ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

faultfinder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *faultfinder*, -faultfinder-

faultfinder ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
faultfinder (n.) คนจับผิด
faultfinder (n.) ผู้ที่ชอบติเตียน See also: ผู้ที่ชอบจับผิด Syn. carper
faultfinder (n.) ผู้แสดงอาการทางสีหน้าด้วยการยื่นปากออกไป See also: ผู้ทำหน้ามุ่ย Syn. grumbler, complainer

faultfinder ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตาหาเรื่อง[X] (tā hāreūang) EN: be a faultfinder FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า faultfinder
Back to top