ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

petition

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *petition*, -petition-

petition ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
petition (n.) การร้องเรียน See also: การร้องทุกข์, การถวายฎีกา
petition (n.) การอ้อนวอน See also: การสวดอ้อนวอน, การขอร้อง Syn. appeal, solicitation
petition (n.) คำร้อง See also: ฎีกา, คำร้องเรียน
petition (n.) คำอ้อนวอน See also: คำขอร้อง Syn. prayer, request, supplication
petition (vt.) ร้องเรียน See also: ถวายฎีกา, ร้องทุกข์
petition (vt.) อ้อนวอน See also: ขอร้อง Syn. appeal, request, solicit
petition for (phrv.) ร้องทุกข์ See also: ร้องเรียน
petitioner (n.) ผู้ที่ร้องเรียน Syn. suppliant, supplicant
English-Thai: HOPE Dictionary
petition(พะทิช'เชิน) การร้องเรียน,การอ้อนวอน,การร้องทุกข์,การถวายฎีกา,สิทธิการร้องเรียน,หนังสือร้องเรียน,ฎีกา. vt.,vi. ร้อยเรียน,ร้องทุกข์อ้อนวอน., See also: petitionary adj. petitioner n., Syn. request,appeal
English-Thai: Nontri Dictionary
petition(n) การร้องเรียน,ฎีกา,คำร้อง,การอุทธรณ์,การร้องทุกข์
petitioner(n) ผู้อุทธรณ์,ผู้ร้องเรียน,ผู้ถวายฎีกา,ผู้ร้องทุกข์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
petition๑. คำร้องทุกข์๒. การร้องทุกข์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
petitionerผู้ร้องทุกข์, ผู้ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Petition of rightสิทธิในการกล่าวโทษ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำร้อง (n.) petition See also: request, appeal, entreaty, application Syn. ฎีกา, คำขอ
คำร้องขอ (n.) petition See also: appeal, entreaty, application, request
คำร้องทุกข์ (n.) petition See also: appeal, request, supplication, entreaty, plea, suit
ร้องฎีกา (v.) petition
เข้าชื่อ (v.) petition See also: have jointly signed, submit a joint letter Syn. ลงชื่อ
ใบฎีกา (n.) petition
คำขอ (n.) petition to the crown See also: petition to the court, appeal to the court Syn. คำร้องขอ
ฎีกา (n.) petition to the crown Syn. คำร้องขอ, คำร้องทุกข์, คำขอ
ฎีกา (n.) petition to the crown Syn. คำร้องขอ, คำร้องทุกข์, คำขอ
การฎีกา (n.) petition to the Supreme Court Syn. การร้องขอ, การร้องทุกข์
การร้องทุกข์ (n.) petition to the Supreme Court Syn. การฎีกา, การร้องขอ
ฎีกา (n.) petition to the Supreme Court Syn. การฎีกา, การร้องขอ, การร้องทุกข์
การชิง (n.) competition See also: contest, fight, contention, conquest, race Syn. การชิงชัย, การต่อสู้ชิงชัย
การชิงชัย (n.) competition See also: contest Syn. การประลอง
การชิงชัย (n.) competition See also: contest, fight, contention, conquest, race Syn. การต่อสู้ชิงชัย
การซ้ำซ้อน (n.) repetition See also: reiteration, repetition, reshowing Syn. การซ้ำ
การต่อสู้ชิงชัย (n.) competition See also: contest, fight, contention, conquest, race Syn. การชิงชัย
การทำซ้ำๆ (n.) repetition See also: reiteration, recapitulation Syn. การเน้น
การประลอง (n.) competition See also: contest Syn. การชิงชัย
การย้ำ (n.) repetition See also: reiteration, recapitulation Syn. การทำซ้ำๆ, การเน้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If he does not show up for the competitionถ้าเขาไม่มาปรากฏตัวในการแข่งขัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, I propose a petition demanding the inclusion of Ffynnon Garw as the first mountain in Wales to be included on all of His Majesty's maps.คือ พ่อเสนอ... ให้ยื่นคำร้อง ให้ถือว่าฟินาฮ่อนการู
You're the one who refused to sign a petition against the Vietnam War.ป๊าก็คือคนนึงที่ไม่ยอมลงชื่อ ในคำร้องต่อต้านสงความเวียดนาม
A petition is a poem.คำร้องก็คือบทประพันธ์แบบนึง ใช่!
