ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

excess

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *excess*, -excess-

excess ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
excess (n.) จำนวนที่มากเกินไป See also: จำนวนที่เกิน, จำนวนที่เกินควร, ส่วนเกิน, ส่วนที่เพิ่มขึ้นมา, ความเกินพอดี, ส่วนเกิน Syn. surplus
excess (adj.) ซึ่งมากเกินไป See also: ซึ่งมากเกินความจำเป็น, ซึ่งมากเกินความต้องการ
excess (vt.) ปลด (คนงาน) ออกจากงาน (เนื่องจากการเลิกจ้างงาน) Syn. dismiss
excess (n.) พฤติกรรมที่เกินขอบเขต
excesses (n.) นิสัยตะกละ See also: ความตะกละ Syn. immoderation
excessive (adj.) ซึ่งมากเกินกว่าจะยอมรับได้ See also: ซึ่งมากเกินความจำเป็น, ซึ่งมากเกินพอ Syn. immoderate, inordinate
excessive force (n.) การมีมากเกินไป Syn. extermination
excessively (adv.) อย่างมากเกินกว่าจะยอมรับได้ See also: อย่างเกินไป, อย่างมากเกินความจำเป็น Syn. immoderately, inordinately
excessively refined (adj.) ที่ละเอียดมาก
English-Thai: HOPE Dictionary
excess(อิคเซส') adj.,n. (ความ) มากเกินพอ,มากเกินความจำเป็น, Syn. surplus
excessive(อิคเซส'ซิฟว) adj. มากเกินปกติ,มากเกินความจำเป็น., See also: excessiveness n. ดูexcess excessively adv. ดูexcess, Syn. extreme
English-Thai: Nontri Dictionary
excess(adj) ที่เพิ่มขึ้น,ที่เกินมา,มากเกินพอ
excessive(adj) เหลือเฟือ,มากเกินไป,เหลือล้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
excessการรับผิดส่วนแรก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
excessiveเกินขีด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excessมากเกินพอ,มากเกินไป [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล้นหลาม (adj.) excessive See also: overwhelming
บาน (adv.) excessively Syn. มาก, มากมาย, บานเบอะ, บานตะไท
ปรี่ (adv.) excessively See also: extremely Syn. ล้น
เกินควร (adv.) excessively Syn. เกินไป, เกินเลย
เกินงาม (adv.) excessively See also: too much, immoderately, unreasonably
เกินดี (adv.) excessively See also: too much, immoderately, unreasonably
เกินพอ (adv.) excessively See also: amply, plentifully, profusely, abundantly Syn. เหลือเฟือ, มากมาย Ops. ขาด, น้อย
เกินเลย (adv.) excessively Syn. เกินไป
เติบ (adv.) excessively See also: lavishly, prodigally, extravagantly Syn. มาก, โข, มากมาย
เหลือล้น (adv.) excessively See also: amply Syn. เหลือเฟือ, เหลือหลาย, เหลือแหล่, มากมาย Ops. ขาด, น้อย
เหลือแหล่ (adv.) excessively See also: amply, plentifully, profusely, abundantly Syn. เหลือเฟือ, มากมาย, เกินพอ Ops. ขาด, น้อย
ลงแดง (v.) suffer from excessive bloody flux See also: suffer from severe dysentery
ล้น (v.) be excessive See also: be too much, be overwhelming
เกินพอ (v.) be excessive See also: be abundant, be superfluous, be ample, be plentiful Syn. เหลือเฟือ, มากมาย Ops. ขาด, น้อย
เหลือแหล่ (v.) be excessive See also: be abundant, be superfluous, be ample, be plentiful Syn. เหลือเฟือ, มากมาย, เกินพอ Ops. ขาด, น้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When it malfunctions - a blow to the head, for example - then the brain produces useless excess currents.เมื่อมันเกิดขัดข้อง -เช่นถูกตีหัว สมองจะผลิตกระแสไฟที่ไร้ประโยชน์มากเกิน
These excess currents are our dreams and delusions.กระแสที่มากเกินนี้คือความฝันและประสาทหลอนของเรา
Now we have the means to control these excess currents.ตอนนี้เรามีเครื่องมือสำหรับควบคุมกระแสที่มากเกินนี้แล้ว
Well, wouldn't you feel more comfortable being fully relieved of excess fluidsnow?แต่นายจะรู้สึกสบายตัว ถ้าได้ปลดปล่อยของเหลวส่วนเกิน 'ตอนนี้'
And, Captain, do you have such an excess of soldiers... that you could put two of them out of commission?แล้วผู้กอง .. คุณมีกำลังพล ทำงานพอแล้วหรือ... ถึงปล่อยให้ทหาร 2 คน หยุดปฏิบัติหน้าที่น่ะ..
