ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trash

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trash*, -trash-

trash ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trash (n.) ขยะ
trash (n.) เรื่องเหลวไหล See also: เรื่องไร้สาระ
trash (n.) คนไร้ค่า See also: เดนมนุษย์
trash (vt.) โจมตี See also: วิจารณ์(ในทางลบ), ประณาม
trash (vt.) ทิ้ง See also: โยนทิ้ง
trash container (n.) ที่ทิ้งขยะ
trash pile (n.) บ่อทิ้งขยะ, กองขยะ See also: กองขยะ Syn. rubbish heap
trashcan (n.) ถังขยะ
trashed (sl.) เมามาก
trashery (n.) ขยะ
trashy (adj.) ไร้ค่า See also: เป็นขยะ
English-Thai: HOPE Dictionary
trash(แทรช) n. ของเสีย,ของเหลวไหล,ขยะ,หนังสือไร้สาระ,กากอ้อย,ของสวะ,คำพูด,ข้อคิดเห็นหรือข้อเขียนที่เหลวไหล,คนเหลวไหล,คนสวะ,คนผิวขาวที่ยากจน. vt. เล็มกิ่ง,ตัดกิ่ง,เด็ดใบทิ้ง,ทำลายข้าวของ., Syn. stuff,waste,rags,nonsense,refuse ###A. trea
trash cann. ถังขยะ
trash icen. เศษน้ำแข็งที่มีน้ำผสมอยู่
trashery(แทรช'เชอะรี) n. ขยะ,ของเสีย,ของสวะ, Syn. refuse,waste
trashy(แทรช'ชี) adj. เหมือนของสวะ,เหมือนของเสีย,ไร้ค่า,เหลวไหล., See also: trashiness n., Syn. nonsense
English-Thai: Nontri Dictionary
trash(n) เศษของ,ใบอ้อยแห้ง,ขยะ,สิ่งเหลวไหล
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trash ขยะกากแห้ง เช่น ชานอ้อยแห้ง [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have trash all over the placeฉันมีขยะทิ้งไว้ทั่วทุกหนทุกแห่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then this trash arrived as moths to a flame.พอไอ้พวกขยะนั่นมา ...เหมือนแมลงมาเล่นไฟ
Now, check the trash again(ฮันคยองยังไม่ยอมเลิกแกล้งอันย่า)
I see half bitten raw fish in the trash every day.ฉันเจอเนื้อปลาสด ในถังขยะทุกวัน.
If trash like you that can't keep up with the academic ability of regular students...ถ้าของเสียเป็นเช่นพวกแกนั่นจะไม่ เป็นการรักษาความฉลาดของนักเรียนปกติเลย
If trash like you that can't keep up with the academic ability of regular students and can't adapt to living in a group screw up here, it's the end of the road!ถ้าของเสียเป็นเช่นพวกแกนั่นจะไม่ เป็นการรักษาความฉลาดของนักเรียนปกติเลย ...และไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับกลุ่ม ที่นี่ มันเป็นการสิ้นสุดของชีวิต
All I heard was trash talk. Same as always.ก็ได้ยินแต่เรื่องไร้สาระเหมือนเดิม
'Round that corner, man Hiding in the trash canในมุมนั้น มีคนซ่อนในถังขยะ
Who else would have reason to trash the lab and our rooms?เขาโกหก ผลการชันสูตร แล้วตอนนี้เราพบว่า เขาไปกับนักสืบ
Ishikawa, go check out the trash collectors' homes.อิชิกาว่า, ตรวจสอบไปตามบ้านพนักงานเก็บขยะที
Hey, how about if I pick up the trash on the second half of our round, and you make the calls?เฮ้, นี่แกจะให้ฉันเก็บขยะ แล้วแกก็ไปโทรศัพท์บ้างก็ได้นะ
It's about time they cleaned up the trash downtown.ดี น่าจะกวาดล้างคนจรจัดซะที ก่อนที่เมืองเราจะแย่เหมือนที่อื่นๆ
That's stupid, though. Why trash your own neighborhood?นั่นโง่มากเลย คิดดูสิ / ทำไมต้องพูดเรื่องเหลวใหลกับเพื่อนบ้านนะ?

