ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cost

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cost*, -cost-

cost ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cost (n.) ความเสียหาย Syn. damage, harm
cost (n.) ค่าใช้จ่าย See also: จำนวนเงินที่ต้องใช้ Syn. price, payment
cost (vt.) คำนวณเงินที่ต้องการ
cost (n.) ต้นทุน
cost (vt.) ทำให้สิ้นเปลือง See also: ทำให้สูญเสีย
cost (vi.) มีมูลค่า See also: มีราคาเท่ากับ Syn. be priced at, be valued
cost (vi.) มีราคาแพง Syn. be expensive
cost a bomb (sl.) แพงมาก
cost a pretty penny (idm.) มีราคาแพง
cost an arm and a leg (idm.) ราคาสูงเกินไป
cost the earth (idm.) แพงมหาศาล See also: แพงหูฉี่
cost up (phrv.) ตีราคา See also: ประเมินราคา
costa (n.) กระดูกซี่โครง
costal (adj.) ที่เกี่ยวกับกระดูกซี่โครง
costar (n.) ดาราร่วมแสดง
costive (adj.) ชักช้า See also: รีๆ รอๆ Syn. hesitant
costly (adj.) ซึ่งใช้เวลาหรือความพยายาม
costly (adj.) ซึ่งทำลายล้าง Syn. damaging
costly (adj.) แพง See also: ราคาสูง Syn. expensive, high-priced, pricy
costly (adj.) ฟุ่มเฟือย
costume (n.) เครื่องแต่งกาย See also: เครื่องแต่งตัว Syn. dress, attire, clothes
costume (vt.) จัดเสื้อผ้าให้กับ
costume (vt.) แต่งตัว See also: ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์, ใส่อาภรณ์ประดับ Syn. dress up
costumer (n.) ผู้ที่จัดทำเกี่ยวกับเสื้อผ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
cost(คอสทฺ) {cost,cost,costing,costs} n. ทุน,ต้นทุน,ทุนที่ซื้อมา,ค่าโสหุ้ย,ค่าใช้จ่าย,ค่าตอบแทน,ค่าเสียหาย,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าธรรมเนียมฟ้องร้อง. -at all costs โดยทุกวิถีทาง vt. เป็นมูลค่า,เป็นราคา,ต้องใช้,ต้องเสีย vi. หมดเปลือง,สิ้นเปลือง,หาค่าประเมิน -Conf.
costa(คอส'ทะ,โคส'ทะ) n. ซี่โครง,เส้นกลางใบ,สัน,ริม,ขอบ,เส้นเลือดที่ปีกแมลง -pl. costae
costal(คอส'เทิล) adj. เกี่ยวกับซี่โครงหรือส่วนข้างของร่างกาย
coster(คอส'เทอะ,-มังเกอะ) n. พ่อค้าเร่ขายผลไม้ ผักปลา และอื่น ๆ
costermonger(คอส'เทอะ,-มังเกอะ) n. พ่อค้าเร่ขายผลไม้ ผักปลา และอื่น ๆ
costive(คอส'ทิฟว) adj. ท้องผูก,ช้า,พูดช้า
costly(คอสทฺ'ลี) adj. แพง,มีราคาสูง,เป็นบทเรียนราคาแพง,มีค่ามาก,ฟุ่มเฟือย., See also: costliness n. ดูcostly, Syn. expensive,rich
costotomy(โคสทอท'โทมี) n. การผ่าซี่โครงออก
costume(คอส'ทุม) {costumed,costuming,costumes} n. เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้าอาภรณ์,แบบเครื่องแต่งกาย,เครื่องแต่งกายของสตรี,เสื้อผ้าอาภรณ์ของสตรี,ชุดแสดงละคร vt. แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์,ใส่เครื่องแต่งตัว, Syn. clothes,clothes,dress,outfit
costumer(คอสทิว'เมอะ,-เมีย) n. ช่างทำเสื้อผ้าอาภรณ์
costumier(คอสทิว'เมอะ,-เมีย) n. ช่างทำเสื้อผ้าอาภรณ์
English-Thai: Nontri Dictionary
cost(n) ราคา,ค่าโสหุ้ย,ทุน,มูลค่า,ต้นทุน,ค่าใช้จ่าย,ค่าเสียหาย
costly(adj) แพง,มีค่ามาก
costume(n) เสื้อผ้าอาภรณ์,เครื่องแต่งตัว
costumer(n) ช่างตัดเสื้อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Cost and Freight (C. & F.)ราคาสินค้าที่รวมต้นทุนและค่าระวางพาหนะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
