ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

excreta

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *excreta*, -excreta-

excreta ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
excreta (n.) ของเสียที่ร่างกายขับถ่ายออกมา See also: ขี้, อุจจาระ, สิ่งที่ร่างกายขับถ่ายออกมา Syn. feces, waste matter
English-Thai: HOPE Dictionary
excreta(เอคซฺครีท'ทะ) n.,pl. สิ่งที่ถูกขับถ่ายออก เช่นอุจจาระ ปัสสาวะ เหงื่อ, See also: excretal adj., Syn. excrement
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
excretaสิ่งขับถ่าย [มีความหมายเหมือนกับ excrement ๒ และ excretion ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

excreta ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
便[べん, ben] (n,adj-na) (1) convenience; service; facility; accommodation; (n) (2) excreta (esp. faeces); excrement; stool
吐き下し[はきくだし, hakikudashi] (n,vs) vomit and diarrhea or excreta (diarrhoea)
吐瀉[としゃ, tosha] (n,vs) vomit and diarrhea or excreta (diarrhoea)
吐瀉物[としゃぶつ, toshabutsu] (n) vomit and excreta
排出物[はいしゅつぶつ, haishutsubutsu] (n) discharge; excreta
糞尿[ふんにょう, funnyou] (n) excreta
糞溜[くそだめ, kusodame] (n) tank for holding excreta (often used for fertilizer) (fertiliser); night soil vat or reservoir
肥溜め;肥溜;肥え溜[こえだめ, koedame] (n) tank for holding excreta (often used for fertilizer) (fertiliser); night soil vat or reservoir; cesspool
屎尿[しにょう, shinyou] (n) excreta; raw sewage; human waste; night soil

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า excreta
Back to top