ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

honest

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *honest*, -honest-

honest ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
honest (adj.) ซื่อตรง See also: สุจริต, ซื่อสัตย์ Syn. moral, uncorrupt, upright
honest (adj.) ยุติธรรม See also: ไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่ง, ไม่ลำเอียง, เที่ยงตรง, เที่ยงธรรม
honest livelihood (n.) สัมมาชีพ See also: การทำมาหากินสุจริต
honest to goodness (idm.) พูดความจริง
honestly (adv.) อย่างจริงใจ
honestly (adv.) อย่างยุติธรรม See also: อย่างเที่ยงตรง, อย่างเที่ยงธรรม Syn. fairly, impartially, justly Ops. dishonestly
honesty (n.) ความจริงใจ
honesty (n.) ความซื่อสัตย์ See also: ความเที่ยงตรง, ความเที่ยงธรรม Syn. incorruptibility, integrity, uprightness
English-Thai: HOPE Dictionary
honest(ออน'นิสทฺ) adj. ซื่อสัตย์,สุจริต,ชื่อตรง,ไม่ปลอม,ไม่เจือปน,น่าเชื่อถือ,ถ่อมตัว,ง่าย ๆ ,เรียบ ๆ, See also: honestness n., Syn. open,truthful,just,fair,sincere
honestly(ออน'นิสลี) adv. อย่างซื่อสัตย์ interj. คำอุทานแสดงความไม่เชื่อถือหรือความตกใจหน่อย ๆ หรืออื่น ๆ
honesty(ออน'นิสที) n. ความซื่อสัตย์,ความสุจริต,ความจริงใจ, Syn. integrity,openness
English-Thai: Nontri Dictionary
honest(adj) ซื่อสัตย์,ด้วยน้ำใสใจจริง, เถรตรง
honesty(n) ความซื่อตรง,ความซื่อสัตย์สุจริต, ความเถรตรง,ความจริงใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Honestyความซื่อสัตย์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กุศลกรรมบถ (n.) ten principles of an honest man See also: Dasa Kusala-karm, ten wholesome actions Ops. อกุศลกรรมบถ
ซื่อ (adj.) honest See also: faithful, straightforward Syn. ตรง, ซื่อสัตย์, ซื่อตรง Ops. คด
ซื่อเกินไป (adj.) honest See also: straightforward, forthright, direct, frank, candid Syn. เถรตรง, ตรงเกินไป
ตงฉิน (adj.) honest See also: upright, of high integrity, loyal, faithful, trusty, sincere Syn. ซื่อสัตย์, ซื่อตรง, สุจริต, ซื่อ, มือสะอาด Ops. คดโกง, ทุจริต
ตรงเกินไป (adj.) honest See also: straightforward, forthright, direct, frank, candid Syn. เถรตรง, ซื่อเกินไป
มือขาวสะอาด (adj.) honest See also: trustworthy, upright, virtuous, honorable
มือสะอาด (adj.) honest See also: trustworthy, upright, virtuous, honorable Syn. มือขาวสะอาด
สัตย์ (n.) honest Syn. ซื่อสัตย์, ซื่อตรง Ops. เท็จ, ความเท็จ
สัตย์ (adj.) honest See also: faithful, truthful, loyal Syn. สัตย์ซื่อ, ซื่อสัตย์ Ops. เท็จ
สัตย์ซื่อ (adj.) honest See also: faithful, truthful, loyal Syn. ซื่อสัตย์ Ops. เท็จ
สุจริต (adj.) honest See also: truthful, trustworthy Syn. ซื่อสัตย์, ซื่อสัตย์สุจริต, ซื่อตรง Ops. ทุจริต
เถนตรง (adj.) honest See also: straightforward, forthright, direct, frank, candid Syn. เถรตรง, ซื่อเกินไป, ตรงเกินไป
เถรตรง (adj.) honest See also: straightforward, forthright, candid Syn. ซื่อ, ตรงไปตรงมา
เที่ยงตรง (adj.) honest See also: impartial, fair-minded, unbiased, righteous, upright, dispassionate Syn. ซื่อตรง, ยุติธรรม, เที่ยงธรรม
ไร้มารยา (adj.) honest
ธรรมยุทธ์ (n.) honest flight See also: competition in religious matters or virtues
เจตนาดี (n.) honest intention Ops. เจตนาร้าย
เจตนาบริสุทธิ์ (n.) honest intention Syn. เจตนาดี Ops. เจตนาร้าย
สัมมาชีพ (n.) honest livelihood Syn. สัมมาอาชีวะ
