ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reproach

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reproach*, -reproach-

reproach ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reproach (vt.) ตำหนิ See also: กล่าวโทษ, ว่ากล่าว Syn. blame, criticize
reproach (vt.) ทำให้เสื่อมเสีย See also: ทำให้ขายหน้า Syn. disgrace
reproach (n.) การตำหนิ See also: การว่ากล่าว, การต่อว่า Syn. blame, rebuke
reproach (n.) สิ่งที่ทำให้เสื่อมเสีย See also: ข้อตำหนิ
reproach for (phrv.) ด่าว่า See also: ดุด่า, แสดงความผิดหวังหรือเสียใจต่อการทำผิด Syn. tell off
reproach with (phrv.) ตำหนิ See also: จับผิด, หาข้อบกพร่องด้วย Syn. tell off
reproachable (adj.) ซึ่งทำให้เสื่อมเสีย
reproacher (n.) ผู้ทำให้เสื่อมเสีย
reproachful (adj.) เต็มไปด้วยคำตำหนิ Syn. censorious, scolding
reproachfully (adv.) อย่างกล่าวตำหนิ See also: โดยทำให้เสื่อมเสีย
reproachfulness (n.) การกล่าวตำหนิ
reproachingly (adv.) โดยกล่าวตำหนิ
English-Thai: HOPE Dictionary
reproach(รีโพรช') vt.,n. (การ) ต่อว่า,ดุ,ตำหนิ,ติเตือน,ประณาม,ทำให้ถูกตำหนิ,ทำให้ขายหน้า,ข้อตำหนิ,สิ่งที่ทำให้ขายหน้า,สิ่งที่ทำให้เสื่อมเสีย, See also: reproachable adj. reproachableness n. reproachably adv. reproacher n. reproachingly adv.
reproachful(รีโพรช'ฟูล) adj. น่าตำหนิ,น่าต่อว่า,น่าประณาม,น่าอับอาย, See also: reproachfully adv. reproachfullness n., Syn. shameful
English-Thai: Nontri Dictionary
reproach(n) ความไม่พอใจ,คำติเตียน,การต่อว่า,การตำหนิ,การประณาม
reproachful(adj) น่าตำหนิ,เป็นที่ติเตียน,น่าต่อว่า,น่าประณาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก่น (v.) reproach See also: abuse, curse, swear Syn. ด่าว่า, ด่า, แช่ง
ตอด (v.) reproach See also: satirize, ridicule, dress someone down, mock, blame, rebuke Syn. เหน็บแนม, พูดถากถาง
ติติง (v.) reproach See also: censure, reprove, blame, reprimand, criticize, blame Syn. ทักท้วง Ops. สนับสนุน, เห็นด้วย
แช่ง (v.) reproach See also: abuse, curse, swear Syn. ด่าว่า, ด่า
ค่อนว่า (v.) reproach intentionally See also: taunt, upbraid Syn. กระแนะกระแหน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And no reproach on the subject of fortuneและจะไม่ต้องพูดถึง เรื่องทรัพย์สิน
Look, your work has been beyond reproach exemplary.ว่าผลงานของคุณนั้นดีเยี่ยม
No, don't reproach yourself for these medieval conditions.Oh, เธ‰เธฑเธ™เธ‚เธฒ เน‚เธญเนŠเธข
Well, if anyone is beyond reproach, its Constance.คนที่ประวัติดีพร้อมกว่าใคร ก็ต้องคอนสแตนซ์ค่ะ สวัสดีจ้ะ คอนสแตนซ์
Look, d.c. has tasked me to make sure that our reaction to flight 627 is beyond reproach.ผู้ใหญ่ส่งผมมาก็เพื่อควบคุมให้ ปฏิบัติการเรื่องเที่ยวบิน 627 ไร้จุดบกพร่อง
Before I subject a good woman to such an ordeal I need to be satisfied that the woman I'm replacing her with is beyond reproach.ก่อนที่ข้าจะทำให้หญิงดีๆคนหนึ่ง ต้องเผชิญเหตุการณ์เช่นนี้ ข้าก็ต้องแน่ใจได้ก่อนว่า หญิงคนใหม่ที่จะมาแทนนาง\ อยู่เหนือข้อกล่าวหานั้น
And in my experience, the judgement of both Major Lennox and his team, has always been above reproach.และดูจากผลงาน ผมต้องขอยกให้การตัดสินใจ ของผู้พัน เลนนิกซ์และลูกทีม อยู่เหนือการทักท้วงใดๆ
No one is above reproach.ไม่มีใคร เหนือการทักท้วง
It's as if Lebendauer Enterprises were above reproach.มันเหมือนกับว่า ละเบนดอร รัฐวิสาหกิจอยู่เหนือการประณาม
His opinions are above reproach.ความคิดเห็นของเขาจะอยู่เหนือการถูกตำหนิ
They also have to be above reproach, personally.เราต้องหลีกเลี่ยงเรื่องเสื่อมเสีย

reproach ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zé, ㄗㄜˊ, 责 / 責] duty; responsibility; to reproach; to blame
叱责[chì zé, ㄔˋ ㄗㄜˊ, 叱责 / 叱責] reproach

