ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fruitful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fruitful*, -fruitful-

fruitful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fruitful (adj.) ซึ่งออกผลอุดมสมบูรณ์ See also: ดกดื่น, ซึ่งออกผลมากมาย Syn. boundtiful, fructuous, prolific
fruitfulness (n.) การผลิดอกออกผลเป็นจำนวนมาก Syn. abundancy, productivity
English-Thai: HOPE Dictionary
fruitful(ฟรูท'ฟูล) adj. มีผลมาก,อุดมสมบูรณ์,มีกำไร., See also: fruitfully adv. fruitfulness n., Syn. prolific
English-Thai: Nontri Dictionary
fruitful(adj) มีผล,ออกดอกออกผล,มีลูกมาก,มีผลดก,ให้ผลดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Perhaps our negotiations will be more fruitful with your successor.การเจรจาของเราคงจะราบรื่นกว่านี้ กับผู้สืบทอดบัลลังก์ของพระองค์กระมัง
Everything that you would see in an ongoing, fruitful investigation.ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ได้เห็น จากการออกไปสืบสวน อย่างเต็มที่
Not as fruitful as I would have liked.ไม่หอมหวานอย่างที่คิด
We consider this a lone hiccup in an otherwise long and fruitful business arrangement.เราต้องพิจารณาเรื่องนี้ในระยะที่ยาวไกล ในด้านอื่นๆ ผลกำไรที่ยาวนาน ข้อตกลงของธุรกิจ
Go forth, my son. Be fruitful and multiply.เอาเลย เจริญพันธุ์ให้เต็มที่
If our negotiations aren't fruitful by then, we'll send the money.ถ้าการเจรจาล้มเหลว เราจะจ่ายเงิน
They'll marry, live a long and fruitful life, and pop out a perfect family.พวกเขาแต่งงานกัน อยู่กันยืนยาวและมีชีิวิตที่สมบูรณ์ เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์เพอเฟ็คที่สุด
So I say to you, be fruitful and multiplyดังนั้น ข้าอยากบอกเจ้าว่า ให้บรรลุผลและออกดอกออกผล
I know it sound not particularly fruitful, but, sorry, that's all I got.ฉันรู้ว่ามันฟังดูเหมือน ไม่มีผลช่วยอะไรได้มากนัก แต่ขอโทษ นั้นแหล่ะทั้งหมดที่ฉันรู้
I take it your time with Gaius was fruitful?เวลาที่ใช้ไปกับไกอัส ได้ผลดีมั้ย?
Aerial reconnaissance has proven unfruitful.ในเขตที่สาม จากการค้นหาทางพื้นดิน ได้รับการยืนยันแล้ว
A trip to the prison proved fruitful.การไปเที่ยวในคุก ให้ผลดีมาก

fruitful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
产量多[chǎn liàng duō, ㄔㄢˇ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨㄛ, 产量多 / 產量多] fruitful
卓有成效[zhuó yǒu chéng xiào, ㄓㄨㄛˊ ㄧㄡˇ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄠˋ, 卓有成效] highly effective; fruitful

fruitful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出木年[できどし, dekidoshi] (n) fruitful year
豊年[ほうねん, hounen] (n) fruitful year; (P)
不生産的[ふせいさんてき, fuseisanteki] (adj-na) unproductive; unfruitful
多産[たさん, tasan] (n,adj-no) (1) fecundity; (adj-na) (2) fecund; fertile; fruitful; prolific; reproductive
実りある[みのりある, minoriaru] (adj-f) rewarding; fruitful; fertile; productive; bountiful
実り多い[みのりおおい, minoriooi] (adj-i) fruitful; successful
生めよ殖えよ地に満てよ[うめよふえよちにみてよ, umeyofueyochinimiteyo] (exp) (id) Be fruitful, and multiply, and replenish the earth
甲斐がある;甲斐が有る[かいがある, kaigaaru] (exp) effective; fruitful; worthwhile; worth
豊穰[ほうじょう, houjou] (n) fertility; productiveness; fruitfulness
豊饒[ほうじょう, houjou] (adj-na,n) fertility; fruitfulness

fruitful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรสพ[adj.] (bansop) EN: fruitful FR:
ได้ผลสำเร็จ[v. exp.] (dāi phonsam) EN: succeed ; work ; be successful ; be fruitful FR:
ดก[adj.] (dok) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; fecund ; many FR: abondant ; nombreux ; copieux ; considérable ; épais ; dense
ให้ผล[v. exp.] (hai phon) EN: give a result ; give an outcome ; bear fruit ; produce fruit ; be fruitful ; produce results ; yield a profit ; benefit ; bring dividends FR: donner des résultats ; produire des résultats
ให้ผลดี[v. exp.] (hai phon dī) EN: be fruitful ; be bebeficial FR:
เกิดผล[adj.] (koēt phon) EN: fruitful FR: fructueux
เป็นผล[v.] (pen phon) EN: succeed ; work ; be successfu ; be fruitful ; result FR: réussir
สิทธิกร[adj.] (sitthikøn) EN: fruitful FR:
ประสิทธิ์[n.] (prasit) EN: success ; achievement ; attainment ; accomplishment ; effectiveness ; fruitfulness FR: succès [m]

fruitful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unfruchtbarkeit {f}unfruitfulness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fruitful
Back to top