ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

barren

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *barren*, -barren-

barren ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
barren (adj.) ปราศจากพืชผล See also: แห้งแล้ง, ขาดแคลน
barren (adj.) เป็นหมัน See also: ไม่มีบุตร Syn. sterile
barren (adj.) ไม่มีประโยชน์ See also: ไร้ค่า
barrenness (n.) การไม่ได้ผล
English-Thai: HOPE Dictionary
barren(บาร์'เริน) adj. แห้งแล้ง,ปราศจากพืชผล,ไม่ได้ผล,ไม่มีบุตร,เป็นหมัน,ขาดแคลน,ไม่น่าสนใจ,ไร้ความคิด,จืดชืด, Syn. sterile ###A. fertile,creative
English-Thai: Nontri Dictionary
barren(adj) แห้งแล้ง,ไม่ได้ผล,เป็นหมัน,ไม่มีลูก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
barrenเป็นหมัน, ไม่อุดม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
However, we now have evidence that that vast barren area is inhabited.เเต่บัดนี้เรามีหลักฐานยืนยันว่า ดินเเดนรกร้างเเห่งนั้น
It is a barren wasteland riddled with fire, and ash and dust.แผ่นดินร้างข้างใน... ก็ระอุด้วยไฟ เถ้าธุลี
Before the time of the pyramids, a fearsome horde came from the east and swept across the barren lands of the ancient world.ก่อนยุคของปิระมิด กองทัพอันน่าเกรงขามจากภาคตะวันออก เคลื่อนพลผ่านดินเเดนอันเเห้งเเล้ง ในโลกสมัยโบราณ
Lakes and rivers dried up, forests became deserts, and whole continents were reduced to nothing more than barren wastelands.ทะเลสาบและแม่น้ำต่างเหือดแห้ง ป่าไม้กลายเป็นทะเลทราย และผืนแผ่นดินกลับกลายเป็น... ดินแดนอันเวิ้งว้างว่างเปล่า
"Our life is barren without you.""ชีวิตเราไร้ค่า หากขาดเธอ"
I used the magic you so despise to give your barren wife the son you craved.ข้าใช้เวทย์มนต์ที่ท่านเกลียดเข้าใส้ เพื่อให้ชายาหมันของท่านตั้งครรภ์บุตรที่ท่านอยากได้นักหนา
The only thing in Barren Rock is...แถวบาร์เรน ร็อคนั้น มีแต่...
It's as barren as me in here, Will.ดูแห้งแล้งจังนะ วิลล์
I love the barren back roads and strip malls of the heartland!ชอบถนนสายเล็กกับห้างใจกลางเมือง
Cybertron is now but a barren wasteland.ไซเบอร์ตรอนยังคงอยู่ แต่ก็เป็นแค่ซากเท่านั้น
An empty vessel, barren of life and prophecy.ภาชนะว่างเปล่า แห้งแล้งของชีวิตและคำทำนาย
Ooh, same barren landscape as South Dakota, but colder.เป็นพื้นที่แห้งแล้งเหมือนเซ้าท์ ดาโกต้าแต่หนาวกว่า

barren ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不毛之地[bù máo zhī dì, ㄅㄨˋ ㄇㄠˊ ㄓ ㄉㄧˋ, 不毛之地] barren land; desert
戈壁荒滩[Gē bì huāng tān, ㄍㄜ ㄅㄧˋ ㄏㄨㄤ ㄊㄢ, 戈壁荒滩 / 戈壁荒灘] barren sands of the Gobi desert
穷山恶水[qióng shān è shuǐ, ㄑㄩㄥˊ ㄕㄢ ㄜˋ ㄕㄨㄟˇ, 穷山恶水 / 窮山惡水] barren hills and treacherous rapids (成语 saw); inhospitable natural environment
荒岛[huāng dǎo, ㄏㄨㄤ ㄉㄠˇ, 荒岛 / 荒島] barren or uninhabited island; CL:個|个
薄地[bó dì, ㄅㄛˊ ㄉㄧˋ, 薄地] barren land; poor soil
薄田[bó tián, ㄅㄛˊ ㄊㄧㄢˊ, 薄田] barren field; poor land
不毛[bù máo, ㄅㄨˋ ㄇㄠˊ, 不毛] barren
[jí, ㄐㄧˊ, 瘠] barren; lean
荒漠[huāng mò, ㄏㄨㄤ ㄇㄛˋ, 荒漠] barren
荒芜[huāng wú, ㄏㄨㄤ ˊ, 荒芜 / 荒蕪] barren; uncultivated; waste(land)
不育症[bù yù zhèng, ㄅㄨˋ ㄩˋ ㄓㄥˋ, 不育症] sterility; barrenness

barren ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冬木[ふゆき;ふゆぎ, fuyuki ; fuyugi] (n) (1) a tree as seen in winter (esp. a barren deciduous tree); (2) evergreen tree
冬木立[ふゆこだち, fuyukodachi] (n) barren trees in winter
痩せ土[やせつち, yasetsuchi] (n) barren soil
痩せ地[やせち, yasechi] (n) barren soil
痩せ山[やせやま, yaseyama] (n) barren mountain
石女;産まず女;不生女[うまずめ;せきじょ(石女), umazume ; sekijo ( ishi onna )] (n) (sens) barren (sterile) woman
荒土[こうど, koudo] (n) wasteland; barren or infertile soil
蕭寥[しょうりょう, shouryou] (adj-t,adv-to) (arch) desolate; lonely; barren
不毛[ふもう, fumou] (adj-na,n,adj-no) sterile; barren; unproductive; sour; (P)
淫羊藿;淫羊かく[いんようかく;インヨウカク, inyoukaku ; inyoukaku] (n) (See 碇草) horny goat weed (Epimedium grandiflorum var. thunbergianum); rowdy lamb herb; barrenwort; bishop's hat; fairy wings; yin yang huo
痩せた[やせた, yaseta] (adj-f) (1) (See 痩せる) thin; slim; skinny; (2) barren; infertile; sterile
痩せる(P);痩る(io);瘠せる;瘠る(io);瘦せる(oK)[やせる, yaseru] (v1,vi) (1) (uk) to become thin; to lose weight; to reduce (one's) weight; to slim; (2) to be barren; to be infertile; to be sterile; (P)

barren ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กันดาร[adj.] (kandān) EN: deprived ; hardship ; arid ; barren ; remote FR:
หมัน[adj.] (man) EN: sterile ; barren ; infutile ; fruitless ; infecund FR: stérile ; aride ; infécond
เป็นหมัน[v. exp.] (pen man) EN: be sterile ; be barren FR: être stérile

barren ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Barren {m} [sport] | am Barren turnen(parallel) bars | to exercise on the bars
Barren {m} | Barren
Goldbarren {m}; Silberbarren

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า barren
Back to top