ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dissipate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dissipate*, -dissipate-

dissipate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dissipate (vt.) ค่อยๆ น้อยลง See also: ค่อยๆ ลดลง Syn. dispel, disperse, dissolve
dissipate (vt.) ใช้อย่างฟุ่มเฟือย (เช่น เงิน, เวลา) See also: ทำให้สิ้นเปลือง Syn. squander, splurge Ops. save, hoard
English-Thai: HOPE Dictionary
dissipate(ดิส'ซะเพท) vt. ทำให้กระจาย,ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย,สำมะเลเทเมา., See also: dissipater n. ดูdissipate dissipator n. ดูdissipate dissipative adj. ดูdissipate
dissipated(ดิสซะเพ'ทิด) adj. สำมะเลเทเมา,ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย., See also: dissipatedness n. ดูdissipated
English-Thai: Nontri Dictionary
dissipate(vi) ใช้ฟุ่มเฟือย,ใช้สุรุ่ยสุร่าย,แยกย้าย,กระจายไป,สำมะเลเทเมา
dissipated(adj) ฟุ่มเฟือย,สำมะเลเทเมา,เสเพล,สุรุ่ยสุร่าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That'll dissipate some of the anger.มันช่วยลดความโกรธได้นิดหน่อย
It's gonna take about a minute for the acid to dissipate and your natural morphine to kick in.เป็นนาทีกว่ากรดจะจาง กว่ามอร์ฟีนธรรมชาติจะมา
I just popped in upstairs, and they tried to dissipate me with a fire iron.ฉันเพิ่งจะปรากฏตัวที่บันได พวกเขาพยายามไล่ฉันด้วยเตารีด
That's why never go to dissipate the effects of alcohol?เธ‰เธฑเธ™เธšเธญเธเนƒเธซเน‰เธžเธงเธเน€เธ‚เธฒเน„เธ›เน€เธญเธ‡
And those feelings will dissipate as you feel calmer, Mr. Sykes.และความรู้สึกนั้นจะลดลง เมื่อคุณรู้สึกใจเย็นลง คุณไซคส์
New cells are produced... and the brain itself holds a small electrical charge... that takes months to dissipate.ก่อให้เกิดสมองใหม่ และอณูสมองเดิม มีประจุไฟฟ้า นั้นทำให้สมองกระจายตัว
It may take a little time for the grogginess to dissipate.มันจะใช้เวลาไม่นานให้อาการมึดลดน้อยลง
It should have dissipated fully already. - Tom, can I feed him?มีอาการกระเผลกๆอยู่บ้าง
You must concentrate. Do not let the hot air dissipate.เจ้าต้องมีสมาธิ อย่าให้ไอร้อนกระจายออก
As time goes by the memory remains, but the pain dissipates.ความทรงจำยังคงอยู่ แต่ความเจ็บปวดมันหายไปแล้ว
Look, a toxin dissipates quickly in the air. They're only potent in a certain density.ฟังนะ สารพิษลดลงอย่างรวดเร็วในอากาศ มันเกิดขึ้นแค่ในความหนาแน่นในระดับหนึ่ง
Pure power in your hand... dissipates ghosts instantly.ฟาดลงไปเต็มแรง ผีจะหายไป

dissipate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
散热[sàn rè, ㄙㄢˋ ㄖㄜˋ, 散热 / 散熱] dissipate heat
荒唐[huāng táng, ㄏㄨㄤ ㄊㄤˊ, 荒唐] beyond belief; preposterous; absurd; intemperate; dissipated
损耗品[sǔn hào pǐn, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 损耗品 / 損耗品] capable of being consumed; that may be destroyed, dissipated, wasted, or spent
任诞[rèn dàn, ㄖㄣˋ ㄉㄢˋ, 任诞 / 任誕] dissipated; unruly
[dàng, ㄉㄤˋ, 宕] dissipated; put off
糜烂[mí làn, ㄇㄧˊ ㄌㄢˋ, 糜烂 / 糜爛] dissipated
骄奢淫逸[jiāo shē yín yì, ㄐㄧㄠ ㄕㄜ ˊ ㄧˋ, 骄奢淫逸 / 驕奢淫逸] extravagant and dissipated; decadent
[yì, ㄧˋ, 泆] licentious, libertine, dissipate

dissipate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
消波ブロック[しょうはブロック, shouha burokku] (n) (obsc) breakwater designed to dissipate waves, made out of tetrapods
放埓;放埒[ほうらつ, houratsu] (adj-na) licentious; profligate; dissipated; riotous; wild
放蕩生活[ほうとうせいかつ, houtouseikatsu] (n) fast living; dissipated life; riotous life
無軌道[むきどう, mukidou] (adj-na,n) (1) trackless; (2) reckless; dissipated
道楽[どうらく, douraku] (adj-na,n) hobby; pastime; dissipation; dissipated

dissipate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผลาญ[v.] (phlān) EN: waste ; squander ; dissipate ; lavish FR: dilapider
เปลือง[v.] (pleūang) EN: waste ; cost ; consume ; be consumed ; require ; lose ; spend ; be used up ; dissipate ; take up ; squander ; be extravagant with FR: coûter ; dépenser ; prendre ; requérir ; nécessiter ; dilapider ; gaspiller
เปลืองเงิน[v. exp.] (pleūang ngo) EN: waste money ; squander money ; dissipate money FR: dilapider l'argent ; dilapider les finances ; gaspiller l'argent
สลาย[v.] (salāi) EN: crumble ; disintegrate ; break up ; break apart ; decay ; dissipate ; dissolve ; fall apart ; shatter ; disintegrate ; disperse ; vanish ; be destroyed FR: briser ; démolir ; dissoudre ; désagréger ; disperser ; s'ébouler ; s'écrouler ; s'effondrer
เหือดหาย[adj.] (heūathāi) EN: dissipated ; dispelled FR:
ใจแตก[adj.] (jaitaēk) EN: spoiled ; dissipated ; unrestrained FR:
ปล่อยตัว[v.] (plǿitūa) EN: be dissolute ; be dissipated ; be loose ; permit oneself liberties FR:
หยำเป[v.] (yampē) EN: lead a life of dissipation ; be dissipated ; be debauched FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dissipate
Back to top