ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

destination

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *destination*, -destination-

destination ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
destination (n.) จุดหมายปลายทาง See also: หลักชัย, จุดหมาย, เป้าหมาย, ที่หมาย Syn. final intention, end objective, goal, end, target, mission
English-Thai: HOPE Dictionary
destination(เดสทะเน'เชิน) n. จุดหมายปลายทาง,จุดมุ่งหมาย, Syn. objective
English-Thai: Nontri Dictionary
destination(n) จุดหมายปลายทาง,จุดมุ่งหมาย,เป้าหมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
destination addressเลขที่อยู่ปลายทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุดหมายปลายทาง (n.) destination See also: terminal point, goal Syn. จุดหมาย, เป้าหมาย, ความมุ่งหมาย Ops. จุดเริ่มต้น
ที่หมาย (n.) destination See also: end, terminal point, terminus, target, landing place, stop Syn. ปลายทาง, จุดหมายปลายทาง
ปลายทาง (n.) destination See also: terminal point, end-point, end of the journey Syn. จุดหมาย, ที่หมาย, สุดทาง Ops. ต้นทาง
สุดทาง (n.) destination See also: terminal point, end-point, end of the journey Syn. จุดหมาย, ที่หมาย Ops. ต้นทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our destination is Hill 209 in the Tra Khuc Valley.จุดหมายของเรา คือเนิน 209 ใกล้แม่น้ำ
They wait to get on boats or planes, with destination France.รอขึ้นเรือหรือเครื่องบิน: จุดหมายไปยังฝรั่งเศส
April 15, 2047 (Mon) Create Mail Destination Address Please enter a name, or addressเมษายน 15, 2047 (วันจันทร์) สร้างข้อความ ที่อยู่ปลายทาง กรุณาใส่ชื่อหรือที่อยู่
April 15, 2047 (Mon) Create Mail Destination Address Please enter a name, or address Noboru,เมษายน 15, 2047 (วันจันทร์) สร้างข้อความ ที่อยู่ปลายทาง กรุณาใส่ชื่อหรือที่อยู่ โนโบรุ
The Lysithea will travel way beyond Pluto after this, but the specific destination seems to be a secret.ยานเลซิเทียจะเดินทางต่อไป ไกลกว่าดาวพลูโตซะอีกจากนี้ แต่จุดหมายปลายทางนั้น ดูเหมือนจะเป็นความลับ
The destination is Sirius, 8.6 light-years away.จุดหมายปลายทางคือซิริอุส 8.6 ปีแสงจากที่นี่
What do you think about a destination Christmas.ต่อไปไม่จัดดินเนอร์แบบนี้เล้วนะ
Well, I don't have any specific destination in mind, butก็ยังไม่มีจุดหมายปลายทางแน่นอนแต่...
Getting the customer to their destination alive usually makes for a better tip.ส่งผู้โดยสารถึงจุดหมายปลายทาง อย่างปลอดภัย จะได้ทิปเยอะขึ้นนะ
Once judgment has been made, though, the key to finding your next destination is just off the map.เมื่อคำพิพากษามาถึง กุญแจที่จะนำคุณไปสู่ ปลายทางต่อไปนั้น อยู่อีกไม่ไกลแล้ว
Your have reached your destination good byeคุณถึงจุดหมายแล้ว โชคดี
I would show up at an airport, look at the destination board, pick a place and go.ชั้นจะยืดไปที่สนามบินเลย มองดูตารางเที่ยวบิน เลือกซักที่แล้วไปเลย

destination ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
目标地址[mù biāo dì zhǐ, ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ ㄉㄧˋ ㄓˇ, 目标地址 / 目標地址] destination address; target address
目的地[mù dì dì, ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ ㄉㄧˋ, 目的地] destination (location)
终点地址[zhōng diǎn dì zhǐ, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧˋ ㄓˇ, 终点地址 / 終點地址] destination address
殊途同归[shū tú tóng guī, ㄕㄨ ㄊㄨˊ ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄟ, 殊途同归 / 殊途同歸] different routes to the same destination (成语 saw); fig. different means of achieve the same end
猫儿山[Māo ér shān, ㄇㄠ ㄦˊ ㄕㄢ, 猫儿山 / 貓兒山] Kitten mountain, Guanxi, tourist destination near Guilin
抵达[dǐ dá, ㄉㄧˇ ㄉㄚˊ, 抵达 / 抵達] arrive; reach (a destination)
归宿[guī sù, ㄍㄨㄟ ㄙㄨˋ, 归宿 / 歸宿] final destination; end result; place where sth finally settles

