ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

consume

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *consume*, -consume-

consume ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
consume (vt.) ใช้จนหมด Syn. eat, eat up, use up
consume (vt.) ซื้อ
consume (vt.) ทำลายอย่างสิ้นเชิง
consume (vt.) บริโภค Syn. devour, down, go through
consume away (phrv.) สูญูเสีย See also: ทำให้เสีย
consume with (phrv.) ท่วมท้นไปด้วย (ความรู้สึก)
consumed (adj.) ซึ่งใช้หมดสิ้น See also: ซึ่งหมดเกลี้ยง, ซึ่งไม่มีเหลือ Syn. depleted, used up
consumed (adj.) มือสอง See also: ใช้แล้ว Syn. repeated, used
consumedly (adv.) อย่างที่สุด See also: อย่างมากที่สุด Syn. extremely, excessively
consumer (n.) ผู้บริโภค See also: ผู้ซื้อ Syn. buyer
consumer goods (n.) เครื่องอุปโภคบริโภค See also: ของกินของใช้
consumerism (n.) การคุ้มครองผู้บริโภค
English-Thai: HOPE Dictionary
consume(คันซูม') {consumed,consuming,consumes} vt. บริโภค,ผลาญ,กิน,กลืนใช้อย่างฟุ่มเฟือย,ครอบงำ. vi. สูญสลาย,สิ้นเปลือง,สูญสิ้น
consumedly(คันซู'มิดลี) adv. อย่างมากมาย,อย่างยิ่ง,เกินไป, Syn. greatly
consumer(คันซู'เมอะ) n. ผู้บริโภค,สิ่งผลาญ,ผู้ใช้สินค้าหรือบริการ
consumer goodsn. สินค้าประเภทบริโภคเช่นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
consumerism(คันซูม'เมอริสซึม) n. การป้องกันผู้ใช้หรือบริโภคสินค้าไม่ให้ใช้สินค้าด้อยคุณภาพ อันตราย
English-Thai: Nontri Dictionary
consume(vt) บริโภค,อุปโภค,กิน,ผลาญ,ใช้อย่างฟุ่มเฟือย
consumer(n) ผู้บริโภค
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
consumer price indexดัชนีราคาผู้บริโภค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consumerผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Consumer goodsสินค้าผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อุปโภค (v.) consume See also: use, utilize
กินน้ำมัน (v.) consume gas See also: consume petrol Syn. เปลืองน้ำมัน
เปลืองน้ำมัน (v.) consume gas See also: consume petrol
ผู้ซื้อ (n.) consumer See also: customer, buyer, purchaser, shopper Syn. ลูกค้า, ผู้ใช้ Ops. ผู้ผลิต
ผู้บริโภค (n.) consumer See also: customer, buyer, purchaser, shopper Syn. ผู้ซื้อ, ลูกค้า, ผู้ใช้ Ops. ผู้ผลิต
ผู้ใช้ (n.) consumer See also: customer, buyer, purchaser, shopper Syn. ผู้ซื้อ, ลูกค้า Ops. ผู้ผลิต
โภคิน (n.) consumer Syn. ผู้บริโภค, โภคี
โภคี (n.) consumer Syn. ผู้บริโภค, โภคิน
พฤติกรรมผู้บริโภค (n.) consumer behaviour
ของอุปโภค (n.) consumer goods See also: chattels, various utensils Syn. เครื่องใช้, ของใช้, สิ่งของเครื่องใช้ Ops. เครื่องบริโภค
สิ่งของเครื่องใช้ (n.) consumer goods See also: chattels, various utensils Syn. เครื่องใช้, ของใช้, ของอุปโภค Ops. เครื่องบริโภค
เครื่องอุปโภค (n.) consumer goods See also: chattels, various utensils Syn. เครื่องใช้, ของใช้, ของอุปโภค, สิ่งของเครื่องใช้ Ops. เครื่องบริโภค
เครื่องอุปโภคบริโภค (n.) consumer goods See also: consumption goods, consumable goods, consumables Syn. ของกินของใช้ Ops. สินค้าที่ใช้ในการลงทุน
ของกินของใช้ (n.) consumer product Syn. เครื่องอุปโภคบริโภค
