ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conserve

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conserve*, -conserve-

conserve ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conserve (vt.) ถนอมอาหาร (ผลไม้)
conserve (vt.) ทำให้ปลอดภัย See also: ทำให้คงไว้ Syn. save, preserve, maintain
English-Thai: HOPE Dictionary
conserve(คันเซิร์ฟว') {conserved,conserving,conserves} vt. สงวน,เก็บรักษา,ดองหรือกวน (ผลไม้) n. ของดอง (ผลไม้) ,ผลไม้กวน, Syn. preserve,
English-Thai: Nontri Dictionary
conserve(n) ผลไม้กวน,ผลไม้แช่อิ่ม,ผลไม้ดอง,ของดอง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conserved Plant พืชอนุรักษ์ พืชชนิดที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่า ด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สงวนพันธุ์ (v.) conserve See also: preserve, reserve, save, sustain
อนุรักษ์ (v.) conserve See also: preserve, protect, take care of, guard Syn. รักษา, สงวน Ops. ทำลาย
ป่าสงวน (n.) conserved forest See also: forestry preservation, preserved forest
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Here's your daily drought reminder to conserve agua.นี่เป็นคำเตือนประจำวัน เพื่อจะประหยัดน้ำ
Help me! Got to conserve air.ช่วยผมด้วย ต้องการอากาศหายใจ
Mommy has to conserve her energy for more important things.แม่เขาต้องเก็บแรงไว้ ทำเรื่องสำคัญนะจ้ะ
We must conserve the food we have for our army.เจ้าต้องสงวนอาหารไว้ให้กองทัพ
At the right distance from the sun, not too far, not too near, the Earth's perfect balance enabled it to conserve water in liquid form.ที่ระยะทางพอเหมาะจากดวงอาทิตย์ ไม่ใกล้เกินไป ไม่ไกลเกินไป ดุลยภาพอันสมบูรณ์แบบของโลก เอื้อต่อการดำรงอยู่ของน้ำ ในรูปแบบของของเหลว
He murdered those miners buried alive with him... to conserve his own goddamn air.ที่วอร์เด้นจะมีโอกาสฟื้น จากอาการโคม่า ขอโปรดพระเจ้า อย่าให้มีปาฏิหารย์เกิดขึ้น แก่แฮร์รี่ วอร์เด้นเลย
That completely was a forward pass which they threw intentionally incomplete to avoid loss of yardage or to conserve time.ซึ่งพวกเขาจงใจขว้างไม่ให้ผ่าน เพื่อเลี่ยงการเสียระยะขว้าง หรือประหยัดเวลา ไม่อยากเชื่อว่าพวกเขาไม่โดนทำโทษ ด้วยการตัดคะแนน
We've got to conserve ammunition.แล้วก็ประหยัดกระสุนไว้
Why the ship's been trying to conserve power.ว่าทำไมยานลำนี้ถึงพยายาม ที่จะถนอมพลังงาน
No matter how I do the sums, and to what degree I try and conserve power,ไม่สำคัญแล้วว่า จะคำณวนได้อย่างไร และ ในระดับนั้น ผมพยายามและถนอมพลังงานด้วย
Okay. You have to conserve that battery.โอเค คุณต้อง ประหยัดพลังงานแล้ว
I cannot tell you how much I'm looking forward and then may I suggest a group bubble bath... you know, conserve water, save the planet.บอกไม่ถูกเลยว่า ฉันอยากถอดเครื่องแบบนี่แค่ไหน เราน่าจะไปแช่น้ำด้วยกัน ลดการใช้น้ำ รักษ์โลก วันหยุดนี้ ฉันมอบให้ลูกชายฉัน

conserve ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保养[bǎo yǎng, ㄅㄠˇ ㄧㄤˇ, 保养 / 保養] to take good care of (or conserve) one's health; to keep in good repair; to maintain; maintenance

conserve ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
保存量[ほぞんりょう, hozonryou] (n) conserved quantity (physics)
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P)