Once we get the shunt in,any excess spinal fluid will drain to his abdomen.ตอนที่เราผ่าตัด ของเหลวจากไขสันหลังรั่วเข้าไปที่ช่องท้องของเค้า
It should help us drain Some of this excess fluid.มันจะช่วยเราเอาของเหลวออกไป
The logarithm of the quotient is the excess of the logarithm of the dividend over that of the divisor.ค่าที่ได้จากค่าที่เป็นส่วนเกินของลอการิทึมที่ได้จากเศษจากการหารค่าเฉลี่ยดังกล่าว.
It could just be excess magnetic feedback from the planet crack.อาจจะเป็นสัญญาณตอบกลับ จากรอยแยกของดาวก็เป็นได้
Her kidneys don't filter acid out of the blood, excess acid drives down potassium, causes kidney calcifications.ไตเธอไม่กรองกรดออกจากเลือด กรดทำให้โปแตสเซี่ยมต่ำ เพราะไตบกพร่อง
[The loot taken from the Baker Street Bank] [was thought to be in excess of 4 million pounds,] [more than that of the Great Train Robbery]ของที่ขโมยไปจากธนาคารถนนเบเกอร์ คิดคำนวณมูลค่าได้มากกว่า 4 ล้านปอนด์ นอกจากนั้น จากบทเรียนการปล้นครั้งใหญ่นี้
Your heart was beating in excess of 400 beats per minute, sending abundant amounts of adrenaline into your bloodstream.หัวใจคุณเต้น 400 ครั้งต่อนาที ส่งผลให้อดรีนาลีนสูบฉี

excess ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冗员[rǒng yuán, ㄖㄨㄥˇ ㄩㄢˊ, 冗员 / 冗員] excess personnel
余码[yú mǎ, ㄩˊ ㄇㄚˇ, 余码 / 餘碼] excess code (i.e. the unused bits in binary-coded decimal)
喜则气缓[xǐ zé qì huǎn, ㄒㄧˇ ㄗㄜˊ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄢˇ, 喜则气缓 / 喜則氣緩] joy depresses one's qi vital breath; an excess of joy may lead to sluggishness of vital energy (traditional Chinese medicine)
画虎类犬[huà hǔ lèi quǎn, ㄏㄨㄚˋ ㄏㄨˇ ㄌㄟˋ ㄑㄩㄢˇ, 画虎类犬 / 畫虎類犬] drawing a tiger like a dog (成语 saw); to make a fool of oneself by excessive ambition
狂饮暴食[kuáng yǐn bào shí, ㄎㄨㄤˊ ˇ ㄅㄠˋ ㄕˊ, 狂饮暴食 / 狂飲暴食] drunken gluttony (成语 saw); eating and drinking to excess
姑息[gū xī, ㄍㄨ ㄒㄧ, 姑息] excessively tolerant; to indulge; to appease
[tè, ㄊㄜˋ, 忒] excessive; to change
[yín, ˊ, 淫] excessive; wanton; lewd; kinky; obscene
[làn, ㄌㄢˋ, 滥 / 濫] excessive; indiscriminate
过分[guò fèn, ㄍㄨㄛˋ ㄈㄣˋ, 过分 / 過分] excessive; undue; overly
过度[guò dù, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ, 过度 / 過度] excessive; over-; excess; going too far; extravagant; intemperate
过量[guò liàng, ㄍㄨㄛˋ ㄌㄧㄤˋ, 过量 / 過量] excess; overdose
离谱[lí pǔ, ㄌㄧˊ ㄆㄨˇ, 离谱 / 離譜] excessive; beyond reasonable limits; irregular
过度紧张[guò dù jǐn zhāng, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ, 过度紧张 / 過度緊張] hypertension; excessive stress
无度[wú dù, ˊ ㄉㄨˋ, 无度 / 無度] immoderate; excessive; not knowing one's limits
过度关怀[guò dù guān huái, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄞˊ, 过度关怀 / 過度關懷] obsession; excessive concern
拔苗助长[bá miáo zhù zhǎng, ㄅㄚˊ ㄇㄧㄠˊ ㄓㄨˋ ㄓㄤˇ, 拔苗助长 / 拔苗助長] spoil things through excessive enthusiasm
过剩[guò shèng, ㄍㄨㄛˋ ㄕㄥˋ, 过剩 / 過剩] surplus; excess
过份[guò fèn, ㄍㄨㄛˋ ㄈㄣˋ, 过份 / 過份] unduly; excessive
