ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grumbler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grumbler*, -grumbler-

grumbler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grumbler (n.) คนขี้บ่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grumbler
Back to top