A petition is a poem, a poem is a petition.คำร้องคือบทประพันธ์, บทประพันธ์ก็คือคำร้อง - ใช่
O Mother of the Word incarnate, despise not my petition and my necessity, but, in Thy mercy, hear and answer me.พระมารดาแห่งพระวจนาถ โปรดอย่าเมินต่อวาจาของข้าพเจ้า แต่จงสดับฟังและโปรดด้วยเถิด
Everyone, come on, this petition gets those cameras out of our lounge.ทุกคน มาเลย ลงชื่อคำร้อง เรื่องที่กล้องมาติดที่ห้องพักนักเรียน
The board completely ignored the petition to get the cameras out of the lounge, so they've basically blown us off.คณะกรรมการปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงถึงคำร้อง ที่จะให้เอากล้องออกไปจากห้องพัก พวกเขาไม่สนใจพวกเราเลย
Okay, we're doing a petition for landmark status... Uh, which you signedโอเค เรากำลังร้องเรียนเรื่องที่ดิน เอ่อ ไหนหละลายเซนต์เธอ
Yes. Well, I went to see Mr. West to petition for clemency...ใช่ ฉันไปหาคุณเวสต์มา/N เพื่อขอความช่วยเหลือ
You could petition the Jedi council for an intervention.ท่านสามารถร้องขอให้สภาเจไดทำการแทรกแซงได้นี่
Teddy, if you let me go, I can petition for leniency.ฉันคิดว่าฉันทำได้ เท็ดดี้ ถ้านายปล่อยฉันไป ฉันยื่นฎีกาลดโทษให้นายได้นะ
The wife filed a petition for sole custody of her son three weeks ago.ภรรยาขอคำร้องเป็นผู้ดูแล ลูกชายเพียงคนเดียว เมื่อ 3 อาทิตย์ก่อน

petition ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
呈文[chéng wén, ㄔㄥˊ ㄨㄣˊ, 呈文] petition (submitted to a superior)
请愿[qǐng yuàn, ㄑㄧㄥˇ ㄩㄢˋ, 请愿 / 請願] petition (for action to be taken)
[á, ㄚˊ, 嗄] variant of 啊, exclamation ah; interjection asking for repetition or clarification; uh?
严酷[yán kù, ㄧㄢˊ ㄎㄨˋ, 严酷 / 嚴酷] bitter; harsh; grim; ruthless; severe; cut-throat (competition)
比赛[bǐ sài, ㄅㄧˇ ㄙㄞˋ, 比赛 / 比賽] competition (sports etc); match
竞技[jìng jì, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 竞技 / 競技] competition of skill (e.g. sports); athletics tournament
竞争模式[jìng zhēng mó shì, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄇㄛˊ ㄕˋ, 竞争模式 / 競爭模式] competition model
竞逐[jìng zhú, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄨˊ, 竞逐 / 競逐] competition; to compete; to pursue
赛事[sài shì, ㄙㄞˋ ㄕˋ, 赛事 / 賽事] competition (e.g. sporting)
鼎足之势[dǐng zú zhī shì, ㄉㄧㄥˇ ㄗㄨˊ ㄓ ㄕˋ, 鼎足之势 / 鼎足之勢] competition between three rivals; tripartite confrontation
对抗赛[duì kàng sài, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄤˋ ㄙㄞˋ, 对抗赛 / 對抗賽] duel; match; competition between paired opponents (e.g. sporting)
全场[quán chǎng, ㄑㄩㄢˊ ㄔㄤˇ, 全场 / 全場] everyone present; the whole audience; across-the-board; unanimously; whole duration (of a competition or match)
公平竞争[gōng píng jìng zhēng, ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ, 公平竞争 / 公平競爭] fair competition
田赛[tián sài, ㄊㄧㄢˊ ㄙㄞˋ, 田赛 / 田賽] field events (athletics competition)
决赛[jué sài, ㄐㄩㄝˊ ㄙㄞˋ, 决赛 / 決賽] finals (of a competition)
冷门[lěng mén, ㄌㄥˇ ㄇㄣˊ, 冷门 / 冷門] a neglected branch (of arts, science, sports etc); fig. a complete unknown who wins a competition
独出一时[dú chū yī shí, ㄉㄨˊ ㄔㄨ ㄧ ㄕˊ, 独出一时 / 獨出一時] incomparable; head and shoulders above the competition
[nán, ㄋㄢˊ, 喃] mumble in repetition
[nán, ㄋㄢˊ, 諵] mumble in repetition
