ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

desert

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *desert*, -desert-

desert ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
desert (adj.) เกี่ยวกับทะเลทราย See also: ซึ่งมีลักษณะของทะเลทราย Syn. deserted, relinquished
desert (n.) ทะเลทราย See also: พื้นที่แห้งแล้ง, บริเวณแห้งแล้ง Syn. airidity, dryness, wasteland, sand
desert (vt.) ทอดทิ้ง See also: ทิ้ง, ละทิ้ง
desert (vt.) หนีทหาร (ทางทหาร)
desert (vi.) หนีทหาร (ทางทหาร)
desert a sinking ship (idm.) ละทิ้งบุคคล สถานที่ หรือสถานการณ์ที่ไม่เลวร้าย
desert flora (n.) พืชจำพวกหนึ่งไม่มีใบพบมากในแถบทะเลทราย
deserted (adj.) ซึ่งรกร้าง See also: ซึ่งถูกทอดทิ้ง, ซึ่งไม่มีคนอาศัยอยู่, ซึ่งว่างเปล่า Syn. abandoned, heglected
deserted town (n.) เมืองร้าง See also: เมืองที่ไม่ผู้คนอาศัยอยู่
deserter (n.) คนหนีทหาร See also: ทหารหนีทัพ Syn. skulker, scutter, truant, runaway, fugitive
desertion (n.) การทอดทิ้ง See also: การละทิ้ง Syn. abandonment
desertion (n.) การหนีทหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
desert(เดส'เซิร์ท) {deserted,deserting,deserts} n. ทะเลทราย adj.แห้งแล้ง,รกร้าง,อ้างว้าง vt. ละทิ้ง,ละทิ้งหน้าที่,หนีทัพ. n. ผู้ละทิ้ง,ผู้หนีทัพ
deserted(ดิเซิร์ท'ทิด) adj. ซึ่งถูกทอดทิ้ง,ถูกลืม,ไร้คนอยู่,โดดเดี่ยว, Syn. abandoned
desertion(ดิเซิร์ท'เชิน) n. การทอดทิ้ง,การละทิ้ง,ภาวะที่ถูกทอดทิ้ง,การหนีทัพ
English-Thai: Nontri Dictionary
desert(n) ทะเลทราย,ที่แห้งแล้ง
deserter(n) ผู้จากไป,ผู้ละทิ้ง,ทหารหนีทัพ
desertion(n) การจากไป,การละทิ้ง,การทอดทิ้ง,การหนีทัพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
desert๑. บริเวณแห้งแล้ง๒. ทะเลทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
desertion๑. การละทิ้งหน้าที่๒. การทอดทิ้งไป๓. การละทิ้งร้างคู่สมรส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Desert Iguanasจิ้งจกทะเลทราย [การแพทย์]
Desertion and non-supportการละทิ้งครอบครัว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทะเลทราย (n.) desert
ละวาง (v.) desert See also: abandon, forsake, leave behind Syn. ปล่อยวาง, ทิ้ง, ละทิ้ง
ร้าง (adj.) deserted See also: abandoned, desolate, uninhabited, forsaken, vacant, tenantless, empty, unoccupied Syn. ว่างเปล่า
ว่างเปล่า (adj.) deserted See also: abandoned, desolate, uninhabited, forsaken, vacant, tenantless, empty, unoccupied
วิเวก (adj.) deserted See also: lonely, forlorn, desolate
วิเวก (adj.) deserted See also: lonely, forlorn, desolate
