ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

useless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *useless*, -useless-

useless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
useless (adj.) ซึ่งไม่มีประโยชน์ See also: ซึ่งเปล่าประโยชน์, ไร้ประโยชน์, ใช้การไม่ได้ Syn. worthless, unusable Ops. useful
useless (adj.) ซึ่งไม่ได้ผล See also: ซึ่งไม่ประสบผลสำเร็จ Syn. ineffective Ops. efficient
useless articles (n.) เศษของที่ไม่มีประโยชน์ See also: ของสัพเพเหระ
uselessly (adv.) อย่างไม่มีประโยชน์ Syn. vainly
uselessness (n.) การที่ไม่สามารถใช้ได้ Syn. workability Ops. usefulness
uselessness (n.) การไม่ประสบผลสำเร็จ Syn. failure Ops. usefulness
English-Thai: HOPE Dictionary
useless(ยูซ'ลิส) adj. ไม่มีประโยชน์,ไม่ได้ผล,ใช้การไม่ได้., See also: uselessly adv. uselessness n. -S.futile,unavailing
English-Thai: Nontri Dictionary
useless(adj) ไร้ประโยชน์,ไม่ได้ผล,ใช้การไม่ได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
uselessไร้ประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปล่าดาย (adj.) useless
เปล่าประโยชน์ (adj.) useless See also: good for nothing, no point in vain Syn. ไร้ผล, ไร้ประโยชน์, เปล่าดาย Ops. มีประโยชน์
เสียเปล่า (adj.) useless See also: fruitless
ไร้คุณค่า (adj.) useless See also: worthless, valueless Syn. ไร้ประโยชน์ Ops. มีคุณค่า
ใช้การไม่ได้ (adv.) uselessly See also: incompetently Syn. ไม่เอาถ่าน
ไม่เอาไหน (adv.) uselessly See also: incompetently Syn. ใช้การไม่ได้, ไม่เอาถ่าน
รกโลก (v.) be useless Syn. ไร้ประโยชน์, ไร้ค่า
เปล่าประโยชน์ (v.) be useless See also: be unhelpful, be unprofitable, be no use Syn. ไร้ผล, ไร้ประโยชน์, เปล่าดาย Ops. มีประโยชน์
ไร้ค่า (v.) be useless See also: be incompetent, be worthless, lack skill or ability
ไร้ประโยชน์ (v.) be useless See also: be futile, be ineffective, be ineffectual
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're risking our lives to preserve a useless member.ชีวิตของเราจะรักษานิวที่ไร้ ประโยชน์
Stupid useless bridge.สะพานงี่เง่าไร้ประโยชน์
It's useless to try and explain it to you.มันไร้ประโยชน์ที่จะอธิบายให้คุณฟัง
When it malfunctions - a blow to the head, for example - then the brain produces useless excess currents.เมื่อมันเกิดขัดข้อง -เช่นถูกตีหัว สมองจะผลิตกระแสไฟที่ไร้ประโยชน์มากเกิน
A weapon unused is a useless weapon.อาวุธที่ไม่ได้ใช้ ก็คืออาวุธที่ไร้ประโยชน์
Mama, it's useless to call.แม่คะ, ไร้ประโยชน์ที่จะโทรไปมั้ง.
We can't keep a useless baseball diamond in rich farmland.ถ้างั้นนายก็รู้ว่าเราไม่สามารถเก็บ สนามเบสบอลไร้ประโยชน์ไว้ได้
He's been useless since the day he was busted.เขาไม่มีค่าอะไรแล้ว ตั้งแต่โดนจับได้
You're looking at him So you weren't so useless after allก็ยืนอยู่นี่ไง งั้นนายก็ไม่เชิงทำตัวไร้ค่า
Farewell to useless Porthos.ลาก่อน คนที่ไม่เอาไหนปอร์โธส
As a head of each group, we can stop useless strife.ในตำแหน่งหัวหน้าแก๊ง เราสามารถหยุดการฆ่าฟันที่ไร้ค่า
The martyrdom of our fellow citizen in defense of his country was not a useless sacrifice.นี่นับเป็นการเสียสละเพื่อประเทศชาติ ไม่ใช่การเสียสละโดยสูญเปล่า

