ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

garbage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *garbage*, -garbage-

garbage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
garbage (n.) ขยะ See also: เศษขยะ, ขยะมูลฝอย Syn. trash, rubbish
garbage can (n.) ถังขยะ
English-Thai: HOPE Dictionary
garbage(การ์'บิจฺ) n. ขยะ,มูลฝอย,เศษสิ่งของ,สิ่งที่ไร้ค่า,ของเลว,การพูดปด,การพูดที่ไร้สาระ, Syn. refuge,rubbish
English-Thai: Nontri Dictionary
garbage(n) เศษอาหาร,เศษขยะ,ขยะมูลฝอย,สิ่งปฏิกูล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
garbageขยะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Garbage ขยะเปียก, ขยะครัว, เศษอาหาร ขยะพวกเศษอาหาร พืชผัก เศษเนื้อสัตว์ และเศษสิ่งของส่วนใหญ่ ที่ได้จากการประกอบอาหารจากตลาด หรือเศษที่เหลือจากการรับประทาน ขยะเปียกจะมีลักษณะส่วนมากประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุ ซึ่งมักจะเป็นที่สลายได้ง่าย ดังนั้น ถ้าขยะเปียกถูกปล่อยทิ้งไว้นานเกินจะเกินการเน่าเสียและเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน ได้ง่าย โดยกปติแล้วขยะเปียกจะมีปริมาณความชื้นประมาณร้อยละ 40-70 ของขยะทั้งหมด ขยะที่ส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ ประกอบด้วยเศษผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์ที่เหลือทิ้งจากการจัดเตรียมอาหาร, การประกอบอาหารและเหลือจากการบริโภค [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระหยะ (n.) garbage Syn. ขยะ, ปฏิกูล
กาก (n.) garbage See also: waste, rubbish Syn. เศษ, ขยะ
กุมฝอย (n.) garbage See also: rubbish, refuse, offal Syn. คุมฝอย, มูลฝอย, ขยะ, ขี้ฝอย
ขยะ (n.) garbage See also: rubbish, refuse, offal Syn. คุมฝอย, มูลฝอย, ขี้ฝอย
ขยะ (n.) garbage Syn. ปฏิกูล
ขยะ (n.) garbage See also: waste, rubbish Syn. เศษ
ขี้ฝอย (n.) garbage See also: rubbish, refuse, offal Syn. คุมฝอย, มูลฝอย, ขยะ
คุมฝอย (n.) garbage See also: rubbish, refuse, offal Syn. มูลฝอย, ขยะ, ขี้ฝอย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One of them looked down, and among the empty beer cans... ... and dead barracuda, she saw the long backbone of the great fish... ... that was now just garbage waiting to go out with the tide.หนึ่งของพวกเขามองลงไปที่น้ำ และในหมู่กระป๋องเบียร์เปล่า และคนตาย บาราคูดา เธอเห็นกระดูกสัน หลังยาว
I will not listen to your garbage anymore!{\cHFFFFFF}ฉันจะไม่ฟัง ขยะของคุณอีกต่อไป!
And that garbage truck next to the office, that's terrible.เเล้วรถขยะที่อยู่ข้างออฟฟิศก็เเย่
Tiger shark's like a garbage can. It'll eat anything.ฉลามเสือเหมือนถังขยะ มันจะกินทุกอย่าง
Turning kids into garbage cans.ทำให้เด็กกลายเป็นถังขยะ
The garbage disposal!เอามันไปปั่นที่อ่างล้างจาน
Tomorrow morning, we're going inside that corral, and we ain't comin' out... till every one of those rotten piles of garbage has been wasted.พรุ่งนี้เช้า เราจะเข้าไปข้างในนั้น และจะไม่ออกมา จนกว่าผีดิบทั้งหมด จะถูกกำจัด
Your garbage cans are empty and your dog's pregnant.ถังขยะของนายว่างเปล่า และหมาของนายตั้งท้อง
I can smell Thursday all the way back to Wednesday when people put the garbage out.วันพฤหัสกับพุธฉันก็ได้กลิ่น เวลาคนเอาขยะไปทิ้ง
The passion to build has cooled and the joy of reconstruction forgotten, and now it's just a garbage heap made up of hedonistic fools.หนทางแห่งการสร้างสรรค์มันช่างเยี่ยมยอด และ เพลิดเพลินไปกับการประกอบเรื่องราวใหม่ และ ตอนนี้มันกลายเป็นขยะที่สร้างขึ้นมากมาย จากความพอใจบนความโง่เขลา
"Take the garbage out." Every day... "Take the garbage out." There!หมดกัน เร็วเข้าจอช มันเริ่มจะส่งกลิ่นเเล้วนะ
No, we have to ride in garbage truck.ไม่ เราติดรถขนขยะกันมา

garbage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
垃圾堆[lā jí duī, ㄌㄚ ㄐㄧˊ ㄉㄨㄟ, 垃圾堆] garbage heap
垃圾车[lā jī chē, ㄌㄚ ㄐㄧ ㄔㄜ, 垃圾车 / 垃圾車] garbage truck (or other vehicle)
清道夫[qīng dào fū, ㄑㄧㄥ ㄉㄠˋ ㄈㄨ, 清道夫] street cleaner; garbage collector
废料[fèi liào, ㄈㄟˋ ㄌㄧㄠˋ, 废料 / 廢料] waste products; refuse; garbage