destination ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーカイブ先[アーカイブさき, a-kaibu saki] (n) {comp} archiving destination
あてなき旅[あてなきたび, atenakitabi] (n) (See 宛・1,旅) journey without a destination
ディスティネーション[, deisuteine-shon] (n) destination
デスティネーション[, desuteine-shon] (n) destination
デスティネーションドライブ[, desuteine-shondoraibu] (n) {comp} destination drive
とんぼ返り;蜻蛉返り;トンボ返り[とんぼがえり(とんぼ返り;蜻蛉返り);トンボがえり(トンボ返り), tonbogaeri ( tonbo kaeri ; tonbo kaeri ); tonbo gaeri ( tonbo kaeri )] (n,vs) (1) somersault; (2) returning from a destination right after arriving there; non-stop round trip; round trip without an overnight stop; (3) abrupt change of direction
向こうに着いたら[むこうについたら, mukounitsuitara] (n) when you get to the destination
宛先アドレス[あてさきアドレス, atesaki adoresu] (n) {comp} destination address
引っ越し先[ひっこしさき, hikkoshisaki] (n) destination of a move
方違い[かたたがい, katatagai] (n) (arch) (See 方塞がり) setting off the night before one normally would have departed, travelling in a different direction, spending the night there, and leaving for one's destination in the morning (done to avoid travelling in an unlucky direction; a common practice during the Heian period)
方違え[かたたがえ, katatagae] (n) (arch) (See 方塞がり,方違へ所) setting off the night before one normally would have departed, travelling in a different direction, spending the night there, and leaving for one's destination in the morning (done to avoid travelling in an unlucky direction; a common practice during the Heian period)
行き所;行所[いきどころ;ゆきどころ, ikidokoro ; yukidokoro] (n) place to go; destination
蹈鞴を踏む;踏鞴を踏む;たたらを踏む[たたらをふむ, tatarawofumu] (exp,v5m) to stumble a step or two forward (when trying to stop); to pass one's destination and stumble a step or two forward; to totter
に向けて[にむけて, nimukete] (exp) (See 向ける) towards (a destination); for the purpose of; with the goal of; targeting (a group, a demographic)
予定説[よていせつ, yoteisetsu] (n) predestination
先(P);前;先き(io)[さき, saki] (n,adj-no,n-suf,pref) (1) previous; prior; former; some time ago; preceding; (2) point (e.g. pencil); tip; end; nozzle; (3) head (of a line); front; (4) ahead; the other side; (5) the future; hereafter; (6) destination; (7) the other party; (P)
宛先(P);宛て先;あて先[あてさき, atesaki] (n) address; destination; (P)
宿命[しゅくめい, shukumei] (n) fate; destiny; predestination; (P)
届け先[とどけさき, todokesaki] (n) destination; receiver's address; consignee
旅先[たびさき, tabisaki] (n) destination; goal (of travel); place one stays during a journey; (P)
旅鳥[たびどり;りょちょう, tabidori ; ryochou] (n) migrating bird (that is just passing through en route to its final destination)
行き先(P);行先[いきさき(P);ゆきさき, ikisaki (P); yukisaki] (n) (1) destination; (2) whereabouts; address; (P)
行く先[ゆくさき, yukusaki] (n-adv,n-t) one's destination; one's whereabouts; the future
Japanese-English: COMDICT Dictionary
あて先[あてさき, atesaki] destination
デスティネーション[ですていねーしょん, desuteine-shon] destination
デスティネーションドライブ[ですていねーしょんどらいぶ, desuteine-shondoraibu] destination drive
受け側ドライブ[うけがわドライブ, ukegawa doraibu] destination drive
宛先[あてさき, atesaki] destination
宛先アドレス[あてさきアドレス, atesaki adoresu] destination address
同報[どうほう, douhou] broadcast, multi-destination delivery
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
伝送先[でんそうさき, densousaki] Thai: ผู้รับสารปลายทาง English: destination (of transmission)
旅先[たびさき, tabisaki] Thai: เป้าหมายหรือแหล่งที่ตั้งใจจะไปท่องเที่ยว English: destination

