ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grieve

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grieve*, -grieve-

grieve ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grieve (vi.) เศร้าโศก See also: เสียใจ Syn. distress, torment Ops. comfort
grieve (vt.) ทำให้เจ็บปวด See also: ทำให้โศกเศร้าเสียใจ Syn. distress Ops. comfort
grieve for (phrv.) แสดงความเสียใจกับ See also: สลดใจกับ, เสียใจกับ Syn. lament for, mourn for
grieve over (phrv.) รู้สึกเสียใจกับ See also: เศร้าโศกกับ Syn. lament for, sorrow over
griever (n.) คนเศร้าโศก See also: คนคร่ำครวญ Syn. lamemter, weeper
English-Thai: HOPE Dictionary
grieve(กรีฟว) vi. เสียใจ,สลดใจ. vt. เสียใจ,ทำให้เสียใจ,ทำให้สลดใจ, Syn. sadden
English-Thai: Nontri Dictionary
grieve(vi) เศร้าโศก,เสียใจ,ทุกข์ใจ,สลดใจ,โทมนัส
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรอมใจ (v.) grieve See also: mourn, pine away, regret, be sad, be sorrowful, be disconsolate Syn. ตรอมใจ
ตกใน (v.) grieve See also: be tormented, cry silently to oneself Syn. น้ำตาตกใน
ตรม (v.) grieve See also: mourn, pine away, regret, be sad, be sorrowful, be disconsolate Syn. ตรอมตรม, ระทม, เศร้า, ทุกข์ใจ
ตรมใจ (v.) grieve See also: mourn, pine away, regret, be sad, be sorrowful, be disconsolate Syn. ตรอมใจ, กรอมใจ
ตรอม (v.) grieve See also: mourn, pine away, regret, be sad, be sorrowful, be disconsolate Syn. ตรม, ตรอมตรม, ระทม, เศร้า, ทุกข์ใจ
ตรอมตรม (v.) grieve See also: mourn, pine away, regret, be sad, be sorrowful, be disconsolate Syn. ตรม, ระทม, เศร้า, ทุกข์ใจ
ตรอมใจ (v.) grieve See also: mourn, pine away, regret, be sad, be sorrowful, be disconsolate Syn. กรอมใจ
ทิ่มแทงใจ (v.) grieve See also: hurt one´s feeling, offend Syn. เสียดแทงใจ, ทำร้ายจิตใจ, แทงใจดำ
น้ำตาตกใน (v.) grieve See also: be tormented, cry silently to oneself
บาดใจ (v.) grieve See also: hurt one´s feeling, offend Syn. เสียดแทงใจ, ทิ่มแทงใจ, ทำร้ายจิตใจ, แทงใจดำ
หม่นหมอง (v.) grieve See also: be mournful, be sad Syn. เศร้าหมอง, ห่อเหี่ยวใจ, หดหู่, สลด, เศร้า Ops. เบิกบาน, แจ่มใส, สบายใจ, ร่าเริง
ห่อเหี่ยวใจ (v.) grieve See also: be mournful, be sad Syn. เศร้าหมอง, หดหู่, สลด, เศร้า Ops. เบิกบาน, แจ่มใส, สบายใจ, ร่าเริง
เสียดแทงใจ (v.) grieve See also: hurt one´s feeling, offend Syn. ทิ่มแทงใจ, ทำร้ายจิตใจ, แทงใจดำ
เสียใจ (v.) grieve See also: lament Syn. เศร้า, เศร้าโศก Ops. ยินดี, ร่าเริง, รื้นเริง
โศกสลด (v.) grieve See also: sadden, be sad, be sorrowful, distress, be melancholy, be depressed, be unhappy, be mournful Syn. เศร้าโศก, เศร้าสลด, หดหู่
โศกเศร้า (v.) grieve See also: lament Syn. เศร้า, เศร้าโศก, เสียใจ Ops. ยินดี, ร่าเริง, รื้นเริง
กรมเกรียม (v.) be grieved See also: be sore at heart, sorrow Syn. ตรมเตรียม, เกรียมกรม
ตรมเตรียม (v.) be grieved See also: be sore at heart, sorrow Syn. เกรียมกรม, กรมเกรียม
เกรียมกรม (v.) be grieved See also: be sore at heart, sorrow Syn. ตรมเตรียม, กรมเกรียม
เตรียมตรม (v.) be grieved See also: be sore at heart, sorrow Syn. ตรมเตรียม, เกรียมกรม, กรมเกรียม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I grieve equally for every family that has been visited with the same... unimaginable news that we have received today.ผมขอแสดงความเสียใจไปยังทุกๆครอบครัว ที่เคยประสบกับเหตุการณ์ ที่ไม่ได้คาดหมายมาก่อนแบบนี้ เหมือนที่เราได้รับวันนี้
We are people who grieve the future of Earth.พวกเราคือคนที่เศร้าใจกับอนาคตของโลกใบนี้นะสิ
I know you need to grieve a relationship. It's only natural.ฉันรู้ เธอเสียใจมาก แต่มันเรื่องของธรรมชาตินะ
I need time to grieve without being reminded why.หนูต้องการเวลาที่จะเศร้า โดยไม่รู้ว่าทำไม
I need time to grieve without being reminded why.หนูต้องเวลาที่จะเศร้า โดยไม่รู้ว่าทำไม
I still grieve for him...ฉันยังคงเสียใจต่อการจากไปของเขา...
But miss Blair not yet grieve properly.แต่คุณแบลร์ยังไม่เสียใจเท่าไหร่นัก
And I also know that you grieve privately.ผมรู้ว่าคุณจะเก็บไปเสียใจคนเดียว.
She might force him to grieve the same way she does.เธอต้องการโต้คืนให้เขารับรู้ถึงการสูญเสียอย่างที่เธอได้รับ. ที่ไหน?
Well, people grieve in different ways.คนเราเศร้าโศกแตกต่างกัน
I have no desire for war... or to grieve you any more than I already have.ข้าไม่ได้ปรารถนาสงคราม.. หรือทำให้เจ้าเศร้าโศก มากไปกว่าเดิม
I can grieve it and move on.ถึงจะเสียใจ แต่ฉันก็จะก้าวต่อไป

