ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

loss

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *loss*, -loss-

loss ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
loss (n.) การขาดทุน
loss (n.) ความสูญเสีย See also: การสูญเสีย, การเสีย
loss (n.) ความเสียหาย Syn. disadvantage, detriment, deprivation
loss (n.) จำนวนของสิ่งที่เสียหาย
loss leader (n.) สิ่งของที่ขายในราคาขาดทุนเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาที่ร้าน
loss of innocence (n.) การมีแนวโน้มที่จะทำผิดบาปได้ Syn. guilt
loss of life (n.) การตาย See also: การเสียชีวิต, การถึงแก่กรรม, การสิ้นชีวิต, การสิ้นใจ Syn. decease, demise, departure, dying, expiration, passing, the act of dying, the end of life Ops. birth, life
losses (n.) จำนวนคนตายหรือได้รับบาดเจ็บ Syn. victims, killed
losses (n.) การสูญเสีย See also: การถูกทำลาย Syn. damage, deaths
English-Thai: HOPE Dictionary
loss(ลอส) n. การขาดทุน,การสูญเสีย,การแพ้,การหาย,ความเสียหาย,ความผิดพลาด,การทำลาย,ความหายนะ,การสูญเสียทหาร,จำนวนทหารที่สูญเสียไป,ภาวะที่ไม่แน่นอน,ภาวะที่งงงวย, Syn. deprivation
loss leaderสิ่งของที่ขายในราคาขาดทุนเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาที่ร้าน
English-Thai: Nontri Dictionary
loss(n) สิ่งที่เสียไป,การแพ้,ความเสียหาย,การขาดทุน,การสูญหาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
loss๑. ความสูญเสีย๒. วินาศภัย๓. ค่าสินไหมทดแทน มีความหมายเหมือนกับ claim ความหมายที่ ๒๔. การสูญหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lossขาดทุน [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อับจน (v.) be at a loss (for a solution) See also: be at one´s wit´s end, have no way out, be at an impasse, be in a helpless situation, be in dire straits, be hard up
การขาดทุน (n.) loss See also: losing, losing one´s capital, losing in business Ops. การได้กำไร
สิ่งเสียหาย (n.) loss See also: losing Syn. เรื่องเสียหาย
สิ่งเสียหาย (n.) loss See also: losing Syn. เรื่องเสียหาย
สูญหาย (v.) loss See also: disappear, mislay Syn. หาย, สูญ
halibut (n.) ปลาที่มีลำตัวแบนจำพวก Hippoglossus
กลีบบัว (n.) petal of the lotus blossom
คำศัพท์หมวด (n.) glossary
จั่น (n.) blossom or spadix of the coconut or betel palm
ตกจั่น (v.) blossom See also: have flowers (used for palm trees) Syn. ออกดอก (หมาก, มะพร้าว), ออกจั่น
นามสงเคราะห์ (n.) glossary See also: vocabulary Syn. อภิธาน
บานสะพรั่ง (v.) blossom See also: bloom, bud
ประกันวินาศภัย (n.) insurance against loss See also: insurance against fire or any other damage
ปลี (n.) banana blossom Syn. หัวปลี, ปลีกล้วย
ปลีกล้วย (n.) blossom of the banana tree See also: banana flower Syn. ปลี, หัวปลี
ผลิบาน (v.) blossom See also: bloom, flower Syn. เบ่งบาน, บาน Ops. หุบ
มะพร้าว) (v.) blossom See also: have flowers (used for palm trees) Syn. ออกดอก (หมาก, ออกจั่น
ศัพท์หมวด (n.) glossary Syn. คำศัพท์หมวด
ส่วนได้ส่วนเสีย (n.) gain and loss See also: interest