วิเวกวังเวง (adj.) deserted See also: lonely, forlorn, desolate Syn. วิเวก
วิเวกวังเวง (adj.) deserted See also: lonely, forlorn, desolate Syn. วิเวก
เมืองร้าง (n.) deserted town See also: abandoned town, unoccupied town
การทอดทิ้ง (n.) desertion See also: neglect, abandonment Syn. การละทิ้ง, การละเลย, การทิ้ง, การทิ้งขว้าง Ops. การเอาใจใส่, การดูแล
การทิ้ง (n.) desertion See also: neglect, abandonment Syn. การละทิ้ง, การละเลย, การทิ้งขว้าง Ops. การเอาใจใส่, การดูแล
การทิ้งขว้าง (n.) desertion See also: neglect, abandonment Syn. การละทิ้ง, การละเลย, การทิ้ง Ops. การเอาใจใส่, การดูแล
การละเลย (n.) desertion See also: neglect, abandonment Syn. การละทิ้ง, การทิ้ง, การทิ้งขว้าง Ops. การเอาใจใส่, การดูแล
ร้าง (v.) be deserted See also: be abandoned, be unoccupied, be desolate, be disused Syn. ว่างเปล่า
ว่างเปล่า (v.) be deserted See also: be abandoned, be unoccupied, be desolate, be disused
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
A drop of water is vital if you are in the desertน้ำหนึ่งหยดก็สำคัญมากถ้าคุณอยู่ในทะเลทราย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't know. As soon as I hit the desert I'm thirsty.ยังไงไม่รู้ เข้าทะเลทรายปุ๊บ หิวน้ำปั๊บ
Pat a white rump in the desert and you'll startle an Englishman.ทุกที่ในทะเลทราย และคุณจะตกใจสังวาสอังกฤษ อังกฤษรักทะเลทราย
You see, the thing about fighting a desert war is that it is a clean war.คุณจะเห็นสิ่งที่เกี่ยวกับการต่อสู้ สงครามทะเลทรายก็คือว่ามัน เป็นสงครามที่สะอาด
"for he will make a desert of his home, and yours."มันจะทําให้บ้านมันและบ้านของเจ้า เป็นทะเลทราย...
Your breed made a desert of it ages ago.เผ่าพันธุ์คุณทําให้มันเป็นทะเลทราย เมื่อครั้งโบราณกาล
Why is the desert So lovely to see?ทำไมทะเลทรายถึงได้สวยงามน่าดู
Because the desert Is hiding a wellก็เพราะมีบ่อน้ำซ่อนอยู่ในทะเลทราย
What makes the desert So lovely at night?ทำไมทะเลทรายถึงสวยงามยามราตีร
At night, the desert Is hiding the sunทะเลทรายมีดวงตะวันซ่อนไว้ในราตรี
Why was the desert So lovely before?ก่อนนี้ทำไมทะเลทรายถึงสวยงาม
There's a German archaeological dig going on in the desert outside Cairo.ชุดของนักโบราญคดีเยอรมัน เข้าไปในทะเลทราย นอกกรุงไคโร
About a year after the Pharaoh returned to Egypt, the city of Tanis was consumed by the desert in a year-long sandstorm.ประมาณ 1 ปี หลังจากที่ฟาโรห์ กลับไปที่อียิปต์ เมืองทานิส ได้สูญูหายไปในทะเลทราย ด้วยพายุทะเลทรายนาน 1 ปี.

