ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

useful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *useful*, -useful-

useful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
useful (adj.) ที่มีประโยชน์ See also: ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ได้ Syn. beneficial Ops. useless
useful (adj.) ดี See also: น่าพอใจ
usefully (adv.) อย่างเป็นประโยชน์ Syn. favorably, profitably
usefulness (n.) ความเป็นประโยชน์ Syn. utility, benefit
usefulness (n.) ผลดี See also: ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ Syn. advantage, benefit
English-Thai: HOPE Dictionary
useful(ยูซ'ฟูล) adj. มีประโยชน์,ใช้เป็นประโยชน์., See also: usefully adv. usefulness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
useful(adj) มีประโยชน์,เป็นประโยชน์
usefulness(n) ประโยชน์,ผลประโยชน์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Useful lifeอายุการใช้งาน [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกร็ดความรู้ (n.) useful hint or idea See also: bit of knowledge, tip, basic, practical fact
อายุการใช้งาน (n.) useful life
อายุใช้งาน (n.) useful life Syn. อายุการใช้งาน
ผลดี (n.) usefulness See also: good, benefit, advantage Syn. ผลประโยชน์ Ops. ผลเสีย
อัตถะ (n.) usefulness See also: advantage Syn. ประโยชน์
อัตถ์ (n.) usefulness See also: advantage Syn. อัตถะ, ประโยชน์
เข้ายา (v.) be useful See also: advantage, work Syn.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Perhaps you could make yourself useful to Mr. De Winter if he wants anything done.ฉันว่าเธอควรทําตัวให้เป็นประโยชน์ เเล้วไปช่วยคุณเดอ วินเทอร์ดีกว่า
If you're in such a hurry, you could lower a rope or a tree branch, or find something useful to do.ก็ถ้าเจ้ารีบขนาดนั้น ก็หย่อนเชือก หรือกิ่งไม้ลงมา หรือทำอะไรให้เป็นประโยชน์หน่อยสิ
Of an indeterminate origin. Yes, I know. Don't you have anything useful to tell me, Lieutenant?-คลื่นชีวภาพไม่ระบุที่มาก คุณไม่อะไรใหม่บ้างเลยรึไง
You know, I'm very, very useful on the court. I'm extremely tall.รู้ไหม ชั้นจะมีประโยชน์มากเลยในสนามบาส เพราะชั้นตัวสูง
Now that you've tried to kill yourself... you can stop boring everybody and be useful for a change.ในเมื่อเลิกคิดฆ่าตัวตายแล้ว จงทำตัวให้เป็นประโยชน์ซะที
Tyler was full of useful information.อย่าน่า! ทนเจ็บหน่อย นี่มันคือความเจ็บปวดบนมือของนาย นี่เลย
Anger is more useful than despair.ความโกรธมีประโยชน์ มากกว่าความสิ้นหวัง
For big business despotism was often a useful tool for securing foreign markets and pursuing profits.การเข้าฮุบกิจการแบบชกใต้เข็มขัด สำหรับธุรกิจใหญ่ ๆ ระบอบเผด็จการมักเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์
Make yourself useful and go keep watch.ดูเด่ะ .ทำตัวให้เป็นประโยชน์ ไปเฝ้าประตูไว้
A kind of Spiritual Petit four. Something that would be useful for you to be accustomed to.สิ่งที่ถ้าหากคุณคุ้นเคยแล้ว จะเป็นประโยชน์มาก
Still,you have proved yourself useful these past few monthsจนกระทั่ง แกได้มาพิสูจน์ว่าตัวแกมีประโยชน์ นี่ก็ผ่านมาเพียงไม่กี่เดือน
You know, I love to tinker but all the tinkering in the world isn't useful unless it starts with a good idea.ผมน่ะชอบต่อนู่นประกอบนี่ แต่สิ่งประดิษฐ์ทุกชิ้นในโลกนี้ก็ใช่ว่าจะมีประโยชน์ นอกเสียจากว่ามันเริ่มต้นจากความคิดดีๆ

useful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
管用[guǎn yòng, ㄍㄨㄢˇ ㄩㄥˋ, 管用] efficacious; useful
用得上[yòng de shàng, ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄕㄤˋ, 用得上] needed; to come in useful
效用[xiào yòng, ㄒㄧㄠˋ ㄩㄥˋ, 效用] usefulness; effectiveness
有用[yǒu yòng, ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ, 有用] useful
用处[yòng chu, ㄩㄥˋ ㄔㄨ˙, 用处 / 用處] usefulness
顶事[dǐng shì, ㄉㄧㄥˇ ㄕˋ, 顶事 / 頂事] useful; fitting
坐吃享福[zuò chī xiǎng fú, ㄗㄨㄛˋ ㄔ ㄒㄧㄤˇ ㄈㄨˊ, 坐吃享福 / 坐喫享福] vegetative existence; to consume passively without doing anything useful