分庭抗礼[fēn tíng kàng lǐ, ㄈㄣ ㄊㄧㄥˊ ㄎㄤˋ ㄌㄧˇ, 分庭抗礼 / 分庭抗禮] peer competition; to function as rivals; to make claims as an equal
请愿书[qǐng yuàn shū, ㄑㄧㄥˇ ㄩㄢˋ ㄕㄨ, 请愿书 / 請願書] petition
淘汰[táo tài, ㄊㄠˊ ㄊㄞˋ, 淘汰] to wash out; elimination (by selection); natural selection; to knock out (in a competition); to die out; to phase out
预赛[yù sài, ㄩˋ ㄙㄞˋ, 预赛 / 預賽] preliminary competition; to hold preliminary heats
小惩大诫[xiǎo chéng dà jiè, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄥˊ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝˋ, 小惩大诫 / 小懲大誡] lit. to punish a little to prevent a lot (成语 saw); to criticize former mistakes firmly to prevent large scale repetition
竞赛[jìng sài, ㄐㄧㄥˋ ㄙㄞˋ, 竞赛 / 競賽] race; competition
赛场[sài chǎng, ㄙㄞˋ ㄔㄤˇ, 赛场 / 賽場] racetrack; field (for athletics competition)
重复启动效应[chóng fù qǐ dòng xiào yìng, ㄔㄨㄥˊ ㄈㄨˋ ㄑㄧˇ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄠˋ ˋ, 重复启动效应 / 重複啟動效應] repetition priming effect
回合[huí hé, ㄏㄨㄟˊ ㄏㄜˊ, 回合] round (of negotiations); bout (of sporting competition, boxing match, confrontation etc); rally (in volley-ball, tennis etc)
竞渡[jìng dù, ㄐㄧㄥˋ ㄉㄨˋ, 竞渡 / 競渡] rowing competition; boat race; swimming competition (e.g. to cross river or lake)
足球赛[zú qiú sài, ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ ㄙㄞˋ, 足球赛 / 足球賽] soccer match; soccer competition
比赛场[bǐ sài chǎng, ㄅㄧˇ ㄙㄞˋ ㄔㄤˇ, 比赛场 / 比賽場] stadium; playing field for a competition
打成平手[dǎ chéng píng shǒu, ㄉㄚˇ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄥˊ ㄕㄡˇ, 打成平手] to draw (a competition); to fight to a standstill
选秀节目[xuǎn xiù jié mù, ㄒㄩㄢˇ ㄒㄧㄡˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, 选秀节目 / 選秀節目] talent show; talent competition
径赛[jìng sài, ㄐㄧㄥˋ ㄙㄞˋ, 径赛 / 徑賽] track events (athletics competition)
田径赛[tián jìng sài, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄙㄞˋ, 田径赛 / 田徑賽] track and field competition
不正当竞争[bù zhèng dāng jìng zhēng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄉㄤ ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ, 不正当竞争 / 不正當競爭] unfair competition; illicit competition
上书[shàng shū, ㄕㄤˋ ㄕㄨ, 上书 / 上書] to write a letter (to the authorities); to present a petition

petition ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
哀願[あいがん, aigan] (n,vs) supplication; appeal; entreaty; petition
破産申請[はさんしんせい, hasanshinsei] (n) petition for bankruptcy
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced)
ゝ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in hiragana
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana
ヽ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in katakana
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana
オープン選手権[オープンせんしゅけん, o-pun senshuken] (n) open competition
くの字点[くのじてん, kunojiten] (n) (See 踊り字) iteration mark shaped like the hiragana "ku" (used in vertical writing to represent repetition of two or more characters)
コンペ[, konpe] (n) (abbr) competition; (P)
コンペティション[, konpeteishon] (n) competition; (P)
サロス[, sarosu] (n) saros (period of approximately 18 years and 11 days between repetition of eclipses)
タイマン[, taiman] (n) (sl) (poss.from 対マン) one to one (battle, competition, etc.)
