ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

extravagant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *extravagant*, -extravagant-

extravagant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extravagant (adj.) ฟุ่มเฟือย See also: ฟุ้งเฟ้อ, สุรุ่ยสุร่าย, สิ้นเปลือง Syn. prodigal, profligate, squandering
extravagantly (adv.) อย่างฟุ่มเฟือย See also: อย่างสุรุ่ยสุร่าย, อย่างสิ้นเปลือง, อย่างฟุ้งเฟ้อ Syn. prodigally, profligately
English-Thai: HOPE Dictionary
extravagant(เอคซฺแทรฟ'วะเกินทฺ) adj. ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,สิ้นเปลือง,ความมากเกินควร, See also: extravagantness n., Syn. spendthrift
English-Thai: Nontri Dictionary
extravagant(adj) สิ้นเปลือง,สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟุ้งเฟ้อ (v.) be extravagant with money See also: live in luxury, spend money extravagantly/prodigally/lavishly, be wasteful Syn. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย Ops. ประหยัด
ฟุ่มเฟือย (v.) be extravagant with money See also: live in luxury, spend money extravagantly/prodigally/lavishly, be wasteful Syn. สุรุ่ยสุร่าย Ops. ประหยัด
ฟุ้งเฟ้อ (adj.) extravagant See also: lavish Syn. ฟุ่มเฟือย Ops. ประหยัด
ฟุ่มเฟือย (adj.) extravagant See also: superfluous Syn. สุรุ่ยสุร่าย Ops. ประหยัด
ฟุ่มเฟือย (adv.) extravagantly See also: superfluously Syn. สุรุ่ยสุร่าย Ops. ประหยัด
อีลุ่ยฉุยแฉก (adv.) extravagantly See also: prodigally, profligately, wastefully, lavishly Syn. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, อีหลุยฉุยแฉก Ops. มัธยัสถ์, ประหยัด
อีหลุยฉุยแฉก (adv.) extravagantly See also: prodigally, profligately, wastefully, lavishly Syn. อีลุ่ยฉุยแฉก, ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย Ops. มัธยัถส์, ประหยัด
กินครึ่งทิ้งครึ่ง (v.) eat extravagantly See also: be prodigal, be extravagant in eating and drinking Syn. กินทิ้งกินขว้าง
กินล้างกินผลาญ (v.) eat extravagantly See also: be prodigal, be extravagant in eating and drinking Syn. กินครึ่งทิ้งครึ่ง, กินทิ้งกินขว้าง
เปลืองเงิน (v.) be extravagant See also: squander, lavish, dissipate, prodigal Syn. เปลือง, สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some of you might have heard some of the more extravagant rumours about what my plans are.พวกคุณบางคนอาจจะเคยได้ยิน ข่าวลือเกินจริงเกี่ยวกับ โครงการของผม
Everyone is going the extravagant way.ทุกคนหันไปหาสินค้าแพงๆทั้งนั้นเลยแฮะ
Well, you're safe. Emma has chosen a less extravagant cake.ปลอดภัยหายห่วง เอ็มมาเลือกเค้กที่ฟู่ฟ่าน้อยกว่านั้น
After Big and I sold the extravagant rooftop penthouse... we thought we were meant to live in... we decided that maybe we needed to come a little more down to earth.หลังจากเราขายเพนท์เฮาส์ชั้นบนสุด ที่เราเคยคิดว่าฟ้าประทานมาให้ เราตัดสินใจทำตัวติดดินขึ้นอีกนิด
The sad caterpillar has turned into an extravagant butterfly.ดักแด้แสนเศร้ากลายเป็นผีเสื้อแสนสวยแล้ว
Well, in the past, the Bureau's okayed extravagant stings, right?แต่ในอดีต เอฟบีไอก็เคยอนุญาตให้ ซื้อของราคาแพงนี่นา
Neal Caffrey's extravagant lifestyle while serving time is something we think you can help shed some light on.การใช้ชีวิตอย่างหรูหรา ของนีล แคฟฟรีย์ระหว่างต้องโทษ เป็นเรื่องที่เราอยากให้คุณ ช่วยไขความกระจ่างให้
It is not just extravagant dinners with his mistresses this man promised the people a future of prosperity.ภาพตอนที่เขาผลาญเงินในงานเลี้ยงกับเมียเก็บของเขา เขาได้สัญญาว่าจะนำความมั่งคั่งมาสู่ประชาชน
We will build the most extravagant LOEL store in Korea right there.ห้าง LOEL จะเป็นห้างสรรพสินค้าที่ดีที่สุดใน แถบ แม่น้ำฮันจอง
The word extravagant has been used.ถึงกับมีคนใช้คำว่า ฟุ่มเฟือย
What good is the word extravagant if it can't be used to describe a royal wedding?คำว่า ฟุ่มเฟือย จะไปมีประโยชน์อันใด ถ้าไม่สามารถใช้กับงานอภิเษกสมรส
No, I mean, in that dress at one of your wickedly extravagant soirees.ไม่เลย ผมหมายถึง ในชุดนั้น ชุดที่ใส่ในปาร์ตี้แสนฟุ้มเฟือยนั่น

