ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hopelessly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hopelessly*, -hopelessly-

hopelessly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hopelessly (adv.) อย่างท้อแท้ See also: อย่างหดหู่, อย่างสิ้นหวัง
hopelessly (adv.) อย่างปางตาย Syn. terribly
hopelessly (adv.) อย่างไร้ประโยชน์ See also: อย่างไร้ผล

hopelessly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不管三七二十一[bù guǎn sān qī èr shí yī, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢˇ ㄙㄢ ㄑㄧ ㄦˋ ㄕˊ ㄧ, 不管三七二十一] regardless of the consequences; recklessly relying on a hopelessly optimistic forecast

hopelessly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมดรูป[adv.] (motrūp) EN: desperately ; hopelessly FR:
หมดท่า[adv.] (motthā) EN: desperately ; hopelessly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hopelessly
Back to top