ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lavish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lavish*, -lavish-

lavish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lavish (adj.) ฟุ่มเฟือย See also: สุรุ่ยสุร่าย Syn. unstinted, profuse, wasteful Ops. economic, provident, frugal
lavish (adj.) มากเกินไป See also: ที่เกินพอ Syn. abundant, overmuch, exceeding
lavish (vt.) ให้หรือใช้จ่ายอย่างเกินขอบเขต See also: ให้หรือใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย
lavish on (phrv.) ใช้ (บางสิ่งเช่น เวลา, เงิน) อย่างมากให้หมดไปกับ See also: ใช้อย่างฟุ่มเฟือย, ใช้มากเกินไป
lavishly (adv.) อย่างฟุ่มเฟือย See also: อย่างมากมายเกินขอบเขต, อย่างสุรุ่ยสุร่าย Syn. profusely, richly, extravagantly
lavishness (n.) ความฟุ่มเฟือย See also: ความสุรุ่ยสุร่าย Syn. profuseness, abundance
English-Thai: HOPE Dictionary
lavish(แลฟ'วิช) adj. ฟุ่มเฟือย,ใจป้ำ,มากเกินไป,เกินขอบเขต., See also: lavisher n. ดูlavish lavishment n. ดูlavish lavishness n. ดูlavish, Syn. abundant,profuse
English-Thai: Nontri Dictionary
lavish(adj) ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,เกินจำเป็น,มากเกินไป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มือเติบ (v.) lavish See also: spend foolishly, misspend, expend, waste of money, dissipate Syn. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย Ops. ประหยัด, มัธยัสถ์
ฟูมฟาย (adv.) lavishly See also: extravagantly
มือเติบ (adv.) lavishly See also: extravagantly Syn. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย Ops. ประหยัด, มัธยัสถ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dancing is of little consequence to me, but it does but it does afford the opportunity to lavish upon one's partner attentions...การเต้นรำไม่สำคัญ สำหรับผม แต่มัน... ...แต่มันทำให้ มีโอกาสเรียกความสนใจ... ...จากคู่เต้นรำของตัวเอง...
Reason for separation/Too lavish selfish I'm here to deliverเหตุผลที่บอกเลิก/ สุรุ่ยสุร่ายและเห็นแก่ตัว ผมมาส่ง
General Gwak-Gwang opposes this as he is afraid of Sang Gwang-Gul's potential power, but Sang Gwang-Gul is giving lavish gifts and putting in place his plans.นายพลก๊อกกวางได้คัดค้านเรื่องนี้เพราะกลัวว่า นายพลซางกองกูลจะมีอำนาจที่เข้มแข็ง แต่นายพลซางกองกูลกำลังให้ของขวัญล้ำค่าและให้เขาเข้ามาร่วมในแผนการ
It's crazy how lavish people get no matter how cheap they are...มันบ้ามากที่คนเราใจป้ำมากไม่ว่าพวกเขาจะจนแค่ไหน...
Mr. Hayes is throwing a lavish party at his Bel Air estate this evening.มิสเตอร์เฮย์ กำลังจะจัดปาร์ตี้หรูหรา เย็นนี้ที่คฤหาสน์ เบลแอร์ ของเขา
Got to have it Though you're not an item to be won But a dream too lavish to be slept onพวกเรามีความสุขกับการกินและทุกๆอย่าง
Only because they've never had a lavish vacation before.มันแค่เพราะว่าพวกเขาไม่เคยไปเที่ยววันหยุดแบบหรูๆเท่านั้นแหละ
That's to pay the lavish parties.นั่นก็เพื่อจัดงานเลี้ยงหรูหรา
In my hand, I am holding documents proving that this woman, your mayor, stole funds from the city to build herself a lavish home in the woods.ในมือของฉัน เอกสารที่ฉันกำลังถืออยู่นี้ เป็นหลักฐานว่าผู้หญิงคนนี้ นายกเทศมนตรีของคุณ ยักยอกเงินกองทุนของเมืองนี้
I remember the lavish parties the Governor threw as if to impress you.ฉันจำปาร์ตี้นั้นได้ ผู้ว่าทุ่มงบประมาณอย่างฟุ่มเฟือย เพื่อจะสร้างความประทับใจให้กับพี่
The lavish life he had once taken for granted now seemed foreign.ชีวิตที่ฟุ่มเฟื่อยที่เขาเคยมี ตอนนี้ดูเหมือนเป็นอีกโ่ลก
It's filled with lavish illustrations of... well, fish.ดีปลา ยอดขายที่น่าผิดหวังนำ ไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่า

