ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-plain-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น plain, *plain*,

-plain- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You see, Pinocchio, a lie keeps growing and growing... until it's as plain as the nose on your face.คุณจะเห็น ปิโนคีโอ, โกหกทำให้การเจริญเติบโต และการเจริญเติบโตจนกว่าจะ เป็นธรรมดาจมูกบนใบหน้า ของคุณ
It's also possible for a lawyer to be just plain stupid, isn't it? I mean, it's possible.นอกจากนี้ยังเป็นไปได้สำหรับทนายความที่จะเป็นเพียงธรรมดาโง่ไม่ได้หรือไม่ ฉันหมายความว่ามันเป็นไปได้
It's as plain as the nose on your face. So why don't we stop wastin' our time here?ก็เป็นธรรมดาที่จมูกบนใบหน้าของคุณ ดังนั้นทำไมเราไม่หยุดมาเสียเวลาของเราที่นี่?
To speak the plain truth, it's getting pretty damn dull around here.พูดซื่อๆ ก็คือที่นี่ชักน่าเบื่อแล้ว
This letter made it plain how much Grandma loved her grandson Krcun.จดหมายฉบับนี้ทำให้เป็นเรื่องธรรมดา คุณยายรักหลานชาย Krcun มากแค่ไหน
To tell you the truth, I don't know if Hal is homicidal, suicidal, neurotic, psychotic or just plain broken.ฉันไม่ทราบว่าถ้า แฮล เป็น ฆาตกรรมฆ่าตัวตาย โรคประสาทโรคจิตหรือเพียง แค่เสียธรรมดา
But if the payment is delivered by slipping used greenbacks in plain envelopes under the door of the men's room, how would you describe that transaction?แต่ถ้าเงินที่ได้มาจะถูกส่งโดย ใส่ธนบัตรในซองจดหมาย แล้วสอดใต้ประตูของห้องพักล่ะ แล้วคุณจะอธิบายการทำธุรกรรมแบบนี้ยังไง?
Quinn is army from the anus up. He likes plain answers.ควินน์เป็นกองทัพจากทวารหนั​​กขึ้น เขาชอบคำตอบที่ธรรมดา
On any book that related to the struggle for civil rights... in plain English.กับหนังสือที่เกี่ยวกับ การต่อสู้เพื่อสิทธิ์มนุษย์ชน... พูดง่ายๆ ก็คือ
But stealing trousers from your father and getting them altered for yourself is just plain wrong!แต่ขโมยกางเกงของพ่อไป... เอาไปแก้เป็นไซส์ตัวเอง... มันผิดเกินอภัย
Just plain goodbye, then.งั้น ลาก่อนแบบสบายๆ แล้วกัน
I told this man to stay where he is and keep his hands in plain sight.ผมบอกให้เขาอยู่กับที่ และวางมือให้เราเห็น

-plain- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平易[píng yì, ㄆㄧㄥˊ ㄧˋ, 平易] amiable (manner); unassuming; written in plain language; easy to take in
白布[bái bù, ㄅㄞˊ ㄅㄨˋ, 白布] plain white cloth; calico
坦诚[tǎn chéng, ㄊㄢˇ ㄔㄥˊ, 坦诚 / 坦誠] candid; frank; plain dealing
便衣[biàn yī, ㄅㄧㄢˋ ㄧ, 便衣] civilian clothes; plain clothes; plainclothesman
正体字[zhèng tǐ zì, ㄓㄥˋ ㄊㄧˇ ㄗˋ, 正体字 / 正體字] correct form of a Chinese character (when the common form 俗字 differs); plain typeface (as opposed to bold or italics)
一帆风顺[yī fán fēng shùn, ㄧ ㄈㄢˊ ㄈㄥ ㄕㄨㄣˋ, 一帆风顺 / 一帆風順] single sail, gentle wind (成语 saw); plain sailing; to go smoothly
拙直[zhuō zhí, ㄓㄨㄛ ㄓˊ, 拙直] plain straightforward
松辽平原[sōng liáo píng yuán, ㄙㄨㄥ ㄌㄧㄠˊ ㄆㄧㄥˊ ㄩㄢˊ, 松辽平原 / 松遼平原] plain of NE China including Songhua river through Liaoning peninsula
朴素[pǔ sù, ㄆㄨˇ ㄙㄨˋ, 朴素 / 樸素] plain and simple; unadorned; simple living; not frivolous
白肉[bái ròu, ㄅㄞˊ ㄖㄡˋ, 白肉] plain boiled pork
白开水[bái kāi shuǐ, ㄅㄞˊ ㄎㄞ ㄕㄨㄟˇ, 白开水 / 白開水] plain boiled water
