ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

economic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *economic*, -economic-

economic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
economic (adj.) เกี่ยวกับเศรษฐกิจ See also: ในทางเศรษฐศาสตร์
economic geography (n.) ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
economic society (n.) สังคมเศรษฐกิจ
economic system (n.) ระบบเศรษฐกิจ
economical (adj.) ประหยัด See also: มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระเเหม่ Syn. frugal, prudent, thrifty
economically (adv.) ในเชิงเศรษฐกิจ See also: เกี่ยวกับเศรษฐกิจ, เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ Syn. frugally, sparingly
economics (n.) วิชาเศรษฐศาสตร์
English-Thai: HOPE Dictionary
economic(อีคะนอม'มิค,เอคคะนอม'มิค) adj. เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์,เกี่ยวกับภาวะทางเศรษฐกิจ
economical(อีคะนอม'มิเคิล,เอคคะนอม'มิเคิล) adj. ประหยัด,มัธยัสถ์,กระเหม็ดกระแหม่
economics(อีคะนอม'มิคซฺ,เอคคะนอม'มิคซฺ) n. เศรษฐศาสตร์,สภาพเศรษฐกิจ
English-Thai: Nontri Dictionary
economic(adj) เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์,ในทางเศรษฐกิจ,ในเรื่องเงิน
economical(adj) มัธยัสถ์,ประหยัด,อดออม,กระเหม็ดกระแหม่
economics(n) เศรษฐศาสตร์,สภาพเศรษฐกิจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
economic activityกิจกรรมทางเศรษฐกิจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
economically active populationประชากรที่ทำงานทางเศรษฐกิจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
economicsเศรษฐศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Economic administrationการบริหารเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Economic geographyภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Economic systemระบบเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Economical Statusภาวะเศรษฐกิจ [การแพทย์]
Economicsเศรษฐศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมวิเทศสหการ (n.) Department of Technical and Economic Cooperation
ตามฐานะ (adv.) according to one´s economic capacity See also: according to one´s status Ops. เกินฐานะ
สศช. (n.) Office of the National Economic and Social Development Board Syn. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (n.) Office of the National Economic and Social Development Board
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (n.) Office of the National Economic and Social Development Board
สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร (n.) Office of Economic Crime Litigation
ด้านเศรษฐกิจ (adj.) economic
ภาวะเศรษฐกิจ (n.) economic condition See also: economic circumstance
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (n.) economic geography
วงการเศรษฐกิจ (n.) economic sector Syn. แวดวงเศรษฐกิจ
แวดวงเศรษฐกิจ (n.) economic sector
สภาพเศรษฐกิจ (n.) economic situations
สังคมเศรษฐกิจ (n.) economic society
ทางเศรษฐกิจ (adj.) economical
เชิงเศรษฐกิจ (adj.) economical
เบียดกรอ (adv.) economically Syn. ฝืดเคือง, กระเบียดกระเสียร Ops. ฟุ่มเฟื่อย, สุรุ่ยสุร่าย
เศรษฐวิทยา (n.) economics
เศรษฐศาสตร์ (n.) economics Syn. เศรษฐวิทยา
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ (n.) Department of Business Economics
คณะเศรษฐศาสตร์ (n.) Faculty of Economics
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is what you pay the Reich Economic Office.นี่คือส่วนที่คุณจ่ายให้ทางการไรซ์
File a grievance with the Economic Office. It's your right.ยื่นคำร้องกับกระทรวงซิ
And now with the prospect of a major investment in our economic future... by Mr. Elliot Blair of Blair Industries...และตอนนี้กับโอกาสของการที่สำคัญ การลงทุนในอนาคตทางเศรษฐกิจของเรา ... โดยนายเอลเลียตแบลร์ แบลร์ของอุตสาหกรรม ...
