาด, ขื่น, เจื่อน, เฝื่อนฝาด
เฝื่อน (adj.) bitter and harsh to the taste See also: acrid Syn. ฝาด, ขื่น, เฝื่อนฝาด
เฝื่อนฝาด (adj.) bitter and harsh to the taste See also: unpalatable, ill-favoured Syn. ฝาด, ขื่น, เจื่อน
เฝื่อนฝาด (adj.) bitter and harsh to the taste See also: acrid Syn. ฝาด, ขื่น
ยาขม (n.) bitter pill
เจ็บแสบ (adv.) bitterly See also: caustically, tartly
ความขม (n.) bitterness Ops. ความหวาน
ขมขื่น (v.) feel bitter See also: be embittered, be painful Syn. ขื่นขม, ทุกข์ใจ, ระทมใจ, ชอกช้ำ, ตรอมตรม
ขื่น (v.) be bitter Syn. ขม, ฝาด Ops. หวาน
ขื่นขม (v.) feel bitter See also: feel gloomy, feel depressed, feel painful Syn. ขมขื่น, ระทม, ตรอมตรม, ทุกข์ใจ
ตรอมตรม (v.) feel bitter See also: feel gloomy, feel depressed, feel painful Syn. ขมขื่น, ระทม, ทุกข์ใจ
ตรอมตรม (v.) feel bitter See also: be embittered, be painful Syn. ขื่นขม, ทุกข์ใจ, ระทมใจ, ชอกช้ำ
ร้องไห้ (v.) cry bitterly See also: weep bitterly Syn. โศกี, คร่ำครวญ, อาดูร, เศร้าโศก, เสียใจ, สลลดใจ
ระทมใจ (v.) feel bitter See also: be embittered, be painful Syn. ขื่นขม, ทุกข์ใจ, ชอกช้ำ, ตรอมตรม
สลลดใจ (v.) cry bitterly See also: weep bitterly Syn. โศกี, ร้องไห้, คร่ำครวญ, อาดูร, เศร้าโศก, เสียใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I understand your bitternessฉันเข้าใจความขมขื่นของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I fought through a bitter life since I last heard your voice.ฉันสู้กับชีวิตขมขื่นของตัวเองมา ตั้งแต่ฉันได้ยินเสียงเธอล่าสุด
However, I have learned through bitter experience... that these decisions are not to be made lightly.แต่ผมได้เรียนรู้ ผ่านประสบการณ์ที่ขมขื่น ... ว่าการตัดสินใจเหล่านี้ ไม่ได้ที่จะทำเบา ๆ
The land teems with bitter ghosts... sick or starved and fallen where they stood.ที่ดิน teems กับผีขม... ... ตายจากสงครามป่วยหรืออดอาหารและลดลงที่พวกเขายืนอยู่
I'm not bitter anymore, because I know that what we had was real.ผมจะไม่เจ็บปวดอีกต่อไปแล้ว เพราะผมรู้ว่านั่นคือสิ่งที่เราเป็น นั่นคือเรื่องจริง
And Mrs. Chen, she's been really bitter because her husband lost a pile of money on the stock marketส่วนเจ๊เฉิน นี่ยิ่งแล้วใหญ่... ..เพราะคุณสามีเสียเงินไปจมหู ก็เล่นหุ้นนั่นแหละ
This is our family's sad and bitter war experienceนี่คือประสบการณ์ช่วงสงคราม ที่แสนหดหู่ของครอบครัวเรา
Because of the bitter aftertaste?เพราะรสขมมันติดปากงั้นเหรอ
And so that I don't get bitter and call you an ass for lying to us I'm gonna have to figure out a way to forgive you.แล้วฉันก็ไม่อยากขมขื่น... ...ที่ต้องเรียกคุณว่าไอ้งั่งที่โกหกเรา... ...ฉันจะไปคิดถึงเรื่องที่จะอภัยให้คุณ
Probably just think I was all bitter because they gave me away.คงคิดอยู่ว่าฉันดีขึ้นเพราะพวกเค้าเอาชั้นให้คนอื่น
But the bitter truth we critics must face is that in the grand scheme of things, the average piece of junk is probably more meaningful than our criticism designating it so.แต่ความจริงที่เจ็บปวดที่เหล่านักวิจารณ์ต้องเผชิญก็คือ เมื่อพิจารณาในทางอื่นๆแล้ว อาหารถูกๆสักจาน ก็อาจมีความหมาย มากกว่า คำวิจารณ์ที่เราได้มอบให้แก่มัน
Romeo, Romeo, a pint of bitter for Romeo?โรมีโอ ท่านเหมือนยาขมจริงๆโรมีโอ
Many years ago, there was a lost traveler and he's weeping bitter tears because he cannot find his way home.หลายปีก่อน มีคนที่หลงทาง... ..เขาร้องไห้เพราะหาทางกลับบ้านไม่ได้

