ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

painstakingly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *painstakingly*, -painstakingly-

painstakingly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
彫心鏤骨[ちょうしんるこつ, choushinrukotsu] (n) laborious work; lucubration; lucubrations; painstakingly polishing a piece of literary work

painstakingly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผจง[v.] (phajong) EN: do painstakingly ; do meticulously FR: faire méticuleusement
ประจง[v.] (prajong) EN: do painstakingly ; do with care ; do carefully FR:

painstakingly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
akribisch {adj}very painstakingly; with the utmost care

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า painstakingly
Back to top