ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

understandable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *understandable*, -understandable-

understandable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
understandable (adj.) ที่สามารถเข้าใจได้ Syn. comprehensible
understandable (adj.) ที่สามารถยอมรับได้ See also: ที่มีเหตุผลให้ยอมรับได้
English-Thai: HOPE Dictionary
understandable(อันเดอะสแทน'ดะเบิล) adj. เข้าใจได้,สามารถเข้าใจได้., See also: understandably adv. understandability n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have understandable trust issues.ผมมีปัญหาเรื่องความไว้ใจอย่างมากเลย
Is this conduct commonplace in the natural history of Hampshire? Your ignorance is understandable since you lack... What shall we call it?นี่เป็นประวัติศาสตร์ ของแฮมเชียร์จริงๆ เหรอ ที่คุณไม่รู้ก็พอจะเข้าใจอยู่หรอกนะ เขาเรียกว่าอะไรนะ
It's understandable you'd be upset.ฉันเข้าใจคุณอารมณ์ไม่ดี
That's an understandable reaction.นั่นเป็นปฏิกิริยาที่เข้าใจได้
It's understandable to feel so alone.ข้าเข้าใจ ความรู้สึกที่ต้องอยู่คนเดียว
Janie, look. I know that this has been difficult for you. - And it´s completely understandable given--เจน เบนรู้ว่านี่ยากสำหรับเจน เรารู้เรื่องแล้วหนิ
It's understandable that Hideyoshi wants her.ชาช่า เป็นหลานสาวของท่าน โนบุนากะ
The occasional lapse into cliche is understandable in the circumstances.การพลาดพลั้งซ้ำๆซากๆน่าเบื่อ คือสถานการณืที่ต้องเข้าใจ
It's completely understandable why you're freaking out.มันเข้าใจได้นะ ว่าทำไมเธอต้องวิตกอ่ะ
Although personally I think if a man beats you and fucks half the women he sees and no one will help you, axing him isn't the least understandable thing you can do.ถึงแม้ ฉันจะคิดว่า ถ้าไอ้เลวนั่นมันซ้อมคุณ แล้วก็นอนกับผู้หญิงเกือบทุกคนที่มันเจอ \ แล้วไม่มีใครช่วยอะไรคุณได้ สับมันซะ ก็ฟังดูไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่หรอกนะ
That's an understandable mistake.นั่นเป็นความผิดพลาดที่พอเข้าใจได้นะ
We're all in agreement that Agent Jareau's a valuable part of this team, and it's understandable why the executive branch is requesting a transfer.พวกเราเห็นพ้องกันว่า เจ้าหน้าที่จาโร เป็นส่วนที่มีค่าส่วนหนึ่งของทีมนี้ และมันก็เข้าใจได้ว่าทำไม สาขาบริหาร

understandable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P)

understandable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่านออก[adj.] (ān øk) EN: legible ; understandable ; discernible FR: lisible ; déchiffrable
ไม่เป็นที่เข้าใจ[X] (mai pen thī) EN: not clear ; not understood ; not understandable FR: pas clair
พอฟังได้[adj.] (phø fangdāi) EN: reasonable ; understandable FR:

understandable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
überschaubar {adj}easily understandable
verständlich {adj} | verständlicher | am verständlichstenunderstandable | more understandable | most understandable
Verständlichkeit {f}understandableness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า understandable
Back to top