bitter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切骨之仇[qiè gǔ zhī chóu, ㄑㄧㄝˋ ㄍㄨˇ ㄓ ㄔㄡˊ, 切骨之仇] bitter hatred; hatred that cuts to the bone
含辛茹苦[hán xīn rú kǔ, ㄏㄢˊ ㄒㄧㄣ ㄖㄨˊ ㄎㄨˇ, 含辛茹苦] bitter hardship; to bear one's cross
严寒[yán hán, ㄧㄢˊ ㄏㄢˊ, 严寒 / 嚴寒] bitter cold; severe winter
惨笑[cǎn xiào, ㄘㄢˇ ㄒㄧㄠˋ, 惨笑 / 慘笑] bitter smile
苦味[kǔ wèi, ㄎㄨˇ ㄨㄟˋ, 苦味] bitter taste; bitterness
苦涩[kǔ sè, ㄎㄨˇ ㄙㄜˋ, 苦涩 / 苦澀] bitter and astringent; pained; agonized
切肤之痛[qiè fū zhī tòng, ㄑㄧㄝˋ ㄈㄨ ㄓ ㄊㄨㄥˋ, 切肤之痛 / 切膚之痛] keenly felt pain; bitter anguish
沉痛[chén tòng, ㄔㄣˊ ㄊㄨㄥˋ, 沉痛] grief; remorse; deep in sorrow; bitter (anguish); profound (condolences)
逆耳之言[nì ěr zhī yán, ㄋㄧˋ ㄦˇ ㄓ ㄧㄢˊ, 逆耳之言] speech that grates on the ear (成语); bitter truths; home truths (that one does not want to hear)
严酷[yán kù, ㄧㄢˊ ㄎㄨˋ, 严酷 / 嚴酷] bitter; harsh; grim; ruthless; severe; cut-throat (competition)
惨烈[cǎn liè, ㄘㄢˇ ㄌㄧㄝˋ, 惨烈 / 慘烈] bitter; desperate
惨痛[cǎn tòng, ㄘㄢˇ ㄊㄨㄥˋ, 惨痛 / 慘痛] bitter; painful; deeply distressed
[kǔ, ㄎㄨˇ, 苦] bitter; intensely; miserable; painful
卤水[lǔ shuǐ, ㄌㄨˇ ㄕㄨㄟˇ, 卤水 / 鹵水] brine; bittern
辛酸[xīn suān, ㄒㄧㄣ ㄙㄨㄢ, 辛酸] pungent (taste); bitter; fig. sad; miserable
咸涩[xián sè, ㄒㄧㄢˊ ㄙㄜˋ, 咸涩 / 鹹澀] salty and bitter; acerbic

bitter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴーヤー;ゴーヤ[, go-ya-; go-ya] (n) (See 苦瓜) (Okinawan name for) bitter melon (Momordica charantia)
チャンプルー[, chanpuru-] (n) chanpuru; champuru; Okinawan stir-fry dish, usually containing vegetables (especially bitter melon), tofu, meat or fish (poss. from Indonesian "campur" meaning mixed)
ビター[, bita-] (adj-na) (1) bitter (flavor); (n) (2) bitter (type of beer)
ひどい目にあう;酷い目に遭う;酷い目に遇う[ひどいめにあう, hidoimeniau] (exp,v5u) to have a bad time; to go through a bitter experience; to get into trouble; to get hurt; to suffer
ポン酢(ateji)[ポンず, pon zu] (n) (1) (See ポンス・1) juice pressed from a bitter orange; (2) (abbr) (See ポン酢醤油) ponzu (Japanese sauce made primarily of soy sauce and citrus juice)
凛々;凛凛[りんりん, rinrin] (adj-t,adv-to) (1) severe; intense; awe-inspiring; commanding; (2) biting; bitter (cold); piercing; frigid
夏蜜柑[なつみかん, natsumikan] (n) Chinese citron (Citrus natsudaidai); bitter summer orange (mandarin)
徹底抗戦[てっていこうせん, tetteikousen] (n) do-or-die resistance; resistance to the bitter end
恨めしい;怨めしい;怨しい(io);恨しい(io)[うらめしい, urameshii] (adj-i) reproachful; hateful; bitter
懲り懲り[こりごり, korigori] (adj-na,n,vs) bitter experience; learning from a bad experience; having had enough (of something unpleasant); having had a bellyful; being sick and tired (of something); being fed up
戦い抜く[たたかいぬく, tatakainuku] (v5k) to fight to the bitter end
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P)
残念無念[ざんねんむねん, zannenmunen] (n,adj-na) deep regret; bitter disappointment; chagrin; vexation
残念至極[ざんねんしごく, zannenshigoku] (n,adj-na) deep regret; bitter disappointment; chagrin; vexation
痛棒[つうぼう, tsuubou] (n) (1) severe attack; bitter (harsh) criticism; (2) stick used to strike inattentive Zen meditators
益智[やくち, yakuchi] (n) bitter seeded cardamon
紅涙[こうるい, kourui] (n) feminine tears; bitter tears; tears of blood
苦さ[にがさ, nigasa] (n) bitterness; bitter taste
苦味(P);苦み[にがみ(P);くみ, nigami (P); kumi] (n,adj-no) bitterness; bitter taste; (P)