สะพรั่ง (adv.) in blossom Syn. สะพรั่ง, ไสว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I am truly sorry for your lossฉันเสียใจจริงๆ กับการสูญเสียของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Jewish soldier suffered a loss of memory and remained in hospital for years, ignorant of the change in Tomainia.สมองเสื่อม และ อยู่ในโรงพยาบาลเกือบปี ผู้ไร้การศึกษาได้เปลี่ยนแปลง โทไมเนีย
He did not remember when he had attained humility... ... but he knew he had attained it... ... and he knew it was not disgraceful and it carried no true loss of pride.เขาไม่ได้จำได้ว่าเมื่อเขาได้ บรรลุ ความอ่อนน้อมถ่อมตน แต่เขารู้ ว่าเขาได้บรรลุเป้าหมาย และเขารู้ว่ามันก็ไม่น่าอาย
The right arm has been severed above the elbow with massive tissue loss in the upper musculature.เเขนขวาขาดเหนีอศอก เเละเสียเนี่อเยื่อ... ช่วงบนไปมาก
The enormous amount of tissue loss prevents any detailed analysis however, the attacking squalus must be considerably larger than any normal squalus found in these waters.เนี่อเยื่อของเหยื่อหายไปมาก ทําให้วิเคราะห์ละเอียดไม่ได้... เเต่สควอ ที่ก่อเหตุ น่าจะขนาดใหญ่กว่า... สควอปกติที่พบในน่านนํ้าเเถบนี่
"...will be punished by the loss of a limbจะถูกลงโทษ by the ความเสียหายของแขน
Certainly loss of memory.สูญเสียที่สำคัญของ หน่วยความจำอย่างแน่นอน
There's a loss of initiative, caution, many of the human cognitive functions.มีการสูญเสียคุณสมบัติพื้นฐาน ของมนุษย์ในหลายด้าน
A great loss to the Soviet scientific community.การสูญเสียที่ดีในชุมชนวิทยาศาสตร์ของสหภาพโซเวียต
The three of you might have overpowered me with the loss of but one.สามของคุณอาจจะมีการสู้ฉันกับการสูญเสีย แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง
'Cause I get the feeling that Dr. Hesse blames me for the loss of his facility.เพราะฉันรู้สึกว่าด็อกเตอร์เฮซโทษฉันที่ทำให้เขาเสียห้องแล็บ
On the local scene, police are at a loss to explain... the outbreak of violent crime among the city's clergy.รายงานท้องถิ่นแจ้งว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจขาดการติดต่อ ระหว่างการรายงานเหตุการณ์จลาจล ของกลุ่มประท้วงที่เกิดกลางเมือง
He's got blood loss and shock.เขาเสียเลือดมากจนช็อค

loss ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
张口结舌[zhāng kǒu jié shé, ㄓㄤ ㄎㄡˇ ㄐㄧㄝˊ ㄕㄜˊ, 张口结舌 / 張口結舌] agape and tongue-tied (成语 saw); at a loss for words; gaping and speechless
失血性贫血[shī xuè xìng pín xuè, ㄕ ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧㄥˋ ㄆㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˋ, 失血性贫血 / 失血性貧血] blood loss anemia
有损压缩[yǒu sǔn yā suō, ㄧㄡˇ ㄙㄨㄣˇ ㄧㄚ ㄙㄨㄛ, 有损压缩 / 有損壓縮] compression loss (in digital technology)
延误[yán wu, ㄧㄢˊ ˙, 延误 / 延誤] delay; hold-up; wasted time; loss caused by delay
血晕[xuè yūn, ㄒㄩㄝˋ ㄩㄣ, 血晕 / 血暈] fainting for loss of blood (esp. after childbirth)
丧心病狂[sàng xīn bìng kuáng, ㄙㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄅㄧㄥˋ ㄎㄨㄤˊ, 丧心病狂 / 喪心病狂] frenzied (成语 saw); completely crazy and ridiculous; loss of reason; insane; crazed cruelty
