ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incurable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incurable*, -incurable-

incurable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incurable (adj.) ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้
incurable (adj.) ซึ่งไม่สามารถรักษาได้ See also: ซึ่งรักษาไม่หาย Syn. irremediable Ops. curable, remediable
English-Thai: HOPE Dictionary
incurable(อินเคียว' ระเบิล) adj. ซึ่งรักษาไม่หาย. -n. บุคคลที่เป็นโรคที่รักษาไม่หาย., See also: incurability, incurableness n. incurably adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
incurable(adj) แก้ไม่ไหว,รักษาไม่หาย,แก้ไขไม่ได้,ไม่มีทางแก้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
incurableที่ไม่มีทางหาย, ที่รักษาไม่หาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The IRA said he was an incurable thief., บ้านมือสองกล่าวว่าเขา ขโมยไม่มีทางแก้
You could create an incurable strain.คุณอาจสร้างไวรัสที่รักษาไม่ได้ขึ้นมา
I am so sorry for nearly curing an incurable romantic.I am so sorry for nearly curing an incurable romantic.
You have an incurable disease.เธอเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้
I have incurable cancer, but I am living with it.และเหตุผลเดียวที่ฉันยังอยู่ เหตุผลเดียวที่ฉันยังได้มายืนอยู่ตรงนี้ เพราะว่าไม่เคยมีใครมายืนพูดว่า
When I treated her as a child it was for an incurable disease.ข้าเคยรักษานางตอนที่นางยังเด็ก นางเป็นโรคที่รักษาไม่หาย
I diagnosed Catrina with an incurable bone disease.ข้าวินิจฉัยว่าท่านหญิงแคทรีน่า เป็นโรคกระดูกข้อต่อผิดปกติ
She has an incurable disease but makes a miraculous recovery! ?นางเป็นโรคที่รักษาไม่หาย และไม่มีทางที่จะเกิดปฏิหารย์ได้
He was diagnosed with lou gehrig's disease, A devastating incurable illnessแต่เมื่อสองปีก่อนในวัย 50 เค้าเข้ารับการรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง...
An incurable genetic disorder.คือทำให้ยีนจัดเรียงผิดปกติแบบที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้
"Hey, you have an incurable disease that gets progressively worse."เฮ้ คุณมีโรคที่รักษาไม่หาย นั่นทำให้ ทุกอย่างแย่ลงไปกว่าเดิม
So don't worry about contracting an incurable disease.ไม่ต้องกังวลว่าเราจะสัมผัสมัน

incurable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不治之症[bù zhì zhī zhèng, ㄅㄨˋ ㄓˋ ㄓ ㄓㄥˋ, 不治之症] incurable disease
死症[sǐ zhèng, ㄙˇ ㄓㄥˋ, 死症] incurable disease; terminal illness
绝症[jué zhèng, ㄐㄩㄝˊ ㄓㄥˋ, 绝症 / 絕症] incurable disease; terminal illness
不可救药[bù kě jiù yào, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄐㄧㄡˋ ㄧㄠˋ, 不可救药 / 不可救藥] incurable; incorrigible; beyond cure; hopeless

incurable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不治の病[ふじのやまい;ふちのやまい, fujinoyamai ; fuchinoyamai] (n) incurable illness
業病[ごうびょう, goubyou] (n) incurable disease
病膏肓に入る[やまいこうこうにいる;やまいこうもうにいる(ik), yamaikoukouniiru ; yamaikoumouniiru (ik)] (exp,v5r) (1) to become seriously ill; to catch an incurable illness; (2) to become a slave of a habit
膏肓[こうこう;こうもう(ik), koukou ; koumou (ik)] (n) incurable disease
難病[なんびょう, nanbyou] (n) incurable disease; (P)
難症[なんしょう, nanshou] (n) incurable illness

incurable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่อาจจะเยียวยาได้[X] (mai āt ja y) EN: incorrigible ; incurable ; beyond cure ; hopeless FR: sans espoir
รักษาไม่หาย[adj.] (raksā mai h) EN: FR: incurable ; inguérissable

incurable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unheilbarkeiten {pl}incurableness
unheilbar {adj}incurable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incurable
Back to top