ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

misspend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *misspend*, -misspend-

misspend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
misspend (vt.) ใช้ฟุ่มเฟือย (เวลา, เงิน) See also: ใช้ในทางที่ผิด (เวลา, เงิน) Syn. squander, exhaust, waste
English-Thai: HOPE Dictionary
misspend(มิสสเพนดฺ) vt. ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย,ใช้จ่ายในทางที่ผิด
English-Thai: Nontri Dictionary
misspend(vt) ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย,ใช้ในทางที่ผิด,ใช้สุรุ่ยสุร่าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมดเปลือง (v.) misspend See also: waste, dissipate Syn. เปลือง, สิ้นเปลือง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า misspend
Back to top