ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

provident

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *provident*, -provident-

provident ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
provident (adj.) ที่เตรียมไว้สำหรับอนาคต See also: ที่วางแผนล่วงหน้า Syn. cautious, prepared
providential (adj.) เกี่ยวกับพรหมลิขิต Syn. fortunate, opportune
providently (adv.) อย่างวางแผนไว้ล่วงหน้า Syn. carefully
English-Thai: HOPE Dictionary
provident(พรอฟ'วิเดินทฺ) adj. รอบคอบ,สุขุม,มองไกล,ประหยัด,ขี้เหนียว, See also: providentness n., Syn. cautious
provident fundn. ทุนสำหรับขาดเหลือภายหน้า
providential(พรอฟวิเดน'เชิล) adj. เกี่ยวกับหรือมาจากพระผู้เป็นเจ้า,เป็นเจตจำนงของพระผู้เป็นเจ้า, Syn. opportune
English-Thai: Nontri Dictionary
provident(adj) เตรียม,รอบคอบ,มองการณ์ไกล,สุขุม
providential(adj) ของพระเจ้า,โชคดี,ที่มาจากพระเจ้า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Provident fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนสะสมสำหรับลูกจ้างเมื่อออกจากงาน กองทุนนี้จะสะสมเงินเข้ากองทุนเป็นรายเดือน โดยส่วนหนึ่งเป็นการหัก สะสมมาจากเงินเดือนของลูกจ้างและอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบของฝ่ายนายจ้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยแก่กองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และจำกัดความเสี่ยง ทางการได้กำหนดขอบเขตการลงทุนของกองทุน และกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ไว้ การลงทุนของกองทุน จะต้องอยู่ภายใต้การจัดการของสถาบันการเงิน ที่ได้รับใบอนุญาตจัดการกองทุนส่วนบุคคล [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กองตรวจคนเข้าเมือง (n.) Civil Servant Provident Fund
ตม. (n.) Civil Servant Provident Fund Syn. กองตรวจคนเข้าเมือง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Must be setting up mandatory provident funds for usคงจะตั้งกองทุนคุ้มครองให้กับพวกเรามั้ง

provident ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
命冥加[いのちみょうが, inochimyouga] (adj-na,n) providential protection
天佑;天祐[てんゆう, tenyuu] (n) divine aid; divine grace; providential help
天為[てんい, ten'i] (n) providential; natural

provident ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คิดการณ์ไกล[v. exp.] (khit kān kl) EN: make provision for ; be farsighted ; be provident ; be sagacious FR:
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ[n.] (køngthunsam) EN: corporate welfare fund ; provident fund FR:

provident ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterstützungskasse {f}relief fund; provident fund
glücklich {adv}providentially
unvorsichtig {adv}improvidently
vorfürsorglich {adv}providently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า provident
Back to top