lavish ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
薄养厚葬[bó yǎng hòu zàng, ㄅㄛˊ ㄧㄤˇ ㄏㄡˋ ㄗㄤˋ, 薄养厚葬 / 薄養厚葬] to neglect one's parents but give them a rich funeral; hypocracy in arranging a lavish funeral after treating one's parents meanly
厚养薄葬[hòu yǎng bó zàng, ㄏㄡˋ ㄧㄤˇ ㄅㄛˊ ㄗㄤˋ, 厚养薄葬 / 厚養薄葬] generous care but a thrifty funeral; to look after one's parents generously, but not waste money on a lavish funeral
阔气[kuò qi, ㄎㄨㄛˋ ㄑㄧ˙, 阔气 / 闊氣] lavish; generous; bounteous; prodigal

lavish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふんだん[, fundan] (adj-na,n) plentiful; abundant; lavish
一擲千金[いってきせんきん, ittekisenkin] (exp) being lavish with one's money; spending a huge sum of money at once on a treat
入り揚げる[いりあげる, iriageru] (v1,vt) to lavish money on
入れ揚げる[いれあげる, ireageru] (v1,vt) to lavish money on
大盤振る舞い;椀飯振る舞い;椀飯振舞[おおばんぶるまい(大盤振る舞い);おうばんぶるまい(椀飯振る舞い;椀飯振舞), oobanburumai ( ooban furu mai ); oubanburumai ( wan meshi furu mai ; wan meshi furu] (n,vs) (1) lavish feast; splendid banquet; (2) corporate largess; lavish hospitality
振り撒く;振りまく[ふりまく, furimaku] (v5k,vt) (See 愛嬌を振りまく) to scatter; to sprinkle; to lavish
褒め殺し;誉め殺し[ほめごろし, homegoroshi] (n) lavish compliments and criticism; reverse compliment; "damning with faint praise"
事大根性[じだいこんじょう, jidaikonjou] (n) slavish submission to power; sycophancy; flunkeyism; toadyism
惜し気無く;惜し気なく[おしげなく, oshigenaku] (adv) generously; unsparingly; lavishly
気前がいい;気前がよい;気前が良い[きまえがいい(気前がいい;気前が良い);きまえがよい(気前がよい;気前が良い), kimaegaii ( kimae gaii ; kimae ga yoi ); kimaegayoi ( kimae gayoi ; kimae ga yoi )] (exp) (See 気前のいい) lavish; profuse
気前のいい;気前のよい;気前の良い[きまえのいい(気前のいい;気前の良い);きまえのよい(気前のよい;気前の良い), kimaenoii ( kimae noii ; kimae no yoi ); kimaenoyoi ( kimae noyoi ; kimae no yoi )] (n) (See 気前がいい) lavish; profuse
褒め殺す[ほめごろす, homegorosu] (v5s) to compliment and criticize lavishly (criticise)
飽かす;厭かす(iK)[あかす, akasu] (v5s,vt) (1) to bore; to tire; to weary; to stultify; (2) (often intransitively as 〜に飽かして) to use lavishly (and without regret)
飽かせる[あかせる, akaseru] (v1,vt) (1) (See 飽かす) to bore; to tire; to weary; to stultify; (2) (often intransitively as 〜に飽かせて) to use lavishly (and without regret)

lavish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
ฟุ่มเฟือย[adj.] (fumfeūay) EN: extravagant ; prodigal ; lavish ; abundant ; luxurious ; excessive FR: prodigue ; abondant ; surabondant ; à profusion ; extravagant
ใจโต[adj.] (jaitō) EN: lavish ; too broad-minded FR:
กระเชอก้นรั่ว[adj. (loc.)] (krachoēkonr) EN: always broke ; wasteful ; lavish FR:
มือเติบ[v.] (meūtoēp) EN: lavish FR:
มือเติบ[adj.] (meūtoēp) EN: extravagant ; spendthrift ; lavish FR:
มีน้ำใจ[adj.] (mī nāmjai) EN: generous ; kind ; lavish ; liberal ; bountiful ; open-handed ; courteous FR: généreux ; bon
มีราคา[adj.] (mī rākhā) EN: expensive ; costly ; dear ; high-priced ; exorbitant ; lavish ; overpriced ; steep FR: précieux ; de valeur ; onéreux
ผลาญ[v.] (phlān) EN: waste ; squander ; dissipate ; lavish FR: dilapider
ถลุง[v.] (thalung) EN: squander ; waste ; use up ; lavish ; spend FR: gaspiller ; dilapider
ทุ่มเงิน[v. exp.] (thum ngoen) EN: lavish money (on) ; spend unstintingly (on/for) FR:
ทุ่มเท[v.] (thumthē) EN: lavish FR:
ทุ่มเวลา[v. exp.] (thum wēlā) EN: spend much time ; lavish time (on) FR:
อีลุ่ยฉุยแฉก[adv.] (īluichuicha) EN: extravagantly ; lavishly FR:
มือเติบ[adv.] (meūtoēp) EN: lavishly FR:
เติบ[adv.] (toēp) EN: excessively ; lavishly ; prodigally ; extravagantly FR:

lavish ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verschwenderisch; üppig {adj} | mit etw. verschwenderisch sein; mit etw. verschwenderisch umgehenlavish | to be lavish in/with sth.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lavish
Back to top