ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fat*, -fat-

fat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fat (adj.) อ้วน See also: ท้วม, จ้ำม่ำ Syn. plump, obese, overweight Ops. thin, skinny
fat (adj.) ใหญ่ See also: โต, กว้าง, หนา Syn. big, broad, thick
fat (adj.) มั่งคั่ง See also: ร่ำรวย, อุดมสมบูรณ์ Syn. fruitful, profitable, rich
fat (adj.) เป็นไข Syn. fatty, oleaginous, greasy
fat (n.) ไขมัน See also: ไข Syn. grease, oil, lipid
fat chance (idm.) ไม่มีทางเป็นไปได้ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ดูเหมือนจะน้อยมาก
fat chance (sl.) โอกาสน้อยมาก
fat chance (sl.) ความเป็นไปไม่ได้
fat chance (sl.) ไม่มีซะล่ะ! See also: ไม่มีทาง!
fat city (sl.) ความอ้วน
fat Tuesday (n.) วันฉลองก่อนวันถือบวชในศาสนาคริสต์ (เรียก Shrove Tuesday) Syn. last day of Folly
fat-head (sl.) คนโง่เง่า
fatal (adj.) ซึ่งทำให้ถึงตาย See also: ซึ่งรักษาไม่ได้ Syn. curely, deadly, incurable Ops. curable
fatal (adj.) ซึ่งทำให้ล้มเหลว See also: ซึ่งทำให้หายนะ Syn. annihilating, fateful
fatalistic (adj.) ที่มองโลกในแง่ร้าย Syn. desponding, downbeat
fatality (n.) ความตายที่มาจากอุบัติเหตุหรือสงคราม See also: ความตาย Syn. accident, dying, mortality
fatally (adv.) อย่างปางตาย Syn. terribly, hopelessly
fatalness (n.) ความตาย See also: การไม่เคลื่อนๆไหว
fatback (n.) เนื้อหมูติดมันจากด้านข้างลำตัว
fate (n.) โชคชะตา See also: ชะตา, ชะตากรรม, พรหมลิขิต Syn. destiny, destination, fortune
fate (n.) ผลลัพธ์ See also: ผลสุดท้าย
fate (vt.) กำหนดโดยโชคชะตา Syn. predestine, destine
fated (adj.) ซึ่งกำหนดโดยโชคชะตา Syn. destined, inescapable Ops. avoidable
fateful (adj.) ซึ่งทำให้ล้มเหลว See also: ซึ่งทำให้หายนะ Syn. annihilating
fateful (adj.) เป็นลางร้าย Syn. ominous, ill-omened, unlucky Ops. auspicious, felicious
fathead (n.) คนโง่ (คำสแลง) See also: คนงี่เง่า, คนทึ่ม Syn. fool
fatheaded (adj.) โง่ See also: เง่า, ทึ่ม Syn. dull, idiotic
father (n.) พ่อ See also: พ่อ, คุณพ่อ, พ่อเลี้ยง, พ่อบุญธรรม Syn. dad, daddy
father (n.) พระในศาสนาคริสต์ See also: บาทหลวง, หลวงพ่อ Syn. cleargyman, chaplain, pastor Ops. layperson
father (n.) ผู้ก่อตั้ง See also: ผู้ให้กำเนิด, ผู้ริเริ่ม Syn. founder, author, creator
father (vt.) เป็นพ่อ See also: ยอมรับเป็นพ่อ
father (vt.) ก่อตั้ง See also: ริเริ่ม
Father Christmas (n.) ซานตาคลอส (เทศกาลคริสต์มาส) See also: ชายแก่มีผมและหนวดเคราขาวสวมชุดสีแดงแจกของขวัญให้กับเด็กๆ ในเทศกาลคริสต์มาส Syn. Santa
fatherhood (n.) ความเป็นพ่อ Syn. fathership, parenthood
fatherland (n.) บ้านเกิดเมืองนอน See also: เมืองเกิด Syn. mother country, homeland
fatherless (adj.) ซึ่งเป็นลูกนอกสมรส See also: ซึ่งเป็นลูกนอกกฎหมาย Syn. bastard
fatherly (adj.) เหมือนพ่อ See also: มีลักษณะเหมือนพ่อ
fathership (n.) ความเป็นพ่อ Syn. parenthood
fathom (n.) หน่วยวัดความลึกของน้ำ (มีค่าเท่ากับ 6 ฟุตหรือ1.8 เมตร) See also: ระยะลึก 6 ฟุต
fathom (vt.) วัดความลึกของน้ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
fatแฟ็ตย่อมาจาก file allocation table (แปลว่า ตารางการจัดสรรแฟ้ม) ใช้ในระบบดอส หมายถึงส่วนหนึ่งของจานบันทึกที่เป็นตารางสำหรับเก็บชื่อ ขนาด ความจุ และที่อยู่ของแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในจานบันทึกนั้น
fatal(เฟ'เทิล) adj. ซึ่งทำให้ตายได้,ถึงตาย,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,เคราะห์ร้าย,สำคัญมาก,เป็นเรื่องโชคชะตา, See also: fatalness n., Syn. deadly,lethal
fatal errorข้อผิดพลาดร้ายแรงหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งจะทำให้โปรแกรมหรือเครื่อง คอมพิวเตอร์หยุดทำงานโดยสิ้นเชิง ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช จะเห็นเป็นลูกระเบิด
fatalism(เฟ'เทลลิซึม) n. ชาตินิยม,พรหมลิขิตนิยม, See also: fatalist n. fatalistic adj. fatalistically adv.