costa; median nerve; midribเส้นกลางใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
costal-ซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Costต้นทุน, ต้นทุน, ค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปหมายถึงค่าของสิ่งของใดก็ตามที่ต้องเสียไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอีกสิ่งหนึ่งโดยการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือการผลิต ทางเศรษฐศาสตร์มันจะใช้แนวคิด "ต้นทุนค่าเสียโอกาส" เพื่อใช้วัดต้นทุนต่างๆ โดยจะครอบคลุมทั้งต้นทุนที่ต้องจ่ายออกไปเป็นตัวเงินจริงๆ และจ่ายออกไปโดยไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ค่าเสียเวลา [เศรษฐศาสตร์]
Cost Insurance Freight (C.I.F.) Price ราคารวมค่าระวางและประกันภัยสินค้า เงื่อนไขราคาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (ดู Incoterms) เป็นราคารวมตั้งแต่ตัวสินค้านั้น ค่าระวางเรือขนส่งสินค้าจนถึงเมืองท่าปลายทางตามที่ระบุ รวมทั้งค่าประกันภัยในตัวสินค้านั้น ๆ ด้วย ซึ่งหมายถึง ผู้ขายสินค้าตามเงื่อนไขราคานี้ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งค่าระวางเรือ ค่าภาษีขาออก ค่าประกันภัย และอื่นๆ จนกว่าสินค้าจะถึงเมืองปลายทาง ส่วนผู้ซื้อก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลักจากสินค้าถึงเมืองท่าปลายทางตามที่ระบุแล้ว สินค้านำเข้าของไทยส่วนใหญ่จะนำเข้ามาในเงื่อนไขราคานี้ [สิ่งแวดล้อม]
Costaเส้นคอสต้า [การแพทย์]
Costal Angleมุมยอดอก [การแพทย์]
Costovertebral Angleบริเวณเอว,มุมซี่โครงต่อกับกระดูกสันหลัง,บริเวณซี่โครงสุดท้ายกับกระดูกสันหลังทางด้านหลัง [การแพทย์]
Costumeเครื่องแต่งกาย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่าฤชาธรรมเนียม (n.) cost See also: fee, charge
ราคาประเมิน (n.) cost estimate See also: cost appraisal, cost assessment
ราคาประเมิน (n.) cost estimate See also: cost appraisal, cost assessment
บานปลาย (v.) cost more money in the end
ค่าครองชีพ (n.) cost of living See also: living expenses
ค่ายังชีพ (n.) cost of living See also: living expenses Syn. ค่าครองชีพ
ค่ารักษา (n.) cost of medical care See also: medical treatment costs Syn. ค่ารักษาพยาบาล
ค่าย้ายถอน (n.) cost of removal
ค่าน้ำค่าไฟ (n.) cost of utilities Syn. ค่าน้ำไฟ
ค่าน้ำไฟ (n.) cost of utilities
ราคาซื้อ (n.) cost price Syn. ทุน, ราคาต้นทุน Ops. ราคาขาย
ราคาต้นทุน (n.) cost price Syn. ทุน, ราคาซื้อ Ops. ราคาขาย
ราคาทุน (n.) cost price Syn. ทุน, ราคาต้นทุน, ราคาซื้อ Ops. ราคาขาย
ชายโครง (n.) costa border
เข้าเครื่อง (v.) costume See also: dress Syn. แต่งตัว, ทรงเครื่อง
ค่าก่อสร้าง (n.) construction cost
ค่าลิขสิทธิ์ (n.) copyright cost See also: copyright charge, payment for copyright
ต้นพญาไร้ใบ (n.) Sarcostemma acidum Voigt See also: leafless medicinal tree
พญาไร้ใบ (n.) Sarcostemma acidum Voigt See also: leafless medicinal tree Syn. ต้นพญาไร้ใบ
ยอดด้วน (n.) species of creeper(sarcostimma acidum) Syn. เถาหัวด้วน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Everyone is dressed up in fancy costumesทุกคนแต่งตัวด้วยชุดแฟนสี