My contention is that prior to the Revolutionary War, the economic modalities- especially in the southern colonies- could most aptly be characterized as...ในความเห็นของชั้นก็คือ ก่อนที่จะ มีสงครามปฎิวัติ-รูปแบบของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในอาณานิคมใต้ เป็นรูปเป็นร่างที่เหมาะสมแบบเปรียบ ชาวไร่ชาวนา
Bring to an end the Soviet empire... and its 70 year experiment of comunism continuing stife in ... regions, along with widespread corruption and economic misery resulting in a virtual tidal wave of crime. the Russian maffia has involved into a world clasเกิดคอรัปชั่น และการเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจขึ้นทั่วไป รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม เกิดมาเฟียซึ่งมีเครือค่ายย่อย ๆ ขึ้นในรัสเซีย
I didn't have a major, but my thesis was on Latin American economic policy.ฉันไม่มีวิชาเอก แต่ทำวิทยานิพนธ์ เรื่องนโยบายเศรษฐกิจลาตินอเมริกา
One step closer to economic equilibrium.นายเป็นแค่เสียงในหัวฉัน เป็นแค่ภาพลวงตา
Mr. Kincaid's company is merely one of the ways we try to foster economic relations with other countries, Your Majesty.Mr. Kincaid's company is merely one of the ways we try to foster economic relations with other countries, Your Majesty.
That's the incentive that other economic systems lack.นั่นคือแรงจูงใจที่ระบบเศรษฐกิจอื่นไม่มี
People accuse us of only paying attention to the economic leg because they think that's what a business persons mind set is it's just money.ผู้คนชอบกล่าวหาว่า (เซอร์ มาร์ค มูดี-สจวต อดีตประธานบรรษัทรอยัลดัทช์เชลล์) เราสนใจแต่ด้านเศรษฐกิจ เพราะพวกเขาคิดว่า
And I always counter point out there's no organization on this planet that can neglect its economic foundation.และผมมักโต้แย้งเสมอว่า ไม่มีองค์กรไหนในโลก ที่สามารถละเลยรากฐานทางเศรษฐกิจ
We're not seeing well-balanced economic development.เราจึงไม่เคยเห็นความลงตัวที่ดีของการพัฒนาเศรษฐกิจ

economic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚太经合会[Yà Tài jīng hé huì, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ ㄐㄧㄥ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, 亚太经合会 / 亞太經合會] APEC (Asia Pacific economic cooperation)
亚太经济合作组织[Yà Tài Jīng jì Hé zuò Zǔ zhī, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 亚太经济合作组织 / 亞太經濟合作組織] Asian-Pacific Economic Cooperation organization; APEC
粮票[liáng piào, ㄌㄧㄤˊ ㄆㄧㄠˋ, 粮票 / 糧票] coupons for food or grain used in a PRC economic program c. 1955-1993
新兴经济国家[xīn xīng jīng jì guó jiā, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄥ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, 新兴经济国家 / 新興經濟國家] developing economic state; developing nation
利权[lì quán, ㄌㄧˋ ㄑㄩㄢˊ, 利权 / 利權] economic rights (e.g. of a state monopoly)
经济前途[jīng jì qián tú, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄨˊ, 经济前途 / 經濟前途] economic future; economic outlook
经济力量[jīng jì lì liang, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤ˙, 经济力量 / 經濟力量] economic strength
经济危机[jīng jì wēi jī, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄨㄟ ㄐㄧ, 经济危机 / 經濟危機] economic crisis
经济增加值[jīng jì zēng jiā zhí, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄗㄥ ㄐㄧㄚ ㄓˊ, 经济增加值 / 經濟增加值] Economic value added, EVA
经济增长[jīng jì zēng zhǎng, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄗㄥ ㄓㄤˇ, 经济增长 / 經濟增長] economic growth
经济安全[jīng jì ān quán, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄢ ㄑㄩㄢˊ, 经济安全 / 經濟安全] economic security
经济改革[jīng jì gǎi gé, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄍㄞˇ ㄍㄜˊ, 经济改革 / 經濟改革] economic reform
经济体制[jīng jì tǐ zhì, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄊㄧˇ ㄓˋ, 经济体制 / 經濟體制] economic system
经济体系[jīng jì tǐ xì, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄊㄧˇ ㄒㄧˋ, 经济体系 / 經濟體系] economic system
专属经济区[zhuān shǔ jīng jì qū, ㄓㄨㄢ ㄕㄨˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄑㄩ, 专属经济区 / 專屬經濟區] exclusive economic zone
大湄公河次区域[Dà Méi gōng hé cì qū yù, ㄉㄚˋ ㄇㄟˊ ㄍㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄘˋ ㄑㄩ ㄩˋ, 大湄公河次区域 / 大湄公河次區域] Greater Mekong Subregion (GMS), area of economic cooperation between China and Vietnam