进行性失语[jìn xíng xìng shī yǔ, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄕ ㄩˇ, 进行性失语 / 進行性失語] progressive aphasia; gradual loss of speech
丢脸[diū liǎn, ㄉㄧㄡ ㄌㄧㄢˇ, 丢脸 / 丟臉] loss of face; humiliation
人财两空[rén cái liǎng kōng, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄤˇ ㄎㄨㄥ, 人财两空 / 人財兩空] loss of life and property; to lose the beauty and her possessions
失语[shī yǔ, ㄕ ㄩˇ, 失语 / 失語] loss of speech (e.g. as a result of brain damage); aphasia
折耗[shé hào, ㄕㄜˊ ㄏㄠˋ, 折耗] loss of goods; damage to goods; shrinkage
沦丧[lún sàng, ㄌㄨㄣˊ ㄙㄤˋ, 沦丧 / 淪喪] loss (of life)
报失[bào shī, ㄅㄠˋ ㄕ, 报失 / 報失] report the loss to the authorities concerned
差之毫厘,失之千里[chā zhī háo lí, ㄔㄚ ㄓ ㄏㄠˊ ㄌㄧˊ, shi1 zhi1 qian1 li3, 差之毫厘,失之千里 / 差之毫釐,失之千里] the slightest difference leads to a huge loss (成语 saw); a miss is as good as a mile
失语症[shī yǔ zhèng, ㄕ ㄩˇ ㄓㄥˋ, 失语症 / 失語症] aphasia or aphemia (loss of language)
杏花[xìng huā, ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄚ, 杏花] apricot blossoms
不知所措[bù zhī suǒ cuò, ㄅㄨˋ ㄓ ㄙㄨㄛˇ ㄘㄨㄛˋ, 不知所措] not knowing what to do (成语 saw); at one's wits' end; embarassed and at a complete loss
破财[pò cái, ㄆㄛˋ ㄘㄞˊ, 破财 / 破財] bankrupt; to suffer financial loss
失血[shī xuè, ㄕ ㄒㄩㄝˋ, 失血] blood loss
群花[qún huā, ㄑㄩㄣˊ ㄏㄨㄚ, 群花] blossom
遍地开花[biàn dì kāi huā, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧˋ ㄎㄞ ㄏㄨㄚ, 遍地开花 / 遍地開花] blossom everywhere; spring up all over the place; to flourish on a large scale
丧魂失魄[sàng hún shī pò, ㄙㄤˋ ㄏㄨㄣˊ ㄕ ㄆㄛˋ, 丧魂失魄 / 喪魂失魄] lit. lost soul, vanished spirit (成语 saw); distraught (at a loss); heart-broken
亏损[kuī sǔn, ㄎㄨㄟ ㄙㄨㄣˇ, 亏损 / 虧損] deficit; (financial) loss
牙线[yá xiàn, ㄧㄚˊ ㄒㄧㄢˋ, 牙线 / 牙線] dental floss
羯鼓催花[jié gǔ cuī huā, ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨˇ ㄘㄨㄟ ㄏㄨㄚ, 羯鼓催花] drumming to make apricots flower, cf joke by Tang Emperor Xuanzhong 唐玄宗, playing the drum in apricot blossom
歌罗西书[Gē luó xī shū, ㄍㄜ ㄌㄨㄛˊ ㄒㄧ ㄕㄨ, 歌罗西书 / 歌羅西書] Epistle of St Paul to the Colossians
尔雅[ěr yǎ, ㄦˇ ㄧㄚˇ, 尔雅 / 爾雅] Erya (the first surviving Chinese dictionary, c. 3rd century BC, with glosses on classical texts)
[bài, ㄅㄞˋ, 败 / 敗] be defeated; to defeat; loss
文苑英华[Wén yuàn yīng huá, ㄨㄣˊ ㄩㄢˋ ㄏㄨㄚˊ, 文苑英华 / 文苑英華] Finest blossoms in the garden of literature, Song dynasty collection of poetry, odes, songs and writings compiled during 982-986 under Li Fan 李昉, Xu Xuan 徐鉉|徐铉, Song Bai 宋白 and Su Yijian 蘇易簡|苏易简, 1000 scrolls
繁花[fán huā, ㄈㄢˊ ㄏㄨㄚ, 繁花] flourishing blossom; a mass of flowers; luxuriant flowers
[huā, ㄏㄨㄚ, 花] flower; blossom; to spend (money, time); fancy pattern; surname Hua
北宋四大部书[Běi Sòng sì dà bù shū, ㄅㄟˇ ㄙㄨㄥˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨ, 北宋四大部书 / 北宋四大部書] Four great compilations of Northern Song dynasty, namely Extensive records of the Taiping era (978) 太平廣記|太平广记, Imperial readings of the Taiping era 太平御覽|太平御览, Prime tortoise of the record bureau 冊府元龜|册府元龟, Finest blossoms in the garden of literature 文苑英華|
