ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

censure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *censure*, -censure-

censure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
censure (n.) การตำหนิ See also: การติเตียน
censure (vt.) ตำหนิ See also: ติเตียน, ติ Syn. blame, rebuke, reprimand
censure (vi.) วิจารณ์อย่างรุนแรง Syn. criticize
censure for (phrv.) กล่าวตำหนิ See also: ติเตียน
English-Thai: HOPE Dictionary
censure(เซน'เชอะ) vt.,vi.,n. (การ) ตำหนิ,ติเตียน,ด่า,ว่า,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: censurer n., Syn. reproach
English-Thai: Nontri Dictionary
censure(n) การตำหนิ,การด่าว่า,การติเตียน,การวิจารณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
censureการตำหนิโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you deny that you separated a young couple who loved each other, exposing your friend to censure for caprice and my sister to derision for disappointed hopes, involving them both in acute misery?คุณจะปฎิเสธหรือว่า คุณไม่ได้เป็น คนแยกคู่รักทั้งสองออกจากกัน ตำหนิเพื่อนของคุณ ว่ากำลังทำสิ่งไม่เหมาะสม และทำให้พี่สาวของฉัน ต้องได้รับความผิดหวัง
Suspension? censure? departmental prosecution?เลิกจ้าง พักงาน หนังสือเตือน ทัณฑ์บน?
No history of mental illness, no censures.ไม่มีประวัติการป่วยทางจิตใจ
At that rate, you should know at least how to reduce the swelling let alone getting a licensure.อย่างน้อย คุณก็น่าจะรู้วิธีลดอาการบวมชํ้าได้
Yet she allowed her to remain institutionalized, presumably from fear of censure.กระนั้นเธอก็ยังอนุญาตให้เธอยังอยู่ในโรงพยาบาลต่อไป สันนิษฐานจากความกลัวว่าจะถูกครหา

censure ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不咎既往[bù jiù jì wǎng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, 不咎既往] not censure sb for his past misdeeds; overlook sb's past mistakes; let bygones be bygones
责难[zé nàn, ㄗㄜˊ ㄋㄢˋ, 责难 / 責難] censure
贬词[biǎn cí, ㄅㄧㄢˇ ㄘˊ, 贬词 / 貶詞] derogatory term; expression of censure

censure ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不信任動議[ふしんにんどうぎ, fushinnindougi] (n) censure motion
不信任決議[ふしんにんけつぎ, fushinninketsugi] (n) censure vote
勅勘[ちょっかん, chokkan] (n) the emperor's censure
問責決議[もんせきけつぎ, monsekiketsugi] (n) (decision to) censure (as issued by the upper house of parliament)
誹議;非議[ひぎ, higi] (n,vs) criticism; censure
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof
弾劾[だんがい, dangai] (n,vs,adj-no) impeachment; accusation; censure; denunciation; (P)
攻撃[こうげき, kougeki] (n,vs) attack; strike; offensive; criticism; censure; (P)
検定試験[けんていしけん, kenteishiken] (n) certification examination; licensing examination; licensure examination
褒貶[ほうへん, houhen] (n,vs) praise and censure; criticism
非難(P);批難[ひなん, hinan] (n,vs,adj-na) criticism; blame; censure; attack; reproach; (P)

censure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริภาษ[v.] (børiphāt) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure ; reprimand ; admonish ; scold ; severely criticize FR: critiquer ; condamner ; reprocher
ด่าว่า[v. exp.] (dā wā) EN: scold ; reprimand ; censure ; rebuke ; reproach ; berate FR: injurier ; insulter ; vitupérer ; agonir (r.)
ดุ[v.] (du) EN: blame ; censure ; scold ; reproach ; reprove ; reprimand ; rebuke ; admonish ; castigate FR: reprocher ; réprimander
จวก[v.] (jūak) EN: haul over the coals ; censure FR:
การอภิปรายไม่ไว้วางใจ[n. exp.] (kān aphiprā) EN: debate of no-confidence ; censure debate FR:
การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล[n. exp.] (kān aphiprā) EN: debate of no-confidence ; censure debate FR: débat de censure [m]
การเซ็นเซอร์[n.] (kān sensoē) EN: censorship FR: censure [f[
การเซ็นเซอร์ในประเทศไทย[n. exp.] (kān sensoē ) EN: FR: la censure en Thaïlande [f]
การเซ็นเซอร์ภาพยนตร์[n. exp.] (kān sensoē ) EN: FR: censure cinématographique [f]
ครหา[v.] (kharahā = k) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; désapprouver ; diffamer
ครหา[n.] (khørahā = k) EN: disapproval ; criticism ; censure ; condemnation FR: critique [f] ; désapprobation [f]
ครหา[v.] (khørahā = k) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; diffamer
ลงมติไม่ไว้วางใจ[v. exp.] (long mati m) EN: censure FR: voter la confiance
ประณาม[v.] (pranām) EN: condemn ; blame ; denounce ; damn ; censure ; reproach ; reprobate ; criticize ; reprimand ; rebuke FR: condamner ; désapprouver ; blâmer
ตำหนิ[v.] (tamni) EN: blame ; reprove ; reprimand ; reproach ; criticise ; critisize (Am.) ; berate ; speak in an angry way ; criticise in an angry way ; censure FR: blâmer ; réprimander ; critiquer vertement ; reprocher (à) ; faire des reproches à ; attaquer ; s'attaquer à
ตัชชนียกรรม[n. exp.] (tatchanīyak) EN: the formal act of censure FR:
ติ[v.] (ti) EN: criticize ; condemn ; censure ; reprimand FR: blâmer ; réprouver ; critiquer ; reprocher
ติเตียน[v.] (titīen) EN: blame ; reprove ; express disapproval ; censure ; criticize ; review ; discuss both good and bad points FR: critiquer ; analyser ; peser le pour et le contre
ต่อว่า[v.] (tøwā) EN: complain ; blame ; abuse ; reproach ; rebuke ; object ; protest ; pleasure talk to ; censure ; take to task ; tick off ; accuse FR:
วิพากษ์วิจารณ์[v.] (wiphākwijān) EN: criticize ; censure ; review ; comment ; judge FR: analyser ; critiquer
การเซ็นเซอร์ตัวเอง[n. exp.] (kān sensoē ) EN: self-censorship FR: autocensure [f]
เซ็นเซอร์[n.] (sensoē) EN: censor FR: censurer
ตรวจข่าว[v.] (trūatkhāo) EN: censor FR: censurer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า censure
Back to top