useless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孬种[nāo zhǒng, ㄋㄠ ㄓㄨㄥˇ, 孬种 / 孬種] coward; useless scoundrel
糟粕[zāo pò, ㄗㄠ ㄆㄛˋ, 糟粕] dross; dregs; fig. useless remnant
废人[fèi rén, ㄈㄟˋ ㄖㄣˊ, 废人 / 廢人] handicapped person; useless person
脓包[nóng bāo, ㄋㄨㄥˊ ㄅㄠ, 脓包 / 膿包] pustule; worthless person; good-for-nothing; useless weakling
废物[fèi wù, ㄈㄟˋ ˋ, 废物 / 廢物] rubbish; waste material; useless person
虾兵蟹将[xiā bīng xiè jiàng, ㄒㄧㄚ ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄝˋ ㄐㄧㄤˋ, 虾兵蟹将 / 蝦兵蟹將] shrimp soldiers and crab generals (in mythology or popular fiction, the army of the Dragon King of the Eastern Sea); useless troops (成语 saw)
阿物儿[ā wù r, ㄚ ˋ ㄖ˙, 阿物儿 / 阿物兒] thing; (you) useless thing
空心萝卜[kōng xīn luó bo, ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙, 空心萝卜 / 空心蘿蔔] useless person
窝脓包[wō nóng bāo, ㄨㄛ ㄋㄨㄥˊ ㄅㄠ, 窝脓包 / 窩膿包] useless weakling
不中用[bù zhōng yòng, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄥ ㄩㄥˋ, 不中用] unfit for anything; no good; useless
不稂不莠[bù láng bù yǒu, ㄅㄨˋ ㄌㄤˊ ㄅㄨˋ ㄧㄡˇ, 不稂不莠] useless; worthless; good-for-nothing
无助[wú zhù, ˊ ㄓㄨˋ, 无助 / 無助] helpless; helplessness; feeling useless; no help
银样鑞枪头[yín yàng là qiāng tóu, ˊ ㄧㄤˋ ㄌㄚˋ ㄑㄧㄤ ㄊㄡˊ, 银样鑞枪头 / 銀樣鑞槍頭] lit. pseudo-silver pewter spear-head; fig. an initially impressive person who turns out to be useless
于事无补[yú shì wú bǔ, ㄩˊ ㄕˋ ˊ ㄅㄨˇ, 于事无补 / 於事無補] unhelpful; useless
不当事[bù dāng shì, ㄅㄨˋ ㄉㄤ ㄕˋ, 不当事 / 不當事] useless; regard as useless
毫无用处[háo wú yòng chù, ㄏㄠˊ ˊ ㄩㄥˋ ㄔㄨˋ, 毫无用处 / 毫無用處] useless
没用[méi yòng, ㄇㄟˊ ㄩㄥˋ, 没用 / 沒用] useless
无用[wú yòng, ˊ ㄩㄥˋ, 无用 / 無用] useless; worthless
赘瘤[zhuì liú, ㄓㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˊ, 赘瘤 / 贅瘤] useless; superfluous
肉瘤[ròu liú, ㄖㄡˋ ㄌㄧㄡˊ, 肉瘤] wart; sarcoma; fig. superfluous; useless