[fú, ㄈㄨˊ, 浮] to float; superficial; floating; unstable; movable; provisional; temporary; transient; impetuous; hollow; inflated; to exceed; superfluous; excessive; surplus
别太客气[bié tài kè qi, ㄅㄧㄝˊ ㄊㄞˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, 别太客气 / 別太客氣] lit. no excessive politeness; Don't mention it!; You're welcome!; Please don't stand on ceremony.

excess ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お荷物;御荷物[おにもつ, onimotsu] (n) (1) (pol) (See 荷物) baggage; luggage; (2) burden; albatross around someone's neck; excess baggage
きせ分;被せ分[きせぶん, kisebun] (n) excess of fold beyond the stitching seam
じゅるり[, jururi] (n) (m-sl) sound effect for slurping back up excess saliva (e.g. as stimulated by desire for food)
はけ口;捌け口;さばけ口[はけぐち(はけ口;捌け口);さばけぐち(捌け口;さばけ口), hakeguchi ( hake kuchi ; hake kuchi ); sabakeguchi ( hake kuchi ; sabake kuchi )] (n) (1) outlet (e.g. for water or gas); (2) market (for something); (3) outlet (e.g. for excess energy); vent (e.g. for emotions)
やり過ぎる;遣り過ぎる[やりすぎる, yarisugiru] (v1) to overdo; to go too far; to go to excess
出超[しゅっちょう, shucchou] (n) excess of exports; favorable balance of trade; favourable balance of trade
多汗症[たかんしょう, takanshou] (n) hyperhidrosis; excess sweating
過不及[かふきゅう, kafukyuu] (n) excess or deficiency
過不足[かふそく;かぶそく(ik), kafusoku ; kabusoku (ik)] (n) (often with なく or のない meaning neither too much nor too little) excess or deficiency; too much or too little
過剰流動性[かじょうりゅうどうせい, kajouryuudousei] (n) excess liquidity
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree
カード破産[カードはさん, ka-do hasan] (n) personal bankruptcy caused by excessive card-loan borrowing
だだっ広い;徒広い[だだっぴろい, dadappiroi] (adj-i) very (excessively) spacious; unduly wide; sprawling
たんと[, tanto] (adv) (1) (on-mim) (See たくさん) (poss. Kansai dialect) many; much; a great amount; (2) excessive amount
どか食い[どかぐい, dokagui] (n,vs) eating a lot; excessive eating
不節制[ふせっせい, fusessei] (n) intemperance; excesses
乱獲(P);濫獲[らんかく, rankaku] (n,vs) excessive fishing; overfishing; (P)
余り(P);餘り(oK)[あまり(P);あんまり(P), amari (P); anmari (P)] (adj-na,adv,adj-no,n,n-suf) (1) (uk) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (adv,adj-no) (3) surplus; excess; fullness; too much; (adv) (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over; (P)
余りと言えば[あまりといえば, amaritoieba] (exp) excessively
余る[あまる, amaru] (v5r,vi) (See 余り) to remain; to be left over; to be in excess; to be too many; (P)
余計[よけい, yokei] (adj-na,adv,n) too much; unnecessary; extraneous; abundance; surplus; excess; superfluity; (P)
使い過ぎる[つかいすぎる, tsukaisugiru] (v1) to use excessively; to use too much; to spend too much; to overwork someone
冥加に余る[みょうがにあまる, myouganiamaru] (exp,v5r) to receive too many blessings; to be excessively favoured; to be too good for
出血多量[しゅっけつたりょう, shukketsutaryou] (n) excessive bleeding; massive bleeding
出血過多[しゅっけつかた, shukketsukata] (n) excessive bleeding