白饭[bái fàn, ㄅㄞˊ ㄈㄢˋ, 白饭 / 白飯] plain cooked rice; rice with nothing to go with it
开诚布公[kāi chéng bù gōng, ㄎㄞ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, 开诚布公 / 開誠佈公] lit. deal sincerely and fairly (成语 saw); frank and open-minded; plain speaking; Let's talk frankly and openly between ourselves.; to put one's cards on the table
开诚布公[kāi chéng bù gōng, ㄎㄞ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, 开诚布公 / 開誠布公] lit. deal sincerely and fairly (成语 saw); frank and open-minded; plain speaking; Let's talk frankly and openly between ourselves.; to put one's cards on the table
刚毅木讷[gāng yì mù nè, ㄍㄤ ㄧˋ ㄇㄨˋ ㄋㄜˋ, 刚毅木讷 / 剛毅木訥] stalwart and plain spoken (成语 saw); unwavering and prudent
秦岭[Qín lǐng, ㄑㄧㄣˊ ㄌㄧㄥˇ, 秦岭 / 秦嶺] Qinling mountain range in Shaanxi forming natural barrier between Guanzhong plain 關中平原|关中平原 and Han River 汉水 valley
关中[Guān zhōng, ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄥ, 关中 / 關中] the Guanzhong plain in Shaanxi, the Wei river 渭河 valley
关中地区[Guān zhōng dì qù, ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄥ ㄉㄧˋ ㄑㄩˋ, 关中地区 / 關中地區] the Guanzhong plain in Shaanxi, the Wei river 渭河 valley
关中平原[Guān zhōng pīng yuán, ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄥ ㄆㄧㄥ ㄩㄢˊ, 关中平原 / 關中平原] the Guanzhong plain in Shaanxi, the Wei river 渭河 valley
木讷[mù nè, ㄇㄨˋ ㄋㄜˋ, 木讷 / 木訥] wooden and slow; plain spoken; slow and prudent; inarticulate

-plain- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずべら坊[ずべらぼう, zuberabou] (n) (1) (See ずんべら棒) plain (e.g. face); smooth; (2) slovenly
すり衣;摺り衣[すりごろも;すりぎぬ, surigoromo ; suriginu] (n) (arch) plain white clothing patterned using dyes
ずんべら棒;ずんべら坊[ずんべらぼう, zunberabou] (n) (1) (See ずべら坊) plain (e.g. face); smooth; (2) slovenly
そうだ(P);そうです(P)[, souda (P); soudesu (P)] (int) (1) that is so; that is right; it looks to me; I am of the impression; (2) people say that (after plain verb, adj); it is said that; I hear that; (P)
[, da] (aux) (1) (See です) plain copula; (aux-v) (2) (た after certain verb forms) (See た・1) indicates past or completed action; (3) (See た・2) indicates light imperative; (P)
ただごと歌;徒言歌;直言歌[ただごとうた;ただことうた(徒言歌), tadagotouta ; tadakotouta ( to gen uta )] (n) (See 六義・2) plain form (of waka)
プレーンノット[, pure-nnotto] (n) plain knot
プレーンヨーグルト[, pure-nyo-guruto] (n) plain yoghurt
べた[, beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) {comp} plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed
ホームドレス[, ho-mudoresu] (n) plain dress for everyday wear (wasei
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv,n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P)
出て行く;出ていく;出てゆく[でていく(出て行く;出ていく);でてゆく(出て行く;出てゆく), deteiku ( dete iku ; dete iku ); deteyuku ( dete iku ; dete yuku )] (v5k-s) (い may be dropped, particularly in plain or rough language) to go out and away; to leave
平文[へいぶん;ひらぶん, heibun ; hirabun] (n) (1) plain text; unciphered text; (2) divided equally
平服[へいふく, heifuku] (n,adj-no) civilian clothes; plain clothes; ordinary clothes