destination ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บินตรงไปยัง ...[v. exp.] (bin trong p) EN: fly nonstop to ... FR: voler sans escale à destination de ...
เดินทางจาก...สู่...[v. exp.] (doēnthāng j) EN: FR: partir de … à destination de … ; voyager à partir de … à destination de …
จุดบิน[n. exp.] (jut bin) EN: FR: destination [f]
จุดหมาย[n.] (jutmāi) EN: aim ; destination ; objective ; end ; goal ; focus ; purpose ; intention ; target FR: but [m] ; objectif [m] ; intention [f] ; fin [f] ; destination [f]
จุดหมายปลายทาง[n.] (jutmāiplāit) EN: destination ; end destination ; ultimate goal ; terminal point FR: destination [f] ; destination finale [f] ; objectif final [m]
การเดินทางสู่...[n. exp.] (kān doēnthā) EN: FR: voyage à destination de … [m] ; voyage en … [m]
คติ[n.] (khati) EN: courses of existence ; destiny ; destination FR:
เหมืองท่องเที่ยว[n. exp.] (meūang thǿn) EN: tourist destination FR: ville touristique [f] ; destination touristique [f]
ไปยัง[X] (pai yang) EN: to FR: à destination de ; vers
ปลายทาง[n.] (plāithāng) EN: destination ; end of a journey ; terminal point ; end-point ; end of the journey FR: destination [f] ; terminus [m] ; point de chute [m] ; but [m]
ประเทศปลายทาง[n. exp.] (prathēt plā) EN: destination country FR: pays de destination [m]
สนามบินปลายทาง[n. exp.] (sanāmbin pl) EN: airport of destination FR:
สถานีปลายทาง[n.] (sathānī plā) EN: terminus ; terminal ; last station ; terminal station FR: terminus [m] ; destination [f]
ท่าเรือปลายทาง[n. exp.] (thāreūa plā) EN: port of destination FR: port de destination [m]
ที่หมาย[n.] (thīmāi) EN: destination ; objective ; goal ; end ; target ; aim FR: destination [f] ; but [m]
ที่หมายสุดท้าย[n. exp.] (thī māi sut) EN: final destination FR: destination finale [f]
เวลาถึงจุดหมายปลายทาง[n. exp.] (wēlā theung) EN: FR: heure d'arrivée à destination [f]
เวลาที่ปลายทาง[n. exp.] (wēlā thī pl) EN: FR: heure locale à destination [f]
ยัง[prep.] (yang) EN: to ; towards FR: vers ; à destination de
นั่งเครื่องบินไป...[v. exp.] (nang khreūa) EN: go to ... (destination) by plane FR: aller à ... (destination) en avion
นั่งเรือไป...[v. exp.] (nang reūa p) EN: go to ... (destination) by boat FR: aller à ... (destination) en bateau
นั่งรถไฟไป...[v. exp.] (nang rotfai) EN: FR: aller à ... (destination) en train
ถึงจุดหมายปลายทาง[v. exp.] (theung jutm) EN: FR: arriver à destination
ถึงปลายทาง[v. exp.] (theung plāi) EN: FR: arriver à destination

destination ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestimmungsflughafen {m}airport of destination
Ausflugsziel {n}excursion destination
Bestimmungsort {m}place of destination
Bestimmungshafen {m} | mit Bestimmungshafen ...port of destination | bound for ...
Ausflugsziel {n}destination for a day trip
Empfangsfeld {m}destination field
Richtungsschild {n}destination board
Zielrichtung {f}destination route
Prädestination {f} | Prädestinationen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า destination
Back to top