extravagant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钟鸣鼎食[zhōng míng dǐng shí, ㄓㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄧㄥˇ ㄕˊ, 钟鸣鼎食 / 鐘鳴鼎食] extravagant lifestyle
骄奢淫逸[jiāo shē yín yì, ㄐㄧㄠ ㄕㄜ ˊ ㄧˋ, 骄奢淫逸 / 驕奢淫逸] extravagant and dissipated; decadent
鼎食[dǐng shí, ㄉㄧㄥˇ ㄕˊ, 鼎食] extravagant food
过度[guò dù, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ, 过度 / 過度] excessive; over-; excess; going too far; extravagant; intemperate
[chǐ, ㄔˇ, 侈] extravagant; wasteful; exaggerating
[shē, ㄕㄜ, 奓] extravagant
[shē, ㄕㄜ, 奢] extravagant
奢靡[shē mí, ㄕㄜ ㄇㄧˊ, 奢靡] extravagant
挥霍无度[huī huò wú dù, ㄏㄨㄟ ㄏㄨㄛˋ ˊ ㄉㄨˋ, 挥霍无度 / 揮霍無度] extravagance; extravagant
[mǐ, ㄇㄧˇ, 靡] extravagant; go with fashion; not
一掷千金[yī zhì qiān jīn, ㄧ ㄓˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, 一掷千金 / 一擲千金] lit. stake a thousand pieces of gold on one throw (成语 saw); to throw away money recklessly; extravagant
阔绰[kuò chuò, ㄎㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, 阔绰 / 闊綽] ostentatious; extravagant; liberal with money
摆阔[bǎi kuò, ㄅㄞˇ ㄎㄨㄛˋ, 摆阔 / 擺闊] parade one's wealth; be ostentatious and extravagant

extravagant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
横兵庫[よこひょうご, yokohyougo] (n) (See 花魁) extravagant female hairstyle worn by oiran courtesans
衣装道楽[いしょうどうらく, ishoudouraku] (n) love of fine clothing; weakness for fine clothes; being extravagant in clothing
金食い[かねくい, kanekui] (adj-i) money-eating; expensive; extravagant
大尽振舞[だいじんぶるまい, daijinburumai] (n,vs) royal treatment; entertain someone extravagantly
奔放[ほんぽう, honpou] (adj-na,n) wild; uninhibited; extravagant; rampant; (P)
奢る(P);傲る;驕る[おごる, ogoru] (v5r,vt) (1) (esp. 奢る) to give (someone) a treat; (v5r,vi) (2) to be extravagant; to live luxuriously; (3) (esp. 驕る 傲る) to be proud; to be haughty; (P)
度を越した;度を超した[どをこした, dowokoshita] (exp) extravagant; extreme; hyper
持てはやす;もて囃す;持て囃す;持て栄す;もて栄やす;もて映やす[もてはやす, motehayasu] (v5s,vt) (uk) to praise extravagantly; to lionize; to lionise; to make much of
滅相[めっそう, messou] (adj-na,n) extravagant; absurd
途轍も無い;途轍もない[とてつもない, totetsumonai] (adj-i) (uk) extravagant; absurd; unbelievable; preposterous; unreasonable
金遣いの荒い[かねずかいのあらい, kanezukainoarai] (exp) extravagant; wasteful of money

extravagant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฟ้อ[adj.] (foē) EN: excessive ; extravagant FR: excessif ; extravagant
ฟู่ฟ่า[adj.] (fū fā) EN: extravagant ; flamboyant FR:
ฟุ่มเฟือย[adj.] (fumfeūay) EN: extravagant ; prodigal ; lavish ; abundant ; luxurious ; excessive FR: prodigue ; abondant ; surabondant ; à profusion ; extravagant
ฟุ้งเฟ้อ[v.] (funfoē) EN: be extravagant with money FR:
กินล้างกินผลาญ[adj.] (kinlāngkinp) EN: extravagant ; prodigal FR:
มือเติบ[adj.] (meūtoēp) EN: extravagant ; spendthrift ; lavish FR:
แปลก ๆ = แปลกๆ[adj.] (plaēk-plaēk) EN: unusual ; funny ; strange FR: inhabituel ; bizarre ; original ; excentrique ; extravagant ; qui sort de l'ordinaire
เปลือง[v.] (pleūang) EN: waste ; cost ; consume ; be consumed ; require ; lose ; spend ; be used up ; dissipate ; take up ; squander ; be extravagant with FR: coûter ; dépenser ; prendre ; requérir ; nécessiter ; dilapider ; gaspiller
สำรวย[adj.] (samrūay) EN: foppish ; pleasure-loving ; luxurious ; extravagant ; idle FR:
สุรุ่ยสุร่าย[adj.] (suruisurāi) EN: extravagant ; prodigal FR: extravagant ; prodigue
หวือหวา[adj.] (weū wā) EN: showy ; luxurious ; extravagant ; striking FR:
อีลุ่ยฉุยแฉก[adv.] (īluichuicha) EN: extravagantly ; lavishly FR:
กินครึ่งทิ้งครึ่ง[v. exp.] (kin khreung) EN: eat extravagantly FR:
กินล้างกินผลาญ[v.] (kinlāngkinp) EN: eat extravagantly ; be prodigal FR:
เติบ[adv.] (toēp) EN: excessively ; lavishly ; prodigally ; extravagantly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า extravagant
Back to top