useless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless
ダメ人間;駄目人間[ダメにんげん(ダメ人間);だめにんげん(駄目人間), dame ningen ( dame ningen ); dameningen ( dame ningen )] (n) useless member of society; hopeless case; failure
下手な考え休むに似たり[へたなかんがえやすむににたり, hetanakangaeyasumuninitari] (exp) (See 考え) take a rest rather than useless thinking
何の役にも立たない[なんのやくにもたたない, nannoyakunimotatanai] (exp) of no use whatsoever; good for nothing; useless
員に備わるのみ[いんにそなわるのみ, innisonawarunomi] (exp) being a member of staff but useless as a worker
子供の使い[こどものつかい, kodomonotsukai] (exp,n) useless messenger; doing only as one is told; fool's errand
宝の持ち腐れ[たからのもちぐされ, takaranomochigusare] (n) pearls thrown before swine; unused possession; useless possession; waste of talent
悪戯者[いたずらもの, itazuramono] (n) loose woman; useless fellow; mischief maker
悪足掻き;悪あがき[わるあがき, waruagaki] (n,vs) useless resistance; vain struggle
樗才[ちょさい, chosai] (n) (1) (uk) (See 樗材・ちょざい) deadwood; (2) (uk) (hum) useless person
樗材[ちょざい, chozai] (n) (1) (uk) deadwood; (2) (uk) (hum) useless person
海底撈月[はいていらおゆえ, haiteiraoyue] (n) totally useless (fruitless) effort; wasting time on an impossible task (like trying to scoop up a reflected moon from the bottom of the sea)
無用の長物[むようのちょうぶつ, muyounochoubutsu] (exp) useless object; deadwood; white elephant; boondoggle
甲斐性なし;甲斐性無し[かいしょうなし, kaishounashi] (n) being good-for-nothing; useless person
甲斐無い;甲斐ない[かいない, kainai] (adj-i) worthless; pointless; useless
窓際族[まどぎわぞく, madogiwazoku] (n) useless employees (shunted off by a window to pass their remaining time until retirement)
粗大ごみ;粗大ゴミ;粗大塵[そだいごみ(粗大ごみ;粗大塵);そだいゴミ(粗大ゴミ), sodaigomi ( sodai gomi ; sodai chiri ); sodai gomi ( sodai gomi )] (n) (1) oversize garbage; bulky rubbish; (2) (col) (derog) husband; useless man about the house
糸瓜;糸爪(iK);天糸瓜[へちま(gikun), hechima (gikun)] (n) (1) sponge gourd; dishcloth gourd; loofah; (2) sponge cucumber; (3) (metaphorically, generally in negative sentences) something useless
蛙鳴蝉噪[あめいせんそう, ameisensou] (n) annoying noise; fruitless argument; useless controversy
長物[ちょうぶつ;ながもの, choubutsu ; nagamono] (n) (1) something long; (2) (See 無用の長物) useless things; white elephant; boondoggle
飼い殺し[かいごろし, kaigoroshi] (n) keeping a pet till it dies; keeping a useless person on the payroll
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness
しようも無い;しょうも無い;仕様もない;仕様も無い[しようもない(しようも無い;仕様もない;仕様も無い);しょうもない(しょうも無い;仕様もない;仕様も無い), shiyoumonai ( shiyoumo nai ; shiyou monai ; shiyou mo nai ); shoumonai ( shoumo nai] (exp,adj-i) (1) (uk) (See 仕様が無い) useless; stupid; good-for-nothing; (2) having no way to do ...
やくざ(P);ヤクザ[, yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na,n) (2) uselessness; purposelessness; (P)
不用[ふよう, fuyou] (adj-na,n,adj-no) (1) (See 不要) disused; unused; (2) useless; wasteful; of no use
[じょう, jou] (n) uselessness
反故にする[ほごにする, hogonisuru] (exp,vs-i) (1) to waste; to throw away as useless; (2) to make null and void; to revoke; to scrap
屋上屋を架す[おくじょうおくをかす, okujouokuwokasu] (exp,v5s) (See 屋上架屋) to do something useless; to paint the lily; to gild refined gold; to build a roof atop the roof
役立たず[やくたたず, yakutatazu] (adj-no) useless; deadhead
徒に;徒らに[いたずらに, itazurani] (adv) (uk) in vain; uselessly; aimlessly; idly
徒爾[とじ, toji] (adj-na,n) uselessness
昼行灯[ひるあんどん, hiruandon] (n) person who does not stand out; (useless as) a lantern at noon day
潰れる[つぶれる, tsubureru] (v1,vi) (1) (uk) to be smashed; (2) to become useless; to cease functioning; (3) to go bankrupt; (P)
無用[むよう, muyou] (adj-na,n,adj-no) useless; futility; needlessness; unnecessariness; (P)
無益[むえき, mueki] (adj-na,n,adj-no) useless; futile; vain; (P)
無駄[むだ, muda] (adj-na,n) futility; uselessness; pointlessness; (P)
無駄骨;むだ骨[むだぼね, mudabone] (n) useless; waste of time and effort; pointless; vain efforts
犬(P);狗[いぬ, inu] (n) (1) dog (Canis (lupus) familiaris); (2) snoop (i.e. a detective, a spy, etc.); (n-pref) (3) counterfeit; inferior; useless; wasteful; (P)
甲斐無し[かいなし, kainashi] (adj-f) worthless; useless; hopeless
益体もない[やくたいもない, yakutaimonai] (exp) useless; worthless; absurd; baloney

useless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่ได้ผล[adj.] (mai dāi pho) EN: fruitless ; unsuccessful ; ineffective ; useless FR: vain
ไม่มีประโยชน์[adj.] (mai mī pray) EN: useless FR: inutile ; sans intérêt ; vain
เปล่าดาย[adj.] (plāodāi) EN: useless FR:
เปล่าประโยชน์[adj.] (plao prayōt) EN: useless ; good for nothing ; no point in vain FR: inutile ; vain
ป่วยการ[X] (pūaykān) EN: it's a waste of time ; not worthwhile ; useless FR: en vain ; c'est une perte de temps ; c'est inutile ; en pure perte ; ce n'est pas la peine
ไร้ค่า[v.] (rai khā) EN: be useless ; be incompetent ; be worthless ; lack skill or ability FR:
ไร้ผล[v.] (rai phon) EN: be ineffectual ; be unsuccessful ; be vain ; be profitless ; be useless ; be futile ; be ineffective FR:
ไร้ผล[adj.] (rai phon) EN: fruitless ; futile ; vain ; ineffective ; nugatory ; useless ; ineffectual ; unsuccessful ; profitless FR: vain ; futile ; stérile
ไร้ประโยชน์[adj.] (rai prayōt) EN: useless ; futile ; ineffective ; ineffectual ; fruitless ; worthless ; pointless FR: inutile ; inefficace ; sans utilité ; vain
รกโลก[v. exp.] (rok lōk) EN: be useless FR:
เสียเปล่า[adj.] (sīa plāo) EN: in vain ; unproductive ; useless ; for nothing FR: inutile ; pour des prunes
สูญเปล่า[X] (sūn plāo) EN: in vain ; wasted ; fruitless ; useless FR:
ทำอะไรไม่ได้[adj.] (tham arai m) EN: useless ; helpless FR:
ทำให้ไร้ประโยชน์[v. exp.] (thamhai rai) EN: render useless FR:
ไม่เอาไหน[adv.] (mai ao nai) EN: uselessly ; incompetently FR:

useless ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nutzlos; unnütz; zwecklos {adj} | nutzloser | am nutzlosestenuseless | more useless | most useless
Unbrauchbarkeit {f}uselessness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า useless
Back to top