得失[dé shī, ㄉㄜˊ ㄕ, 得失] gains and losses
吃亏[chī kuī, ㄔ ㄎㄨㄟ, 吃亏 / 吃虧] suffer losses; come to grief; get the worst of it
光滑[guāng hua, ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄚ˙, 光滑] glossy; sleek; smooth
油黑[yóu hēi, ㄧㄡˊ ㄏㄟ, 油黑] glossy black
[hàn, ㄏㄢˋ, 菡] lotus blossom
梅花拳[méi huā quán, ㄇㄟˊ ㄏㄨㄚ ㄑㄩㄢˊ, 梅花拳] Meihua Quan - "Plum Blossom Fist" (Chinese Martial Art)
闪失[shǎn shī, ㄕㄢˇ ㄕ, 闪失 / 閃失] mishap; accident; accidental loss
樱花[yīng huā, ㄏㄨㄚ, 樱花 / 櫻花] oriental cherry (Prunus serrulata or Prunus yedoensis), prized for its blossom; also known as sakura (Japanese) or Yoshino cherry

loss ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャピタルロス[, kyapitarurosu] (n) capital loss
すか[, suka] (n) (1) nonsense; (2) loss (on scratch lottery tickets, etc.)
ストップ安[ストップやす, sutoppu yasu] (n) (See ストップ高) maximum allowable single-day loss (stock exchange, etc.)
セル廃棄率[セルはいきりつ, seru haikiritsu] (n) {comp} cell loss rate
セル損失プライオリティ[セルそんしつプライオリティ, seru sonshitsu puraioritei] (n) {comp} cell loss priority; CLP
セル損失優先権[セルそんしつゆせんけん, seru sonshitsuyusenken] (n) {comp} cell loss priority
へなへな[, henahena] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) bending; loss of strength
ロスリーダー[, rosuri-da-] (n) loss leader
二の句が継げない;二の句がつげない[にのくがつげない, ninokugatsugenai] (exp) at a loss for words; dumbfounded; struck dumb
亡羊の嘆[ぼうようのたん, bouyounotan] (n) bemoaning the frustration of reaching truth (for surplus of academic paths); being at a loss
何をか言わんや[なにをかいわんや, naniwokaiwanya] (exp) what more can one say?; to be utterly at a loss for words (because of disbelief or disgust)
健忘症[けんぼうしょう, kenboushou] (n) amnesia; loss of memory
元を切って売る[もとをきってうる, motowokitteuru] (exp,v5r) to sell under prime cost; to sell at a loss
処女喪失[しょじょそうしつ, shojosoushitsu] (n) (sens) loss of virginity (in women); loss of maidenhead
力落し;力落とし[ちからおとし, chikaraotoshi] (n) discouragement; disappointment; loss of energy; fatigue
励磁損[れいじそん, reijison] (n) excitation loss
回折損[かいせつそん, kaisetsuson] (n) diffraction loss
困り抜く[こまりぬく, komarinuku] (v5k,vi) to be at one's wit's end; to be in great trouble; to be at a loss
売却損[ばいきゃくぞん, baikyakuzon] (n) loss on sale
外因損失時間[がいいんそんしつじかん, gaiinsonshitsujikan] (n) {comp} environmental loss time; external loss time
失明[しつめい, shitsumei] (n,vs) loss of eyesight; (P)
失権[しっけん, shikken] (n,vs) loss of rights; disenfranchisement
姫初め[ひめはじめ, himehajime] (n) (1) (See 強飯,姫飯) eating the first meal of soft rice (himeii) after the traditional hard rice of New Year (kowaii); (2) (col) (X) (See 処女喪失) loss of maidenhead
少しの損で済む[すこしのそんですむ, sukoshinosondesumu] (v5m) to get off with a little loss
形無し[かたなし, katanashi] (adj-na,n) spoiled; spoilt; ruined; loss of face