trash ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tǒng, ㄊㄨㄥˇ, 桶] bucket; (trash) can; barrel (of oil etc)
如蚁附膻[rú yǐ fù shān, ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄈㄨˋ ㄕㄢ, 如蚁附膻 / 如蟻附膻] like ants pursuing a stink (成语 saw); the mob chases the rich and powerful; the crowd runs after trash
如蝇逐臭[rú yíng zhú chòu, ㄖㄨˊ ˊ ㄓㄨˊ ㄔㄡˋ, 如蝇逐臭 / 如蠅逐臭] like flies pursuing a stink (成语 saw); the mob chases the rich and powerful; the crowd runs after trash
残余物[cán yú wù, ㄘㄢˊ ㄩˊ ˋ, 残余物 / 殘餘物] litter; trash
垃圾[lā jī, ㄌㄚ ㄐㄧ, 垃圾] trash

trash ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごみ箱;塵箱;芥箱[ごみばこ, gomibako] (n) garbage can; garbage box; rubbish bin; trash can; dust bin; dustbin
くず物;屑物[くずもの, kuzumono] (n) (1) trash; junk; garbage; (2) worthless product
ごみ入;塵入[ごみいれ, gomiire] (n) trashcan; rubbish bin; dustbin; ashcan
極超短波[ごくちょうたんぱ;きょくちょうたんぱ, gokuchoutanpa ; kyokuchoutanpa] (n) ultrahigh frequency; UHF; ultrashort waves
瓦落多(ateji);我楽多(ateji)[がらくた, garakuta] (n) (uk) junk; rubbish; trash; garbage; odds and ends
超短波[ちょうたんぱ, choutanpa] (n) ultrashort-wave; very high frequency
駄物[だもの, damono] (n) trash; low-grade stuff

trash ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาน[n.] (chān) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid FR: ordures [fpl] ; déchet [m]
กาก[n.] (kāk) EN: refuse ; garbage ; rubbish ; offal ; trash ; waste ; residue ; leavings FR: déchets [mpl] ; ordures [fpl] ; détritus [mpl] ; abats [mpl] ; résidus [mpl] ; lie [f]
กากเดน[n. exp.] (kāk dēn) EN: trash ; remnant ; dregs ; garbage ; reject FR:
กเฬวราก[n.] (kalēwarāk) EN: trash ; trashy FR:
ขยะ[n.] (khaya) EN: garbage ; refuse ; rubbish ; waste ; litter ; trash ; junk FR: ordures [fpl] ; ordures ménagères [fpl] ; déchet [m] ; détritus [m] ; immondices [fpl]
ขยะมูลฝอย[n. exp.] (khaya mūnfø) EN: litter ; trash ; waste FR: poubelle [f] ; décharge [f] ; déchets [mpl]
ขี้ผง[n.] (khīphong) EN: dust ; trash ; rubbish FR: poussières [fpl]
ของเสีย[n.] (khøngsīa) EN: waste ; waste product ; waste matter ; scrap ; refuse ; junk ; trash ; excrement FR: déchet [m] ; ordure [f] ; rebut [m]
เหลวไหล[adj.] (lēolai) EN: unreliable ; worthless ; good-for-nothing ; trash ; absurd FR: sans valeur ; sans fondement ; insoutenable
มูลฝอย[n.] (mūnføi) EN: waste ; rubbish ; garbage ; trash ; refuse ; corpse ; remains ; dung ; droppings FR: déchet [m] ; ordures (ménagères) [fpl] ; immondices [fpl] ; détritus [m]
มูลโค[n.] (mūnkhō) EN: cow dung ; droppings ; guano ; feces ; excrement ; rubbish ; waste ; dung ; trash FR:
สวะ[n.] (sawa) EN: rubbish ; trash ; refuse ; ruck FR: rebut [m] ; déchet [m]
ถังขยะ[n. exp.] (thang khaya) EN: dustbin ; garbage can (Am.) ; trash can ; bin ; garbage pail ; litter bin FR: poubelle [f]
ถังขยะคอกเขียว[n. exp.] (thang khaya) EN: trash cage FR:
ถังผง[n. exp.] (thang phong) EN: dustbin ; trash basket FR:
ที่ทิ้งขยะ[n. exp.] (thī thing k) EN: trash can FR: poubelle [f]
ฝีมือชั้นสวะ[n. exp.] (fīmeū chan ) EN: trashy workmanship FR:
น้ำเน่า[adj.] (nām nao) EN: junk ; trashy ; cheap ; bad ; ill FR:

trash ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mülleimer {m}rubbish bin; trash bin; dustbin [Br.]
Schundliteratur {f}trashy literature; trash
Mülleimer {m}garbage can; trashcan [Am.]
kitschig {adj} | kitschiger | am kitschigstentrashy | more trashy; trashier | most trashy; trashiest
Quatsch {m}rubbish; rot; garbage; trash; pulp; bunk; bilge
Abfallbeseitigung {f}trash removal; waste disposal:call Such("", "")
Abfalleimer {m}trash can [Am.]; garbage can [Am.]
Kolportageliteratur {f}trashy literature

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trash
Back to top