desert ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
龙舌兰[lóng shé lán, ㄌㄨㄥˊ ㄕㄜˊ ㄌㄢˊ, 龙舌兰 / 龍舌蘭] Agave americana (poisonous desert plant of Mexico); tequila
沙漠之狐[Shā mò zhī Hú, ㄕㄚ ㄇㄛˋ ㄓ ㄏㄨˊ, 沙漠之狐] Desert Fox
内流河[nèi liú hé, ㄋㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄏㄜˊ, 内流河 / 內流河] inward flowing river; river flowing into desert or salt lake, e.g. Tarim river 塔裡木河|塔里木河
背弃[bèi qì, ㄅㄟˋ ㄑㄧˋ, 背弃 / 背棄] abandon; desert; renounce
不毛之地[bù máo zhī dì, ㄅㄨˋ ㄇㄠˊ ㄓ ㄉㄧˋ, 不毛之地] barren land; desert
戈壁荒滩[Gē bì huāng tān, ㄍㄜ ㄅㄧˋ ㄏㄨㄤ ㄊㄢ, 戈壁荒滩 / 戈壁荒灘] barren sands of the Gobi desert
沙漠[shā mò, ㄕㄚ ㄇㄛˋ, 沙漠] desert
沙漠化[shā mò huà, ㄕㄚ ㄇㄛˋ ㄏㄨㄚˋ, 沙漠化] desertification
[mò, ㄇㄛˋ, 漠] desert; unconcerned
空空荡荡[kōng kōng dàng dàng, ㄎㄨㄥ ㄎㄨㄥ ㄉㄤˋ ㄉㄤˋ, 空空荡荡 / 空空盪盪] deserted
戈壁[Gē bì, ㄍㄜ ㄅㄧˋ, 戈壁] Gobi (desert)
戈壁沙漠[gē bì shā mò, ㄍㄜ ㄅㄧˋ ㄕㄚ ㄇㄛˋ, 戈壁沙漠] Gobi desert
戈壁滩[gē bì tān, ㄍㄜ ㄅㄧˋ ㄊㄢ, 戈壁滩 / 戈壁灘] Gobi desert
内流[nèi liú, ㄋㄟˋ ㄌㄧㄡˊ, 内流 / 內流] inward flowing (of river); flowing into desert
渺无人烟[miǎo wú rén yān, ㄇㄧㄠˇ ˊ ㄖㄣˊ ㄧㄢ, 渺无人烟 / 渺無人煙] remote and uninhabited (成语 saw); deserted; God-forsaken
撒哈拉沙漠[Sǎ hā lā shā mò, ㄙㄚˇ ㄏㄚ ㄌㄚ ㄕㄚ ㄇㄛˋ, 撒哈拉沙漠] Sahara desert
[kuàng, ㄎㄨㄤˋ, 旷 / 曠] waste; wilderness; vast; desert

desert ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サバクオオトカゲ[, sabakuootokage] (n) Desert monitor (Varanus griseus, species of carnivorous monitor lizard found in North Africa and western Asia)
がらんと[, garanto] (adv,vs) (on-mim) empty; deserted; (P)
サハラ砂漠[サハラさばく, sahara sabaku] (n) Sahara desert; (P)
ツンドラ[, tsundora] (n) cold desert; tundra
デザート[, deza-to] (n) (1) dessert; (2) desert; (P)
ひっそり[, hissori] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) quiet; still; silent; deserted; (P)
不毛の地[ふもうのち, fumounochi] (n) deserted and desolate land
人気のない[ひとけのない, hitokenonai] (adj-i) (See 人気がない) deserted; empty of people
古家[ふるいえ, furuie] (n) old house; deserted house
寂れる;荒びれる[さびれる, sabireru] (v1,vi) (1) to decline (in prosperity); to become deserted; to become desolate; (2) to taper off (of a sound)
寂寞;寂莫(iK)[せきばく;じゃくまく, sekibaku ; jakumaku] (n) (1) loneliness; desolation; (adj-t,adv-to,adj-no) (2) lonely; lonesome; dreary; desolate; deserted; (3) harsh (words); cutting (criticism); (vs) (4) to separate in thought; to consider as independent
寒村[かんそん, kanson] (n) deserted village; poor village; (P)
平沙万里[へいさばんり, heisabanri] (n) vast stretch of desert; vast expanse of sandy plain
廃屋[はいおく, haioku] (n) dilapidated house; deserted house
廃村[はいそん, haison] (n) (See ゴーストタウン) ghost town; deserted village; village without inhabitants
磯焼け[いそやけ, isoyake] (n) rocky-shore denudation; sea desert; sea desertification
空々寂々;空空寂寂[くうくうじゃくじゃく(uK), kuukuujakujaku (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) (arch) deserted and lonesome; quiet and alone; innocent and nonattached; All is void
