ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

waste

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *waste*, -waste-

waste ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
waste (sl.) ฆ่า
waste (vt.) ใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์ See also: สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ Syn. dissipate, splurge, squander Ops. conserve, save
waste (vt.) ไม่ได้ใช้ประโยชน์
waste (vi.) ไม่สบาย
waste (vt.) ทำให้ไม่สบาย
waste (vt.) ทำให้อ่อนเพลีย See also: ทำให้เหนื่อย Syn. debilitate, enervate, exhausted Ops. energize, strengthen, vitalize
waste (vt.) ทำลาย Syn. destroy, devastate, ravage
waste (vt.) ฆ่า (คำสแลง) See also: ฆาตกรรม
waste (vt.) พูดไปโดยเปล่าประโยชน์
waste (n.) การสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ See also: การหมดเปลือง
waste (n.) พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ See also: บริเวณร้าง, ที่รกร้างว่างเปล่า
waste (n.) พื้นที่ที่ถูกทำลาย
waste (n.) ของเสีย See also: ขยะ Syn. garbage, rubbish, trash
waste (adj.) ที่ไม่เป็นที่ต้องการ
waste (adj.) ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์
waste away (phrv.) อ่อนแอ See also: ไม่ค่อยแข็งแรง
waste material (n.) ทรัพย์สินที่กู้ให้พ้นภัย Syn. waste paper, scraps, remains
waste matter (n.) ของเสียที่ร่างกายขับถ่ายออกมา See also: ขี้, อุจจาระ, สิ่งที่ร่างกายขับถ่ายออกมา Syn. excreta, feces
Waste not, want not. (idm.) ถ้าเราไม่ใช้ฟุ่มเฟื่อย เราก็จะไม่ขาดแคลนในสิ่งนั้น
waste of space (sl.) คนไร้ค่า
waste on (phrv.) สูญเปล่าไปกับ See also: เสีย(เวลา, เงิน)ไปกับ(บางสิ่ง)
waste paper (n.) ทรัพย์สินที่กู้ให้พ้นภัย Syn. waste material, scraps, remains
waste pipe (n.) ท่อน้ำเสีย
waste product (n.) ของเสีย See also: ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเสียหรือของทิ้งแล้ว
waste products (n.) กากแร่ See also: ขี้แร่
wastebasket (n.) ตะกร้าใส่ขยะ See also: ตะกร้าใส่เศษกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว Syn. wastepaper basket
wasted (adj.) ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ See also: ที่ไม่มีประโยชน์ Syn. unfruitful, unsuccessful, useless Ops. fruitful, successful, useful
wasted (adj.) เหี่ยวแห้ง See also: เหี่ยวเฉา
wasted (adj.) เหนื่อยอ่อน (คำสแลง)
wasted (adj.) ที่ติดเหล้าหรือยาเสพย์ติด (คำสแลง)
wasteful (adj.) ฟุ่มเฟือย See also: สุรุ่ยสุร่าย Syn. extravagant, improvident, profligate Ops. economic, frugal, provident
wasteful (adj.) ซึ่งก่อให้เกิดความสิ้นเปลือง See also: ซึ่งก่อให้เกิดความหมดเปลือง, ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย
wastefully (adv.) อย่างสิ้นเปลือง Syn. extravagantly, thriftlessly, lavishly
wastefulness (n.) ความสิ้นเปลือง See also: ความฟุ่มเฟือย Syn. excess, improvidence, luxury
wasteland (n.) ที่ดินซึ่งไม่ได้ทำประโยชน์ See also: ที่ดินที่รกร้างว่างเปล่า Syn. barren, desert
wastepaper (n.) กระดาษที่ทิ้งแล้ว See also: เศษกระดาษที่ทิ้งแล้ว
wastepaper basket (n.) ตะกร้าใส่ขยะ See also: ตะกร้าใส่เศษกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว
waster (n.) คนที่ใช้สิ่งต่างๆ โดยสิ้นเปลือง Syn. prodigal, spendthrift, wastrel
waster (n.) สิ่งไร้ประโยชน์
waster (n.) ของที่เสียระหว่างกระบวนการผลิต โดยเฉพาะเซรามิก
English-Thai: HOPE Dictionary
waste(เวสทฺ) vt. vi.,n.,adj. (การ) สูญเสีย,สิ้นเปลือง,หมดเปลือง,เปล่าประโยชน์,ผอมลง,ลดลง,เสียเวลา,สิ่งที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์,บริเวณร้าง,ของเสีย,ขยะ,สิ่งปฏิกูล,อุจจาระ -Phr. (lay waste ทำลาย), See also: wastable adj. -S...