苦杯[くはい, kuhai] (n) bitter experience (ordeal)
苦瓜[ニガウリ;にがうり, nigauri ; nigauri] (n) (See 蔓茘枝) bitter melon (Momordica charantia)
苦笑[くしょう, kushou] (n,vs) bitter smile; wry smile; strained laugh; sarcastic laugh; (P)
苦虫[にがむし, nigamushi] (n) making a sour face (as if having consumed a bitter bug)
苦虫を噛みつぶしたよう[にがむしをかみつぶしたよう, nigamushiwokamitsubushitayou] (exp,adj-na) (See 苦虫) sour (expression, as if having consumed a bitter bug)
茘枝[れいし, reishi] (n) (1) (See ライチ) litchi (Nephelium litchi); lychee; lichee; litchi nut; (2) (abbr) (See 蔓茘枝) bitter melon (Momordica charantia); (3) (abbr) (See 茘枝貝) Thais bronni (species of muricid gastropod)
血の涙[ちのなみだ, chinonamida] (exp) shedding bitter tears
酸いも甘いも噛み分ける[すいもあまいもかみわける, suimoamaimokamiwakeru] (exp,v1) to be experienced in the ways of the world; to taste the bitter and the sweet
飽くまで;飽く迄[あくまで, akumade] (adv) (uk) to the end; to the bitter end; to the last; stubbornly; persistently; to the utmost
アブラボテ[, aburabote] (n) oily bitterling (Tanakia limbata)
イタセンパラ;いたせんぱら[, itasenpara ; itasenpara] (n) deepbody bitterling (species of cyprinid, Acheilognathus longipinnis)
オレンジビターズ[, orenjibita-zu] (n) orange bitters
カゼトゲタナゴ[, kazetogetanago] (n) Rhodeus atremius atremius (subspecies of Kyushu bitterling)
ニシキギ科[ニシキギか, nishikigi ka] (n) Celastraceae (plant family); bittersweet
ビターズ[, bita-zu] (n) bitters
ホロ苦い;ほろ苦い[ホロにがい(ホロ苦い);ほろにがい(ほろ苦い), horo nigai ( horo nigai ); horonigai ( horo nigai )] (adv,adj-i) bittersweet; slightly bitter; something that has a strong taste that adults favor
五味[ごみ, gomi] (n) (1) five flavors (sweet, salty, spicy, sour, bitter); five palates; five tastes; (2) {Buddh} (See 五時教) five flavors (milk at various stages of making ghee
否という程[いやというほど, iyatoiuhodo] (n) persistently; bitterly; extremely
寒気凛々;寒気凛凛[かんきりんりん, kankirinrin] (adj-t,adv-to) it (the weather) being piercing (bitterly) cold
底寒い[そこさむい, sokosamui] (adj-i) bitterly cold
微苦笑[びくしょう, bikushou] (n,vs) faint, ironic or bittersweet smile

bitter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟักข้าว [n.] (fakkhāo) EN: spring bitter cucumber ; Momordica cochinchinensis FR: Momordica cochinchinensis
เฝื่อน[adj.] (feūoen) EN: queer ; bitter FR: âpre
เจ็บปวด[adj.] (jeppūat) EN: painful ; anguished ; hurt ; offended ; bitter ; distressful ; sore FR: douloureux ; endolori
เจ็บแสบ[adj.] (jepsaēp) EN: bitter ; painful ; sore FR:
ขื่น[adj.] (kheūn) EN: unpleasantly bitter ; bitter-sour tasting ; bitter ; astringent ; unpalatable ; mouthpuckering ; gagging taste FR:
ขื่นขม[v.] (kheūnkhom) EN: feel bitter FR:
ขม[adj.] (khom) EN: bitter ; astringent FR: amer
ขมขื่น[v.] (khomkheūn) EN: feel bitter ; be embittered ; be painful FR: être amer
ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ[n. exp.] (kuaytīo kai) EN: rice noodles with chicken and bitter melon FR:
มะระ[n.] (mara) EN: bitter gourd ; bitter cucumber ; carilla fruit FR: concombre amer [m] ; courge amère [f]
มะระจีน [n. exp.] (mara Jīn) EN: Chinese bitter gourd ; balsam Pear ; bitter cucumber ; leprosy gourd ; bitter gourd FR:
มะระขี้นก [n. exp.] (mara khīnok) EN: wild bitter gourd ; balsam apple ; balsam pear ; bitter cucumber ; bitter gourd ; carilla fruit ; Momordica charantia FR: Momordica charantia