思いあぐねる;思い倦ねる[おもいあぐねる, omoiaguneru] (v1) to think something over and over; to rack one's brains; to be at a loss
思い余る[おもいあまる, omoiamaru] (v5r,vi) to not know how to act or what to do; to be at a loss
惜敗率[せきはいりつ, sekihairitsu] (n) ratio of the margin of loss of an electoral candidate in a single-constituent district (used to break ties when determining the representative of a proportionally represented district)
拍子抜け[ひょうしぬけ, hyoushinuke] (n,vs,adj-no) anticlimax; let-down; disappointment; loss of interest
損害額[そんがいがく, songaigaku] (n) amount of damages or loss
損益計算書[そんえきけいさんしょ, son'ekikeisansho] (n) profit and loss statement
攻めあぐねる;攻め倦ねる[せめあぐねる, semeaguneru] (v1) to be at a loss how to continue; to become disheartened
杜仲茶[とちゅうちゃ, tochuucha] (n) (See 杜仲) Tochuu tea (high in minerals and reputed to be beneficial for weight loss and in cases of high blood pressure)
歯槽膿漏[しそうのうろう, shisounourou] (n) periodontitis; pyorrhea; pyorrhoea; pyorrhea alveolaris; inflammation of the gingiva (gums) resulting in bone loss
活字離れ[かつじばなれ, katsujibanare] (n,adj-no) aliteracy; loss of interest in or shift away from reading (especially serious) books or literature
海損[かいそん, kaison] (n) sea damage; average loss
焼損[しょうそん, shouson] (n,vs) burnout; loss of combustion
目減り[めべり, meberi] (n,vs) loss in weight; decrease in value; (P)
目玉[めだま, medama] (n) (1) eyeball; (2) (abbr) special feature; centerpiece; showpiece; drawcard; (3) special program; loss leader; (P)
目玉商品[めだましょうひん, medamashouhin] (n) bargain goods; eye-catching goods; featured product; loss leader; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
セルロス[せるろす, serurosu] cell loss
セル廃棄率[セルはいきりつ, seru haikiritsu] cell loss rate
セル損失[セルそんしつ, seru sonshitsu] cell loss
セル損失プライオリティ[セルそんしつプライオリティ, seru sonshitsu puraioritei] cell loss priority (CLP)
セル損失優先権[セルそんしつゆせんけん, seru sonshitsuyusenken] cell loss priority
セル損失比[セルそんしつひ, seru sonshitsuhi] cell loss ratio
セル損失率[セルそんしつりつ, seru sonshitsuritsu] cell loss rate
データ損失[データそんしつ, de-ta sonshitsu] data loss
外因損失時間[がいいんそんしつじかん, gaiinsonshitsujikan] environmental loss time, external loss time
廃棄プライオリティ[はいきプライオリティ, haiki puraioritei] discard priority, loss priority
情報損失を伴う変換の禁止[じょうほうそんしつをともなうへんかんのきんし, jouhousonshitsuwotomonauhenkannokinshi] conversion prohibition in case of loss of information
用語解説[ようごかいせつ, yougokaisetsu] glossary
用語集[ようごしゅう, yougoshuu] vocabulary, glossary
難語集[なんごしゅう, nangoshuu] glossary

loss ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการเบื่ออาหาร[n. exp.] (ākān beūa ā) EN: loss of appetite FR: manque d'appétit [m]
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful ; bemoan ; grieve over the loss of ; miss ; long for FR: déplorer ; regretter
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อัดอั้น[v.] (at-an) EN: be at a loss ; be paralyzed ; be stupefied ; smolder ; smoulder FR:
อัดอั้นตันใจ[v.] (at-antanjai) EN: be at a loss ; be paralyzed ; be stupefied ; smolder FR:
อาวรณ์[v.] (āwøn) EN: miss ; bemoan the loss of ; grieve ; long for ; yearn (for) ; pine for FR:
บัญชีกำไรขาดทุน[n. exp.] (banchī kamr) EN: profit and loss account FR:
ฉงนสนเท่ห์[v. exp.] (cha-ngon so) EN: be at a loss FR: être perplexe
อึกอัก[adj.] (euk-ak) EN: speechless ; at a loss for something to say FR: sans voix
กำลังไฟฟ้าสูญเสีย[n. exp.] (kamlang fai) EN: power loss FR:
กำไรและขาดทุน[n. exp.] (kamrai lae ) EN: profit and loss ; profit & loss FR:
การขาดทุน[n.] (kān khātthu) EN: loss ; losing ; losing one's capital ; losing in business FR: pertes financières [fpl]
การขาดทุนสุทธิ[n. exp.] (kān khātthu) EN: net loss FR:
การสูญเสีย[n.] (kān sūnsīa) EN: loss ; losing FR: perte [f] ; dommage [m]
การสูญเสียการได้ยิน[n. exp.] (kān sūnsīa ) EN: hearing loss FR: perte auditive [f]
การสูญเสียความร้อน[n. exp.] (kān sūnsīa ) EN: heat loss FR:
การสูญเสียความร้อนแฝง[n. exp.] (kān sūnsīa ) EN: latent heat loss FR:
เข้าเลือด ; เข้าเลือดเข้าเนื้อ[v.] (khaoleūat ;) EN: lose ; suffer a loss ; be affected FR:
เข้าเนื้อ[v.] (khaoneūa) EN: lose ; take a loss ; suffer a loss ; be affected (by) ; get worse off FR:
ค่าเสียโอกาส[n. exp.] (khā sīa ōkā) EN: opportuny cost ; cost of loss of opportunity FR:
ขาดดุลการค้า[v. exp.] (khātdun kān) EN: have a balance of trade deficit ; suffer a loss ; run deficit ; be worse off ; be out of pocket FR:
ขาดทุน[v.] (khātthun) EN: lose ; suffer a loss ; take a loss ; make a loss ; sustain losses ; have a deficit ; lose money ; lose one's capital ; be worse off ; be out of pocket FR: perdre ; subir des pertes ; perdre de l'argent
ขาดทุนขั้นต้น[n. exp.] (khātthun kh) EN: gross loss FR:
ขาดทุนสุทธิ[n. exp.] (khātthun su) EN: net loss FR:
ขาดทุนตามบัญชี[X] (khātthun tā) EN: book loss FR:
ขาดทุนต่อหุ้น[n. exp.] (khātthun tø) EN: loss per share FR:
ควักเนื้อ[v.] (khwakneūa) EN: lose ; take a loss ; be out of pocket (by) FR:
ความบกพร่องทางการได้ยิน[n. exp.] (khwām bokph) EN: hearing loss FR:
ความเสียหายบางส่วน[n. exp.] (khwām sīahā) EN: partial loss FR:
ความเสียหายถึงขนาด[n. exp.] (khwām sīahā) EN: undue loss FR:
ความสูญเสีย[n.] (khwām sūnsī) EN: loss ; waste FR: perte [f]
ความสูญเสียโดยสิ้นเชิง[n. exp.] (khwām sūnsī) EN: total loss FR:
ขวัญหาย[adj.] (khwanhāi) EN: scared ; soul loss ; startled ; fearful FR:
กลัวขาดทุน[v. exp.] (klūa khātth) EN: be afraid of losing sth ; be afraid afraid of taking a loss FR:
หมดปัญญา[X] (mot panyā) EN: have no further idea ; be at a loss ; not be able to think of anything FR:
งัน[v.] (ngan) EN: become silent ; remain silent ; be silent ; be at a loss for words ; pause ; be stumped FR:
งงเป็นไก่ตาแตก[v.] (ngongpenkai) EN: get confused ; be confused ; be at a complete loss FR: tomber des nues