大湄公河次区域合作[Dà Méi gōng hé cì qū yù hé zuò, ㄉㄚˋ ㄇㄟˊ ㄍㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄘˋ ㄑㄩ ㄩˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ, 大湄公河次区域合作 / 大湄公河次區域合作] Greater Mekong Subregion (GMS), economic cooperation program between China and Vietnam
对外贸易经济合作部[duì wài mào yì jīng jì hé zuò bù, ㄉㄨㄟˋ ㄨㄞˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄨˋ, 对外贸易经济合作部 / 對外貿易經濟合作部] Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation (MOFTEC)
经济合作与发展组织[Jīng jì Hé zuò yǔ Fā zhǎn Zǔ zhī, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄩˇ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄗㄨˇ ㄓ, 经济合作与发展组织 / 經濟合作與發展組織] Organization for Economic Cooperation and Development (OECD); abbr. to 經合組織|经合组织
经济基础[jīng jì jī chǔ, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄐㄧ ㄔㄨˇ, 经济基础 / 經濟基礎] socio-economic base; economic foundation
泰达[tài dá, ㄊㄞˋ ㄉㄚˊ, 泰达 / 泰達] TEDA (Tianjin Economic Development Area)
低迷[dī mí, ㄉㄧ ㄇㄧˊ, 低迷] depression (esp. economic)
个体经济[gè tǐ jīng jì, ㄍㄜˋ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, 个体经济 / 個體經濟] economics of a self-employed individual or private firm
经济学[jīng jì xué, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 经济学 / 經濟學] economics (as a field of study)
经济[jīng jì, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, 经济 / 經濟] economy; economic
外向型[wài xiàng xíng, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄥˊ, 外向型] export-oriented (economic model)
财经[cái jīng, ㄘㄞˊ ㄐㄧㄥ, 财经 / 財經] finance and economics
泡沫[pào mò, ㄆㄠˋ ㄇㄛˋ, 泡沫] foam; (soap) bubble; (economic) bubble
省俭[shěng jiǎn, ㄕㄥˇ ㄐㄧㄢˇ, 省俭 / 省儉] frugal; economic; to scrimp and save
价原[jià yuán, ㄐㄧㄚˋ ㄩㄢˊ, 价原 / 價原] Kagen or the Origin of Value by MIURA Baien 三浦·梅園|三浦·梅园, pioneering study of economics comparable to Adam Smith's The Wealth of Nations 國富論|国富论
宏观经济[hóng guān jīng jì, ㄏㄨㄥˊ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, 宏观经济 / 宏觀经济] macro-economic
景气[jǐng qì, ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧˋ, 景气 / 景氣] prosperity; (economic) boom
制裁[zhì cái, ㄓˋ ㄘㄞˊ, 制裁] to punish; punishment; sanctions (incl. economic)
复苏[fù sū, ㄈㄨˋ ㄙㄨ, 复苏 / 復甦] recovery (health, economic)
生产关系[shēng chǎn guān xì, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 生产关系 / 生產關係] relations between levels of production; socio-economic relations
弱势群体[ruò shì qún tǐ, ㄖㄨㄛˋ ㄕˋ ㄑㄩㄣˊ ㄊㄧˇ, 弱势群体 / 弱勢群體] those who are economically and politically marginalized

economic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC
アジア太平洋経済協力会議[アジアたいへいようけいざいきょうりょくかいぎ, ajia taiheiyoukeizaikyouryokukaigi] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC
いざなみ景気;伊弉冉景気[いざなみけいき, izanamikeiki] (n) (See だらだらかげろう景気) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007
エコノミック[, ekonomikku] (adj-no) economic
エコノミックアニマル[, ekonomikkuanimaru] (n) economic animal
エスカップ[, esukappu] (n) Economic and Social Commission for Asia and the Pacific; ESCAP
オーストリア学派[オーストリアがくは, o-sutoria gakuha] (n) Austrian School (of economic theory)
オリンピック景気[オリンピックけいき, orinpikku keiki] (n) economic boom created by the Tokyo Olympic Games (1962-1964)
コメコン[, komekon] (n) Council for Mutual Economic Assistance; COMECON; (P)
ゼロ成長[ゼロせいちょう, zero seichou] (n) zero growth; zero economic growth; no-growth economy
だらだらかげろう景気;だらだら陽炎景気[だらだらかげろうけいき, daradarakageroukeiki] (n) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007
バブル崩壊[バブルほうかい, baburu houkai] (exp,n) collapse of bubble economy; economic bubble burst
レーガノミックス;レーガノミクス[, re-ganomikkusu ; re-ganomikusu] (n) Reaganomics; economic policies of Ronald Reagan (i.e. reduction of taxes, spending, and market regulation)
不胎化[ふたいか, futaika] (n) economic sterilization
享保の改革[きょうほうのかいかく, kyouhounokaikaku] (n) Kyouhou Reforms; economic reforms introduced in 1736
企業短期経済観測調査[きぎょうたんきけいざいかんそくちょうさ, kigyoutankikeizaikansokuchousa] (n) (See 日銀短観・にちぎんたんかん) the Bank of Japan's quarterly Short-term Economic Survey of Principal Enterprise in Japan; Tankan survey
排他的経済水域[はいたてきけいざいすいいき, haitatekikeizaisuiiki] (n) exclusive economic zone; EEZ
採算ベース[さいさんベース, saisan be-su] (n) profitable basis; paying basis; economic basis