It definitely costs a lot of moneyแน่นอนว่ามันต้องใช้จ่ายเงินมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've never figured out what it would cost a year, but I'd like to talk about it with you.เเต่ฉันไม่รู้ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายตกปีละเท่าไหร่ ฉันเลยอยากจะปรึกษากับนายดู
I bought that at a pawn shop two blocks from the boy's house. It cost six dollars.ผมซื้อที่ร้านค้าจำนำสองช่วงตึกจากบ้านของเด็ก มีค่าใช้จ่ายหกดอลลาร์
You chose the wrong friends. This time it will cost you.คุณเลือกเพื่อนผิดๆ คราวนี้, คุณต้องจ่ายค่าโง่
What was the cost of this star wars system?โครงการ Star Wars ใช้งบไปเท่าไหร่?
Well, our initial figure was around, uh... seven... ..around seven dollars,... ..with a retail cost of about... 18.95.Well, our initial figure is around... [Door closes] Around seven dollars...
That's gonna cost you, Tinker Bell.นั่นคือค่าใช้จ่ายที่จะคุณทิงเกอร์เบลล์
I'll think about it. But it'll cost you, Hill.ฉันขอคิดดูก่อน แต่ฉันจะคิดบัญชีกับนาย ฮิล
Your behavior cost us a lot of ground tonight.เจ้านายของเรามอบทุนให้เพียบ
Julie, you told me they cost eighty five pounds!จูลี่ เธอบอกเองไม่ใช่เหรอว่ามันตั้ง 85 ปอนด์?
When does the human cost become too high for the building of a better machine?เมื่อคุณค่าของมนุษย์นั้นสูงมากกว่า เพื่อที่จะสร้างเครื่องจักรดีๆซักเครื่อง ?
How much would it cost to hire someone to get those dirtbags... who killed my brother?ต้องจ่ายเท่าไหร่ถ้าจะให้คุณฆ่า... คนที่ฆ่าน้องชายของฉัน
His first night in the joint, Andy Dufresne cost me two packs of cigarettes.คืนแรกของเขาในการร่วมกันแอนดี้ Dufresne ค่าใช้จ่ายฉันสองแพ็คของบุหรี่

cost ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生活费[shēng huó fèi, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄈㄟˋ, 生活费 / 生活費] cost of living; living expenses; alimony
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, 装 / 裝] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack
游泳衣[yóu yǒng yī, ㄧㄡˊ ㄩㄥˇ ㄧ, 游泳衣] swimsuit; bathing costume
造价[zào jià, ㄗㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, 造价 / 造價] construction cost
价款[jià kuǎn, ㄐㄧㄚˋ ㄎㄨㄢˇ, 价款 / 價款] cost
品服[pǐn fú, ㄆㄧㄣˇ ㄈㄨˊ, 品服] costume; ceremonial dress (determining the grade of an official)
哥斯大黎加[Gē sī dà Lí jiā, ㄍㄜ ㄙ ㄉㄚˋ ㄌㄧˊ ㄐㄧㄚ, 哥斯大黎加] Costa Rica; Costa Rican
哥斯达黎加[Gē sī dá Lí jiā, ㄍㄜ ㄙ ㄉㄚˊ ㄌㄧˊ ㄐㄧㄚ, 哥斯达黎加 / 哥斯達黎加] Costa Rica
经济有效[jīng jì yǒu xiào, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ, 经济有效 / 經濟有效] cost-effective
要花[yào huā, ㄧㄠˋ ㄏㄨㄚ, 要花] cost; raise (price); bring (a price)
费用[fèi yòng, ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ, 费用 / 費用] cost; expenditure; expense
拼命[pīn mìng, ㄆㄧㄣ ㄇㄧㄥˋ, 拼命] doing one's utmost; with all one's might; at all costs; (working or fighting) as if one's life depends on it
服装[fú zhuāng, ㄈㄨˊ ㄓㄨㄤ, 服装 / 服裝] dress; clothing; costume; clothes