置き去り(P);置きざり[おきざり, okizari] (n) desertion; leaving behind or in the lurch; (P)
脱営[だつえい, datsuei] (n,vs) (military) desertion
脱落[だつらく, datsuraku] (n,vs) (1) loss; dropping out; falling by the wayside; (2) omission; lacuna; gap; hiatus; (3) desertion; defection; (4) apostasy; (P)
脱走[だっそう, dassou] (n,vs) desertion; escape; (P)
脱走兵[だっそうへい, dassouhei] (n) deserter
自業自得[じごうじとく, jigoujitoku] (exp,adj-na,n,adj-no) paying for one's mistakes; getting one's just deserts; suffering the consequences (of one's own actions); reap what you sow
荒野(P);荒れ野;曠野(iK)[こうや(荒野;曠野)(P);あれの(荒野;荒れ野)(P);あらの(荒野;曠野), kouya ( kouya ; kouya )(P); areno ( kouya ; are no )(P); arano ( kouya ; kouya )] (n) wasteland; wilderness; deserted land; prairie; vast plain; wilds; desert; wild land; (P)
見捨てる(P);見すてる[みすてる, misuteru] (v1,vt) to abandon; to fail; to desert; to forsake; (P)
身から出た錆[みからでたさび, mikaradetasabi] (exp) paying for one's mistakes; getting one's just deserts; suffering the consequences (of one's own actions); reap what you sow
逃走[とうそう, tousou] (n,vs,adj-no) flight; desertion; escape; (P)
遺棄(P);委棄[いき, iki] (n,vs) abandonment; desertion; relinquishment; (P)
閑散[かんさん, kansan] (adj-na) (1) deserted (esp. store, market, town, streets); very few people; (2) quiet; inactive; off-season; dull; hushed; (P)

desert ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไบโอมทะเลทราย[n. exp.] (bai-ōm thal) EN: desert biome FR:
บริเวณแห้งแล้ง[n. exp.] (børiwēn haē) EN: desert FR: zone aride [f]
ชวนชม[n.] (chūanchom) EN: pink bignonia ; desert rose ; Sabi star ; kudu ; mock azalea ; impala lily ; Adenium obesum FR: bignonia [m] ; bignone [f] ; Jasmin de Virginie [m] ; jasmin trompette [m] ; rose du désert [f] ; Adenium obesum
ชวนชมไทย[n. exp.] (chūanchom T) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star FR:
เกาะร้าง[n. exp.] (kǿ rāng) EN: desert island FR: île déserte [f]
ละ[v.] (la) EN: leave ; desert ; abandon ; give up ; stop ; desist ; remit ; yield ; vacate FR: abandonner ; quitter ; fuir
ละทิ้ง[v.] (lathing) EN: abandon ; leave ; forsake ; strand ; desert ; abdicate ; discard ; reject ; neglect ; ignore a person FR: abandonner ; déserter ; négliger
ละทิ้งหน้าที่[v. exp.] (lathing nāt) EN: desert one's post FR: abandonner son poste
ละเว้น[v.] (lawen) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
มรุ[n.] (maru) EN: desert FR: désert [m]
เงียบ[adj.] (ngīep) EN: quiet ; silent ; still ; calm ; deserted ; in abeyance FR: silencieux ; calme ; paisible ; endormi ; désert ; muet
เนินทะเลทราย[n. exp.] (noēn thalēs) EN: desert dune FR: dunes du désert [mpl]
นกหัวโตทรายใหญ่[n. exp.] (nok hūa tō ) EN: Greater Sand Plover FR: Pluvier de Leschenault [m] ; Gravelot de Leschenault [m] ; Pluvier du désert [m] ; Gravelot du désert [m]
ผละ[v.] (phla) EN: leave ; part with ; desert ; separate ; forsake ; repel ; abandon FR: s'en aller ; se détacher