fatality(ฟะแทล'ลิที) n. คนตายโดยอุบัติเหตุ,ความหายนะถึงตาย,อุบัติเหตุถึงตาย,โชคชะตา,พรหมลิขิต,ดวงจู๋, Syn. death,mortality
fatally(เฟ'เทิลลี) adv. ในลักษณะที่ทำให้ถึงแก่ความตาย,ตามโชคชะตา,ตามพรหมลิขิต
fatbitsแฟตบิตส์เมื่อต้องการจะนำภาพมาขยายบนจอภาพเพื่อให้มองเห็น ส่วนละเอียดได้ดียิ่งขึ้น วิธีทำก็คือ ขยายขนาดของจุดซึ่งเป็น องค์ประกอบ สำคัญของภาพให้ใหญ่หรือให้อ้วน ขึ้นตามชื่อ ที่ใช้เรียกเพื่อจะได้แก้ไขได้ง่าย จุดที่นำมาขยายขนาดนี้ ที่ เรียกว่า "แฟตบิตส์"
fate(เฟท) {fated,fating,fates} n. โชคชะตา,พรหมลิขิต,เคราะห์กรรม,เวร,ความหายนะ,ความตาย,จุดจบ. vt. โชคชะตากำหนด, Syn. fortune
fated(เฟ'ทิด) adj. ตามดวง,ซึ่งพรหมลิขิตได้กำหนดไว้, Syn. doomed
fateful(เฟท'ฟูล) adj. เป็นเรื่องความเป็นความตาย,ซึ่งพรหมลิขิตได้กำหนดไว้,ถึงตายได้,เป็นเวรกรรม,เป็นลางร้าย, See also: fatefulness n.
fathead(แฟท'เฮด) n. คนโง่,คนทึ่ม
father(ฟา'เธอะ) {fathered,fathering,fathers} n. บิดา,พ่อ,ผู้ปกครอง,พระ,พ่อบุญธรรม,คำเรียกชื่อผู้อาวุโสเพื่อแสดงความเคารพ,ผู้อาวุโสที่สุดของกลุ่ม,ผู้นำของเมือง,ผู้ก่อตั้ง,ผู้มาก่อน,แบบเริ่มแรก -Phr. (the Father พระผู้เป็นเจ้า) . vt. ให้กำเนิด,ริเริ่ม,เป็นพ่อ,ยอมร
father-in-lawn. พ่อตา,พ่อผัว
fatherlandn. ประเทศบ้านเกิดเมืองนอน,ปิตุภูมิ
fatherlessadj. ไม่มีพ่อ,ไม่มีพ่อตามกฎหมาย
fatherlyadj. ในลักษณะของพ่อ, See also: fatherliness n.
fathom(ฟา'เธิม) n. หน่วยความยาว (ลึก) ที่เท่ากับ6ฟุตหรือ1.829เมตรใช้อักษรย่อว่าfath vt. วัดความลึกด้วยเสียง,เข้าใจละเอียด., See also: fathomable adj., Syn. six feet
fathomless(ฟา'ธอมลิส) adj. เหลือที่หยั่งความลึกได้,ซึ่งไม่อาจวัดปริมาณได้,ซึ่งไม่อาจเข้าใจได้., See also: fathomlessly adv. fathomlessness n.
fatigue(ฟะทิก') n. ความเหนื่อย,ความเพลีย,งานที่ลำบาก,งานกรรมกร,งานที่ใช้แรง, See also: fatigues n.,pl. ชุดใช้แรงงาน (ของทหาร) vt. เหนื่อยกาย,เหนื่อยใจ., Syn. exhaustion
fatigued(ฟะทิคดฺ') adj. เหนื่อย,เหน็ดเหนื่อย
fatiman. ลูกสาวคนที่เจ็ดของโมฮัมหมัด
fatling(แฟท' ลิง) n. ลูกสัตว์ที่เลี้ยงให้อ้วน (สำหรับฆ่ากิน)
fatness(แฟท'นิส) n. ความอ้วน,ความพุงพลุ้ย,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์, Syn. obesity
fats(แฟทซฺ) n. ฉายาสำหรับคนอ้วน
fatten(แฟท'เทิน) {fattened,fattening,fattens} vt. ทำให้อ้วน,เลี้ยงให้อ้วน,อ้วนขึ้น., See also: fattenable adj. fattener n.