สคบ. (n.) Office of the Consumer Protection Board See also: OCPB Syn. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (n.) Office of the Consumer Protection Board See also: OCPB
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But it was a world Siam was afraid would consume them.แต่มันเป็นโลกที่ชาวสยามเกรงกลัว ว่าจะถูกทำลายจนย่อยยับ
Or can your evil consume me, Ryu?หรือว่าพลังปีศาจของแกจะเอาชนะข้าได้ ริว
It will consume you and, eventually, all of us with it.มันจะกัดกินคุณ และในที่สุด พวกเราทั้งหมด
Their eating is symbolic of the way we consume others to feed our needs.การกินกันเองของพวกเขา เป็นสัญลักษณ์แสดงถึง การบริโภคอย่างฟุ่มเฟือย เพื่อสนองความต้องการของตัวเอง
A hot one, and a cold one... consume them in turns.อันนึงร้อน อันนึงเย็น มันจะได้สมดุลกันไงฮะ
From that point onward, I would suffer from a symptom so frightening, it would consume every minute of every hour of every day.ตั้งแต่นั้น ผมก็ต้องทนทรมานจากอาการที่น่ากลัวเช่นนั้นเรื่อยมา มันกินเวลาทุกๆ นาที ในทุกๆ ชั่วโมง ของทุกๆ วัน
They promise pleasure, but they grow like a disease and consume more and more of your thoughts, time and money.มันให้ความเพลิดเพลิน แต่เติบโตเหมือนโรคร้าย สูบทั้งความคิด เวลา และเงิน ของเรามากขึ้นและมากขึ้น
The need for power will consume you.ความต้องการในพลัง มันจะทำลายแก
That power will only consume you.พลังนั่นมีแ่ต่จะกลืนกินเจ้า
I know, that 80% of the energy we consume comes from fossil energy sources.ฉันรู้ว่า 80% ของพลังงานที่เราบริโภค มาจากพลังงานฟอสซิล ทุกสัปดาห์
Actually, it's much more likely the family dog would attack and consume its owner.ที่จริงแล้วมันน่ารักกว่าสุนัข มันไม่ทำร้ายและกินเจ้าของ
I can't consume that. I've decided to become a vegetarian.ผมกินไม่ได้ ผมตัดสินใจจะเป็นมังสะวิรัต.

consume ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坐吃享福[zuò chī xiǎng fú, ㄗㄨㄛˋ ㄔ ㄒㄧㄤˇ ㄈㄨˊ, 坐吃享福 / 坐喫享福] vegetative existence; to consume passively without doing anything useful
损耗品[sǔn hào pǐn, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 损耗品 / 損耗品] capable of being consumed; that may be destroyed, dissipated, wasted, or spent
居民消费价格指数[jū mín xiāo fèi jià gé zhǐ shù, ㄐㄩ ㄇㄧㄣˊ ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ ㄓˇ ㄕㄨˋ, 居民消费价格指数 / 居民消費價格指數] consumer price index CPI
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 消] consume; news; subside; to disappear; to vanish
消费价格指数[xiāo fèi jià gé zhǐ shù, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ ㄓˇ ㄕㄨˋ, 消费价格指数 / 消費價格指數] consumer price index CPI
消费品[xiāo fèi pǐn, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄆㄧㄣˇ, 消费品 / 消費品] consumer goods
消费器件[xiāo fèi qì jiàn, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, 消费器件 / 消費器件] consumer
消费者[xiāo fèi zhě, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄓㄜˇ, 消费者 / 消費者] consumer
生活质料[shēng huó zhì liào, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄓˋ ㄌㄧㄠˋ, 生活质料 / 生活質料] consumer goods