政策不況[せいさくふきょう, seisakufukyou] (n) policy-induced slump; stagnation resulting from poor economic policies
昭和元禄[しょうわげんろく, shouwagenroku] (n) the flourishing mid-Showa period (1960s and early 1970s) of peace, rapid economic growth, and life of ease
景気不安[けいきふあん, keikifuan] (n) economic malaise
景気予測[けいきよそく, keikiyosoku] (n,vs) business forecast; business forecasting; business prediction; economic forecasting
景気低迷[けいきていめい, keikiteimei] (n) economic slump; economic stagnation; lackluster economy; stagnant economy; sluggish economy; slow economy; dwindling economy
景気判断[けいきはんだん, keikihandan] (n) economic assessment
景気刺激策[けいきしげきさく, keikishigekisaku] (n) business-stimulating measures; economic stimulation program; measure to stimulate the economy
景気回復[けいきかいふく, keikikaifuku] (n) economic comeback (rebound, recovery, turnaround)
景気減速[けいきげんそく, keikigensoku] (n) economic slowdown
景気見通し[けいきみとおし, keikimitooshi] (n) economic outlook
機関車論[きかんしゃろん, kikansharon] (n) locomotive theory (of economic development)
海外経済協力基金[かいがいけいざいきょうりょくききん, kaigaikeizaikyouryokukikin] (n) Overseas Economic Cooperation Fund
特需景気[とくじゅけいき, tokujukeiki] (n) economic boom due to special procurements, esp. in wartime
短観[たんかん, tankan] (n) (abbr) (See 日銀短観・にちぎんたんかん) the Bank of Japan's quarterly Short-term Economic Survey of Principal Enterprise in Japan; Tankan survey
経企庁[けいきちょう, keikichou] (n) (abbr) (See 経済企画庁・けいざいきかくちょう) Economic Planning Agency (defunct as of 2001); (P)
経団連[けいだんれん, keidanren] (n) (abbr) (See 経済団体連合会) Federation of Economic Organizations (Organisation); (P)
経済システム[けいざいシステム, keizai shisutemu] (n) economic system
経済スパイ[けいざいスパイ, keizai supai] (n,vs) economic espionage
経済企画庁[けいざいきかくちょう, keizaikikakuchou] (n) (See 内閣府) Economic Planning Agency (defunct as of 2001); (P)
経済企画庁長官[けいざいきかくちょうちょうかん, keizaikikakuchouchoukan] (n) Director General of Economic Planning Agency
経済体制[けいざいたいせい, keizaitaisei] (n) economic system
経済分析[けいざいぶんせき, keizaibunseki] (n) economic assessment
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
経済[けいざい, keizai] Thai: เศรษฐกิจ English: economics

economic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาศัยไหว้วาน[X] (āsai wāiwān) EN: economic self-sufficiency FR:
เชิงเศรษฐกิจ[adj.] (choēng sētt) EN: economic FR: économique
ด้านเศรษฐกิจ[adj.] (dān sētthak) EN: economic FR: économique
เอเปค[org.] (Ēpēk) EN: APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) FR:
กำไรทางเศรษฐศาสตร์[n. exp.] (kamrai thān) EN: economic profit FR:
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān feūntūa) EN: economic recovery FR: reprise économique [f]
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān feūntūa) EN: economic recovery FR: reprise économique [f]
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān jaroēn ) EN: economic growth FR: croissance économique [f]
การขยายตัวของเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān khayāi ) EN: economic expansion ; expansion of the economy FR:
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān khayāi ) EN: economic expansion ; expansion of the economy ; economic growth FR: expansion économique [f]
การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān khwambā) EN: economic sanctions FR: sanction économique [f]
การกระตุ้นเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān kratun ) EN: economic stimulus FR:
การพัฒนาเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān phattha) EN: economic development FR: développement économique [m]
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān phattha) EN: economic development ; economic growth FR: développement économique [m]
การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน[n. exp.] (kān phattha) EN: equitable economic development FR: développement économique équitable [m]
การปิดล้อมทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān pit løm) EN: economic sanctions ; boycott ; embargo FR: sanctions économiques [fpl] ; embargo [m]
การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān poēt sē) EN: economic liberalisation ; economic liberalization (Am.) FR: libéralisation économique [f]