fattish(แฟท'ทิช) adj. ค่อนข้างอ้วน., See also: fattishness n.
fatty(แฟท'ที) adj. ซึ่งประกอบด้วยไขมัน,ซึ่งมีการสะสมของไขมันมากเกินไป., See also: fattily adv. fattiness
fatuity(ฟะทู'อิที) n. ความทึ่ม,คำพูดโง่ ๆ ,เรื่องโง่ ๆ, See also: fatuitous adj. (stupidity)
fatuous(แฟช'ชุอัส) adj.ทึ่ม,โง่,ไม่จริง,ลวงตา., See also: fatuously adv. fatuousness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
fat(adj) อ้วน,อ้วนท้วน,อ้วนพี,สมบูรณ์
fatal(adj) เกี่ยวกับเคราะห์กรรม,ร้ายแรง,ถึงตาย,เป็นอันตราย,ร้ายกาจ
fatality(n) เคราะห์กรรม,อุบัติเหตุ,โชคชะตา,อุปัทวเหตุ
fatally(adv) อย่างเป็นอันตรายถึงชีวิต,ตามโชคชะตา,ตามพรหมลิขิต
fate(n) โชคชะตา,พรหมลิขิต,เคราะห์กรรม,เวรกรรม
fateful(adj) เกี่ยวกับเคราะห์กรรม,เป็นเรื่องความเป็นความตาย,เป็นเวรเป็นกรรม
father(n) พ่อ,บิดา,ผู้ก่อตั้ง,ผู้ปกครอง,หลวงพ่อ,บาทหลวง
FATHER-IN-father-in-law(n) พ่อตา,พ่อผัว
fatherhood(n) ความเป็นพ่อ,ฐานะเป็นพ่อ,บรรพบุรุษ
fatherland(n) ปิตุภูมิ,แผ่นดินเกิด,บ้านเกิดเมืองนอน
fatherless(adj) กำพร้าพ่อ,ไม่มีพ่อ
fatherly(adj) คล้ายพ่อ,ฉันบิดา,เหมือนบิดา
fathom(n) ความลึกของน้ำ 6 ฟุต,ระยะแขน
fathomless(adj) ไม่อาจหยั่งถึง,สุดจะหยั่งถึง,ไม่อาจเข้าใจได้
fatigue(n) ความเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย,ความเมื่อยล้า
fatness(n) ความอ้วน,ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
fatten(vt) ทำให้อ้วนขึ้น,เลี้ยงให้อ้วน,ขุน,บำรุง,ทำให้สมบูรณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
FAT (file allocation table)แฟต (ตารางการจัดสรรแฟ้ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fatal dose; dose, lethalขนาดถึงตาย, ขนาดฆ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fatalismชะตานิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fatality rate; rate, case fatalityอัตราป่วยตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fate dramaละครชะตากรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
father surrogateผู้ทดแทนพ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fatigueความล้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fatty liverตับคั่งไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fatไขมัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fatalรุนแรงปางตาย [การแพทย์]
Fatalismวิธีปฏิบัติใหม่ [การแพทย์]
Fatalityการตาย [การแพทย์]
Fateความเป็นไป [การแพทย์]
Father and childบิดาและบุตร [TU Subject Heading]
Fatherhoodความเป็นบิดา [TU Subject Heading]
Fatherless familiesครอบครัวที่ขาดบิดา [TU Subject Heading]
fathomfathom, ฟาทอม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Fatigueความล้า [TU Subject Heading]
Fatsไขมัน,ไขมันเป็นก้อนแข็ง,ไขมันแข็ง [การแพทย์]
Fatty Acid กรดไข ประเภทหนึ่งของกรดคาร์บอกซีลิก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุ๊ (adj.) fat See also: obese, chubby, corpulent, stout, plump Syn. อ้วน, จ้ำม่ำ
ตุ๊ต๊ะ (adj.) fat See also: obese, corpulent, very fat, chubby Syn. อ้วนอุ้ยอ้าย, อ้วน, อุ้ยอ้าย Ops. ผอม, แห้ง
พี (adj.) fat Syn. อ้วน, อ้วนพี
มัน (n.) fat See also: grease, tallow
มันข้น (n.) fat Syn. เมโท
มันข้น (n.) fat Syn. เมท