waste productn. ของเสีย
wastebasket(เวสทฺ'บาสคิท) n. ตะกร้าใส่ของทิ้งของเสีย, Syn. wastepaper basket
wasteful(เวสทฺ'ฟูล) adj. เปล่าประโยชน์,สูญเปล่า,สิ้นเปลือง,หมดเปลือง,เป็นถลุง,ทำลาย,เป็นบ่อนทำลาย, See also: wastefully adv. wastefulness n., Syn. profligate
wasteland(เวสทฺ'แลนดฺ) n. ที่ดินที่ไม่ได้ทำประโยชน์,ที่ดินรกร้างว่างเปล่า,ความจืดชืดของชีวิต,สิ่งที่จืดชืด
wasteness(เวสทฺ'นิส) n. ความสูญเปล่า,ความสิ้นเปลือง,ความหมดเปลือง,ความเปล่าประโยชน์
wastepaper(เวสทฺ'เพเพอะ) n. กระดาษทิ้งแล้ว,เศษกระดาษ
wastepipe(เวสทฺ'ไพพฺ) n. ท่อน้ำเสีย
waster(เวส'เทอะ) n. ผู้ทำให้สิ้นเปลือง,ผู้ใช้เงินอย่างสิ้นเปลือง,ผู้ถลุง,ผู้ทำลาย
English-Thai: Nontri Dictionary
waste(adj) ร้าง,โล่งเตียน,สูญเสีย,เสีย,ไร้ประโยชน์
wasteful(adj) สุรุ่ยสุร่าย,เปลือง,ไร้ประโยชน์,ร่อยหรอ,รกร้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
waste๑. ปฏิกูล, ของเสีย๒. ผอมแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wasteของเสียหมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ของที่เกินต้องการหรือไม่ต้องการ ; ของที่ไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แรก หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง สารหรือวัตถุใดที่ไม่ใช่หรือใช้ไม่ได้ ซึ่งถูกปลดปล่อยจากชุมชน อุตสาหกรรม เกาตรกรรม พาณิชยกรรมและการบริการ หรือกิจกรรมอื่นๆ หมวดกฎหมายสิ่งแวดล้อม หมายถึง ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ [สิ่งแวดล้อม]
Waste productsเศษผลิตภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Wastewaterน้ำเสียน้ำที่ไม่ต้องการ หรือ น้ำใช้แล้วและระบายทิ้ง ; น้ำใช้แล้วจากชุมชน อาจประกอบด้วยสิ่งปะปนที่ติดมาจากกิจกรรมจากที่อยู่อาศัย ธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม และสถาบันต่างๆ รวมกับน้ำใต้ดิน น้ำผิวดิน น้ำฝน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การสิ้นไป (n.) waste See also: loss Syn. การหมดไป
การสูญเปล่า (n.) waste See also: loss
การหมดไป (n.) waste See also: loss Syn. การสิ้นไป
ขยะมูลฝอย (n.) waste See also: rubbish, garbage, trash, refuse, corpse, remains, dung, droppings Syn. สวะ
ขยะมูลฝอย (n.) waste See also: waste product, waste matter, scrap Syn. กาก, มูลฝอย, ของสกปรก, ของโสโครก Ops. ของดี
ของสกปรก (n.) waste See also: waste product, waste matter, scrap Syn. กาก, มูลฝอย, ขยะมูลฝอย, ของโสโครก Ops. ของดี
ของเสีย (n.) waste See also: waste product, waste matter, scrap Syn. กาก, มูลฝอย, ขยะมูลฝอย, ของสกปรก, ของโสโครก Ops. ของดี
ของโสโครก (n.) waste See also: waste product, waste matter, scrap Syn. กาก, มูลฝอย, ขยะมูลฝอย, ของสกปรก Ops. ของดี
ความสูญเปล่า (n.) waste
ความสูญเสีย (n.) waste See also: loss Syn. การหมดไป, การสิ้นไป
