ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lavishly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lavishly*, -lavishly-

lavishly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lavishly (adv.) อย่างฟุ่มเฟือย See also: อย่างมากมายเกินขอบเขต, อย่างสุรุ่ยสุร่าย Syn. profusely, richly, extravagantly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟูมฟาย (adv.) lavishly See also: extravagantly
มือเติบ (adv.) lavishly See also: extravagantly Syn. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย Ops. ประหยัด, มัธยัสถ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You shop lavishly like Paris Hilton but you're hopeless at researchเธอมาแล้วเหรอ? แค่นี้เองเหรอ ใช่
Fully furnished, lavishly equipped.ตกแต่งเต็มที่ อุปกรณ์อย่างหรู
Only the new money spend lavishly because they never know when they will go broke.พวกเศรษฐีใหม่ใช้เงินฟุ่มเฟือย โดยไม่รู้ว่าจะล้มละลายเมื่อไหร่
The caliphs lavishly funded projects to translate, study, and preserve them for future generations.ลิปส์ได้รับการสนับสนุนโครงการ อย่างฟุ่มเฟือยในการแปล, การศึกษา, และรักษาพวกเขาสำหรับคนรุ่นอนาคต
You always spend lavishly. Why don't you buy me lunch?เธอก็ใช้เงินฟุ่มเฟือยตลอด ทำไมไม่เลี้ยงมื้อกลางวันฉันล่ะ

lavishly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
惜し気無く;惜し気なく[おしげなく, oshigenaku] (adv) generously; unsparingly; lavishly
褒め殺す[ほめごろす, homegorosu] (v5s) to compliment and criticize lavishly (criticise)
飽かす;厭かす(iK)[あかす, akasu] (v5s,vt) (1) to bore; to tire; to weary; to stultify; (2) (often intransitively as 〜に飽かして) to use lavishly (and without regret)
飽かせる[あかせる, akaseru] (v1,vt) (1) (See 飽かす) to bore; to tire; to weary; to stultify; (2) (often intransitively as 〜に飽かせて) to use lavishly (and without regret)

lavishly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อีลุ่ยฉุยแฉก[adv.] (īluichuicha) EN: extravagantly ; lavishly FR:
มือเติบ[adv.] (meūtoēp) EN: lavishly FR:
เติบ[adv.] (toēp) EN: excessively ; lavishly ; prodigally ; extravagantly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lavishly
Back to top