ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

creator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *creator*, -creator-

creator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
creator (n.) ผู้ประดิษฐ์ See also: ผู้สร้างสรรค์ Syn. inventor, producer, originator
Creator (n.) ผู้สร้างโลก See also: พระเจ้า Syn. Godhead, Lord
English-Thai: HOPE Dictionary
creator(ครีเอ'เทอะ) n. ผู้สร้าง,ผู้ให้กำหนด,สิ่งที่ให้กำเนิด, See also: Phr. (the Creator พระเจ้า) creatorship n., Syn. author,maker
English-Thai: Nontri Dictionary
creator(n) ผู้สร้าง,ผู้ก่อ,ผู้รังสรรค์,ผู้ประดิษฐ์,ผู้ให้กำเนิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
creatorrhea; creatorrhoeaภาวะอุจจาระมีใยกล้ามเนื้อปน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำรับ (n.) creator See also: inventor
ธาดา (n.) creator See also: founds, establisher, supporter, one who arrange or orders Syn. ผู้สร้าง, ผู้สรรค์, ผู้รังสฤษฎ์
ผู้รังสฤษฎ์ (n.) creator See also: founds, establisher, supporter, one who arrange or orders Syn. ผู้สร้าง, ผู้สรรค์
ผู้สรรค์ (n.) creator See also: founds, establisher, supporter, one who arrange or orders Syn. ผู้สร้าง, ผู้รังสฤษฎ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Michael, do you believe in God, the Father, Creator of Heaven and Earth?Michael, do you believe in God, the Father, Creator of Heaven and Earth?
It would be blasphemy to suggest that we could describe the Creator in human terms.จะเป็นการลบหลู่ที่จะเล่าถึง ผู้สร้างเราว่าอยู่ในรูปมนุษย์
Yamase Shin is a famous anime creator don't you know The Adventure of Joseph?ยามาเสะ ชิน เป็นนักเขียนอนิเมะที่มีชื่อเสียง เธอรู้จักเรื่อง การผจญภัยของโจเซฟไหม
Put your trust in the creator of heaven and Earth.จงเชื่อในผู้สร้างโลกและสวรรค์
For such things, you should use the creator of capital scandals i. e. Woo Wan!ผมว่า บ.ก. น่าจะคิดสร้างเรื่องนี้ดีกว่านะครับ "เรื่องอื้อฉาวของ วู วัน กลางพระนคร"
# but it's not worth dying for. # # we saw the doctor raped almost constantly. # # he could not escape where his goof did lead, # # where his goof did lead. # # twin boys born to their creator ## # but it's not worth dying for. #
I suspect its creator is surely an artistฉันว่าพระผู้สร้างต้องเป็นจิตรกร
"And the old creator finally got his wish disappearing into the world he had only dreamed about."และเฒ่าผู้สร้างก็สมหวังในที่สุด... ...เมื่อเขาหายไปยังโลกที่ตน ฝันถึงมาตลอด
The creator and the writer of the "Supernatural" books,ผู้สร้างสรรค์ และผู้เขียน หนังสือเรื่อง "ซูเปอร์เนเทอรัล"
Well, threatening the creator of the universe is, like, step two.การล่วงเกินพระผู้สร้างจักรวาล นั่นเป็นขั้นที่สอง
The Creator died two years ago.ตายไปแล้วเมื่อ 2 ปีก่อน รถบรรทุกระเบิด
Before we plunge into this mind-bending math, we first need to back up a bit, because it's possible there's already evidence for a creator in the math.งานการ์เร็ตอยู่ที่ขอบ ชั้นนำของฟิสิกส์ ก่อนที่เราจะกระโดดลง ไปในคณิตศาสตร์ใจดัดนี้ ครั้งแรกที่เราจำเป็น ต้องสำรองบิต