パラダイス鎖国[パラダイスさこく, paradaisu sakoku] (n) isolation paradise (esp. unique products without foreign competition)
ライバル[, raibaru] (n,adj-no) rival; competition; (P)
ライフル射撃競技[ライフルしゃげききょうぎ, raifuru shagekikyougi] (n) rifle-shooting competition; rifle-shooting contest
ローカル競争[ローカルきょうそう, ro-karu kyousou] (n) {comp} local competition (e.g. telephone)
一念[いちねん, ichinen] (n) (1) determined purpose; (2) {Buddh} an incredibly short span of time (i.e. the time occupied by a single thought); (3) {Buddh} (See 浄土宗) a single repetition of a prayer (esp. in Jodo-shu)
中堅[ちゅうけん, chuuken] (n,adj-no) (1) main body (of troops); (2) nucleus; backbone; mainstay; key figure; (3) center field; centre field; center fielder; centre fielder; (n) (4) athlete competing in the middle-number match in a team competition, i.e. second in 3-on-3, third in 5-on-5 (kendo, judo, etc.); (P)
乱売合戦[らんばいかっせん, ranbaikassen] (n) price war; cuttrhoat competition
優勝決定戦[ゆうしょうけっていせん, yuushouketteisen] (n) deciding match (in a competition for a cup (pennant))
冠大会[かんむりたいかい, kanmuritaikai] (n) sports competition sponsored by a business enterprise
副将[ふくしょう, fukushou] (n) (1) second in command; (2) fourth athlete to compete in a 5-on-5 team competition (kendo, judo, etc.)
励み合い[はげみあい, hagemiai] (n) competition; emulation; rivalry
勝ち抜き戦[かちぬきせん, kachinukisen] (n) tournament; knockout competition
千日手[せんにちて, sennichite] (n) potentially endless repetition of moves
反復(P);反覆[はんぷく, hanpuku] (n,vs) repetition; iteration; recursion; recurrence; recapitulation; (P)
叶う(P);適う;敵う[かなう, kanau] (v5u) (1) (esp. 叶う) to come true (wish); (2) (uk) (See 道理に適う) to be suited; (3) (esp. 敵う) to match (implies competition); to rival; to bear (e.g. I can't bear the heat); (P)
外なる[そとなる, sotonaru] (adj-f) (See 内なる) outer (self, etc.); external (conflict, tension, competition, etc.)