grieve ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伤心致死[shāng xīn zhì sǐ, ㄕㄤ ㄒㄧㄣ ㄓˋ ㄙˇ, 伤心致死 / 傷心致死] to grieve to death; to die of a broken-heart
悲悼[bēi dào, ㄅㄟ ㄉㄠˋ, 悲悼] mourn; grieve over sb's death
[āi, ㄞ, 哀] sorrow; grief; pity; to grieve for; to pity; to lament
伤心[shāng xīn, ㄕㄤ ㄒㄧㄣ, 伤心 / 傷心] to grieve; broken-hearted
伤心蒿目[shāng xīn hāo mù, ㄕㄤ ㄒㄧㄣ ㄏㄠ ㄇㄨˋ, 伤心蒿目 / 傷心蒿目] to grieve; broken-hearted
[dá, ㄉㄚˊ, 怛] distressed; alarmed; shocked; grieved
忧伤[yōu shāng, ㄧㄡ ㄕㄤ, 忧伤 / 憂傷] distressed; sorrowing; sad; worried; grieved; laden with grief
哀伤[āi shāng, ㄞ ㄕㄤ, 哀伤 / 哀傷] grieved; sad; distressed
[dāo, ㄉㄠ, 忉] grieved
[chōng, ㄔㄨㄥ, 忡] grieved; distressed; sad; uneasy
悲哀[bēi āi, ㄅㄟ ㄞ, 悲哀] grieved; sorrowful
悲痛[bēi tòng, ㄅㄟ ㄊㄨㄥˋ, 悲痛] grieved; sorrowful
惨怛[cǎn dá, ㄘㄢˇ ㄉㄚˊ, 惨怛 / 慘怛] grieved; distressed
惨然[cǎn rán, ㄘㄢˇ ㄖㄢˊ, 惨然 / 慘然] grieved; distressed
[chóu, ㄔㄡˊ, 懤] grieved, pained
痛心[tòng xīn, ㄊㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ, 痛心] grieved; pained
[xù, ㄒㄩˋ, 顼 / 頊] grieved; anxious
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, 怆 / 愴] mournful; sad; grieved; sorry