ซื่อ (adv.) honestly See also: faithfully, straightforwardly Syn. ซื่อๆ Ops. คด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You have not been honest with meคุณไม่ซื่อสัตย์กับฉัน
He is an honest personเขาเป็นคนซื่อสัตย์คนหนึ่ง
You should build your reputation on being honestคุณควรจะสร้างชื่อเสียงในเรื่องความซื่อสัตย์
You have to make your reputation on being honestคุณต้องสร้างชื่อเสียงในเรื่องของความซื่อสัตย์
I can honestly say...I'm a changed manฉันสามารถกล่าวอย่างจริงใจได้ว่า ฉันเปลี่ยนไปแล้ว
I can honestly say I have never seen this showกล่าวโดยความสัตย์ฉันไม่เคยเห็นการแสดงนี่มาก่อน
To be honest, I wish you'd stop caring about meพูดตามตรงนะฉันอยากให้เธอเลิกกังวลเกี่ยวกับฉันเสียที
If you honestly believe that love is out there, it will comeถ้าคุณเชื่อมั่นอย่างจริงใจว่ามีความรักอยู่ที่นั่น ความรักมันก็จะมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If we play our cards right, we'll be on Easy Street, or my name isn't Honest John.บนถนนง่ายหรือชื่อของฉันไม่ จริงใจจอห์น
Oh, no,Jiminy, that's Mr Honest John.โอ้ไม่ จิมืนี ที่นายจอห์นจริงใจ
That shows you how low Honest John will stoop, eh, Giddy?ที่แสดงให้เห็นวิธีการที่ต่ำ จริงใจจอห์น จะก้มใช่มั้ย, หวิว?
I'll be honest with you.ฉันจะซื่อสัตย์กับคุณ
I'm an honest farmer! I'm innocent of any--ฉันเป็นแค่ชาวนาซื่อๆ คนหนึ่ง ฉันบริสุทธิ์ทุก...
And if an honest man like you should make enemies, they'd be my enemies.และถ้าคนซื่อสัตย์เหมือนที่คุณควรจะทำให้ศัตรูของพวกเขาต้องการเป็นศัตรูของฉัน
Why can't you be honest with your feelings?ทำไมไม่ซื่อตรงกับ ความรู้สึกตนเองหน่อยล่ะ?
So, I want you to be totally honest with me on how the machine makes you feel.ดังนั้น ข้าอยากให้เจ้าตอบข้ามาอย่างซื่อสัตย์ ว่าเครื่องมือนี้ทำให้เจ้ารู้สึกอย่างไรบ้าง
He was honest enough, but he wanted to be more selfish, freeเขาเป็นคนซื่อสัตย์พอ แต่ แต่เขาเห็นแก่ตัวมากกว่า
Big eyes, very blue, honest and direct.ตาโต, สีฟ้าสด, จริงใจ และ ตรงไปตรงมา.
Well, I never knew an honest debt that couldn't wait till Monday.ดีฉันไม่เคยรู้ว่าหนี้ซื่อสัตย์ที่ไม่สามารถรอจนกว่าจันทร์
Thou art not being honest with thyself, are we?ใครกันไม่ซื่อสัตว์ กับพี่น่ะ, พวกเราเหรอ?

honest ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
梗直[gěng zhí, ㄍㄥˇ ㄓˊ, 梗直] blunt (speech); frank; honest and outspoken
廉政[lián zhèng, ㄌㄧㄢˊ ㄓㄥˋ, 廉政] honest or clean politics
忠厚[zhōng hòu, ㄓㄨㄥ ㄏㄡˋ, 忠厚] honest and considerate
清风两袖[qīng fēng liǎng xiù, ㄑㄧㄥ ㄈㄥ ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄡˋ, 清风两袖 / 清風兩袖] honest and upright (成语 saw)
洁身自好[jié shēn zì hào, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄣ ㄗˋ ㄏㄠˋ, 洁身自好 / 潔身自好] clean-living and honest (成语 saw); to avoid immorality; to shun evil influence; to mind one's own business and keep out of trouble; to keep one's hands clean
直情径行[zhí qíng jìng xíng, ㄓˊ ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ, 直情径行 / 直情徑行] straightforward and honest in one's actions (成语 saw)
连手[lián shǒu, ㄌㄧㄢˊ ㄕㄡˇ, 连手 / 連手] concerted action; to collude (in dishonesty)
[zhà, ㄓㄚˋ, 诈 / 詐] crafty; dishonest
偏斜[piān xié, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ, 偏斜] crooked; not upright; diverging from straight line; improper; dishonest
深切[shēn qiè, ㄕㄣ ㄑㄧㄝˋ, 深切] deeply felt; heartfelt; sincere; honest
