ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unfruitful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unfruitful*, -unfruitful-

unfruitful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unfruitful (adj.) ซึ่งไม่ได้ผล Syn. barren, fruitless, infertile, unprofitable
unfruitfulness (n.) การไม่ได้ผล Syn. barrenness
English-Thai: HOPE Dictionary
unfruitful(อันฟรุท'ฟูล) adj. ไม่ได้ผล,ไม่ได้กำไร,ไม่มีบุตร,ไม่ได้ผล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Aerial reconnaissance has proven unfruitful.ในเขตที่สาม จากการค้นหาทางพื้นดิน ได้รับการยืนยันแล้ว

unfruitful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不生産的[ふせいさんてき, fuseisanteki] (adj-na) unproductive; unfruitful

unfruitful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unfruchtbarkeit {f}unfruitfulness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unfruitful
Back to top