grieve ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘆き悲しむ[なげきかなしむ, nagekikanashimu] (v5m) to grieve and moan
悼む[いたむ, itamu] (v5m) to grieve over; to mourn; to lament; (P)
泣かす[なかす, nakasu] (v5s) (1) (See 泣かせる) to make someone cry; to move someone to tears; (2) to grieve
泣かせる[なかせる, nakaseru] (v1,vt) (1) (See 泣かす) to make someone cry; to move someone to tears; (2) to let cry; (3) to grieve
嘆く(P);歎く[なげく, nageku] (v5k,vi) to sigh; to lament; to grieve; (P)
心を痛める[こころをいためる, kokorowoitameru] (exp,v1) to be grieved at heart; to be troubled; to be worried; to trouble oneself (about something)
心外千万[しんがいせんばん, shingaisenban] (n,adj-na) being totally upset (by); being completely nonplused (by); being mortified (at); feeling aggrieved (at); finding (it) highly regrettable
憂える(P);愁える[うれえる, ureeru] (v1,vt) to grieve; to lament; to be anxious; to be distressed; (P)
歎じる[たんじる, tanjiru] (v1,vi) (See 歎ずる) to grieve; to lament; to sigh in admiration
歎ずる;嘆ずる[たんずる, tanzuru] (vz,vi) (See 歎じる) to grieve; to lament; to sigh in admiration
潮垂れる[しおたれる, shiotareru] (v1,vi) to weep copiously; to grieve; to be dejected
痛める[いためる, itameru] (v1,vt) to hurt; to injure; to cause pain; to worry; to bother; to afflict; to be grieved over
納まらない[おさまらない, osamaranai] (adj-i) feeling grieved; unsatisfied
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
嘆く[なげく, nageku] Thai: สลดใจ English: to grieve

grieve ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful ; bemoan ; grieve over the loss of ; miss ; long for FR: déplorer ; regretter
อาวรณ์[v.] (āwøn) EN: miss ; bemoan the loss of ; grieve ; long for ; yearn (for) ; pine for FR:
บาดใจ[v.] (bātjai) EN: be hurt ; grieve ; hurt the feelings FR: offenser ; froisser
กำสรวล[v.] (kamsūan) EN: lament ; grieve ; cry ; weep (for) FR:
คร่ำครวญ[v.] (khramkhrūan) EN: lament ; moan and groan ; grieve ; wail FR: gémir ; se lamenter
น้ำตาตกใน[v. exp.] (nāmtā tokna) EN: grieve ; be tormented ; cry silently FR: souffrir en silence
สลด[v.] (salot) EN: sadden ; grieve FR: attrister
สลดใจ[v.] (salotjai) EN: be sad ; be sorrowful ; grieve FR:
เศร้าสลด[v.] (sao salot) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful FR:
เสียใจ[v.] (sīajai) EN: be sorry ; regret ; grieve ; show regret FR: être désolé ; être attristé ; regretter ; déplorer
เสียดแทงใจ[v. exp.] (sīet thaēng) EN: grieve FR:
โศก[v.] (sōk) EN: grieve ; sadden FR:
โศกศัลย์[v.] (sōksan) EN: grieve ; lament ; feel depressed FR:
โศกเศร้า[v.] (sōk sao) EN: feel depressed ; grieve ; feel sorrowful ; be sad ; lament ; be unhappy ; be dispirited ; feel blue FR:
ทำร้ายจิตใจ[v. exp.] (thamrāi jit) EN: hurt one's feeling ; grieve ; sadden ; distress ; pain ; upset ; wound FR: peiner ; attrister ; blesser
ตรม[v.] (trom) EN: grieve ; sorrow ; mourn FR:
ตรอม[v.] (trøm) EN: grieve FR:
ตรมใจ[v. exp.] (trom jai) EN: grieve ; mourn ; pine away ; regret FR:
ตรอมใจ[v.] (trømjai) EN: grieve FR:
แค้น[v.] (khaēn) EN: harbour resentment against ; harbour a grudge ; be resentful ; feel aggrieved ; have malice ; rankle ; be vengeful FR: avoir de la rancoeur ; être indigné ; enrager
เกรียมกรม[v.] (krīemkrom) EN: be grieved FR:
เตรียมตรม[v.] (trīemtrom) EN: be grieved FR:
ตรมเตรียม[v.] (tromtrīem) EN: be grieved FR:
อย่างหนัก[adv.] (yāng nak) EN: harshly ; severely ; heavily FR: grièvement ; gravement ; fortement

grieve ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschädigte {m,f}; Geschädigteraggrieved party

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grieve
Back to top