มันข้น (n.) fat See also: grease, tallow, solidified oily matter floating in a dish of soup when it becomes cold Syn. ไขมัน
อ้วน (adj.) fat See also: paunchy, plump, chubby, corpulent Ops. ผอม
อ้วนพี (adj.) fat Syn. อ้วน
อ้วนอุ้ยอ้าย (adj.) fat See also: obese, corpulent, very fat, chubby Syn. อ้วน, อุ้ยอ้าย Ops. ผอม, แห้ง
เจ้าเนื้อ (adj.) fat See also: chubby, fleshy, plump, pudgy Syn. อ้วน, จ้ำม่ำ
เบอะบะ (adj.) fat See also: plump Syn. เทอะทะ, เบอะ, เบอะเฉอะ
เบอะเฉอะ (adj.) fat See also: plump Syn. เทอะทะ, เบอะ
เมท (n.) fat Syn. เมโท, มันข้น
เมโท (n.) fat Syn. เมท, มันข้น
ไข (n.) fat See also: grease Syn. ไขมัน
ไข (n.) fat See also: grease, tallow, solidified oily matter floating in a dish of soup when it becomes cold Syn. ไขมัน, มันข้น
ไขมัน (n.) fat
ก้นย้อย (n.) fat buttocks Syn. ก้นห้อย Ops. ก้นปอด
มฤตยู (adj.) fatal See also: mortal, deadly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Stop telling me how to talk to my fatherหยุดบอกฉันถึงวิธีที่จะพูดกับพ่อของฉันได้แล้ว
My father is my inspirationพ่อเป็นแรงบันดาลใจให้ฉัน
This table was made by my fatherโต๊ะตัวนี้ทำขึ้นโดยพ่อของฉัน
He was resigned to his fateเขายอมจำนนต่อโชคชะตา
What work does your father do?คุณพ่อคุณทำงานอะไรหรือ?
I am his father! I should have to protect him!ฉันเป็นพ่อเขา ฉันควรจะปกป้องเขา
I have heard father praise your skillsฉันได้ยินมาว่าพ่อยกย่องทักษะของคุณ
I got the sack of my fatherฉันถูกพ่อไล่ออกจากงาน
Who are you more like, your mother or your father?คุณเหมือนใครมากกว่ากัน พ่อหรือแม่?
I came here to save you from your terrible fateฉันมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือเธอจากเคราะห์ร้าย
You can change your fateเธอสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตัวเองได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why, that fat old faker would give his-ทำไมที่กุขึ้นไขมันเก่าจะให้เขา ฟัง.
Come on, Jasper. Come and take some of that fat off.มาเถอะ เเจสเปอร์ ไปเดินเล่นเผาผลาญไขมันกัน
I like big fat men like you.ฉันชอบพวกอ้วนๆ แบบนายนี่ล่ะ
You've got to talk to Sonny, to the Caporegimes, Tessio, fat Clemenza.คุณได้มีการพูดคุยกับซันนี่เพื่อ Caporegimes, Tessio ไขมันเคลเมน
He saw us and he came in low, and three hours later... a big fat PBY comes down and starts to pick us up.เครื่องบินตรวจการทางทะเลก็มารับเรา
We'll never get that fat sound again without more horns.พวกเราจะไม่ได้เสียงใหญ่อีกครั้งโดยปราศจากแตร
A rig big enough to haul that fat tank of gas.รถที่ใหญ่พอจะบรรทุกน้ำมันถังใหญ่
That fat aunt of yours in Baltimore is missing you, I understand.นั่นป้าอ้วนของคุณในบัลติมอร์ จะหายไปคุณฉันเข้าใจ
Great, spit at the fat kid. Real good.เจ๋ง บ่วนน้ำใส่เด็กอ้วนเนี่ยะนะ เจ๋งตายละ
Yeah, I'd like to see you try and climb over this fence and get me, fat ass!ใช่ ฉันอยากเห็นลุงปีนรั้วมาจับฉันจัง ไอ้ตูดใหญ่!
Sure, you only outweigh him by 500 pounds, fat ass.แน่สิ แกให้เขาแบกน้ำหนักตั้ง 500 ปอนด์นี่ ไอ้ตูดใหญ่
What do you care what a fat old pile of shit like him says about your dad?นายจะไปสนกับตาแก่อ้วนบ้า ที่มันว่าพ่อแกทำไมกันวะ?