ตรึก (v.) waste See also: use up, run out of, lose, spend, be finished Syn. หมด, สิ้น, เปลือง
ผลาญ (v.) waste See also: squander, dissipate, lavish Syn. ถลุง
มูลฝอย (n.) waste See also: rubbish, garbage, trash, refuse, corpse, remains, dung, droppings Syn. ขยะมูลฝอย, สวะ
สิ้นเปลือง (v.) waste Syn. หมดเปลือง, ร่อยหรอ Ops. ประหยัด
หมดเปลืองไป (v.) waste See also: dissipate, misspend Syn. หมดเปลือง, เปลือง, สิ้นเปลือง
เปลือง (v.) waste See also: cost, consume, lose, spend, be used up, dissipate, squander, be extravagant with Syn. เสีย, สิ้นเปลือง Ops. ประหยัด
เปลือง (v.) waste See also: cost, consume, squander, spend, lose Syn. เสีย, สิ้นเปลือง Ops. ประหยัด
เสียเปล่า (v.) waste See also: lose in vain, simply waste
กินทิ้งกินขว้าง (v.) waste grain
ที่รกร้างว่างเปล่า (n.) waste lands
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I waste so much time on internetฉันเสียเวลาไปมากกับอินเตอร์เน็ต
I guess I shouldn't say that work is a waste of timeฉันคิดว่าฉันไม่ควรกล่าวว่างานนั่นเป็นการสิ้นเปลืองเวลาเปล่า
I waste my time using the internetฉันเสียเวลามากมายในการใช้อินเตอร์เน็ต
That's probably the thing I waste the most time onนั่นอาจเป็นสิ่งที่ฉันเสียเวลาไปมากที่สุดกับมัน
I will not waste my precious time to…ฉันจะไม่เสียเวลาอันมีค่าเพื่อ...
It was a waste of timeเสียเวลาเปล่า
Let not waste your time!อย่าเสียเวลาเปล่าเลย
Don’t waste your timeอย่าเสียเวลาเลย
Don't waste wordsอย่าสิ้นเปลืองคำพูดเลย
I don't want to waste much timeฉันไม่อยากเสียเวลามาก
Don't waste anymore timeอย่าเสียเวลาอีกเลย
You can waste time with your friends when your chores are doneเธอสามารถออกไปเสียเวลากับเพื่อนๆ ได้ เมื่องานการต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
Very sorry to have wasted your timeขอโทษมากๆ ที่ทำให้คุณเสียเวลา
If my letters bore you, you can always toss them into the wastebasketถ้าจดหมายของฉันทำให้คุณเบื่อหน่าย คุณสามารถโยนมันทิ้งลงตระกร้าผงได้เสมอ
The deadline is in two days, I have no time to wasteเหลือกำหนดเวลาสุดท้ายในอีกสองวันนี้ ฉันไม่มีเวลาที่จะเสียแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Herring, why do you waste my time like this?เฮอลิง คุณคิดไหมว่าแบบนี้มันทำให้ผมเสียเวลา
Bloody waste of time.เสียเลือดของเวลา คนซอฟท์
That's it. I won't waste my time arguing with a man who's lining up to be a hot lunch.พอกันที ผมจะไม่คุยกับคน ที่เข้าเเถวรอถูกกินอยู่นะ
Quint, what are you doing? Don't waste your time.ควินท์ กําลังทําอะไร อย่าเสียเวลาเลย
Come on, Matthew, don't waste time.มาสิ, แมทธิว ไม่ต้องเสียเวลา
If you're gonna waste the Bronze, you gotta do it big!หากคุณกำลังจะเสีย บรอนซ์ คุณจำต้องทำมันใหญ่!