花费[huā fèi, ㄏㄨㄚ ㄈㄟˋ, 花费 / 花費] expense; cost; to spend (time or money); expenditure
昂贵[áng guì, ㄤˊ ㄍㄨㄟˋ, 昂贵 / 昂貴] expensive; costly
车钱[chē qián, ㄔㄜ ㄑㄧㄢˊ, 车钱 / 車錢] fare; transport costs
运价[yùn jià, ㄩㄣˋ ㄐㄧㄚˋ, 运价 / 運價] fare; transport cost
倒挂[dào guà, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄚˋ, 倒挂 / 倒掛] lit. to hang upside down; fig. topsy-turvy and inequitable, e.g. manfacturing and trading costs exceed the sale price (of some goods); to borrow more than one can ever repay
杂费[zá fèi, ㄗㄚˊ ㄈㄟˋ, 杂费 / 雜費] incidental costs; sundries; extras
肋间肌[lèi jiàn jī, ㄌㄟˋ ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧ, 肋间肌 / 肋間肌] intercostal muscle (between ribs)
不划算[bù huá suàn, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄚˊ ㄙㄨㄢˋ, 不划算] it isn't worth it; not cost-effective; not profitable; too expensive
维持费[wéi chí fèi, ㄨㄟˊ ㄔˊ ㄈㄟˋ, 维持费 / 維持費] maintenance costs
边际成本[biān jì chéng běn, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄅㄣˇ, 边际成本 / 邊際成本] marginal cost
木香[mù xiāng, ㄇㄨˋ ㄒㄧㄤ, 木香] medicinal herb; costus root, aucklandia
五旬节[wǔ xún jié, ˇ ㄒㄩㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, 五旬节 / 五旬節] Pentecost
戏说剧[xì shuō jù, ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ ㄐㄩˋ, 戏说剧 / 戲說劇] period costume drama (on TV)
代价[dài jià, ㄉㄞˋ ㄐㄧㄚˋ, 代价 / 代價] price; cost; consideration (in share dealing)
转嫁[zhuǎn jià, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄚˋ, 转嫁 / 轉嫁] to remarry (of widow); to pass on (blame, cost, obligation, unpleasant consequence etc); to transfer (blame, guilt); to pass the buck
值钱[zhí qián, ㄓˊ ㄑㄧㄢˊ, 值钱 / 值錢] valuable; costly; expensive

cost ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイドルコスト[, aidorukosuto] (n) idle cost
イニシャルコスト[, inisharukosuto] (n) {comp} initial cost
エコー葉書[エコーはがき, eko-hagaki] (n) (uk) postcards with the bottom third of the front side reserved for an advertisement, and sold at a lower cost than regular postcards
コストアップ[, kosutoappu] (n,vs) increase in cost (wasei
コストエフェクティブ[, kosutoefekuteibu] (n) {comp} cost effective
コストセービング[, kosutose-bingu] (n) cost saving
コストパフォーマンス;コストパーフォーマンス(ik)[, kosutopafo-mansu ; kosutopa-fo-mansu (ik)] (n) cost performance
コスト削減[コストさくげん, kosuto sakugen] (n) cost reduction; cost saving
コスト割れ[コストわれ, kosuto ware] (n) pricing below cost; cutting into cost
コスト効率[コストこうりつ, kosuto kouritsu] (n) cost effectiveness
コスト安[コストやす, kosuto yasu] (n,adj-no) low cost
コスパ[, kosupa] (n) (abbr) (See コストパフォーマンス) cost performance
サンクコスト[, sankukosuto] (n) sunk cost
ゼロコスト[, zerokosuto] (n,adj-f) zero cost
ソーシャルコスト[, so-sharukosuto] (n) social cost
トータルコスト[, to-tarukosuto] (n) {comp} total cost
ハイコスト[, haikosuto] (n) {comp} high cost
マーケティングコスト[, ma-keteingukosuto] (n) marketing cost
マージナルコスト[, ma-jinarukosuto] (n) marginal cost
一諾千金[いちだくせんきん, ichidakusenkin] (exp) one's word is worth 1,000 pieces of gold; a promise should be kept at all cost