creator ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仓颉[Cāng Jié, ㄘㄤ ㄐㄧㄝˊ, 仓颉 / 倉頡] Cang Jie, legendary scribe of the Yellow Emperor and creator of Chinese writing; Cangjie input method; also pr. Cang1 Xie2
仓颉[Cāng Xié, ㄘㄤ ㄒㄧㄝˊ, 仓颉 / 倉頡] Cang Xie, legendary scribe of the Yellow Emperor and creator of Chinese writing; Cangjie input method; also pr. Cang1 Jie2
缔造者[dì zào zhě, ㄉㄧˋ ㄗㄠˋ ㄓㄜˇ, 缔造者 / 締造者] creator (of a great work); founder
伏羲[Fú Xī, ㄈㄨˊ ㄒㄧ, 伏羲] Fu Hsi; Fuxi, legendary Chinese emperor 2852-2738 BC (mythical creator of fishing, trapping, and writing)
伏羲氏[Fú Xī shì, ㄈㄨˊ ㄒㄧ ㄕˋ, 伏羲氏] Fuxi or Fu Hsi, legendary Chinese emperor 2852-2738 BC, mythical creator of fishing, trapping, and writing
伯纳斯李[Bó nà sī Lǐ, ㄅㄛˊ ㄋㄚˋ ㄙ ㄌㄧˇ, 伯纳斯李 / 伯納斯李] Sir Tim Berners-Lee (1955-), British computer scientist and creator of the internet
创造者[chuàng zào zhě, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ ㄓㄜˇ, 创造者 / 創造者] creator
首创者[shǒu chuàng zhě, ㄕㄡˇ ㄔㄨㄤˋ ㄓㄜˇ, 首创者 / 首創者] creator; originator; first proponent
创办者[chuàng bàn zhě, ㄔㄨㄤˋ ㄅㄢˋ ㄓㄜˇ, 创办者 / 創辦者] founder; creator; author
梵天[Fàn tiān, ㄈㄢˋ ㄊㄧㄢ, 梵天] Nirvana (in Buddhist scripture); Lord Brahma (the Hindu Creator)
创作者[chuàng zuò zhě, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, 创作者 / 創作者] originator; creator; author (of some project); inventor

creator ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリエータ[, kurie-ta] (n) {comp} creator
クレアトゥール[, kureatou-ru] (n) creator (fre
創造主[そうぞうしゅ;そうぞうぬし, souzoushu ; souzounushi] (n) Creator
創造者[そうぞうしゃ, souzousha] (n) creator; Creator
梵天王[ぼんてんおう, bonten'ou] (n) Brahma; the Creator
理神[りしん, rishin] (n) deism; belief in God as creator of universe
造化の三神[ぞうかのさんしん;ぞうかのさんじん, zoukanosanshin ; zoukanosanjin] (n) the three creator gods (Amanominakanushi no Kami, Takamimusuhi no Kami & Kamimusuhi no Kami)
クリエーター[, kurie-ta-] (n) creator; (P)
クリエイター[, kurieita-] (n) creator; inventor; developer
上帝[じょうてい, joutei] (n) Shangti; God; Lord; Creator; the Supreme Being
生みの親[うみのおや, uminooya] (exp,n) one's true parents; founder; creator; (P)
造り手;作り手[つくりて, tsukurite] (n) maker; builder; creator; tenant farmer

creator ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัทผู้ผลิต[n. exp.] (børisat phū) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator FR: société de production [f] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
จิตรกร[n.] (jittrakøn) EN: painter ; artist ; creator of art ; art worker FR: peintre [m] ; artiste [m, f]
ผู้จัดทำ[n.] (phūjattham) EN: organizer ; manager ; producer ; creator ; compiler FR:
ผู้กำเนิด[n.] (phū kamnoēt) EN: creator FR: créateur [m]
ผู้ออกแบบ[n.] (phū-økbaēp) EN: designer ; creator ; architect ; planner ; deviser FR: concepteur [m] ; réalisateur [m]
ผู้ผลิต[n.] (phūphalit) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator FR: producteur [m] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
ผู้สร้าง[n.] (phū sāng) EN: maker ; creator ; producer ; director ; manufacturer ; impresario FR: créateur [m] ; édificateur [m] (r.)
ผู้สร้างโลก[n. exp.] (phū sāng lō) EN: Creator FR: Créateur [m]
ตำรับ[n.] (tamrap) EN: creator ; inventor FR:
ธาดา[n.] (thādā) EN: creator FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า creator
Back to top