Shit! It's a goddamn waste of time.บ้าเอ๊ย มันเสียเวลาจริงๆ
The Bible speaks of the Ark laying waste to entire regions.คัมภีร์ไบเบิ้ลพูดถึงหีบว่า ก่อให้เกิดการทำลายไปทั่วทั้งภูมิภาค
Another waste of time, right? Got that right, man.-เสียเวลาเปล่าอีกแล้วใช่มั้ย
So what you're doin' is a waste of time, Sarah.สิ่งที่คุณทำเสียเวลาเปล่า ซาร่า
I'd hate to waste 2 of them as targets.การฝึก GLG-20s ไม่ใช่เรื่องง่าย ผมไม่อยากเสียของ
You get one of these fuckers out in the open, you waste him.แต่ถ้าเห็นไอ้กงจังๆ หน้า แล้วอย่าเลี้ยงนะ

waste ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拖磨[tuō mó, ㄊㄨㄛ ㄇㄛˊ, 拖磨] dawdling; to waste time
耽误[dān wu, ㄉㄢ ˙, 耽误 / 耽誤] delay; hold-up; to waste time; to interfere with
排水管[pái shuǐ guǎn, ㄆㄞˊ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄢˇ, 排水管] drainpipe; waste pipe
铺张浪费[pū zhāng làng fèi, ㄆㄨ ㄓㄤ ㄌㄤˋ ㄈㄟˋ, 铺张浪费 / 鋪張浪費] extravagance and waste (成语 saw)
厚养薄葬[hòu yǎng bó zàng, ㄏㄡˋ ㄧㄤˇ ㄅㄛˊ ㄗㄤˋ, 厚养薄葬 / 厚養薄葬] generous care but a thrifty funeral; to look after one's parents generously, but not waste money on a lavish funeral
钻牛角[zuān niú jiǎo, ㄗㄨㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ, 钻牛角 / 鑽牛角] lit. honing a bull's horn; fig. to waste time on an insoluble or insignificant problem; to bash one's head against a brick wall; a wild goose chase; a blind alley; to split hairs; same as 成语 saw 鑽牛角尖|钻牛角尖
钻牛角尖[zuān niú jiǎo jiān, ㄗㄨㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄢ, 钻牛角尖 / 鑽牛角尖] lit. to hone a bull's horn (成语 saw); fig. to waste time on an insoluble or insignificant problem; to bash one's head against a brick wall; a wild goose chase; a blind alley; to split hairs
残渣[cán zhā, ㄘㄢˊ ㄓㄚ, 残渣 / 殘渣] remainder; filtered out residue; sediment; waste product; debris; detritus; rubbish
废物[fèi wù, ㄈㄟˋ ˋ, 废物 / 廢物] rubbish; waste material; useless person
碱荒[jiǎn huāng, ㄐㄧㄢˇ ㄏㄨㄤ, 碱荒 / 鹼荒] saline waste land
废料[fèi liào, ㄈㄟˋ ㄌㄧㄠˋ, 废料 / 廢料] waste products; refuse; garbage
废气[fèi qì, ㄈㄟˋ ㄑㄧˋ, 废气 / 廢氣] waste (exhaust) gas; steam
废液[fèi yè, ㄈㄟˋ ㄧㄝˋ, 废液 / 廢液] waste liquids
废纸[fèi zhǐ, ㄈㄟˋ ㄓˇ, 废纸 / 廢紙] waste paper
矸子[gān zi, ㄍㄢ ㄗ˙, 矸子] waste rock (mining); gangue (worthless minerals mixed in with coal or ore)
[fèi, ㄈㄟˋ, 废 / 廢] abolish; crippled; abandoned; waste
荒芜[huāng wú, ㄏㄨㄤ ˊ, 荒芜 / 荒蕪] barren; uncultivated; waste(land)
损耗品[sǔn hào pǐn, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 损耗品 / 損耗品] capable of being consumed; that may be destroyed, dissipated, wasted, or spent
延误[yán wu, ㄧㄢˊ ˙, 延误 / 延誤] delay; hold-up; wasted time; loss caused by delay