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน [org.] (Kān Prachum) EN: Senior Economic Official Meeting (SEOM) FR:
การประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก[org.] (Kān Prachum) EN: Asia Pacific Economic Cooperation Conference (APEC) FR:
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān rūamklu) EN: economic integration FR: intégration économique [f]
การรวมตัวทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān rūam tū) EN: economic union ; economic integration FR: intégration économique [f]
การเติบโตเชิงเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān toēptō ) EN: economic growth ; GDP FR: croissance économique [f]
การเติบโตทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān toēptō ) EN: economic growth ; GDP FR: croissance économique [f]
การวิเคราะห์เศรษฐกิจ[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: economic analysis FR: analyse économique [f]
ข่าวเศรษฐกิจ[n. exp.] (khāo sēttha) EN: economic news ; economy news FR: nouvelles économiques [fpl]
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ[n. exp.] (khēt phatth) EN: economic development zone FR: zone de développement économique [f]
เขตเศรษฐกิจ[n. exp.] (khēt sēttha) EN: economic zone ; economic area FR:
เขตเศรษฐกิจพิเศษ[n. exp.] (khēt sēttha) EN: Special Economic Zone (SEZ) FR: zone économique spéciale (ZES) [f]
เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา[n. prop.] (Khēt Sēttha) EN: Thilawa Special Economic Zone ; Thilawa SEZ FR:
ข้อมูลเศรษฐกิจ[n. exp.] (khømūn sētt) EN: economic data FR: données économiques [fpl]
ข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวก[n. exp.] (khømūn sētt) EN: positive economic data FR:
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ[n. exp.] (khreūang ch) EN: economic indicator FR: indicateur économique [m]
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญ[n. exp.] (khreūang ch) EN: key economic indicators FR: principaux indicateurs économiques [mpl]
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก[n. exp.] (khreūang ch) EN: world economic indicators FR:
โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง[org.] (Khrōngkān P) EN: Greater Mekong Subregion (GMS ; Greater Mekong Subregional Economic Coperation (GMS-EC) FR:
โครงสร้างเศรษฐกิจ[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: economic structure FR: structure économique [f]
ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจ[n. exp.] (khwām chūay) EN: economic aid FR:
ความหายนะทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (khwām hāyan) EN: economic disaster FR: désastre économique [m]
ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (khwām jaroē) EN: economic prosperity ; boom FR: prospérité économique [f]
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (khwām jaroē) EN: economic growth FR: croissance économique [f] ; développement économique [m]

economic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesamtwirtschaftsaktivität {f}aggregate economic activity
Zusammenhalt {m} | wirtschaftlicher Zusammenhaltcohesion | economic cohesion
Wirtschaftsforschung {f} | angewandte Wirtschaftsforschungeconomic research | applied economic research
Wirtschaftsleute {f}economy people; economic people
regionale wirtschaftliche Integration {f}regional economic integration
Agrarwissenschaft {f}agricultural economics
Wirtschaftsinformatik {f}computer science in economics
Wirtschaftsbeziehungen {pl}economic relations
Wirtschafts- und Sozialausschuss {m}Economic and Social Committee
Wirtschaftsgemeinschaft {f}economic community
Wirtschaftshilfe {f}economic aid
Wirtschaftsindikator {m}economic indicator
Wirtschaftskrise {f}economic crisis
Wirtschaftskreislauf {m}economic cycle
Wirtschaftspolitik {f}economic policy
Wirtschaftspolitiker {m}economic politician
Wirtschaftsprognose {f}economic forecasting
Wirtschaftsunion {f}economic union
Betriebswirtschaft {f}managerial-economics
Volkswirtschaft {f}political economics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า economic
Back to top