大将[たいしょう(P);だいしょう, taishou (P); daishou] (n,adj-no) (1) general; admiral; (n) (2) boss; leader; local kingpin; (3) (fam) (familiar or jocular term for addressing a male) old chap; mate; boss; chief; man; (4) athlete who competes in the last match of a team competition (kendo, judo, etc.); (P)
対戦相手[たいせんあいて, taisen'aite] (n,adj-no) opponent; adversary; the competition; the other side; an (the) enemy
建白[けんぱく, kenpaku] (n,vs) petition; memorial
建白書[けんぱくしょ, kenpakusho] (n) a petition; a memorial
引き分け(P);引分け(P)[ひきわけ, hikiwake] (n) draw (in competition); tie game; (P)
応募作品[おうぼさくひん, oubosakuhin] (n) work sent to a competition; competition entry
懇願[こんがん, kongan] (n,vs) entreaty; supplication; petition; (P)
戦国時代[せんごくじだい, sengokujidai] (n) (1) Warring States period (of Japanese history, approx. 1467-1568 CE); (2) Warring States period (of Chinese history, 403-221 BCE); (3) era of vicious competition
手合い;手合[てあい, teai] (n) (1) that kind (may be used as a disparaging term for another person); (2) competition; match
折り返し(P);折返し[おりかえし, orikaeshi] (adv) (1) by return; (call or write back) without delay; (n,adj-no) (2) lapel; cuffs; flap; (3) chorus; refrain; (4) repetition; (5) aliasing (in imaging); (6) shuttle service; (7) {comp} back-to-back; BTB; (8) wrapping (text on computer screen); wrap; (P)
押し負ける[おしまける, oshimakeru] (v1) to be outpushed; to lose a pushing competition
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ローカル競争[ローカルきょうそう, ro-karu kyousou] local competition (e.g. telephone)
反復[はんぷく, hanpuku] iteration (vs), repetition, recursion
地域競争[ちいききょうそう, chiikikyousou] local competition (between telephone service providers)
競合[きょうごう, kyougou] contention, competition, concurrence
繰り返し[くりかえし, kurikaeshi] iteration, repetition
自動再送信要求[じどうさいそうしんようきゅう, jidousaisoushinyoukyuu] Automatic Request for Repetition, ARQ

petition ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบฎีกา[n.] (baidīkā) EN: petition FR:
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: petition to the crown ; appeal FR: pétition [f] ; supplique [f] ; requête [f]
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: appeal to the Supreme Court ; submit a petition FR: appel devant la Cour suprême
ฟ้องหย่า[v. exp.] (føng yā) EN: file a petition for divorce ; file for divorce ; file a divorce suit against ; sue a claim for divorce FR: intenter une action en divorce
การฟ้องแย้ง[n. exp.] (kān føng ya) EN: cross-action ; cross-suit ; cross petition FR:
การยื่นคำร้อง[n. exp.] (kān yeūn kh) EN: filing a petition FR:
คำขอ[n.] (khamkhø) EN: request ; appeal ; demand ; motion ; application ; petition FR: demande [f] ; requête [f]
คำขอร้อง[n. exp.] (kham khørøn) EN: request ; application ; demand ; petition FR:
คำร้อง[n.] (khamrøng) EN: petition; request ; appeal ; complaint ; entreaty ; application ; motion FR: pétition [f] ; requête [f] ; plainte [f]
คำร้องขอ[n.] (khamrøngkhø) EN: petition ; appeal ; entreaty ; application ; request FR: requête [f] ; demande [f] ; supplique [f]
คำร้องทุกข์[n.] (khamrøngthu) EN: petition ; appeal ; request ; supplication ; entreaty ; plea ; suit ; complaint FR: requête [f] ; réclamation [f]
คำร้องต่อศาล[n. exp.] (khamrøng tø) EN: petition FR:
เข้าชื่อ[n.] (khaocheū) EN: petition ; sign a petition ; submit a joint letter FR: signer une pétition ; pétitionner
เข้าชื่อกัน[v. exp.] (khaocheū ka) EN: petition FR: pétitionner
หนังสือร้องเรียน[n. exp.] (nangseū røn) EN: petition FR:
อ้อนวอน[v.] (ønwøn) EN: plead ; beg ; beseech ; appeal ; ask ; implore ; petition ; request ; pray ; solicit ; whine ; supplicate FR: supplier ; implorer