fat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘坚策肥[chéng jiān cè féi, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄢ ㄘㄜˋ ㄈㄟˊ, 乘坚策肥 / 乘堅策肥] to live in luxury; lit. to ride a solid carriage pulled by fat horses
大块头[dà kuài tóu, ㄉㄚˋ ㄎㄨㄞˋ ㄊㄡˊ, 大块头 / 大塊頭] heavy man; fat man; lunkhead; lummox; lug
肥实[féi shí, ㄈㄟˊ ㄕˊ, 肥实 / 肥實] plump (of fruit); fat (of meat); fertile (of land)
肥头大耳[féi tóu dà ěr, ㄈㄟˊ ㄊㄡˊ ㄉㄚˋ ㄦˇ, 肥头大耳 / 肥頭大耳] robust and prosperous (a compliment in former times); fat person (modern)
囊揣[nāng chuài, ㄋㄤ ㄔㄨㄞˋ, 囊揣] soft, fat meat of pig's belly; sow's sagging teats; weakling; flabby person; also written 囊膪
囊膪[nāng chuài, ㄋㄤ ㄔㄨㄞˋ, 囊膪] soft, fat meat of pig's belly; sow's sagging teats; weakling; flabby person; also written 囊揣
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, 膋] fat on intestines
[chuái, ㄔㄨㄞˊ, 膗] ugly and fat; too fat to move
阿巴[Ā bā, ㄚ ㄅㄚ, 阿巴] Aba, southeast Nigerian city; Aba, the Lisu 傈僳 word for grandfather
阿爸[Ā bà, ㄚ ㄅㄚˋ, 阿爸] Abba (Aramaic word father); by ext. God the Father in Christian gospel)
阿爸父[Ā bà fù, ㄚ ㄅㄚˋ ㄈㄨˋ, 阿爸父] Abba (Aramaic word father); by ext. God the Father in Christian gospel)
亚伯拉罕[Yà bó lā hǎn, ㄧㄚˋ ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄏㄢˇ, 亚伯拉罕 / 亞伯拉罕] Abraham (name); Abraham, father of Judaism and Islam in the Bible and Quran; same as Ibrahim 易卜拉辛
缘份[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, 缘份 / 緣份] also written 緣分|缘分; fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny
硫酸铝[liú suān lǚ, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄌㄩˇ, 硫酸铝 / 硫酸鋁] aluminum sulfate
硫酸铵[liú suān ǎn, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄢˇ, 硫酸铵 / 硫酸銨] ammonium sulfate
肥田粉[féi tián fěn, ㄈㄟˊ ㄊㄧㄢˊ ㄈㄣˇ, 肥田粉] ammonium sulfate fertilizer
[zǔ, ㄗㄨˇ, 祖] ancestor; forefather; grandparents; surname Zu
动物油[dòng wù yóu, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄧㄡˊ, 动物油 / 動物油] animal fat
催肥[cuī féi, ㄘㄨㄟ ㄈㄟˊ, 催肥] to fatten (animal before slaughter)
催肥剂[cuī féi jì, ㄘㄨㄟ ㄈㄟˊ ㄐㄧˋ, 催肥剂 / 催肥劑] (animal) fattening preparation
叔婆[shū pó, ㄕㄨ ㄆㄛˊ, 叔婆] aunt by marriage; husband's aunt; husband's father's younger brother's wife
叔母[shū mǔ, ㄕㄨ ㄇㄨˇ, 叔母] aunt; wife of father's younger brother
亚所[Yà suǒ, ㄧㄚˋ ㄙㄨㄛˇ, 亚所 / 亞所] Azor (son of Eliakim and father of Zadok in Matthew 1:13-14)
硫酸钡[liú suān bèi, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄅㄟˋ, 硫酸钡 / 硫酸鋇] barium sulfate
悲天悯人[bēi tiān mǐn rén, ㄅㄟ ㄊㄧㄢ ㄇㄧㄣˇ ㄖㄣˊ, 悲天悯人 / 悲天憫人] bemoan the state of the universe and pity the fate of mankind
大佬[dà lǎo, ㄉㄚˋ ㄌㄠˇ, 大佬] big shot (leading some field or group); godfather
生父[shēng fù, ㄕㄥ ㄈㄨˋ, 生父] biological father
[wà, ㄨㄚˋ, 腽 / 膃] blubber (animal fat)
脂肪[zhī fáng, ㄓ ㄈㄤˊ, 脂肪] body fat
生不逢时[shēng bù féng shí, ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄈㄥˊ ㄕˊ, 生不逢时 / 生不逢時] born at the wrong time (成语 saw); unlucky (esp. to complain about one's fate); born under an unlucky star; ahead of his time
硫酸钙[liú suān gài, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄍㄞˋ, 硫酸钙 / 硫酸鈣] calcium sulfate
[yuán, ㄩㄢˊ, 缘 / 緣] cause; reason; karma; fate; predestined affinity; margin; hem; edge; along
克罗诺斯[Kè luó nuò sī, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄛˊ ㄋㄨㄛˋ ㄙ, 克罗诺斯 / 克羅諾斯] Chronos, Greek God and cannibalistic child abuser, father of Zeus