工夫茶[gōng fu chá, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙ ㄔㄚˊ, 工夫茶] very concentrated type of tea consumed in Chaozhou, Fujian and Taiwan; variant of 功夫茶
家庭消费者[jiā tíng xiāo fèi zhě, ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄥˊ ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄓㄜˇ, 家庭消费者 / 家庭消費者] household consumer
[hào, ㄏㄠˋ, 耗] mouse; new; to waste; to spend; to consume; to squander

consume ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
平らげる[たいらげる, tairageru] (v1,vt) to subjugate; to put down (trouble); to consume (food); to eat up
平均消費性向[へいきんしょうひせいこう, heikinshouhiseikou] (n) average propensity to consume
消費期限[しょうひきげん, shouhikigen] (n) consume by; best before
限界消費性向[げんかいしょうひせいこう, genkaishouhiseikou] (n) marginal propensity to consume
食い切る;食切る[くいきる, kuikiru] (v5r,vt) (1) to bite through; (2) to eat up; to consume entirely
食う(P);喰う;啖う(oK)[くう, kuu] (v5u,vt) (1) (male) (vulg) to eat; (2) to live; to make a living; to survive; (3) to bite; to sting (as insects do); (4) to tease; to torment; to taunt; to make light of; to make fun of; (5) to encroach on; to eat into; to consume; (6) to defeat a superior; to threaten a position; (7) to consume time and-or resources; (8) (col) to receive something (usu. an unfavourable event); (9) (male) (vulg) to have sexual relations with a woman, esp. for the first time; (P)
オンライン利用者[オンラインりようしゃ, onrain riyousha] (n) {comp} online consumers
コンシューマー[, konshu-ma-] (n) consumer; (P)
コンシューマーインターポール[, konshu-ma-inta-po-ru] (n) Consumer Interpole
コンシューマーズリサーチ[, konshu-ma-zurisa-chi] (n) consumers' research; CR
コンシューマーズリレーション[, konshu-ma-zurire-shon] (n) consumers' relation
コンシューマー向けポータブルモデル[コンシューマーむけポータブルモデル, konshu-ma-muke po-taburumoderu] (n) {comp} consumer portable
コンシューマリズム[, konshu-marizumu] (n) (See 消費者主権) advocacy of consumer rights (product safety, accurate labelling, etc.); consumer activism; consumer advocacy; consumerism (in the original sense)
コンシューマリング[, konshu-maringu] (n) consumering
コンシューマ向け製品[コンシューマむけせいひん, konshu-ma mukeseihin] (n) consumer products
コンシューマ製品[コンシューマせいひん, konshu-ma seihin] (n) consumer goods; consumer products
サブプライム融資[サブプライムゆうし, sabupuraimu yuushi] (n) subprime lending in housing mortage market; housing loans to low-income, high-risk consumers
サラ金[サラきん, sara kin] (n) (abbr) (See サラリーマン金融) consumer financing firm; loan shark
シーピーアイ[, shi-pi-ai] (n) consumer price index; CPI
シーピーエス[, shi-pi-esu] (n) consumer price survey; CPS
ロハス;ロハース[, rohasu ; roha-su] (n) Lifestyles Of Health And Sustainability (market segment made up of ecologically conscious consumers); LOHAS
下級財[かきゅうざい, kakyuuzai] (n) inferior goods (i.e, goods for which demand decreases when consumer's income increases)
使い手;遣い手[つかいて, tsukaite] (n) (1) user; consumer; employer; (2) master (e.g. of swordsmanship); (3) prodigal; spendthrift