มีรสขม [v. exp.] (mī rot khom) EN: have a bitter taste FR: avoir un goût amer
ปากขม [v. exp.] (pāk khom) EN: have a bitter taste in one's mouth FR: avoir un goût amer dans la bouche
ปากร้าย[v.] (pākrāi) EN: be sharp-tongued ; be foul-mouthed ; be given to abuses ; be bitter of speech FR: être mauvaise langue
ระกำใจ[v. exp.] (rakam jai) EN: be bitter FR:
ระทมใจ[v. exp.] (rathom jai) EN: feel bitter FR:
รู้สึกขื่นขม[v. exp.] (rūseuk kheū) EN: feel bitter FR:
สู้ตาย[v. exp.] (sū tāi) EN: fight to the bitter end FR:
ตรมตรอม[v.] (tromtrøm) EN: feel bitter FR:
ตรอมตรม[v.] (trømtrom) EN: feel bitter FR:
ยาขม[n. exp.] (yā khom) EN: bitter pill FR: médicament amer [m]
ยันป้าย[adv.] (yanpāi) EN: doggedly ; always ; forever ; to the end ; to the bitter end FR:
ช้ำใจ[adj.] (chamjai) EN: distressed ; embittered FR:
เจ็บแสบ[v.] (jepsaēp) EN: be rankled (by/over) ; be embittered (by/over) FR:
เจ็บแสบ[adv.] (jepsaēp) EN: bitterly ; caustically ; tartly FR:
เข็ญ[n.] (khen) EN: bitterness ; suffering ; misery ; hardship ; distress FR: pauvreté [f] ; détresse [f] ; souffrance [f]
ความขม[n.] (khwām khom) EN: bitterness FR: amertume [f]
ความขมขื่น[n.] (khwām khomk) EN: bitterness FR: amertume [f]
ความขมขื่น[n.] (khwām khomk) EN: bitterness FR: amertume [f] ; acrimonie [f]
กลืนความขมขื่น[v. exp.] (kleūn khwām) EN: swallow one's bitterness FR: avaler son amertume ; ravaler son amertume
หมกไหม้[adj.] (mokmai) EN: weighed down with anxiety ; burning with bitterness ; tormented FR:
นกยางแดงใหญ่[n. exp.] (nok yāng da) EN: Great Bittern ; Eurasian Bittern FR: Butor étoilé [m] ; Butor d’Europe [m] ; Grand Butor [m]
นกยางดำ[n. exp.] (nok yāng da) EN: Black Bittern FR: Blongios à cou jaune [m] ; Blongios noir [m]
นกยางไฟหัวดำ[n. exp.] (nok yāng fa) EN: Yellow Bittern FR: Blongios de Chine [m] ; Blongios chinois [m]
นกยางไฟหัวเทา[n. exp.] (nok yāng fa) EN: Schrenck's Bittern ; Von Schrenck's Bittern FR: Blongios de Schrenck [m] ; Blongios oriental [m] ; Blongios de Mandchourie [m]
นกยางไฟธรรมดา[n. exp.] (nok yāng fa) EN: Cinnamon Bittern ; Chestnut Bittern FR: Blongios cannelle [m]
ระกำใจ[adj.] (rakam jai) EN: embittered ; resentful FR:
โศกาดูร[v.] (sōkādūn) EN: cry bitterly ; weep bitterly FR:
ทุกข์[n.] (thuk) EN: sorrow ; distress ; trouble ; adversity ; anxiety ; bitterness ; sadness ; misery ; pain ; suffering FR: tristesse [f] ; chagrin [m] ; peine [f] ; amertume [f] ; misère [f] ; douleur [f] ; souffrance [f] ; détresse [f] ; tourment [m] ; désolation [f]

bitter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Graurückendommel {f} [ornith.]African Dwarf Bittern
Nordamerikanische Rohrdommel {f} [ornith.]American Bittern
Australische Rohrdommel {f} [ornith.]Australian Bittern
Bitterkeit {f}; Erbitterung
Bitterkeit {f}; Verbitterung
Bittermandel {f}bitter almond
Bitterstoff {m} | Bitterstoffe
bitter {adj}bitter
bitter {adv}bitterly
Chinadommel {f} [ornith.]Chinese Little Bittern
Zimtdommel {f} [ornith.]Cinnamon Bittern
Wermutstropfen {m}drop of bitterness
Erbitterung {f} | Erbitterungen
Bindenreiher {m} [ornith.]Forest Bittern
Amerikanische Zwergdommel {f} [ornith.]Least Bittern
Magenbitter {m}bitters

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bitter
Back to top