荒寒[huāng hán, ㄏㄨㄤ ㄏㄢˊ, 荒寒] desolate and cold; frozen wastes
[méi, ㄇㄟˊ, 糜] dissolved; rice gruel; wasted; surname Mei
[zāo, ㄗㄠ, 糟] dregs; to waste; spoil
排泄物[pái xiè wù, ㄆㄞˊ ㄒㄧㄝˋ ˋ, 排泄物 / 排洩物] excrement; waste
[chǐ, ㄔˇ, 侈] extravagant; wasteful; exaggerating
[hào, ㄏㄠˋ, 耗] mouse; new; to waste; to spend; to consume; to squander
核废物[hé fèi wù, ㄏㄜˊ ㄈㄟˋ ˋ, 核废物 / 核廢物] nuclear waste
放射性废物[fàng shè xìng fèi wù, ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄟˋ ˋ, 放射性废物 / 放射性廢物] radioactive waste
付诸东流[fù zhū dōng liú, ㄈㄨˋ ㄓㄨ ㄉㄨㄥ ㄌㄧㄡˊ, 付诸东流 / 付諸東流] wasted effort
[làng, ㄌㄤˋ, 埌] wasteland; wild
[kuàng, ㄎㄨㄤˋ, 旷 / 曠] waste; wilderness; vast; desert
浪费者[làng fèi zhě, ㄌㄤˋ ㄈㄟˋ ㄓㄜˇ, 浪费者 / 浪費者] waster; wastrel; squanderer
白费[bái fèi, ㄅㄞˊ ㄈㄟˋ, 白费 / 白費] waste
蹉跎[cuō tuó, ㄘㄨㄛ ㄊㄨㄛˊ, 蹉跎] wasted time; to take a wrong step in life
[mí, ㄇㄧˊ, 靡] wasted
荒原[huāng yuán, ㄏㄨㄤ ㄩㄢˊ, 荒原] wasteland
荒地[huāng dì, ㄏㄨㄤ ㄉㄧˋ, 荒地] wasteland; uncultivated land

waste ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウエス;ウェス[, uesu ; uesu] (n) rag (for wiping); waste (cloth)
ウエストボール;ウェストボール[, uesutobo-ru ; uesutobo-ru] (n) waste ball (baseball); taking a pitch
くず肉;屑肉[くずにく, kuzuniku] (n) waste meat; meat scraps; offal
くたびれ儲け;草臥れ儲け;草臥儲[くたびれもうけ, kutabiremouke] (n,adj-no) waste of effort; thankless task
ごみ処理;ゴミ処理[ごみしょり(ごみ処理);ゴミしょり(ゴミ処理), gomishori ( gomi shori ); gomi shori ( gomi shori )] (n) garbage disposal; refuse disposal; waste treatment
どぶに捨てる;溝に捨てる[どぶにすてる, dobunisuteru] (exp,v1) to throw down the drain; to waste
ふい[, fui] (n) (See おじゃん) coming to nothing; ending without result; total waste
ふいにする[, fuinisuru] (exp,vs-i) to lose completely; to waste all; to let something slip away
ほつく;ほっつく[, hotsuku ; hottsuku] (v5k,vi) (1) to loiter; (2) to waste money
一般廃棄物[いっぱんはいきぶつ, ippanhaikibutsu] (n) domestic waste; general waste; non-industrial waste
乾せる;悴せる[かせる, kaseru] (v1) (1) to dry up; to scab; to slough; (2) to be poisoned (with lacquer); (3) (arch) to waste away
全くの浪費[まったくのろうひ, mattakunorouhi] (n) sheer waste
写真廃液[しゃしんはいえき, shashinhaieki] (n) photographic processing waste water; photographic effluent; photo-processing waste
切り起こす[きりおこす, kiriokosu] (v5s) to open up waste land for cultivation
原野[げんや, genya] (n) waste land; wilderness; moor; field; plain; (P)
原野商法[げんやしょうほう, genyashouhou] (n) the selling of waste land (worthless property) by unscrupulous real-estate developers
古び衰える[ふるびおとろえる, furubiotoroeru] (v1) to waste away
安物買いの銭失い[やすものがいのぜにうしない, yasumonogainozeniushinai] (exp) you get what you pay for; buying cheap goods is a waste of money (because the quality is always so poor)
