ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rubbish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rubbish*, -rubbish-

rubbish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rubbish (n.) ขยะ Syn. garbage, trash, waste
rubbish (n.) สิ่งที่ไร้สาระ Syn. nonsense, twaddle
rubbish heap (n.) ที่ทิ้งขยะ See also: กองขยะ Syn. trash pile
English-Thai: HOPE Dictionary
rubbish(รับ'บิช) n. ของเสีย,ขยะ,สวะ,สิ่งที่เหลวไหล,สิ่งที่ไร้สาระ,สิ่งที่ไร้ค่า, Syn. refuse,trash,debris
English-Thai: Nontri Dictionary
rubbish(n) ขยะ,ของสวะ,เศษของ,สิ่งไร้สาระ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rubbish ขยะแห้ง ขยะชุมชนส่วนที่ไม่รวมเศษอาหารหรือขยะครัว ขยะมูลฝอยที่มีลักษณะ ไม่เกิดการบูดเน่าได้ง่าย ทั้งที่ติดไฟได้ และไม่ติดไฟ เช่น เศษกระดาษ เศษผ้า เศษแก้ว กระป๋อง ขวด ไม้ โลหะต่าง ๆ กิ่งไม้ รวมทั้งผง และฝุ่นละอองต่าง ๆ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What rubbish are you talking about?เธอกำลังพูดเรื่องเหลวไหลอะไรนี่
Don't talk rubbishอย่าพูดสั่วๆ นะ
That lesson was absolute rubbishบทเรียนนั่นไร้สาระอย่างสิ้นเชิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And what sort of rubbish are you turning out now?และสิ่งที่ประเภทของขยะที่คุณเปิดออกตอนนี้หรือไม่
Obviously in the rubbish binต้องอยู่ในถังขยะแน่ๆ
What rubbish you talking? I was told you she has to come.นายพูดอะไร ไร้สาระ ฉันเป็นคนบอกนายว่าเธอต้องมา
Stop this rubbish or i!หยุดเรื่องงี่เง่านี่ ไม่งั้นฉัน!
Because you'll pick up the rubbish too.เพราะนายจะได้ขยะมาด้วย
Why do you have so much rubbish to say when you are pooping?ก็คิดซะว่า ใช้เงิน 100 $ ไปเพื่อบำบัดความเครียดน่ะ
What rubbish are you talking about?นายพูดซี้ซั้วอะไรว่ะ?
How can I defend Camelot with rubbish like that?แล้วนี่ข้าจะปกป้องคาเมลอตได้ยังไงกัน ถ้ามีแต่พวกห่วยแตกแบบนี้ ผมคิดว่าผมน่าจะช่วยได้
What rubbish are you uttering now, you jerk?ตอนนี้, แกจะพูดเรื่องไร้สาระอะไร, เจ้าโง่?
I think they just burn rubbish there sometimes.บางครั้งเค้าก็เผาขยะที่นั่นนะ
Well, I am talking rubbish as usual!ข้าพูดไร้สาระเป็นประจำอยู่แล้ว
Dark science. What good does this useless rubbish do us?สิ่งที่ดีไม่ขยะไร้ประโยชน์นี้ทำ เราได้อย่างไร ลืมมันไป!

rubbish ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
垃圾桶[lā jī tǒng, ㄌㄚ ㄐㄧ ㄊㄨㄥˇ, 垃圾桶] rubbish bin
垃圾箱[lā jī xiāng, ㄌㄚ ㄐㄧ ㄒㄧㄤ, 垃圾箱] rubbish can
唾余[tuò yú, ㄊㄨㄛˋ ㄩˊ, 唾余 / 唾餘] crumbs from the table of one's master; castoffs; bits of rubbish; idle talk; casual remarks
残渣[cán zhā, ㄘㄢˊ ㄓㄚ, 残渣 / 殘渣] remainder; filtered out residue; sediment; waste product; debris; detritus; rubbish
废物[fèi wù, ㄈㄟˋ ˋ, 废物 / 廢物] rubbish; waste material; useless person
废话[fèi huà, ㄈㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, 废话 / 廢話] Duh! (sarcastic interjection); nonsense; rubbish; superfluous words
放屁[fàng pì, ㄈㄤˋ ㄆㄧˋ, 放屁] to fart; to break wind; to talk nonsense; Utter rubbish!
胡说八道[hú shuō bā dào, ㄏㄨˊ ㄕㄨㄛ ㄅㄚ ㄉㄠˋ, 胡说八道 / 胡說八道] to talk rubbish