不诚实[bù chéng shí, ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄕˊ, 不诚实 / 不誠實] dishonest
[chún, ㄔㄨㄣˊ, 淳] genuine; pure; honest
诚信[chéng xìn, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄣˋ, 诚信 / 誠信] genuine; honest; in good faith; honesty; integrity
诚实[chéng shí, ㄔㄥˊ ㄕˊ, 诚实 / 誠實] honest; honesty; honorable; truthful
刚正[gāng zhèng, ㄍㄤ ㄓㄥˋ, 刚正 / 剛正] honest; upright
坦白[tǎn bái, ㄊㄢˇ ㄅㄞˊ, 坦白] honest; forthcoming; to confess
廉洁[lián jié, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, 廉洁 / 廉潔] honest; not coercive; honesty; integrity; incorruptible
[què, ㄑㄩㄝˋ, 悫 / 愨] honest
正值[zhèng zhí, ㄓㄥˋ ㄓˊ, 正值] honest; upright
正当[zhèng dāng, ㄓㄥˋ ㄉㄤ, 正当 / 正當] honest; reasonable; fair; sensible; timely; just (when needed)
清廉[qīng lián, ㄑㄧㄥ ㄌㄧㄢˊ, 清廉] honest; uncorrupted
实在[shí zài, ㄕˊ ㄗㄞˋ, 实在 / 實在] in reality; honestly; really; verily; concrete
走内线[zǒu nèi xiàn, ㄗㄡˇ ㄋㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, 走内线 / 走內線] insider contacts; via private channels; to seek influence with sb via family members (possibly dishonest or underhand)
纯洁[chún jié, ㄔㄨㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, 纯洁 / 純潔] pure; clean and honest
[fāng, ㄈㄤ, 方] square; quadrilateral; power (such as cube 立方); classifier for square things; upright; honest; fair and square; surname Fang; direction; party (to a dispute); one side; place; method; prescription; just; then; only then
[shí, ㄕˊ, 实 / 實] real; true; honest; really; solid; fruit; seed
憨厚[hān hòu, ㄏㄢ ㄏㄡˋ, 憨厚] simple and honest; straightforward; Humboldt
[chén, ㄔㄣˊ, 忱] sincerity; honesty
稳厚[wěn hòu, ㄨㄣˇ ㄏㄡˋ, 稳厚 / 穩厚] steady and honest
淳朴[chún pǔ, ㄔㄨㄣˊ ㄆㄨˇ, 淳朴 / 淳樸] simple and honest; unsophisticated
纯朴[chún pǔ, ㄔㄨㄣˊ ㄆㄨˇ, 纯朴 / 純樸] variant of 淳樸|淳朴, simple and honest; unsophisticated
廉直[lián zhí, ㄌㄧㄢˊ ㄓˊ, 廉直] upright and honest; incorruptible; squeaky clean
正直[zhèng zhí, ㄓㄥˋ ㄓˊ, 正直] upright; upstanding; honest

honest ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっかりミス[, ukkari misu] (n) honest mistake
律義者;律儀者[りちぎもの, richigimono] (n) honest or conscientious person
忠言逆耳[ちゅうげんぎゃくじ, chuugengyakuji] (exp) good advice is harsh to the ears; honest advice is often unpleasant to the ears
正直一途[しょうじきいちず, shoujikiichizu] (n,adj-na,adj-no) (of) straightforward honesty; steadfastly honest
謹厳実直[きんげんじっちょく, kingenjicchoku] (n) sober and honest
いじいじ[, ijiiji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) reserved; timid; servile; (2) unable to be honest; perverse
がち;ガチ[, gachi ; gachi] (adj-na) (col) (abbr) (See がちんこ) serious; diligent; honest; earnest
がね[, gane] (prt) (positive sentence end) I dare say; (negative sentence end) though, honestly
三益友[さんえきゆう, san'ekiyuu] (n) (arch) (See 三損友) three kinds of good friends (honest, sincere, and knowledgeable)
不徳義[ふとくぎ, futokugi] (adj-na,n) immorality; dishonesty
不正[ふせい, fusei] (adj-na,n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P)
不正直[ふしょうじき, fushoujiki] (adj-na,n) dishonest
不正直者[ふしょうじきもの, fushoujikimono] (n) dishonest person
不純[ふじゅん, fujun] (adj-na,n) impurity; adulteration; dishonesty; irregularity; (P)
不義理[ふぎり, fugiri] (adj-na,n) dishonesty; injustice; dishonor; dishonour; ingratitude
不誠実[ふせいじつ, fuseijitsu] (adj-na,n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith
不誠意[ふせいい, fuseii] (n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith
[しん, shin] (adv,n) (1) honesty; fidelity; (2) trust; reliance; (3) (religious) faith; (ctr) (4) counter for received messages; (P)
信実[しんじつ, shinjitsu] (adj-na,n) sincerity; honesty; truth; faithfulness
堅さ(P);固さ(P);硬さ(P)[かたさ, katasa] (n) firmness; hardness; stiffness; honesty; (P)
[じつ(P);じち, jitsu (P); jichi] (n,adj-no) (1) truth; reality; (2) (じつ only) sincerity; honesty; fidelity; (3) (じつ only) content; substance; (4) (じつ only) (good) result; (P)
実は[じつは, jitsuha] (exp,adv) as a matter of fact; by the way; to tell you the truth; to be honest; frankly; (P)
廉潔[れんけつ, renketsu] (adj-na,n) honest; incorruptible; integrity
律義;律儀[りちぎ, richigi] (adj-na,n) honesty; faithfulness; conscientiousness; integrity
愚直[ぐちょく, guchoku] (adj-na,n) simple honesty; tactless frankness
敦厚;惇厚;敦煌(iK)[とんこう, tonkou] (n,adj-na) sincerity and kindheartedness; honesty and simplicity
明け透け[あけすけ, akesuke] (adj-na,adv,n,adj-no) honest; open; frank; outspoken
朴訥;朴とつ;木訥[ぼくとつ, bokutotsu] (adj-na) unsophisticated; ruggedly honest; artless; unaffected; simple; naive
柔婉[じゅうえん, juuen] (adj-na) simple; plain; honest; unaffected; frank; unpretentious
横着[おうちゃく, ouchaku] (adj-na,n,vs) dishonesty; laziness; cunning; (P)
正しい[ただしい, tadashii] (adj-i) right; just; correct; righteous; honest; truthful; proper; straightforward; perfect; (P)
正直[しょうじき, shoujiki] (adj-na,n) (1) honesty; integrity; frankness; (adv) (2) honestly; frankly; (P)
淳朴;純朴;醇朴[じゅんぼく, junboku] (adj-na,n) rustic simplicity; homeliness; unsophisticated; naive; honest; simple
清廉[せいれん, seiren] (adj-na,n) honesty; integrity; purity and unselfishness; (P)
狡い[ずるい(P);こすい, zurui (P); kosui] (adj-i) (1) (uk) sly; cunning; dishonest; sneaky; crafty; (2) (esp. こすい) miserly; (P)
益者三友[えきしゃさんゆう, ekishasanyuu] (exp) There are three types of friends worth having--honest, sincere, and well-informed ones. (Confucius)
[ひた, hita] (adj-na,adv,n) (1) direct; in person; frankness; honesty; simplicity; cheerfulness; correctness; being straight; (2) (See 当直) night duty; shift (e.g. in a factory); (P)
真っ当(ateji)(P);全う(P);真当(io)[まっとう, mattou] (adj-na) (1) proper; respectable; decent; honest; (adv) (2) (全う only) (arch) (See 全うする,全く) entirely; completely; wholly; perfectly; (P)
真っ直ぐ(P);真っ直;真っすぐ;真直ぐ(io);真すぐ(io)[まっすぐ, massugu] (adj-na,adv,n) (1) straight (ahead); direct; upright; erect; (2) straightforward; honest; frank; (P)
真にもって[まことにもって, makotonimotte] (exp,adv) (See まことに) in all sincerity; truthfully; honestly

honest ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจตนาดี[n. exp.] (jēttanā dī) EN: good intentions ; goodwill ; honest intention FR: bonnes intentions [fpl]
จริงใจ[adj.] (jingjai) EN: sincere ; franc ; honest ; genuine ; true to ; candid FR: sincère ; franc ; franche [f] ; honnête
กุศลกรรมบถ[n.] (kusonlakamm) EN: the ten principles of an honest man ; the tenfold way of good action ; the tenfold wholesome course of action FR:
มือขาวสะอาด[adj.] (meū khāo sa) EN: honest FR:
มือสะอาด[adj. (loc.)] (meūsa-āt) EN: clean ; honest ; uncorrupt ; free from corruption ; honest and upright FR: qui a les mains propres ; qui n'est pas corrompu ; intègre ; clean (angl. - fam.)