価格性能[かかくせいのう, kakakuseinou] (n) cost effectiveness
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P)
元値が切れる[もとねがきれる, motonegakireru] (exp,v1) to be below the cost; to sell below cost
光熱費[こうねつひ, kounetsuhi] (n) cost of fuel and lighting; cost of heat and electricity; energy bill; utility cost; (P)
尸諌;屍諌[しかん, shikan] (n,vs) admonishing (one's master) at the cost of one's life
社会保障費[しゃかいほしょうひ, shakaihoshouhi] (n) cost of social security; social welfare spending
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC
アカホシキツネベラ[, akahoshikitsunebera] (n) lined hogfish (Bodianus leucosticticus); Bodianus rubrisos (declared separate species from B. leucosticticus in 2006)
イメージクラブ[, ime-jikurabu] (n) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei
イメクラ[, imekura] (n) (abbr) (See イメージクラブ) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei
ガソリン代[ガソリンだい, gasorin dai] (n) gasoline (money); petrol (cost)
ゲネプロ[, genepuro] (n) costume rehearsal (ger
コスタリカ[, kosutarika] (n) Costa Rica; (P)
コスチューム[, kosuchu-mu] (n) costume; (P)
コスチュームジュエリー[, kosuchu-mujueri-] (n) costume jewelry
コスチュームプレー[, kosuchu-mupure-] (n) (1) costume play; costume drama; (2) (See コスプレ) cosplay
コストベネフィット分析[コストベネフィットぶんせき, kosutobenefitto bunseki] (n) (See 費用便益分析) cost-benefit analysis
コスプレ[, kosupure] (n) (abbr) (See コスチュームプレー) cosplay (dressing in costume, esp. as a manga character, etc.); (P)
コスプレショー[, kosupuresho-] (n) costume party (wasei
コスる[, kosu ru] (v5r) (sl) (See コスプレ) to cosplay; to dress up in costume (of some anime character, etc.)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コストエフェクティブ[こすとえふぇくていぶ, kosutoefekuteibu] cost effective
コスト削減[コストさくげ, kosuto sakuge] cost reduction
トータルコスト[とーたるこすと, to-tarukosuto] total cost
ハイコスト[はいこすと, haikosuto] high cost
伝達コスト[てんたつコスト, tentatsu kosuto] transmission cost
低コスト[ていコスト, tei kosuto] low cost
回線費用[かいせんひよう, kaisenhiyou] line cost
工事費[こうじひ, koujihi] installation cost
技術コスト[ぎじゅつコスト, gijutsu kosuto] technology cost
通信費[つうしんひ, tsuushinhi] communication cost
開発コスト[かいはつコスト, kaihatsu kosuto] development cost
開発費用[かいはつひよう, kaihatsuhiyou] development cost
全体的な通信コスト[せんたいてきなつうしコスト, sentaitekinatsuushi kosuto] overall communication costs

cost ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัญชีต้นทุน[n. exp.] (banchī tont) EN: cost accounting FR:
บานปลาย[v. exp.] (bān plāi) EN: escalate ; get out of hand ; snowball ; cost more money in the end FR: prendre de l'ampleur ; faire boule de neige
ใช้[v.] (chai) EN: spend ; pay ; redeem ; cost FR: dépenser ; payer ; rembourser
ด้านต้นทุน[X] (dān tonthun) EN: cost ; costing FR:
ดัชนีค่าครองชีพ[n. exp.] (datchanī kh) EN: cost of living index FR:
การบัญชีต้นทุน[n. exp.] (kān banchī ) EN: cost accounting FR:
การคำนวณต้นทุน[n. exp.] (kān khamnūa) EN: cost calculation FR:
การควบคุมราคาต้นทุน[n. exp.] (kān khūapkh) EN: cost control FR:
การปันส่วนต้นทุน[n. exp.] (kān pansuan) EN: cost allocation FR:
การวิเคราะห์ต้นทุน[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: cost analysis FR: analyse du coût [f]
กะราคา[v. exp.] (ka rākhā) EN: estimate the cost FR:
ค่า[n.] (khā) EN: value ; worth ; price ; cost ; charge ; expense ; fee ; allowance ; wages FR: valeur [f] ; coût [m] ; prix [m] ; frais [mpl] ; charges [fpl]
ค่าอาหาร[n. exp.] (khā āhān) EN: cost of food ; meal allowance ; per diem allowance FR: frais de repas [mpl] ; coût des repas [m]
ค่าใช้จ่าย[n.] (khā chai jā) EN: expense ; expenditure ; cost ; charge ; disbursement ; expense allowance ; fee ; charge ; consumption ; overhead ; allocation FR: coût [m] ; dépense [f] ; dépenses [fpl] ; montant [m] ; déboursement [m] ; charge [f] ; charges [fpl]
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ[n. exp.] (khā chai jā) EN: operating cost ; operating expenses ; overheads ; overhead costs FR:
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน[n. exp.] (khā chai jā) EN: operating cost ; operating expense ; overheads ; overhead costs FR:
ค่าห้อง[n. exp.] (khā hǿng) EN: room rate ; room cost FR: prix de la chambre [m]
ค่าห้องพัก[n. exp.] (khā hǿng ph) EN: room rate ; room cost FR: prix de la chambre [m]
ขายต่ำกว่าราคาทุน[v. exp.] (khāi tam kw) EN: sell below cost price FR:
ค่าขนส่ง[n. exp.] (khā khonson) EN: freight ; carriage ; freight charge ; transportation fee ; cost of transportation ; transportation expense ; cartage FR: coût du transport [m]
ค่าครองชีพ[n. exp.] (khākhrøngch) EN: cost of living ; living expenses FR: coût de la vie [m] ; cherté de la vie [f] (vx)
ค่าครองชีพสูงลิ่ว[n. exp.] (khākhrøngch) EN: high cost of living FR: coût de la vie élevé [m]
ค่ากินอยู่[n. exp.] (khā kin yū) EN: living expenses ; cost of living ; board and lodging FR: coût de la vie [m]
ค่าก่อสร้าง[n. exp.] (khā køsāng) EN: building cost FR: coût de la construction [m]
ค่าน้ำค่าไฟ[n. exp.] (khā nām khā) EN: water and electricity ; cost of water and electricity ; cost of utilities FR: factures d'eau et d'électricité [fpl]
ค่าแรง[n.] (khā raēng) EN: wages ; pay ; cost of labour ; cost of labor (Am.) FR: salaire [m]
ค่ารักษาพยาบาล[n. exp.] (khā raksā p) EN: expense for medical treatment ; cost of medical treatment ; sickness benefit FR: frais hospitaliers [mpl]
ค่าฤชาธรรมเนียม[n.] (khāreuchāth) EN: cost FR:
ค่าเสียโอกาส[n. exp.] (khā sīa ōkā) EN: opportuny cost ; cost of loss of opportunity FR:
ค่าซ่อม [n. exp.] (khā sǿm) EN: cost of repairs FR: coût des réparations [m]
ค่าวัสดุ[n. exp.] (khā watsadu) EN: cost of material FR:
ค่าย้ายถอน[n. exp.] (khā yāi thø) EN: cost of removal FR:
ข้อเสียหาย[n.] (khø sīaihāi) EN: shortcoming ; disadvantage ; fault ; demerit ; cost ; price FR:
โครงสร้างต้นทุน[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: cost structure FR:
โลว์คอสต์[X] (lō-khøt) EN: low-cost FR: low cost (anglic.)
