ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

layperson

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *layperson*, -layperson-

layperson ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฆราวาส[n.] (kharāwāt) EN: layman ; layperson ; householder ; lay Buddhist ; laity FR: laïc [m] ; laïque [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า layperson
Back to top