六亲[liù qīn, ㄌㄧㄡˋ ㄑㄧㄣ, 六亲 / 六親] one's immediate relatives, namely father 父, mother 母, elder brother 兄, younger brother 弟, wife 妻, male children 子
周润发[Zhōu Rùn fā, ㄓㄡ ㄖㄨㄣˋ ㄈㄚ, 周润发 / 周潤發] Chow Yun-Fat (1955-), Hong Kong TV and film star
时运[shí yùn, ㄕˊ ㄩㄣˋ, 时运 / 時運] circumstances; fate
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, 三从四德 / 三從四德] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功
眩惑[xuàn huò, ㄒㄩㄢˋ ㄏㄨㄛˋ, 眩惑] confusion; unable to escape from infatuation or addiction
星宿[xīng xiù, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄡˋ, 星宿] constellation (arch., now 星座); one of the 28 constellations of traditional Chinese astronomy and astrology; motion of stars since one's birth (predetermining one's fate in astrology)
硫酸铜[liú suān tóng, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄊㄨㄥˊ, 硫酸铜 / 硫酸銅] copper sulfate CuSO4

fat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デクデク;でくでく[, dekudeku ; dekudeku] (adv) (on-mim) plump; fat
でぶでぶ[, debudebu] (adj-no,adj-na,adv,adv-to,vs) fat
デブる[, debu ru] (v5r) (derog) (sl) (See デブ) to grow fat; to become fat
とろとろ[, torotoro] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) dozing; drowsily; (2) simmering; (3) (See とろみ,とろっと・1) sticky; syrupy; (4) oily; brimming with melted fat
ファイルアロケーションテーブル[, fairuaroke-shonte-buru] (n) {comp} file allocation table; FAT
ファット[, fatto] (n) {comp} FAT
ファットパイプ[, fattopaipu] (n) {comp} fat pipe (i.e. a high bandwidth connection)
ぽってり[, potteri] (adv,vs) plump; fat
ぽにょぽにょ;ポニョポニョ[, ponyoponyo ; ponyoponyo] (exp) (See ポニョる) to be fat
ポニョる[, ponyo ru] (v5r) (col) (fam) (See ポニョポニョ) to be fat
まだまだこれから[, madamadakorekara] (exp) it's not over yet; you haven't seen anything yet; it's not over until the fat lady sings; it's too soon to tell; we're not out of the woods; (P)
下脹れ[しもぶくれ, shimobukure] (n) abdominal swelling; fat face
内臓脂肪[ないぞうしぼう, naizoushibou] (n) visceral fat
大根足[だいこんあし, daikon'ashi] (n) thick legs; fat legs; cankle; cankles
寒鰤[かんぶり, kanburi] (n) (regarded as delicious because of its higher fat content) yellowtail caught during the cold season; cold yellowtail
皮下脂肪[ひかしぼう, hikashibou] (n) subcutaneous fat
砂ずり;砂摺り;砂摩り[すなずり, sunazuri] (n) (1) fat underbelly of a fish; (2) sand polishing; (3) sand finish (e.g. finishing a wall with sand mortar); (4) (col) {food} (See 砂嚢・2) chicken gizzard
脂が乗る[あぶらがのる, aburaganoru] (exp,v5r) (1) to get into the swing of (one's work); to hit one's stride; (2) fish and birds putting on some fat for winter and becoming more tasty as a result
褐色脂肪組織[かっしょくしぼうそしき, kasshokushibousoshiki] (n) brown adipose tissue; brown fat
高脂血症[こうしけっしょう, koushikesshou] (n) hyperlipidaemia (hyperlipidemia, hyperlipemia); excessive fat in blood
鮎魚女;鮎並;鮎並女(iK)[あいなめ;アイナメ, ainame ; ainame] (n) (uk) fat greenling (Hexagrammos otakii)
アボジ[, aboji] (n) father (kor
アルファテスト[, arufatesuto] (n) {comp} alpha test
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest)
ウイークエンドファーザー[, ui-kuendofa-za-] (n) weekend father
うつつを抜かす;現を抜かす;現つを抜かす[うつつをぬかす, utsutsuwonukasu] (exp,v5s) to be infatuated; to be hooked on
オメガ3脂肪酸[オメガさんしぼうさん, omega sanshibousan] (n) omega-3 fatty acid
お父さま;お父様;御父様[おとうさま, otousama] (n) (hon) (See お父さん) father
お父さん(P);御父さん[おとうさん(P);おとっさん(ok), otousan (P); otossan (ok)] (n) (hon) (See 父さん) father; dad; papa; pa; pop; daddy; dada; (P)