conserve ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารกระป๋อง[n. exp.] (āhān krapǿn) EN: canned food ; tinned foods FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
อนุรักษ์[v.] (anurak) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
อนุรักษ-[pref.] (anuraksa-) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
ดำรง[v.] (damrong) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve ; live ; subsist ; exist ; survive FR: se maintenir ; rester ; subsiter
เก็บ[v.] (kep) EN: keep ; take in ; put away ; store ; preserve ; maintain ; conserve ; accumulate FR: garder ; conserver ; accumuler
เก็บรักษา[v.] (kepraksā) EN: keep ; preserve ; conserve ; store ; maintain ; save FR: préserver ; conserver ; prendre soin
เครื่องกระป๋อง[n. exp.] (khreūang kr) EN: canned food ; canned goods ; tinned goods ; tinned food FR: conserve [f] ; aliment en conserve [m]
กระป๋อง[n.] (krapǿng) EN: tin ; tincan ; can ; canister FR: boîte de conserve [f] ; canette [f] ; boîte-boisson [f] ; boîte en fer blanc [m]
ออมกำลัง[v. exp.] (øm kamlang) EN: husband one's strength ; husband one's energy ; conserve one's strength FR: conserver son énergie
ออมอด[v.] (øm-ot) EN: save ; conserve ; economize FR:
ผลไม้กระป๋อง[n. exp.] (phonlamāi k) EN: canned fruit FR: fruit en conserve [m]
ปลากระป๋อง[n. exp.] (plā krapǿng) EN: tinned fish ; canned fish FR: poisson en conserve [m] ; conserve de poisson [f]
รักษา[v.] (raksā) EN: preserve ; keep ; protect ; maintain ; retain ; conserve FR: préserver ; maintenir ; sauvegarder ; veiller ; surveiller ; protéger ; défendre
สงวน[v.] (sa-ngūan) EN: preserve ; conserve ; save ; keep ; reserve ; store up ; set apart for ; set aside FR: préserver ; réserver ; garder précautionneusement
สงวนพันธุ์[v. exp.] (sa-ngūan ph) EN: conserve ; preserve ; reserve ; save ; sustain FR:
ถนอม[v.] (sanøm) EN: take care of ; treat with care ; cherish ; nurture ; conserve FR:
สับปะรดกระป๋อง[n. exp.] (sapparot kr) EN: canned pineapple FR: conserve d'ananas [f] ; ananas en conserve [mpl]
ธำรง[v.] (thamrong) EN: maintain ; keep ; preserve ; hold ; conserve ; uphold ; repair ; renew ; reserve ; save FR: maintenir ; préserver
ถนอม[v.] (thanøm) EN: preserve ; conserve ; save ; treat with care ; husband ; cherish ; nurture ; take care of FR: préserver ; conserver ; chérir
ถนอมกำลัง[v. exp.] (thanøm kaml) EN: conserve one's energy FR: conserver son énergie
ทูน่ากระป๋อง[n. exp.] (thūnā krapǿ) EN: FR: thon en conserve [m]
อำรุง[v.] (amrung) EN: maintain ; keep up ; care for FR: conserver ; maintenir
เอาไว้[v. exp.] (ao wai) EN: keep FR: conserver ; placer ; mettre
บำรุง[v.] (bamrung) EN: maintain ; keep up ; care for ; maintain in good condition ; beautify FR: conserver ; maintenir
แช่ตู้เย็น[v. exp.] (chaē tūyen) EN: put in the freezer FR: mettre au frigo ; conserver au réfrigérateur
ดอง[v.] (døng) EN: pickle ; preserve in salt ; cure FR: conserver dans la saumure ; conserver dans du vinaigre
เก็บเอาไว้ (เก็บ...เอาไว้)[v. exp.] (kep ao wai ) EN: keep FR: conserver
เก็บกัก[v. exp.] (kep kak) EN: store ; reserve ; keep FR: conserver ; stocker
เก็บข้อมูล[v. exp.] (kep khømūn) EN: record data FR: enregistrer des données ; conserver des informations
เก็บออมไว้[v. exp.] (kep øm wai) EN: FR: conserver ; économiser
เก็บไว้ (เก็บ...ไว้)[v. exp.] (kep wai (ke) EN: keep ; keep ... (something) FR: garder ; conserver ; conserver ... (qqch)
ครองความเป็นโสด[v. exp.] (khrøng khwā) EN: remain single ; be single ; preserve one's independence FR: conserver son indépendance
กระบวนการผลิตปลากระป๋อง[n. exp.] (krabūankān ) EN: canned fish production process FR: processus de fabrication des conserves de poisson [m]
กระป๋อง[n.] (krapǿng) EN: [classif.: soda cans] FR: [classif. : cannettes, boîtes de conserve]
ป่าสงวน[n. exp.] (pā sa-ngūan) EN: forest reserve ; conserved forest ; preserved forest ; forestry conservation FR: forêt protégée [f] ; forêt classée [f]
ใส่ไว้[v. exp.] (sai wai) EN: FR: conserver
ไว้[v.] (wai) EN: keep ; put ; place ; retain ; save ; reserve ; preserve FR: placer ; conserver ; garder ; mettre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conserve
Back to top