宝の持ち腐れ[たからのもちぐされ, takaranomochigusare] (n) pearls thrown before swine; unused possession; useless possession; waste of talent
屑籠;屑かご[くずかご, kuzukago] (n) waste basket; wastepaper basket
屑繭[くずまゆ, kuzumayu] (n) waste cocoon (silk); bad cocoon; damaged cocoon
急いては事を仕損じる[せいてはことをしそんじる, seitehakotowoshisonjiru] (exp) (id) (See 急いては事を仕損ずる・せいてはことをしそんずる) Haste makes waste
急いては事を仕損ずる[せいてはことをしそんずる, seitehakotowoshisonzuru] (exp) (id) Haste makes waste
愚図つく;愚図付く[ぐずつく, guzutsuku] (v5k) (1) to dawdle; to waste time doing nothing in particular; (2) to fret; to sulk; to complain; (3) to rain on and off
散財[さんざい, sanzai] (n,vs) expense; waste of money; extravagance
暇潰し(P);暇つぶし[ひまつぶし, himatsubushi] (n) waste of time; killing time; (P)
潰す[つぶす, tsubusu] (v5s,vt) (1) to smash; to crush; (2) to shut down; (3) to thwart; to block; (4) to kill (time); (5) to waste (e.g. talents); (P)
無駄口をたたく;無駄口を叩く[むだぐちをたたく, mudaguchiwotataku] (exp,v5k) to chatter pointlessly; to waste one's breath
無駄骨;むだ骨[むだぼね, mudabone] (n) useless; waste of time and effort; pointless; vain efforts
無駄骨を折る[むだぼねをおる, mudabonewooru] (exp,v5r) (obsc) (id) to waste one's efforts; to work to no (useful) effect
産業廃棄物処理施設[さんぎょうはいきぶつしょりしせつ, sangyouhaikibutsushorishisetsu] (n) (See 産業廃棄物処理場・さんぎょうはいきぶつしょりじょう) industrial waste disposal facility; wastes treatment facility
端材[はざい, hazai] (n) mill ends; lumber remnants; wood waste
糸くず;糸屑[いとくず, itokuzu] (n) (See 綿ぼこり) lint (as in a clothes dryer or a pocket); waste thread; fibers, such as might wrap around the gears in small mechanisms and cause them to jam; fluff
老廃物[ろうはいぶつ, rouhaibutsu] (n) waste products
衰える[おとろえる, otoroeru] (v1,vi) to become weak; to decline; to wear; to abate; to decay; to wither; to waste away; (P)
言うだけ野暮[いうだけやぼ, iudakeyabo] (exp) (id) You would only waste your words
道草を食う;道草をくう[みちくさをくう, michikusawokuu] (exp,v5u) to loiter (on the way); to waste time
ウエスト(P);ウェスト(P)[, uesuto (P); uesuto (P)] (n) (1) waist; (2) west; (n,vs) (3) waste; (P)
そつ[, sotsu] (n) (1) slip-up; miss; (2) waste; wasteful or pointless action
一寸の光陰軽んずべからず;一寸の光陰軽んず可からず[いっすんのこういんかろんずべからず, issunnokouinkaronzubekarazu] (exp) (id) (arch) There isn't a moment to be wasted; Every moment is precious; make hay while the sun shines

waste ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริโภค[v.] (børiphōk) EN: consume ; use ; waste FR: consommer ; utiliser
ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย[v. exp.] (chai jāi ng) EN: waste money ; squander money ; throw one's money away FR: gaspiller l'argent
ใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์[v. exp.] (chai pai dō) EN: waste FR:
ใช้เปลือง[v. exp.] (chai pleūan) EN: waste FR:
ใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์[v. exp.] (chai wēlā p) EN: while away the time ; waste time FR:
ชาน[n.] (chān) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid FR: ordures [fpl] ; déchet [m]
ช้าเป็นการ นานเป็นคุณ[X] (chāpenkān n) EN: haste makes waste FR:
กาก[n.] (kāk) EN: refuse ; garbage ; rubbish ; offal ; trash ; waste ; residue ; leavings FR: déchets [mpl] ; ordures [fpl] ; détritus [mpl] ; abats [mpl] ; résidus [mpl] ; lie [f]
กากกัมมันตรังสี[n. exp.] (kāk kammant) EN: radioactive waste FR: déchet radioactif [m]
กากมันสำปะหลัง[n. exp.] (kāk mansamp) EN: cassava waste FR:
กากนิวเคลียร์[n. exp.] (kāk niukhlī) EN: nuclear waste FR: déchet nucléaire [m]
กากอุตสาหกรรม[n. exp.] (kāk utsāhak) EN: industrial waste FR: déchet industriel [m]
การจัดการกากกัมมันตรังสี[n. exp.] (kān jatkān ) EN: radioactive waste management FR: gestion des déchets nucléaires [f] ; gestion des déchets radioactifs [f]
การจัดการของเสีย[n. exp.] (kān jatkān ) EN: waste management FR: gestion des déchets [f]
การกำจัดขยะ[n. exp.] (kān kamjat ) EN: waste disposal ; garbage disposal FR: élimination des déchets [f]
การกำจัดของเสีย[n. exp.] (kān kamjat ) EN: waste disposal FR:
กันลง[n.] (kanlong) EN: waste FR:
กันลอง[n.] (kanløng) EN: waste FR:
การเสียกำลัง[n. exp.] (kān sīa kam) EN: waste of energy FR:
การเสียเวลา[n. exp.] (kān sīa wēl) EN: waste of time ; delay FR: perte de temps [f]
การสิ้นเปลือง[n.] (kān sinpleū) EN: waste FR:
การสูญเสียเงินทอง[n. exp.] (kān sūnsīa ) EN: waste of money FR:
ขโมยเวลา[v. exp.] (khamōi wēlā) EN: waste sb's time FR:
ขยะ[n.] (khaya) EN: garbage ; refuse ; rubbish ; waste ; litter ; trash ; junk FR: ordures [fpl] ; ordures ménagères [fpl] ; déchet [m] ; détritus [m] ; immondices [fpl]
ขยะอันตราย[n. exp.] (khaya antar) EN: hazardous waste FR: déchet dangereux [m]
ขยะชิ้นใหญ่[n. exp.] (khaya chin ) EN: skip waste ; bulky waste FR:
ขยะมูลฝอย[n. exp.] (khaya mūnfø) EN: litter ; trash ; waste FR: poubelle [f] ; décharge [f] ; déchets [mpl]
ขยะนิวเคลียร์[n. exp.] (khaya niukh) EN: nuclear waste FR: déchet nucléaire [m]
ขยะพิษ[n. exp.] (khaya phit) EN: hazardous waste FR: déchet dangereux [m] ; déchet toxique [m]
ขยะอุตสาหกรรม[n. exp.] (khaya utsāh) EN: industrial waste FR: déchet industriel [m]
ขี้-[n., pref.] (khī ; khī-) EN: waste ; dung ; refuse ; dirt FR: déchet, [m] ; détritus [mpl]
ขี้ขยะ[n. exp.] (khī khaya) EN: waste ; rubbish FR:
ของเสีย[n.] (khøngsīa) EN: waste ; waste product ; waste matter ; scrap ; refuse ; junk ; trash ; excrement FR: déchet [m] ; ordure [f] ; rebut [m]
ของเสียอันตราย[n. exp.] (khøngsīa an) EN: hazardous waste FR: déchets dangereux [mpl]
ของเสียอินทรีย์[n. exp.] (khøngsīa in) EN: organic waste FR: déchet organique [m]
ความสูญเสีย[n.] (khwām sūnsī) EN: loss ; waste FR: perte [f]
กินทิ้งกินขว้าง[v. exp.] (kin thing k) EN: waste food ; waste grain ; be wasteful of food FR:
กระทาย[v.] (krathāi) EN: separate out the waste FR:
หมดเปลือง[X] (mot pleūang) EN: spend ; consume ; waste FR:
มูลฝอย[n.] (mūnføi) EN: waste ; rubbish ; garbage ; trash ; refuse ; corpse ; remains ; dung ; droppings FR: déchet [m] ; ordures (ménagères) [fpl] ; immondices [fpl] ; détritus [m]

waste ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atommüll {m}atomic waste
Chemie-Abfälle {pl}chemical waste
Altlast {f}dangerous waste
Abgas {n} | schädliche Abgaseexhaust gas; waste gas | noxious fumes
Altlasten {pl}old neglected deposits of toxic waste
Sondermüll {m}hazardous waste
Verklappung {f}ocean dumping; dumping (of) waste into the sea
Verschnitt {m} (Abfall beim Schneiden/Sägen)offcuts; waste
radioaktiv {adj} | radioaktiver | am radioaktivsten | radioaktiver Müllradioactive | more radioactive | most radioactive | radioactive waste
Abfallbehälter {m}refuse container; waste bin
Altlastensanierung {f}rehabilitation of inherited waste
Bauschutt {m}rubble; building rubble; construction waste
Abfallbeseitigung {f}trash removal; waste disposal:call Such("", "")
Abwasser {n} | ungeklärte Abwässerwaste water | untreated waste water
Abflussrohr {m}drainpipe; waste pipe; spout; outlet
Abwärme {f}waste heat; exhaust heat
Abwärmenutzungsanlage {f}waste heat recovery system
Altpapieraufbereitungsanlage {f}waste paper treatment plant
Altlasten {pl}inherited waste; polluted areas
Endlager {n} (für Atommüll)permanent disposal site (for nuclear waste)
Abfallgebühren {pl}waste collection fees
Abfallgesetz {n}Waste Act
Abfallentsorgung {f}waste disposal; garbage collection
Abfalltechnik {f}waste engineering
Abfallwirtschaft {f}waste management
Abwasserabgabengesetz {n}Waste Water Levy Act
Abwasserableitung {f}waste water draw-off
Abwasserbehandlung {f}waste water treatment
Abwasserbelastung {f}waste water load
Altöl {n}waste oil; used oil
verschwenderisch {adj} | verschwenderisch mit etw. umgehenwasteful | to be wasteful with sth.
Abwasserreinigung {f}wastewater treatment; effluent treatment
Abwasserreinigungsanlage {f}wastewater treatment plant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า waste
Back to top