お祖父さん(P);御祖父さん;お爺さん;御爺さん[おじいさん, ojiisan] (n) (1) (usu. お祖父さん) (See 祖父さん) grandfather; (2) (usu. お爺さん) male senior-citizen; (P)
カエルツボカビ症;蛙壷黴症[カエルツボカビしょう(カエルツボカビ症);かえるつぼかびしょう(蛙壷黴症), kaerutsubokabi shou ( kaerutsubokabi shou ); kaerutsubokabishou ( kaeru tsubo bai s] (n) chytridiomycosis (fatal infectious disease of amphibians)
ゴッドファーザー[, goddofa-za-] (n) godfather; (P)
しつこい(P);しつっこい[, shitsukoi (P); shitsukkoi] (adj-i) (1) insistent; obstinate; persistent; tenacious; (2) too rich (taste, etc.); fatty; heavy; greasy; (P)
チオ硫酸ナトリウム[チオりゅうさんナトリウム, chio ryuusan natoriumu] (n) sodium thiosulfate
でっぷりした[, deppurishita] (adj-f) stout; fat; corpulent; portly
デブ[, debu] (n,adj-na) chubby; fat; (P)
でぶっちょ[, debuccho] (n,adj-na,adj-no) (derog) fatty; butterball
でぶ専;デブ専[でぶせん(でぶ専);デブせん(デブ専);デブセン, debusen ( debu sen ); debu sen ( debu sen ); debusen] (n) (sl) chubby-chasing (fat fetishism); chubby-chaser
トランス脂肪酸[トランスしぼうさん, toransu shibousan] (n) trans-fatty acid; trans-fatty acids; trans fat; trans fats
とろ[, toro] (n) fatty, more expensive tuna meat; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ファット[ふぁっと, fatto] FAT
ファットパイプ[ふぁっとぱいぷ, fattopaipu] fat pipe (i.e., a high bandwidth connection)
アルファテスト[あるふぁてすと, arufatesuto] alpha test
ファイルアロケーションテーブル[ふぁいるあろけーしょんてーぶる, fairuaroke-shonte-buru] file allocation table (FAT)
致命的エラー[ちめいてきえらあ, chimeitekieraa] fatal error
致命的誤り[ちめいてきあやまり, chimeitekiayamari] fatal error
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
太る[ふとる, futoru] Thai: อ้วนขึ้น English: to grow fat (stout, plump)
父方[ちちかた, chichikata] Thai: ญาติฝ่ายพ่อ English: father's side of family

fat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบอะบะ[adj.] (boeba) EN: fat FR:
ช้างน้ำ[n.] (chāngnām) EN: fat person FR:
ดินเหนียว[n.] (dinnīo) EN: clay ; fat clay FR: argile [f] ; glaise [f] ; terre glaise [f]
แฟ็ต[X] (faet) EN: FAT FR: FAT
เจียว[v.] (jīo) EN: fry ; render fat down FR: frire ; faire fondre la graisse
ไข[n.] (khai) EN: fat ; grease ; tallow ; solidified oily matter ; wax FR: graisse [f] ; suif [m]
ไขมัน[n.] (khaiman) EN: fat ; adipose tissue FR: graisse [f] ; tissu adipeux [m]
ไขมันขนแกะ[n. exp.] (khaiman kho) EN: wool fat FR:
ไขมันไม่อิ่มตัว[n. exp.] (khaiman mai) EN: unsaturated fat FR:
ไขมันหมู[n. exp.] (khaiman mū) EN: pig fat FR: graisse de porc [f] ; saindoux [m]
ไขมันสัตว์[n. exp.] (khaiman sat) EN: animal fat FR: graisse animale [f]
ไขมันสัตว์ปีก[n. exp.] (khaiman sat) EN: poultry fat FR: graisse de volaille [f]
ไขมันต่ำ[n. exp.] (khaiman tam) EN: low fat FR: pauvre en graisses
ไขมันทรานส์[n. exp.] (khaiman thr) EN: trans fat FR:
ข้าวมันไก่[n.] (khāomankai) EN: chicken with rice cooked in chicken broth ; steamed chicken rice ; rice steamed with chicken soup ; rice mixed with chicken fat ; Hainanese chicken rice ; boned, sliced Hainan-style chicken with marinated rice ; chicken on rice FR: poule au riz [f]
คนอ้วน[n. exp.] (khon uan) EN: fat person FR:
กลม[adj.] (klom) EN: fat FR: gros
ก้นย้อย[n.] (konyøi) EN: cheeks of the bottom ; heavy bottom ; fat bottom ; sagging buttocks FR:
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่[n. exp.] (kuaytīo sen) EN: wide rice noodles ; big and wide noodles ; fat noodles FR: nouilles larges (à base de farine de riz) [fpl] ; pâtes larges [fpl]