useful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel
仕入れる[しいれる, shiireru] (v1,vt) to lay in stock; to replenish stock; to procure; to learn something that might be useful later; (P)
用人[ようにん, younin] (n) (1) (See 御用人) manager; steward; factotum; person next in rank to the chief retainers and in charge of general management and accounting in a samurai family (Edo period); (2) useful person
益する[えきする, ekisuru] (vs-s,vt) to benefit (someone); to be useful
益友[えきゆう, ekiyuu] (n) good friend; useful friend
益虫[えきちゅう, ekichuu] (n) useful insect
顔繋ぎ;顔つなぎ[かおつなぎ, kaotsunagi] (n,vs) getting or keeping acquainted with; keeping or establishing useful contacts
使える;遣える[つかえる, tsukaeru] (v1) to be useful; to be serviceable
便利さ[べんりさ, benrisa] (n) convenience; handiness; usefulness; (P)
実用化[じつようか, jitsuyouka] (n,vs) making practical or useful; implementation
役に立つ[やくにたつ, yakunitatsu] (v5t) to be helpful; to be useful; (P)
役立つ(P);役だつ[やくだつ, yakudatsu] (v5t,vi) to be useful; to be helpful; to serve the purpose; (P)
有って無い[あってない, attenai] (exp) (uk) lacking in some desired property (size, usefulness, etc.); (P)
有意義[ゆういぎ, yuuigi] (adj-na) significant; useful; meaningful; worthwhile; valuable; of interest; (P)
有用[ゆうよう, yuuyou] (adj-na,n) useful; helpful; (P)
有用性[ゆうようせい, yuuyousei] (n) usefulness
為になる;為に成る[ためになる, tameninaru] (exp,v5r) to be of benefit; to be useful; to be good for you
無駄骨を折る[むだぼねをおる, mudabonewooru] (exp,v5r) (obsc) (id) to waste one's efforts; to work to no (useful) effect
用途[ようと, youto] (n) use; usefulness; utility; service; purpose; (P)
調法[ちょうほう, chouhou] (adj-na,n) (See 重宝・1) convenient; useful; handy; helpful
重宝[ちょうほう(P);じゅうほう, chouhou (P); juuhou] (adj-na,n) (1) (ちょうほう only) convenient; useful; handy; helpful; (n) (2) priceless treasure; (n,vs) (3) (ちょうほう only) valuing highly; prizing; (P)

useful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay pray) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful FR: être bénéfique
อายุใช้งาน[n. exp.] (āyu chai-ng) EN: useful life FR:
อายุการใช้งาน[n. exp.] (āyu kān cha) EN: life ; useful life ; lifetime ; working life FR: durée d'utilisation [f] ; durée de vie [f]
ให้คุณ[adj.] (hai khun) EN: beneficial ; useful ; of benefit FR:
เข้ายา[v.] (khaoyā) EN: be useful FR: être utile
มีประโยชน์[adj.] (mī prayōt) EN: useful ; valuable ; precious ; helpful FR: utile ; avantageux ; précieux
เหมาะมือ[adj.] (mǿmeū) EN: handy ; useful ; helpful ; easy to use ; practical FR: pratique
เป็นคุณ[v.] (pen khun) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful FR:
เป็นประโยชน์[v. exp.] (pen prayōt) EN: be useful ; be beneficial ; be helpful ; advantage ; benefit FR: être utile ; avoir de l'utilité
เป็นประโยชน์[adj.] (pen prayōt) EN: useful ; advantageous ; available ; applied FR: utile ; avantageux ; bénéfique
ประโยชน์[n.] (prayōt) EN: usefulness ; use ; useful purpose ; benefit ; advantage ; profit ; gain ; utility ; interest FR: utilité [f] ; avantage [m] ; profit [m] ; bénéfice [m] ; intérêt [m]
คุณประโยชน์[n.] (khunnaprayō) EN: benefit ; advantage ; usefulness ; utility ; profit FR: bienfait [m] ; avantage [m] ; bénéfice [m] ; vertu [f]
ผลดี[n. exp.] (phon dī) EN: usefulness FR:
ประสิทธิภาพ[n.] (prasitthiph) EN: efficiency ; usefulness ; effectiveness FR: efficacité [f] ; utilité [f]

useful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nützlich; zweckdienlich {adj} | sich als nützlich erweisen | sich nützlich machenuseful | to prove (to be) very useful | to make oneself useful
Nutzenergie {f}useful energy
Nutzpflanze {f}useful plant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า useful
Back to top