ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expound

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expound*, -expound-

expound ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expound (vt.) อธิบายอย่างละเอียด See also: ชี้แจง, ขยายความ Syn. delineate, describe, express
expound to (phrv.) อธิบายให้กับ
English-Thai: HOPE Dictionary
expound(อิคซเพาดฺ') vt. อธิบาย,ชี้แจง,สาธก,แก้ตัว., See also: expounder n.
English-Thai: Nontri Dictionary
expound(vt) อธิบาย,ชี้แจง,แจ้ง,แก้ตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you really want me to expound on my own prowess?หรือคุณอยากให้ฉัน อธิบายถึงความสามารถอันล้นเหลืออย่างละเอียดล่ะ
Evan, you want to expound on that?เอเว่น นายอยากที่จะอธิบายมันไหม?
Any thought profound That I might expoundความคิดึลกซึ้งใด ๆที่ฉันอาจมีให้
I plan on having you publish a scientific paper expounding the discredited Velikovsky hypothesis.รู้ไว้ด้วย ฉันวางแผนให้นาย ตีพิมพ์ผลงานวิทยาศาสตร์ แก้ตัวแทนสมมติฐานของ เบลล่า คอสฟสกี้ที่ถูกทำให้เสื่อมเสีย
Expounded something called Gaia theory about the world healing itself or some such.บันทึกทฤษฎีกายา ถึงการเยียวยาของโลกนั้น

expound ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敷演[fū yǎn, ㄈㄨ ㄧㄢˇ, 敷演] variant of 敷衍; to elaborate (on a theme); to expound (the meaning of the classics)
说法[shuō fǎ, ㄕㄨㄛ ㄈㄚˇ, 说法 / 說法] way or style of speaking; statement; wording; to expound Buddhist teaching
诠释[quán shì, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ, 诠释 / 詮釋] annotate; annotation; expound; decode

expound ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
詳しく述べる[くわしくのべる, kuwashikunoberu] (v1) to expound
先生の述[せんせいのじゅつ, senseinojutsu] (n) teachers statement (expounding)
喝破[かっぱ, kappa] (n,vs) (1) arguing someone down; scolding; rebuking; correcting; (2) proclaiming (the truth); expounding; (P)
転法輪[てんぼうりん, tenbourin] (n) (See 法輪) expounding the teachings of Buddha; spinning the dharma wheel

expound ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate ; account for FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
บรรยายธรรม[v. exp.] (banyāi tham) EN: preach ; expound the dharma FR: professer (vx)
แจง[v.] (jaēng) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
แถลง[v.] (thalaēng) EN: state ; declare ; announce ; express ; expound ; make a statement ; relate a story ; address an audience FR: publier ; rendre public ; exposer
เทศนา[v.] (thēsanā = t) EN: give a sermon ; preach ; expound the Doctrine FR: faire un sermon
เทศนา[v.] (thētsanā = ) EN: give a sermon ; preach ; expound the Doctrine FR: faire un sermon
ธรรมเทศนา[n.] (thammathēsa) EN: expounding the Dhamma ; preaching ; exposition of the Doctrine ; sermon FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า expound
Back to top