garbage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガーベージ[, ga-be-ji] (n) garbage
ガーベジコレクション[, ga-bejikorekushon] (n) {comp} garbage collection
ガーベッジ[, ga-bejji] (n) {comp} garbage
ガーベッジコレクション[, ga-bejjikorekushon] (n) {comp} garbage collection; GC
ガベジコレクション[, gabejikorekushon] (n) {comp} garbage collection
くず屋さん;屑屋さん(oK)[くずやさん, kuzuyasan] (n) (less sensitive than 屑屋) ragman; junkman; garbage man
ごみ入れごみ出し;塵入れ塵出し[ごみいれごみだし, gomiiregomidashi] (exp) {comp} garbage in, garbage out
ごみ処理;ゴミ処理[ごみしょり(ごみ処理);ゴミしょり(ゴミ処理), gomishori ( gomi shori ); gomi shori ( gomi shori )] (n) garbage disposal; refuse disposal; waste treatment
ごみ屋;塵屋(oK)[ごみや, gomiya] (n) (sens) ragman; garbage man; garbage collector
ごみ箱;塵箱;芥箱[ごみばこ, gomibako] (n) garbage can; garbage box; rubbish bin; trash can; dust bin; dustbin
ゴミ集積場[ゴミしゅうせきじょう, gomi shuusekijou] (n) village garbage collection point
バタ屋[バタや, bata ya] (n) (col) ragman; garbage man
屑屋;くず屋[くずや, kuzuya] (n) (sens) ragman; junkman; garbage man
残飯[ざんぱん, zanpan] (n) food scraps; garbage
くず物;屑物[くずもの, kuzumono] (n) (1) trash; junk; garbage; (2) worthless product
ゴミ漁り[ゴミあさり, gomi asari] (n) picking through garbage; dumpster diving; scavenging rubbish
瓦落多(ateji);我楽多(ateji)[がらくた, garakuta] (n) (uk) junk; rubbish; trash; garbage; odds and ends
粗大ごみ;粗大ゴミ;粗大塵[そだいごみ(粗大ごみ;粗大塵);そだいゴミ(粗大ゴミ), sodaigomi ( sodai gomi ; sodai chiri ); sodai gomi ( sodai gomi )] (n) (1) oversize garbage; bulky rubbish; (2) (col) (derog) husband; useless man about the house
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ガベジ[がべじ, gabeji] garbage
ガベジコレクション[がべじこれくしょん, gabejikorekushon] garbage collection (comp)
ゴミ[ごみ, gomi] garbage

garbage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กาก[n.] (kāk) EN: refuse ; garbage ; rubbish ; offal ; trash ; waste ; residue ; leavings FR: déchets [mpl] ; ordures [fpl] ; détritus [mpl] ; abats [mpl] ; résidus [mpl] ; lie [f]
กากเดน[n. exp.] (kāk dēn) EN: trash ; remnant ; dregs ; garbage ; reject FR:
การกำจัดขยะ[n. exp.] (kān kamjat ) EN: waste disposal ; garbage disposal FR: élimination des déchets [f]
ขยะ[n.] (khaya) EN: garbage ; refuse ; rubbish ; waste ; litter ; trash ; junk FR: ordures [fpl] ; ordures ménagères [fpl] ; déchet [m] ; détritus [m] ; immondices [fpl]
ขี้ฝอย[n. exp.] (khī føi) EN: rubbish ; garbage FR:
ขนขยะ[v. exp.] (khon khaya) EN: collect garbage FR: ramasser les ordures
คุมฝอย[n.] (khumføi) EN: garbage ; refuse ; kindling FR:
กองขยะ[n. exp.] (køng khaya) EN: pile of garbage ; garbage dump ; rubbish dump FR: tas d'ordures [m]
กระหยะ[n.] (kraya) EN: garbage FR:
กุมฝอย[n.] (kumføi) EN: garbage FR: déchets [mpl]
มูลฝอย[n.] (mūnføi) EN: waste ; rubbish ; garbage ; trash ; refuse ; corpse ; remains ; dung ; droppings FR: déchet [m] ; ordures (ménagères) [fpl] ; immondices [fpl] ; détritus [m]
รถบรรทุกขยะ[n. exp.] (rotbanthuk ) EN: refuse collection vehicle ; garbage truck FR: camion poubelle [m] = camion-poubelle [m] ; camion à ordures [m] ; benne à ordures [f]
รถเก็บขยะ[n. exp.] (rot kep kha) EN: dustcart ; garbage truck (Am.) ; refuse truck FR: camion poubelle [m] = camion-poubelle [m] ; camion à ordures [m] ; benne à ordures [f]
รถขยะ[n. exp.] (rot khaya) EN: dustcart ; garbage truck (Am.) ; refuse truck FR: camion-poubelle [m] ; camion poubelle [m]
รถขนขยะ[n. exp.] (rot khon kh) EN: refuse collection vehicle ; garbage truck FR: camion poubelle [m] = camion-poubelle [m] ; camion à ordures [m] ; benne à ordures [f]
ถังขยะ[n. exp.] (thang khaya) EN: dustbin ; garbage can (Am.) ; trash can ; bin ; garbage pail ; litter bin FR: poubelle [f]
เทขยะ[v. exp.] (thē khaya) EN: tip rubbish ; dump rubbish ; empty garbage FR: vider les ordures ; déverser des déchets
ที่ทิ้งขยะ[n. exp.] (thī thing k) EN: garbage dump ; rubbish dump FR: décharge [f] ; dépôt d'ordures [m]

garbage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Müllabfuhr {f}refuse collection; garbage collection [Am.]
Abfalleimer {m}trash can [Am.]; garbage can [Am.]
Abfallentsorgung {f}waste disposal; garbage collection
Mülleimer {m}garbage can; trashcan [Am.]
Speicherbereinigung {f} [comp.]garbage collection
Quatsch {m}rubbish; rot; garbage; trash; pulp; bunk; bilge
Unrat {m}garbage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า garbage
Back to top