使う(P);遣う[つかう, tsukau] (v5u,vt) (1) to use (a thing, method, etc.); to make use of; to put to use; (2) (See 人使い) to use (a person, animal, puppet, etc.); to employ; to handle; to manage; to manipulate; (3) to use (time, money, etc.); to spend; to consume; (4) (See 言葉遣い) to use (language); to speak; (5) (id) to take (one's lunch); to circulate (bad money); (P)
使用者[しようしゃ, shiyousha] (n) (1) user; consumer; (2) employer; (P)
嗜好品[しこうひん, shikouhin] (n) luxury grocery item; something consumed for taste or stimulant effect rather than nourishment (e.g. alcohol, tobacco, coffee); indulgence
家電[かでん, kaden] (n) consumer electronics; consumer electrical appliances; (P)
家電メーカー[かでんメーカー, kaden me-ka-] (n) household (electrical) appliance manufacturer; consumer-electronics maker; white goods maker
家電製品[かでんせいひん, kadenseihin] (n) consumer electronics; home appliances
尽きる(P);竭きる(oK)[つきる, tsukiru] (v1,vi) to be used up; to be run out; to be exhausted; to be consumed; to come to an end; (P)
後座[ござ, goza] (n) (1) headliner; (2) latter half of a formal tea ceremony (in which the tea is actually consumed)
民需品[みんじゅひん, minjuhin] (n) consumer goods
消費主義[しょうひしゅぎ, shouhishugi] (n) consumerism
消費者支出[しょうひしゃししゅつ, shouhishashishutsu] (n) consumer spending
消費者物価指数[しょうひしゃぶっかしすう, shouhishabukkashisuu] (n) consumer price index; CPI
消費財[しょうひざい, shouhizai] (n) consumer goods; (P)
生活者[せいかつしゃ, seikatsusha] (n) (1) consumer; ordinary citizen; stakeholder; (suf) (2) (See 路上生活者) person who lives on (e.g. situation, income, place)
耐久商品[たいきゅうしょうひん, taikyuushouhin] (n) (See 耐久消費財) durable (consumer) goods
耐久消費財[たいきゅうしょうひざい, taikyuushouhizai] (n) durable (consumer) goods
苦虫[にがむし, nigamushi] (n) making a sour face (as if having consumed a bitter bug)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンシューマー[こんしゅーまー, konshu-ma-] Consumer
消費側非同期手続き[しょうひがわひどうきてつづき, shouhigawahidoukitetsuduki] consumer

consume ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริโภค[v.] (børiphōk) EN: eat ; partake (of) ; consume FR: consommer ; manger ; s'alimenter ; prendre
บริโภค[v.] (børiphōk) EN: consume ; use ; waste FR: consommer ; utiliser
ใช้[v.] (chai) EN: use ; employ ; take ; consume ; exploit ; apply ; draw on FR: utiliser ; employer ; dépenser ; recourir à ; avoir recours à ; exploiter
ใช้จนหมด[v. exp.] (chai jon mo) EN: use up ; consume FR:
กิน[v.] (kin) EN: eat ; drink ; consume ; chew FR: manger ; consommer ; absorber ; ingérer ; avaler ; boire ; bouffer (fam.) ; boulotter (vx - fam.) ; casser la croûte (loc. - fam.)
กินน้ำมัน[v. exp.] (kin nāmman) EN: consume petrol ; consume gas (Am.) ; take a lot of gas ; take a lot of petrol FR: consommer de l'essence ; consommer du carburant
กินเวลา[v.] (kinwēlā) EN: take time ; take up time ; be time consuming ; take a lot of time ; consume time ; last FR: prendre du temps ; nécessiter du temps
หมดเปลือง[X] (mot pleūang) EN: spend ; consume ; waste FR:
เผา[v.] (phao) EN: burn ; cremate ; set fire (to) ; set on fire ; ignite ; flame ; kindle ; set alightt ; consume FR: brûler ; incinérer ; enflammer ; incendier ; mettre le feu ; bouter le feu (Belg., Sui.)
