ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

profligate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *profligate*, -profligate-

profligate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
profligate (adj.) ผิดศีลธรรม Syn. wicked
profligate (adj.) สุรุ่ยสุร่าย Syn. dissolute, wasteful
profligate (n.) คนที่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย
profligately (adv.) อย่างฟุ่มเฟือย See also: อย่างสุรุ่ยสุร่าย, อย่างสิ้นเปลือง, อย่างฟุ้งเฟ้อ Syn. prodigally
English-Thai: HOPE Dictionary
profligate(พรอฟ'ละกิท,-เกท) adj. เสเพล,ไร้ศีลธรรมจรรยาเป็นอย่างยิ่ง,สรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย. n. บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว., See also: profligacy n., Syn. extravagant,immoral
English-Thai: Nontri Dictionary
profligate(adj) เสเพล,สุรุ่ยสุร่าย,หลงระเริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I would say the greatest golfer in the world today... were it not for that unfortunate incident last year when that profligate, Mr. Hagen, whupped you by 12 strokes on your very own course.ฉันอยากใช้คำว่ายิ่งใหญ่ที่สุด... ...ถ้าบังเอิญเมื่อปีกลายคุณไม่ถูก... ...คุณเฮเก้นถล่มยับ 12 สโตรค ในสนามของคุณเองซะ
The suicidal and the profligate.ฆ่าตัวตายและหลงระเริง

profligate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dàng, ㄉㄤˋ, 愓] profligate

profligate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドラ息子[ドラむすこ, dora musuko] (n) lazy son; profligate son; (P)
放蕩息子[ほうとうむすこ, houtoumusuko] (n) prodigal son; profligate son
どら[, dora] (n-pref,n) (1) loafing; indolent; lazy; debauched; profligate; (int) (2) hey
多情[たじょう, tajou] (adj-na,n) (1) profligate; licentious; of loose morals; amorous; (2) emotional; passionate; sentimental
放埓;放埒[ほうらつ, houratsu] (adj-na) licentious; profligate; dissipated; riotous; wild
極道;獄道[ごくどう, gokudou] (adj-na) (1) wicked; evil; profligate; immoral; (n) (2) wickedness; evildoing; (3) (See やくざ) organized crime; yakuza; underworld

profligate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น[adj. (loc.)] (thīløttāchā) EN: penny wise and pound foolish ; prudent and thrifty with small amounts of money, but wasteful and profligate with large amounts FR:

profligate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verschwenderisch {adj} | verschwenderisch mit etw. umgehenprofligate | to be profligate of sth.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า profligate
Back to top