ไม่ได้เสียอะไร[v. exp.] (mai dāisīa ) EN: not to cost anything (to) ; to have nothing to lose (by) FR:
มูลค่า[n.] (mūnkhā = mū) EN: price ; value ; cost ; basic price ; worth FR: valeur [f] ; prix de base [m]
มูลค่า[n.] (mūnlakhā = ) EN: price ; value ; cost ; basic price ; worth FR: valeur [f] ; prix (de base) [m]
เงินเพิ่มค่าครองชีพ[n. exp.] (ngoen phoēm) EN: cost of living subsidy FR:
งบต้นทุน[n. exp.] (ngop tonthu) EN: cost sheet FR:

cost ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vollkostenbasis {f}absorbed cost basis
Istkosten {pl}actual cost
Istkostenrechnung {f}actual cost system
Verwaltungsgemeinkosten {pl}administration cost
Kostenumlage {f}allocation of cost
Rentenaufwand {m}annuity cost
Bewertung {f} zu Durchschnittspreisenaverage cost method
Durchschnitts-Stückkosten {pl}average unit cost
Durchschnittseinstandspreis {m}average cost price
Baukostenindex {m}construction cost index
Anschaffungswert {m} | zum Anschaffungswertcost value | at cost
Herstellungskosten {pl}cost of production; cost of manufacture
Voranschlag {m}estimate of cost
Mehraufwand {m}extra time; additional cost
Fixkosten {pl}; fixe Kosten | durchschnittliche fixe Kostenfixed costs | average fixed cost
Anlagekosten {pl}initial cost
Grenzkosten {pl}marginal cost
Minderkosten {pl}cost reduction; reduced cost
Verpackung {f} | einschließlich Verpackung | Verpackung zum Selbstkostenpreis | Verpackung zu Ihren Kostenpacking | packing included | packing at cost | packing will be charged
Anschaffungskosten {pl}prime cost
Fertigungskosten {pl}production cost; manufacturing cost
technische Bedarfsprämie {f}pure burning cost
Kostenfrage {f}question of cost
Restbuchwert {m}amortized cost
Verteuerung {f}rise in price; rise in cost
Gesamtkosten {pl} | durchschnittliche Gesamtkostentotal costs; overall costs | average total cost
Kostenart {f}type of cost
Vollkostenrechnung {f}absorption costing
Wohnkosten {pl}accommodation costs
Bezugsnebenkosten {pl}additional delivery costs
Mehrkosten {pl}additional costs; extra charge
Kostenbewusstsein {n}awareness of the costs
Badeanzug {m}bathing costume
Baukosten {pl}construction costs
Costa-Rica-Taube {f} [ornith.]Costa Rica Quail Dove
Costakolibri {m} [ornith.]Costa's Hummingbird
Anschaffungspreis {m}cost price; purchase price
Arbeitskosten {pl}cost of labour [Br.]; labor costs [Am.]
Kosten-Nutzen-Analyse {f}cost benefit analysis
Kostenanalyse {f}cost analysis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cost
Back to top