ร้าง[v.] (rāng) EN: leave ; desert FR:
ร้าง[adj.] (rāng) EN: deserted ; abandoned ; desolate ; uninhabited ; forsaken ; vacant ; tenantless ; empty ; unoccupied ; defunct FR: désert ; abandonné ; déserté
ทะเลเกลือ[n. exp.] (thalē kleūa) EN: salar FR: désert de sel [m] ; salar [m]
ทะเลทราย[n.] (thalēsāi) EN: desert FR: désert [m]
ทะเลทรายโกบี[n. prop.] (Thalēsāi Kō) EN: Gobi Desert ; Gobi FR: désert de Gobi [m]
ทะเลทรายโมฮาวี[n. prop.] (Thalēsāi Mō) EN: Mojave Desert FR: désert de Mojave [m]
ทะเลทรายนาซก้า[n. prop.] (Thalēsāi Nā) EN: Nazca desert FR:
ทะเลทรายรุบแอลคาลี[n. prop.] (Thalēsāi Ru) EN: Rub'al Khali Desert FR: Rub al-Khali
ทะเลทรายซาฮาร่า[n. prop.] (Thalēsāi Sā) EN: Sahara FR: Sahara [m] ; désert du Sahara [m]
ทิ้ง[v.] (thing) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender FR: abandonner ; jeter ; lâcher ; laisser tomber ; laisser ; rejeter ; plaquer ; balancer (fig., fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig., fam.) ; bazarder (fam.)
ทอดทิ้ง[v.] (thøtthing) EN: neglect ; abandon ; desert ; forsake FR: jeter ; se débarasser de ; abandonner
ตีจาก[v.] (tījāk) EN: leave ; distance oneself from s.o. ; desert FR:
การละเลย[n.] (kān laloēi) EN: desertion FR: abandon [m]
การละทิ้ง[n.] (kān lathing) EN: abandonment ; leave ; desertion ; waiver FR: abandon [m]
การทิ้ง[n.] (kān thing) EN: abandonment ; desertion FR: abandon [m]
การทิ้งขว้าง[n.] (kān thingkh) EN: desertion FR:
การทอดทิ้ง[n.] (kān thøtthi) EN: desertion ; abandonment FR: abandon [m]
ลมแล้ง[n. exp.] (lom laēng) EN: dry wind ; desert-like wind FR: vent sec [m]
เงียบเหงา[adj.] (ngīepngao) EN: deserted ; quiet FR:
เปลี่ยว[adj.] (plīo) EN: lonely ; deserted FR: isolé ; retiré ; éloigné ; écarté ; solitaire ; désert
ประหาณ[n.] (prahān) EN: desertion FR:
ทิ้งร้าง[adj.] (thingrāng) EN: deserted ; abandoned FR:
วิเวก[adj.] (wiwēk) EN: solitary ; deserted ; lonely ; lonesome FR:
วิเวกวังเวง[adj.] (wiwēk wangw) EN: deserted ; lonely ; forlorn ; desolate FR:

desert ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wüstengrasmücke {f} [ornith.]Asian Desert Warbler (Sylvia nana)
wüst; verlassen {adj} | wüster | am wüstestendesert | more desert | most desert
Deserteur {m} | Deserteure
Wüstensteinschmätzer {m} [ornith.]Desert Wheatear (Oenanthe deserti)
Wüstenuhu {m} [ornith.]Desert Eagle Owl
Steinlerche {f} [ornith.]Desert Lark
Kalaharicistensänger {m} [ornith.]Desert Cisticola
Saharagrasmücke {f} [ornith.]Desert Warbler
Wüstentrugschmätzer {m} [ornith.]Desert Chat
Wüstensperling {m} [ornith.]Desert Sparrow
Wüstung {f}deserted medieval town (village)
öde; öd; verlassen; menschenleer {adj} | öder | am ödestendeserted | more deserted | most deserted
Urbarmachung {f} (einer Wüste)reclamation (of a desert)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า desert
Back to top