เผาผลาญ[v. exp.] (phao phlān) EN: burn down ; rage to the ground ; consume FR: ravager complétement
โภค[n.] (phōk) EN: use ; consume ; eat FR:
โภคะ[n.] (phōkha) EN: use ; consume ; eat FR:
โภค-[pref.] (phōkha- = p) EN: use ; consume ; eat FR:
โภค-[pref.] (phōkkha- = ) EN: use ; consume ; eat FR:
เปลือง[v.] (pleūang) EN: waste ; cost ; consume ; be consumed ; require ; lose ; spend ; be used up ; dissipate ; take up ; squander ; be extravagant with FR: coûter ; dépenser ; prendre ; requérir ; nécessiter ; dilapider ; gaspiller
เสวย[v.] (sawoēi) EN: eat ; consume ; partake ; meal FR: manger ; déguster
เสพ = เสพย์[v.] (sēp) EN: eat ; take ; partake ; consume FR: prendre ; consommer
อุปโภค[v.] (uppaphōk = ) EN: consume ; use ; utilize FR: user de ; faire bon usage de
บริโภคนิยม[n.] (børiphōkniy) EN: consumerism FR:
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค[n. exp.] (datchanī kh) EN: Consumer Confidence Index (CCI) FR: indice de confiance des consommateurs [m]
ดัชนีราคาผู้บริโภค[n. exp.] (datchanī rā) EN: Consumer Price Index (CPI) FR:
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน[n. exp.] (datchanī rā) EN: Core Consumer Price Index FR:
จิตวิทยาผู้บริโภค[n. exp.] (jittawittha) EN: consumer psychology FR: psychologie du consommateur [f]
การบริโภคนิยม[n. exp.] (kān børiphō) EN: consumerism FR:
การใช้จ่ายในการบริโภค [n. exp.] (kān chai jā) EN: consumer spending (on food) FR:
การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค[n. exp.] (kān chai jā) EN: consumer spending (on goods) FR:
การคุ้มครองผู้บริโภค[n. exp.] (kān khumkhr) EN: consumer protection FR: protection des consommateurs [f]
การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค[n. exp.] (kān khumkhr) EN: Protection of Consumers` Rights (PCR) FR: protection du consommateur [f]
การสำรวจความต้องการของผู้บริโภค[n. exp.] (kān samrūat) EN: consumer research FR:
ของกินของใช้[n. exp.] (khøngkin kh) EN: consumer product FR: produit de consommation [m]
เครื่องอุปโภคบริโภค[n. exp.] (khreūang up) EN: necessaries of life ; consumer goods FR: biens de consommation [mpl]
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค[n. exp.] (khwām cheūa) EN: consumer confidence FR: confiance des consommateurs [f]
ความพึงพอใจของผู้บริโภค[n. exp.] (khwām pheun) EN: consumer satisfaction FR:
ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค [n. exp.] (khwām tǿngk) EN: demand for consumer goods FR:
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค[n. exp.] (kotmāi khum) EN: consumer protection act ; consumer protection law FR: loi sur la protection du consommateur [f]
กฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค[n. exp.] (kotmāi khum) EN: consumer protection act FR: loi sur la protection du consommateur [f]
ลุกไหม้[v.] (luk mai) EN: be in flames ; flame ; kindle ; catch fire ; burn ; be on fire FR: incendier ; se consumer
เงินเชื่อ[n.] (ngoencheūa) EN: credit ; debt ; consumer credit FR: crédit [m]
เผาไหม้[v. exp.] (phao mai) EN: burn FR: brûler ; se consumer
ผีโพง[n. exp.] (phī phōng) EN: spirit that consumes dirty things ; Peeping Tom FR: esprit dévoreur de saletés [m] ; esprit voyeur [m]

consume ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baustrom {m} [constr.]power consumed on a construction site
Konsumgenossenschaft {f}consumer co-operative society
Konsumgesellschaft {f}consumer society
Konsumgüter {pl}consumer goods
Privatkundengeschäft {n}consumer banking; consumer business
Verbraucherpreis {m}consumer price
Verbraucherpreisindex {m}consumer price index
Verbraucherschutz {m}consumer protection
Verbrauchermarkt {m}consumer market
Verbrauchsgüter {pl}consumer goods; expendable goods
Gebrauchsgüter {pl}durables; consumer goods; consumable items
Konsum {m} von umweltfreundlichen Produktengreen consumerism
Endverbraucher {pl}ultimate consumers

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า consume
Back to top