พูดอย่างตรงไปตรงมา[v. exp.] (phūt yāng t) EN: be frank ; be honest FR:
ฤชุ[adj.] (reuchu) EN: straightforward ; upright ; honest ; trustworthy FR:
ฤๅชุ[adj.] (reūchu) EN: honest ; upright FR: honnête ; droit
สัต[adj.] (sat) EN: good ; excellent ; virtuous ; honest ; wise FR: intègre ; probe
สัตย์[adj.] (sat) EN: honest ; faithful ; truthful ; loyal ; sincere FR: honnête ; loyal
ซื่อ[adj.] (seū) EN: honest ; faithful ; loyal ; straightforward ; upright ; true FR: honnête ; sincère ; loyal ; spontané ; franc ; direct (fig.)
ซื่อสัตย์[v.] (seūsat) EN: be honest ; be faithful ; be true ; devote FR:
ซื่อสัตย์[adj.] (seūsat) EN: honest ; faithful ; loyal ; devoted (to) ; upright ; true FR: fidèle ; loyal ; dévoué ; honnête
ซื่อสัตย์สุจริต[v.] (seūsat sutj) EN: be honest ; be faithful ; be true ; devote FR: être loyal
ซื่อ ๆ = ซื่อๆ[adj.] (seū-seū) EN: honest ; faithful ; loyal ; straightforward ; upright ; true FR: honnête ; sincère ; loyal ; spontané ; franc ; direct (fig.)
ซื่อตรง[adj.] (seūtrong) EN: honest ; faithful ; upright ; loyal ; true FR: honnête ; loyal ; intègre
สุจริต[adj.] (sutjarit) EN: honest ; right ; just ; incorruptible ; thruthful ; trustworthy FR: honnête ; droit ; sincère
สุจริตชน[n. exp.] (sutjarit ch) EN: honest law-abiding citizens FR:
สุจริตใจ[v.] (sutjarit ja) EN: be honest ; be upright ; be trustworthy ; be reliable FR:
ธรรมยุทธ์[n.] (Thammayut ) EN: honest flight FR:
เถรตรง[adj.] (thēntrong) EN: straight ; honest FR:
ตงฉิน[adj.] (tongchin) EN: honest ; upright ; righteous ; of high integrity ; straight as an arrow FR: honnête
ตรง[adj.] (trong) EN: honest ; straightforward ; frank ; just ; impartial FR: droit ; honnête ; franc ; direct ; juste ; impartial ; loyal
ตรงเผง[adv.] (trong phēng) EN: exactly right ; perfectly straight ; completely honest FR:
อสัตย์[adj.] (asat) EN: dishonest ; untruthful ; unfaithful ; unprincipled ; unscrupulous FR: malhonnête
อาชวะ[n.] (ātchawa) EN: rectitude ; honesty ; integrity ; equity ; justice FR:
ฉ้อฉล[adj.] (chøchon) EN: deceptive ; fraudulent ; dishonest FR:
โดยไม่สุจริต[adv.] (dōi mai sut) EN: dishonestly FR: abusivement
โดยสุจริต[adv.] (dōi sutjari) EN: honestly ; in good faith FR: honnêtement ; de bonne foi
โดยทุจริต[adv.] (dōi thutjar) EN: wrongfully ; dishonestly FR:
จริง ๆ นะ = จริงๆ นะ = จริงๆนะ[X] (jing-jing n) EN: really ; honestly ; truly FR:
การกระทำอันไม่สุจริต[n. exp.] (kān kratham) EN: dishonest action FR:
คด[adj.] (khot) EN: dishonest ; crooked ; not straightforward FR: malhonnête
ความจริงใจ[n.] (khwām jingj) EN: sincerity ; honesty ; frankness ; genuineness FR: sincérité [f] ; honnêteté [f] ; franchise [f]
ความซื่อสัตย์[n.] (khwām seūsa) EN: loyalty ; honesty ; fidelity FR: loyauté [f] ; fidélité [f] ; honnêteté [f]
ความสุจริต[n.] (khwām sutja) EN: honesty ; good faith FR: honnêteté [f] ; bonne foi [f]
ความทุจริต[n.] (khwām thutj) EN: dishonesty ; corruption FR: corruption [f]
กินเล็กกินน้อย[v.] (kinlekkinnø) EN: be slightly dishonest ; take small amounts of money wrongfully FR:
ไม่จริงใจ[adj.] (mai jingjai) EN: insincere ; dishonest ; two-faced FR: hypocrite ; malhonnête
ไม่ซื่อ[adj.] (mai seū) EN: dishonest FR: malhonnête

honest ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ehrlich; aufrichtig; redlich; rechtschaffen {adj} | ehrlicher | am ehrlichstenhonest | more honest | most honest
unehrlich {adj} | unehrlicher | am unehrlichstendishonest | more dishonest | most dishonest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า honest
Back to top