平沙万里[へいさばんり, heisabanri] (n) vast stretch of desert; vast expanse of sandy plain
徒言;只言;直言[ただごと;ただこと, tadagoto ; tadakoto] (n) (arch) plain speech; direct speech
悪衣悪食[あくいあくしょく, akuiakushoku] (n) shabby clothes and plain foods
所(P);処;處(oK)[ところ(P);とこ(所), tokoro (P); toko ( tokoro )] (n,suf) (1) (also pronounced どころ when a suffix) place; spot; scene; site; (2) address; (3) district; area; locality; (4) one's house; (5) point; (6) part; (7) space; room; (8) (uk) (after the plain past form of a verb) whereupon; as a result; (9) (after present form of a verb) about to; on the verge of; (P)
所で[ところで, tokorode] (conj) (1) (uk) by the way; incidentally; (2) (after the plain past form of a verb) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); (P)
文の無い文体[あやのないぶんたい, ayanonaibuntai] (n) plain style
普通紙複写機[ふつうしふくしゃき, futsuushifukushaki] (n) (See 複写機) plain paper copier
水干[すいかん, suikan] (n) (1) everyday garment worn by nobles in ancient Japan; (2) silk dried after having been washed in plain water and stretched out
沖積平野[ちゅうせきへいや, chuusekiheiya] (n) an alluvial plain
海岸平野[かいがんへいや, kaiganheiya] (n) coastal plain
火を見るよりも明らか[ひをみるよりもあきらか, hiwomiruyorimoakiraka] (exp) (See 火を見るより明らか・ひをみるよりあきらか) clear as day; perfectly obvious; plain as daylight
火を見るより明らか[ひをみるよりあきらか, hiwomiruyoriakiraka] (exp) (See 火を見るより明らかである・ひをみるよりあきらかである) clear as day; perfectly obvious; plain as daylight
白木[しらき, shiraki] (n) plain wood; unfinished woodwork
私服[しふく, shifuku] (n,adj-no) civilian clothes; plain clothes; (P)
腰白[こしじろ, koshijiro] (n) short-sleeved kimono with a plain white backside
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プレーンテキスト[ぷれーんてきすと, pure-ntekisuto] plain text
プレーンテキスト版[プレーンテキストはん, pure-ntekisuto han] plain text version

-plain- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชีวิตเรียบ ๆ[n. exp.] (chīwit rīep) EN: plain living FR: vie simple [f]
ดลภาค[n.] (donlaphāk) EN: plain FR:
แจ้ง[adj.] (jaēng) EN: clear ; bright ; distinct ; plain ; apparent ; obvious ; explicit FR: clair ; évident ; apparent
ไข่เจียว[n. exp.] (khaijīo) EN: omelette ; omelet (Am.) ; fried beaten egg omelette ; plain omelet FR: omelette [f]
ขี้เหร่[adj.] (khīrē) EN: ugly ; plain ; unattractive ; unbeautiful ; unpretty ; not good-looking ; homely FR: laid ; moche ; quelconque ; banal
ขี้ริ้ว[adj.] (khīriu) EN: plain ; unattractive ; not-good looking ; homely FR: quelconque ; banal
ก๋วยเตี๋ยวแห้ง[n. exp.] (kuaytīo haē) EN: plain Chinese noodles ; noodles without soup ; wide rice noodles with vegetables and meat FR: plat de pâtes [m] ; plat de nouilles [m]
ไม่มีชีวิต[n. exp.] (mai mī chīw) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame FR: être sans âme ; être insipide
ไม่มีชีวิตชีวา[xp] (mai mī chīw) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame ; be jejune FR:
แมลงปอบ้านปีกลายเลือน[n. exp.] (malaēngpø b) EN: Variegated Plain Skimmer FR:
แมลงปอบ้านปีกเหลืองดำ[n. exp.] (malaēngpø b) EN: Common Plain Skimmer FR:
มาบ[n.] (māp) EN: low-lying plain ; plain ; marshland ; wetland FR: basse plaine [f] ; plaine [f] ; marécages [mpl]
น้ำแข็งแห้ง[n. exp.] (nāmkhaeng h) EN: dry ice ; plain ice cubes ; solid carbon dioxide FR:
น้ำแข็งเปล่า[n. exp.] (nāmkhaeng p) EN: ice water ; plain ice water FR:
น้ำเปล่า[n. exp.] (nām plāo) EN: plain water ; drinking water ; fresh water ; still water ; water FR: eau plate [f] ; eau de boisson [f] ; flotte [f] (fam.) ; eau claire [f]
นกกาฝากสีเรียบ[n. exp.] (nok kāfāk s) EN: Plain Flowerpecker ; Nilgiri Flowerpecker FR: Dicée concolore [m] ; Dicée unicolore [m]
นกกินปลีสีเรียบ[n. exp.] (nok kinplī ) EN: Plain Sunbird FR: Souimanga modeste [m] ; Souimanga simple [m]
นกกระจิบหญ้าสีเรียบ[n. exp.] (nok krajip ) EN: Plain Prinia ; Tawny-flanked Prinia ; Plain ; White-browed ; Wren-Warbler FR: Prinia simple ; Fauvette-roitelet simple [f] ; Prinia modeste [f]
นกนางแอ่นทรายสีน้ำตาล[n. exp.] (nok nāng-ae) EN: Plain Martin FR: Hirondelle paludicole [f] ; Hirondelle des sables [f] ; Hirondelle de Mauritanie [f] ; Hirondelle riveraine [f]
แป้งซาลาเปา[n. exp.] (paēng sālāp) EN: plain steamed buns ; mantou ; Chinese steamed bun FR:
พื้นราบ[n. exp.] (pheūn rāp) EN: flat area ; plain FR:
พื้นที่ราบ[n. exp.] (pheūnthī rā) EN: plain FR: plaine [f]
พื้นที่ต่ำ[n. exp.] (pheūnthī ta) EN: lowland ; low plain FR: basses terres [fpl] ; plaine [f]
ผิง[n.] (phing) EN: plain cookie FR:
ผีเสื้อฟ้าหิ่งห้อยสีคล้ำ[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Plain Cupid FR:
ผีเสื้อฟ้าพุ่มลิมบาตา[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Plain Hedge Blue FR:
ผีเสื้อกะลาสีธรรมดา[n. exp.] (phīseūa kal) EN: Common plain Sailor ; Common Sailor FR:
ผีเสื้อหนอนใบกุ่มอินทรา[n. exp.] (phīseūa nøn) EN: Plain Puffin FR:
ผีเสื้อหนอนใบรักธรรมดา[n. exp.] (phīseūa nøn) EN: Plain Tiger FR:
พระอันดับ[n. exp.] (phra andap) EN: unranking monk ; ordinary monk ; plain monk FR:
ปลอกมีด[n.] (pløkmīt) EN: plain ring FR:
ราบ[adj.] (rāp) EN: flat ; level ; plain ; even ; smooth FR: plat ; nivelé
เรียบ[adj.] (rīep) EN: smooth ; even ; flat ; plain FR: uni ; égal ; lisse
เรียบง่าย[adj.] (rīep ngāi) EN: plain ; unambitious ; very simple FR: simple
เรียบ ๆ = เรียบๆ[adj.] (rīep-rīep) EN: simple ; plain FR: simple ; sobre
รสธรรมชาติ[adj.] (rot thammac) EN: plain FR: naturel
สามัญ-[pref.] (sāmanya-) EN: general ; plain ; ordinary ; common FR:
สมถะ[adj.] (samatha) EN: unambitious ; plain ; contented ; simple ; content with what one has ; composed ; modest ; leading a simple life ; humble FR: content de son sort ; bien dans sa tête
ตรละ[n.] (tarala) EN: plain FR:
ที่ราบ[n.] (thīrāp) EN: plain ; flatland ; flat area FR: plaine [f] ; plat pays [m]

-plain- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tiefseeebene {f}abyssal plain; deep sea plain
Schwemmlandebene {f} [geol.]alluvial plain
Bolzenloch {n} [techn.] | zylindrisches Bolzenlochbolt hole; stud hole | plain stud hole
Fensterglas {n}window glass; plain glass

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -plain-
Back to top