可愛さ余って憎さ百倍[かわいさあまってにくさひゃくばい, kawaisaamattenikusahyakubai] (exp) (id) Excessive tenderness switches to hundredfold hatred
多飲[たいん, tain] (n) polydipsia; excessive thirst (e.g. with diabetes)
学歴社会[がくれきしゃかい, gakurekishakai] (n) academic meritocracy; education-conscious society; society that places (excessive) emphasis on academic records
悪どい(iK)[あくどい, akudoi] (adj-i) (1) (uk) gaudy; showy; excessive; (2) crooked; vicious
悪騒ぎ[わるさわぎ, warusawagi] (n) making an excessive fuss; disorderly merrymaking
控える(P);扣える[ひかえる, hikaeru] (v1) (1) to be temperate in; to restrain oneself from excessive ...; (2) to make notes; (3) to hold back; (4) to be in preparation for; to be in waiting for; (5) to be soon; to be in the offing; (6) to be in a close relationship (e.g. as a backer, etc.); (P)
暴利[ぼうり, bouri] (n) excessive profits; usury
栄養過多[えいようかた, eiyoukata] (n) overnutrition; excessive nutritional intake
水毒[すいどく, suidoku] (n) water poisoning (in traditional Chinese medicine, illnesses caused by excessive water accumulation within the body)
消化[しょうか, shouka] (n,vs,adj-no) (1) digestion; (2) thorough understanding; (3) selling accumulated (excess) products; dealing with a large amount of work; (4) losing one's form and turning into something else; (P)
淫する;婬する[いんする, insuru] (vs-s,vi) (1) to overdo; to go to excess; to indulge; (2) to act licentiously
灰汁[あく(gikun), aku (gikun)] (n) (1) lye; (2) harsh taste; (3) scum (formed when cooking some foods); (4) (uk) (also written incorrectly as 悪) (excessive) strength of will
Japanese-English: COMDICT Dictionary
超過情報速度[ちょうかじょうほうそくど, choukajouhousokudo] excess information rate

excess ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศส่วนเกิน[n. exp.] (ākāt suanko) EN: excess air FR:
ดง[v.] (dong) EN: reheat boiled rice after pouring off excess water FR: sécher le riz cuit à feu doux
ดงข้าว[v. exp.] (dong khāo) EN: reheat boiled rice after pouring off excess water FR:
เฟือ[v.] (feūa) EN: be excessive ; be left over ; be in excess FR:
กำไรเกินปกติ[n. exp.] (kamrai koēn) EN: abnormal profit ; excess profit FR:
กำไรส่วนเกิน[n. exp.] (kamrai suan) EN: excess profit ; surplus profit FR:
เหลือ[v.] (leūa) EN: remain ; be left ; have a surplus ; have a balance ; leave ; be in excess ; have sth left FR: rester ; subsister ; demeurer
ล้นเหลือ[adj.] (lonleūa) EN: surplus ; excess ; superabundant FR: surabondant ; de trop ; en excès
หนักข้อ[v.] (nakkhø) EN: excess FR:
หนักมือ[v.] (nakmeū) EN: excess FR:
น้ำหนักเกิน[n.] (nāmnak koēn) EN: overweight ; excess weight FR: surpoids [m]
น้ำหนักเกินพิกัด[n. exp.] (nāmnak koēn) EN: excess weight FR: surcharge [f]
เงินกำไรส่วนเกิน[n. exp.] (ngoen kamra) EN: excess profit FR:
ภาษีกำไรเกินควร[n. exp.] (phāsī kamra) EN: excess profit tax FR:
ภาวะสินค้าล้นตลาด[n. exp.] (phāwa sinkh) EN: oversupply ; excess supply ; surplus FR:
ส่วนเกิน[n. exp.] (suan koēn) EN: surplus ; excess ; margin FR: surplus [m] ; excédent [m]
ส่วนเกิน[adj.] (suan koēn) EN: additional ; excess FR:
ส่วนเกินของเก้า[n. exp.] (suan koēn k) EN: excess of nines FR:
อุปสงค์ส่วนเกิน[n. exp.] (uppasong su) EN: excess demand FR:
อุปทานส่วนเกิน[n. exp.] (uppathān su) EN: excess supply FR:
บาน[adv.] (bān) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of ; lots of ; tons of FR: beaucoup ; énormément
บอกผ่าน[v. exp.] (bøk phān) EN: overcharge ; jack up the price ; overstate the price ; quote an excessive price ; inflate the price FR:
เฟ้อ[adj.] (foē) EN: excessive ; extravagant FR: excessif ; extravagant
ฟุ่มเฟือย[adj.] (fumfeūay) EN: extravagant ; prodigal ; lavish ; abundant ; luxurious ; excessive FR: prodigue ; abondant ; surabondant ; à profusion ; extravagant
จัด[adv.] (jat) EN: very ; extremely ; intensely ; exceedingly ; excessively FR: extrêmement ; très
จ๋อย[adv.] (jǿi ; jǿi-j) EN: excessively FR:
จุกจิก[v.] (jukjik) EN: fuss ; worry about ; be fussy ; be fastidious ; pay excessive attention to ; fidget FR:
กินกำไร[v.] (kinkamrai) EN: seek additional profits ; charge an excessive price ; gain petty advantage ; make easy profit ; pocket money FR: rechercher un profit exagéré
เกิน[adv.] (koēn) EN: exceedingly ; excessively ; over- ; far ; too much ; over ; more ; further ; beyond ; above FR: trop
เกินดี[adv.] (koēndī) EN: excessively FR:
เกินการ[adv.] (koēnkān) EN: too ; too much ; excessively ; exceedingly FR: trop
เกินขนาด[adj.] (koēn khanāt) EN: excessive ; oversized ; too big FR: excessif
เกินควร[adj.] (koēn khūan) EN: inappropriate ; excessive FR: excessif ; immodéré
เกินควร[adv.] (koēn khūan) EN: excessively FR:
เกินมาตรฐาน[adj.] (koēn māttra) EN: FR: excessif
เกินหน้าเกินตา[adv.] (koēnnākoēnt) EN: immoderately ; excessively FR:
เกินไป[adv.] (koēnpai) EN: too much ; too far ; too ; over ; excessively ; improperly ; immoderately FR: trop ; excessivement
เกินไป (...เกินไป)[adv.] (... koēnpai) EN: too ... (+ adj.) FR: trop ... (+ adj.) ; excessivement ... (+ adj.)
เกินพอดี[adv.] (koēn phødī) EN: too much ; excessively ; more than is appropriate FR: plus que nécessaire
เหลือเฟือ[adj.] (leūafeūa) EN: more than enough ; plenty ; ample ; excessive ; overabundan FR:

excess ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtsüberschreitung {f}official excess
Überlaufventil {n}overflow valve; excess flow valve
Selbstbeteiligung {f} (Versicherung)percentage excess
Arbeitskräfteüberangebot {n}excess supply of labour
Luftüberschuss {m}excess air
Überfracht {f}excess freight
Überfracht {f}excess baggage [Am.]
Übergewicht {n}excess weight
Überstrom {m} [electr.]excess current
Fressereien {pl}excessive eating
Überschuldung {f}excessive debts
überhöht {adj} | überhöhter | am überhöhtestenexcessive | more excessive | most excessive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า excess
Back to top