rubbish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごみ入;塵入[ごみいれ, gomiire] (n) trashcan; rubbish bin; dustbin; ashcan
ゴミ分別;塵分別(oK)[ゴミぶんべつ(ゴミ分別);ごみぶんべつ(塵分別), gomi bunbetsu ( gomi funbetsu ); gomibunbetsu ( chiri funbetsu )] (n) separating rubbish (for recycling, etc.)
ゴミ漁り[ゴミあさり, gomi asari] (n) picking through garbage; dumpster diving; scavenging rubbish
ごみ箱;塵箱;芥箱[ごみばこ, gomibako] (n) garbage can; garbage box; rubbish bin; trash can; dust bin; dustbin
ダストシュート[, dasutoshu-to] (n) rubbish disposal chute (wasei
ちゃち[, chachi] (adj-na) cheap; rubbishy; shoddy; roughly made
瓦落多(ateji);我楽多(ateji)[がらくた, garakuta] (n) (uk) junk; rubbish; trash; garbage; odds and ends
粗大ごみ;粗大ゴミ;粗大塵[そだいごみ(粗大ごみ;粗大塵);そだいゴミ(粗大ゴミ), sodaigomi ( sodai gomi ; sodai chiri ); sodai gomi ( sodai gomi )] (n) (1) oversize garbage; bulky rubbish; (2) (col) (derog) husband; useless man about the house

rubbish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กาก[n.] (kāk) EN: refuse ; garbage ; rubbish ; offal ; trash ; waste ; residue ; leavings FR: déchets [mpl] ; ordures [fpl] ; détritus [mpl] ; abats [mpl] ; résidus [mpl] ; lie [f]
กำจัดขยะ[n. exp.] (kamjat khay) EN: dispose of rubbish FR: éliminer les déchets
ขยะ[n.] (khaya) EN: garbage ; refuse ; rubbish ; waste ; litter ; trash ; junk FR: ordures [fpl] ; ordures ménagères [fpl] ; déchet [m] ; détritus [m] ; immondices [fpl]
ขี้ฝอย[n. exp.] (khī føi) EN: rubbish ; garbage FR:
ขี้ขยะ[n. exp.] (khī khaya) EN: waste ; rubbish FR:
ขี้ผง[n.] (khīphong) EN: dust ; trash ; rubbish FR: poussières [fpl]
คนเก็บขยะ[n. exp.] (khon kep kh) EN: rubbish sifter ; ragman ; rubbish collector FR: chiffonnier [m] ; fouilleur de poubelles [m]
โกยผง[v. exp.] (kōi phong) EN: sweep up the rubbish FR:
กองขยะ[n. exp.] (køng khaya) EN: pile of garbage ; garbage dump ; rubbish dump FR: tas d'ordures [m]
กวาดขยะ[v. exp.] (kwāt khaya) EN: sweep away rubbish ; sweep up rubbish FR: balayer les ordures
ไม่เป็นเรื่อง[adj.] (mai pen reū) EN: rubbish ; nonsense ; nonsensical ; no good FR:
มูลฝอย[n.] (mūnføi) EN: waste ; rubbish ; garbage ; trash ; refuse ; corpse ; remains ; dung ; droppings FR: déchet [m] ; ordures (ménagères) [fpl] ; immondices [fpl] ; détritus [m]
มูลโค[n.] (mūnkhō) EN: cow dung ; droppings ; guano ; feces ; excrement ; rubbish ; waste ; dung ; trash FR:
พูดบ้า ๆ= พูดบ้าๆ[v. exp.] (phūt bā-bā) EN: talk nonsense ; talk rubbish FR: raconter des inepties
พูดพล่อย ๆ = พูดพล่อยๆ[v. exp.] (phūt phlǿi-) EN: speak thoughtlessly ; say thoughtlessly ; speak without thinking ; talk irresponsibly ; talk rubbish FR: parler en l'air ; prononcer des paroles en l'air ; parler sans réfléchir
โรคกลัวสกปรก[n. exp.] (rōk klūa so) EN: rupophobia ; fear of rubbish or dirt FR:
สวะ[n.] (sawa) EN: rubbish ; trash ; refuse ; ruck FR: rebut [m] ; déchet [m]
เทขยะ[v. exp.] (thē khaya) EN: tip rubbish ; dump rubbish ; empty garbage FR: vider les ordures ; déverser des déchets
ที่ทิ้งขยะ[n. exp.] (thī thing k) EN: garbage dump ; rubbish dump FR: décharge [f] ; dépôt d'ordures [m]
หยากเยื่อ[n.] (yākyeūa) EN: refuse ; rubbish ; waste FR:

rubbish ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sperrmüll {m}bulk rubbish
Abfallgrube {f}rubbish pit
Kehrichteimer {m}rubbish bin
Kehrichthaufen {m}rubbish heap
Mülleimer {m}rubbish bin; trash bin; dustbin [Br.]
Müllschlucker {m}rubbish chute
Quatsch {m}rubbish; rot; garbage; trash; pulp; bunk; bilge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rubbish
Back to top