reproach ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
恨み言;怨み言;怨言[うらみごと;えんげん(怨言), uramigoto ; engen ( en gen )] (n) grudge; complaint; reproach
頂門の一針[ちょうもんのいっしん, choumonnoisshin] (n) painful reproach (like a needle stuck in one's scalp)
ジト目[ジトめ, jito me] (n) (m-sl) (stare or glare with) scornful eyes; reproachful eyes; disgusted eyes
品行方正[ひんこうほうせい, hinkouhousei] (adj-na,n,adj-no) irreproachable conduct; good conduct; high morals
恨みがましい[うらみがましい, uramigamashii] (adj-i) reproachful; resentful; spiteful
恨めしい;怨めしい;怨しい(io);恨しい(io)[うらめしい, urameshii] (adj-i) reproachful; hateful; bitter
恨めし気に[うらめしげに, urameshigeni] (adv) reproachfully
自責[じせき, jiseki] (n,vs) self-condemnation; self-reproach; (P)
責める[せめる, semeru] (v1,vt) (1) to condemn; to blame; to criticize; to criticise; to reproach; to accuse; (2) to urge; to press; to pester; (3) to torture; to torment; to persecute; (4) to break in (a horse); (P)
非難(P);批難[ひなん, hinan] (n,vs,adj-na) criticism; blame; censure; attack; reproach; (P)

reproach ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด่าว่า[v. exp.] (dā wā) EN: scold ; reprimand ; censure ; rebuke ; reproach ; berate FR: injurier ; insulter ; vitupérer ; agonir (r.)
ดุ[v.] (du) EN: blame ; censure ; scold ; reproach ; reprove ; reprimand ; rebuke ; admonish ; castigate FR: reprocher ; réprimander
ด้วงแมง[n. exp.] (dūangmaēng) EN: blemish ; reproach ; blotch FR: reproche [m] ; grief [m]
เอ็ด[v.] (et) EN: scold ; blame ; reproach ; yell at FR: crier ; faire du vacarme
คำด่า[n. exp.] (kham dā) EN: abuse ; reproach ; vilification ; scolding ; insult ; invective ; swear word FR: juron [m] ; blasphème [m]
ครหา[v.] (kharahā = k) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; désapprouver ; diffamer
ข้อครหา[n.] (khø kharahā) EN: reproach ; disparaging statement ; scandal ; gossip ; blame FR:
ครหา[v.] (khørahā = k) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; diffamer
ก่นโคตร[v.] (konkhōt) EN: revile one's forebears ; reproach one's ancestors FR:
เล่นงาน[v.] (lenngān) EN: attack ; assault ; get even with ; reprimand ; scold ; blame ; reproach ; criticize ; tackle FR: avoir la dent dure
พูดปรักปรำ[v. exp.] (phūt prakpr) EN: lay it on ; reproach injustly ; jump on FR:
ประณาม[v.] (pranām) EN: condemn ; blame ; denounce ; damn ; censure ; reproach ; reprobate ; criticize ; reprimand ; rebuke FR: condamner ; désapprouver ; blâmer
ราคี[n.] (rākhī) EN: flaw ; defect ; stain ; impurity ; blemish ; flaw ; reproach FR: souillure [f] ; tache [f] ; impureté [f]
ตักเตือน[v.] (takteūoen) EN: warn ; caution ; exort ; counsel ; advise ; remind ; admonish ; reprimand ; reprove ; rebuke ; reproach FR: prévenir ; mettre en garde ; avertir ; conseiller ; recommander ; rappeler ; exhorter
ตำหนิ[v.] (tamni) EN: blame ; reprove ; reprimand ; reproach ; criticise ; critisize (Am.) ; berate ; speak in an angry way ; criticise in an angry way ; censure FR: blâmer ; réprimander ; critiquer vertement ; reprocher (à) ; faire des reproches à ; attaquer ; s'attaquer à
ตัดพ้อ[v.] (tatphø) EN: take to task ; reprove ; complain ; reproach ; express one's resentment FR:
ติง[v.] (ting) EN: object to ; take exception to ; raise an objection ; criticize; protest ; reproach ; admonish ; remonstrate ; expostulate FR:
ต่อว่า[v.] (tøwā) EN: complain ; blame ; abuse ; reproach ; rebuke ; object ; protest ; pleasure talk to ; censure ; take to task ; tick off ; accuse FR:
ต่อว่าต่อขาน[v. exp.] (tøwā tø khā) EN: complain strongly ; reproach FR:
ว่า[v.] (wā) EN: reprove ; reproach ; rebuke ; blame ; criticize ; scold ; admonish ; take to task FR: reprocher ; critiquer
ไม่มีข้อบกพร่อง[adj.] (mai mī khø ) EN: flawless ; irreproachable FR:
ไม่มีตำหนิ[adj.] (mai mī tamn) EN: flawless ; irreproachable FR: sans défaut ; irréprochable
มัวหมอง[adj.] (mūamøng) EN: tainted ; tarnished ; reproachable ; blemished ; not completely exonerated ; in disgrace ; under a cloud FR: sali ; terni

reproach ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einwandfrei; untadelig {adj} | untadeliger | am untadeligstenirreproachable | more irreproachable | most irreproachable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reproach
Back to top