ผู้ยื่นคำร้อง[n. exp.] (phū yeūn kh) EN: petitioner ; applicant FR: personne qui soumet une pétition [f]
ร้องขอ[v.] (røngkhø) EN: beg for ; request ; appeal for ; petition ; cry for FR: solliciter ; demander
ร้องเรียน[v.] (røngrīen) EN: complain ; protest ; petition ; appeal FR: se plaindre ; protester ; réclamer
ร้องทุกข์[v.] (røngthuk) EN: complain ; air one's grievance ; make a complaint ; petition FR: se plaindre ; réclamer
ยื่นฟ้องหย่า[v. exp.] (yeūn føng y) EN: file a petition for divorce FR: intenter une action en divorce
ยื่นคำร้อง[v. exp.] (yeūn khamrø) EN: file a request ; file a complaint ; lodge a complaint ; file a petition ; submit a request ; lodge a request ; file a motion FR: présenter une requête ; pétitionner ; formuler une plainte
จบ[n.] (jop) EN: end ; repetition ; round FR: fin [f]
การแก่งแย่งกัน[n. exp.] (kān kaengya) EN: competition FR: compétition [f]
การแข่ง[n.] (kān khaeng) EN: race ; competition ; game ; contest FR: course [f] ; compétition [f] ; rencontre [f] ; match [m] ; tournoi [m] ; partie [f]
การแข่งขัน[n.] (kān khaengk) EN: match ; competition ; contest ; game ; tournament ; championship ; bout FR: match [m] ; rencontre [f] ; compétition [f] ; challenge [m] ; tournoi [m] ; partie [f] ; championnat [m]
การแข่งขัน[n.] (kān khaengk) EN: competition FR: concurrence [f] ; compétition [f] ; rivalité [f]
การแข่งขันจักรยาน[n. exp.] (kān khaengk) EN: FR: course cycliste [f] ; compétition cycliste [f] ; cyclisme [m]
การแข่งขันกีฬา[n. exp.] (kān khaengk) EN: FR: compétition sportive [f]
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก[n. exp.] (kān khaengk) EN: FR: compétition olympique [f] ; course olympique [f]
การแข่งขันทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān khaengk) EN: FR: compétition économique [f]
การแข่งขันที่ยุติธรรม[n. exp.] (kān khaengk) EN: fair competition FR:
การแข่งขันอย่างรุนแรง[n. exp.] (kān khaengk) EN: keen competition FR:
การแข่งขันอย่างยุติธรรม[n. exp.] (kān khaengk) EN: fair competition ; heavy competition FR:
การกล่าวซ้ำ[n. exp.] (kān klāo sa) EN: repetition ; paraphrasing FR:
การประกวด[n.] (kān prakūat) EN: contest ; competition ; show ; pageant FR: concours [m] ; compétition [f]
การประกวดออกแบบ[n. exp.] (kān prakūat) EN: design competition FR:
การประลอง[n.] (kān praløng) EN: trial ; competition FR: essai [m]
การซ้ำซ้อน[n.] (kān samsøn) EN: repetition FR: répétition [f]
การซ้อมใหญ่[n. exp.] (kān sømyai) EN: rehearsal FR: répétition générale [f]

petition ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheidungsklage {f}divorce suit; petition for divorce
Walschutzzone {f} | Antarktische Walschutzzone | Walschutzzone Indischer Ozean | Mittelmeer-Walschutzzone (Italien, Frankreich, Monaco) | Südliche Walschutzzone | Walschutzzone Südpazifik (vorgeschlagen) | Antrag für weltweite Walschutzzonewhale sanctuary | Antarctic whale sanctuary | Indian Ocean Whale Sanctuary | Mediterranean Whale Sanctuary (Italy, France, Monaco) | southern oceans whale sanctuary | South Pacific Whale Sanctuary (proposed) | Global Whale Sanctuary Petition
Anrufwiederholung {f}call repetition
Tanzsport {m}competition dancing; ballroom dancing
Konkurrenzkampf {m}competition; rivalry
Konkursantrag {m}petition in bankrupty
Ehescheidungsklage {f}petition for divorce
Entlassungsgesuch {n}petition for release
Gnadengesuch {m}petition for mercy
Impulsfolge {f}pulse repetition
Repetition {f}repetition
Seriendreher {m}repetition thrower
Rückfall {m} [jur.]subsequent offence; repetition of an offence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า petition
Back to top