งบกำไรขาดทุน[n. exp.] (ngop kamrai) EN: profit and loss statement ; income statement ; earnings statement FR:
นิ่งอึ้ง[v. exp.] (ning eung) EN: keep silent ; remain quiet ; be tongue-tied ; be speechless ; be dumbstruck ; be at loss of words FR:
ผลเสียหาย[n. exp.] (phon sīahāi) EN: damage ; loss FR:

loss ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdampfverlust {m}boil-off loss
Wandlungsverlust {m}conversion loss
Verlustvortrag {m}deficit carried forward; loss carried forward
Kursverlust {m}exchange loss; (stock price) loss
Allgemeinheit {f} | ohne Beschränkung der Allgemeinheitgenerality | without loss of generality (WLOG)
Einfügungsdämpfung {f}insertion loss
Kurzschlussverlust {m}load loss
Wertberichtigung {f} [fin.] | Wertberichtigung auf Beteiligungen | Wertberichtigung auf zweifelhafte Forderungenloan loss provision | allowance for loss on investments | allowance for doubtful accounts
Prestigeverlust {m}loss of prestige; loss of face
Barverlust {m}net loss
Blindverlust {m}parasitic loss
Erfolgsrechnungen {pl}profit and loss account
Diebstahlversicherung {f}theft loss waiver (TLW)
Totalverlust {m} | wirklicher Totalverlusttotal loss | actual total loss
luftdicht; hermetisch verschlossen {adj} | luftdichter | am luftdichtesten | luftdicht verschlossener Behälterairtight | more airtight | most airtight | airtight container
Apfelblüte {f}apple blossom
Forderungsausfälle {pl} [fin.]bad debt losses
Zuckerwatte {f}candy floss [Br.]; cotton candy [Am.]
Luftschloss {n} | Luftschlösser
Kirschblüte {f}cherry blossom
abgeschlossen {adj} [math.] | algebraisch abgeschlossen | abgeschlossene Hülleclosed | algebraically closed | closure
Bauweise {f} | geschlossene Bauweise
Schädigung {f} | Schädigung der Umwelt | materielle Schädigung | gesundheitliche Schädigungdamage | damage to the environment | financial losses | damage to one's health
Niete {f}; unfähige Person | Nieten in Nadelstreifendead loss; wash-out | incompetent managers
Zahnseide {f} | sich die Zähne mit Zahnseide reinigen | mit Zahnseide reinigen | Mundhygiene mit Zahnseidedental floss; floss | to floss one's teeth | to floss | flossing
Rückenfinne {f}; Rückenflosse
Maschinenschlosser {m}; Maschinenschlosserin
Schadensausmaß {n}extent of losses
Steinschloss {n} | Steinschlösser
Flipper {m}; Brustflosse
Schwimmflosse {f} | Schwimmflossen
seidig {adj} | seidiger | am seidigstenflossy | flossier | flossiest
Blütezeit {f}flowering time; blossom; blossoming
Fluke {f}; Schwanzflosse
Fund {m} | einen Fund machen | geschlossener Fundfinding; find | to make a find | closed find
Glanzlicht {n}glossy highlight; specular highlight
Glanzpapier {n}glossy paper
Hochglanzbild {n}; Hochglanzfotoglossy print
Hochglanzbroschüre {f}glossy brochure
Kunstdruckpapier {n}glossy paper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า loss
Back to top