มาร์ดิกราส์[n. prop.] (Mādi Krā) EN: Mardi Gras ; Shrove Tuesday ; Fat Tuesday FR: Mardi gras [m]
มัน[n.] (man) EN: fat ; grease ; tallow FR: graisse [f] ; lard [m] ; suif [m]
มัน[adj.] (man) EN: oily ; rich ; fat FR: gras
เมินเสียเถอะ[v.] (moēnsīathoe) EN: Not on your life! ; Fat chance! ; No way! ; Let's not be afraid! FR:
เมินเสียเถิด[v.] (moēnsīathoē) EN: Not on your life! ; Fat chance! ; No way! ; Let's not be afraid! FR:
ม่อต้อ[adj.] (møtø) EN: dumpy ; short and plump ; squat ; stocky ; fat FR: trapu ; râblé
หนา[adj.] (nā) EN: thick ; dense ; fat FR: épais ; gros
น้ำมันพราย[n.] (nāmmanphrāi) EN: love potion ; prai oil ; oil from the chin of a corpse ; chin fat of cadavers (from violernt deaths) FR: philtre [m]
น้ำมันวัว[n. exp.] (nāmman wūa) EN: beef fat FR:
นุ้ย[adj.] (nui ) EN: chubby ; plump ; fat FR: enveloppé
ปาล์มน้ำมัน [n. exp.] (pām nāmman) EN: oil palm ; African oil palm ; Macaw fat FR:
พี[adj.] (phī) EN: fat FR: gras et gros
เผละ[adj.] (phle) EN: very fat FR: flasque ; mou ; mollasse
พ่วง[adj.] (phūang) EN: large ; chubby ; fat FR:
ปราศจากไขมัน[X] (prātsajāk k) EN: fat free FR: sans matières grasses
ถวัล[adj.] (thawan) EN: fat FR:
ทอด[v.] (thøt) EN: fry ; deep-fry ; fry in deep fat FR: frire
ท้วน[adj.] (thūan) EN: fat FR:
ตุ๊[adj.] (tu) EN: fat ; obese ; chubby ; corpulent ; stout FR: bien en chair ; obèse
ตุ๊ต๊ะ[adj.] (tuta) EN: ponderous ; chubby ; fat ; plump ; roly-poly FR:
อ้วน[v.] (uan = ūan) EN: be fat ; be plump ; be chubby FR: être gros ; avoir de l'embonpoint

fat ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Speisefett {n}cooking fat; edible fat
Depotfett {n}depot fat
Fett {n} | Fett ansetzenfat | to run to fat
Fettabscheider {m}fat extractor; fat separator
Fettfanggitter {n}fat collector; fat trap
Gänsefett {n}goose fat
Lanolin {n}lanolin; wool fat
Pflanzenfett {n}vegetable fat
Missgeschick {n}adverse fate
albern; töricht; illusorisch {adj}fatuous
albern {adv}fatuously
Kampfmüdigkeit {f}battle fatique
Biskuit {m,n}(fatless) sponge
Stadtväter {pl}city fathers
Langzeitermüdung {f}creep fatigue; creep fatique
Tiefatmung {f} | Tiefatmungen
Dicke {f}fatness
Sprengstoffattentäter {m} | Sprengstoffattentäter
Faden {m} (Maßeinheit, 6 Fuß)fathom (unit of measurement, 6 feet)
Fatalist {m} | Fatalisten
Fettablagerungen {pl}fat deposits
Fettgehalt {m}fat content
fatal; schwerwiegend {adj} | fataler; schwerwiegender | am fatalsten; am schwerwiegendsten | fataler Fehler; schwerwiegender Fehlerfatal | more fatal | most fatal | fatal error
fatalistisch {adv}fatalistically
fett; dick {adj} | fetter | am fettestenfat | fatter | fattest
Unglückstag {m}fatal day
todkrank {adj}fatally ill
verhängnisvoll {adj} | verhängnisvoller | am verhängnisvollstenfateful | more fateful | most fateful
Vaterband {n} (Sicherungstechnik bei Magnetbändern)father tape
Weihnachtsmann {m}Father Christmas; Santa Claus
Dauerfestigkeit {f}fatigue limit
Dauerfestigkeit {f}fatigue strength
Dauerprüfung {f}fatigue testing
Dauertest {m}fatigue test
Ermüdungsbruch {m}fatigue fracture
Schwingprüfmaschine {f}fatigue testing machine
Schwingungsbruch {m}fatigue failure
Ermüdungsbruch {m}fatigue break
Ermüdungsdefekt {m}fatigue failure
Ermüdungsriss {m}fatigue crack

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fat
Back to top