ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fortune

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fortune*, -fortune-

fortune ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fortune (n.) ทรัพย์สมบัติมากมาย
fortune (n.) โชคลาภ See also: โชคดี
fortune (n.) โชคชะตา Syn. destiny, fate, karma
fortuneteller (n.) หมอดู See also: โหร, นักพยากรณ์ Syn. prophet, seer, sibyl
fortunetelling (n.) การพยากรณ์ See also: การทำนายโชคชะตา
fortunetelling (adj.) ซึ่งเกี่ยวกับการทำนายโชคชะตา See also: เกี่ยวกับการพยากรณ์
English-Thai: HOPE Dictionary
fortune(ฟอร์'เชิน) n. โชค,โชคชะตา,โชคลาภ,ทรัพย์สมบัติจำนวนมาก,ความสำเร็จ,ความรุ่งเรือง,ผู้รับมรดก,หญิงมั่งคั่ง. Phr. (tell a person's fortune ทำนายโชคชะตา) . vi. มอบทรัพย์สมบัติจำนวนมากให้., Syn. fate,
fortuneteller(ฟอร์'เชินเทลเลอะ) n. ผู้ทำนายโชคชะตา,หมอดู,โหร, Syn. seer,prophet
English-Thai: Nontri Dictionary
fortune(n) ความมั่งคั่ง,โชคชะตา,เคราะห์,โชคลาภ,ชะตากรรม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fortuneโชคชะตา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูหมอ (v.) be predicted by fortune teller Syn. ดูดวง
สะเดาะเคราะห์ (v.) change one´s bad fortune through a ceremony See also: remove one´s bad luck with a ceremony
สะเดาะเคราะห์ (v.) change one´s bad fortune through a ceremony See also: remove one´s bad luck with a ceremony
ภาคย์ (n.) fortune See also: luck Syn. โชค, โชคดี
สิริ (n.) fortune See also: grace, luck Syn. ศรี, มิ่งขวัญ, มงคล
ฮวงจุ้ย (n.) fortune
โชค (n.) fortune See also: luck Syn. โชคดี
โชคชะตา (n.) fortune See also: fate Syn. ดวงชะตา, โชคเคราะห์
โชคชะตาราศี (n.) fortune See also: fate Syn. โชคชะตา, ดวงชะตา, โชคเคราะห์
โชคดี (n.) fortune See also: luck Syn. โชค
ผู้พยากรณ์ (n.) fortune teller See also: astrologer, forecaster Syn. โหร, ผู้ทำนาย
หมอดู (n.) fortune teller See also: astrologer, forecaster Syn. โหร, ผู้พยากรณ์, ผู้ทำนาย
คัมภีร์พยากรณ์ (n.) fortune-telling See also: prediction, prophecy, forecast
พยากรณ์ (n.) fortune-telling See also: prediction, prophecy, forecast Syn. คัมภีร์พยากรณ์
ก่อร่างสร้างตัว (v.) build up a fortune See also: make´s one way Syn. สร้างตัว
การตกอับ (n.) misfortune See also: haplessness, unluckiness Syn. ความเคราะห์ร้าย, การอับโชค
การอับโชค (n.) misfortune See also: haplessness, unluckiness Syn. ความเคราะห์ร้าย, การตกอับ
กาลกิณี (n.) misfortune See also: misery, ill-lucks, adversity, mischance, unfortunate Syn. โชคร้าย, เสนียด, จัญไร, อวมงคล Ops. โชคดี
คราวซวย (n.) misfortune See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity Syn. คราวร้าย Ops. คราวดี
คราวซวย (n.) misfortune See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity Syn. คราวเคราะห์ Ops. คราวดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A thing like that ought to be worth a fortune to someone.สิ่งที่ต้องการที่ควรจะเป็น มูลค่าโชคลาภกับใครบางคน
Magic rocks. Fortune and glory.หินวิเศษ โชคลาภและมีความสุข
Feel like step on fortune cookies.รู้สึกเหมือนขั้นตอนที่เกี่ยวกับคุกกี้โชคลาภ
You could get killed chasing after your damn fortune and glory!คุณอาจจะได้รับการฆ่า ไล่โชคลาภแช่งของคุณและมีความสุข!
But then it would've given you your fortune and glory.แต่แล้วมันจะได้ให้คุณมีโชคลาภและมีความสุขของคุณ
Found out they were wanted in Arizona and in Florida... and they made a fortune here this summer.แล้วแกก็ยังถูกตำรวจหมายหัวอยู่ที่ อริโซน่า กับ ฟอลิด้า ด้วย... ตอนนี้พวกแกเลยมาหากินกันแถวนี้
"to seek his fortune across the sea.เพื่อเดินทางแสวงโชคในท้องทะเล
Your fortune belongs to Heathcliff now.สมบัติของเจ้า กลายเป็นของฮีธคลิฟฟ์แล้ว
Only one has rejected me... and as fortune would have it... she's the only one who has ever mattered.มีเพียงคนเดียวที่ปฏิเสธผม และหากชะตาฟ้าลิขิต เธอเป็นคนเดียว มีความหมาย
As fortune would have it... their solution was a brilliant one.ราวกับโชคช่วย สถานการณ์กลับกลายเป็นดี
It could be worth a fortune if it belonged to herมันต้องควรค่าแก่วาสนา ถ้ามันตกเป็นของเธอ
A friend's good fortune is a blessing.หากเพื่อนมีชีวิตที่ดี ก็เหมือนเราได้รับพรไปด้วย

fortune ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无量寿[Wú liàng shòu, ˊ ㄌㄧㄤˋ ㄕㄡˋ, 无量寿 / 無量壽] boundless life (expression of good wishes); Amitayus, the Buddha of measureless life, good fortune and wisdom
卜课[bǔ kè, ㄅㄨˇ ㄎㄜˋ, 卜课 / 卜課] divination; fortune telling
洪福齐天[hóng fú qí tiān, ㄏㄨㄥˊ ㄈㄨˊ ㄑㄧˊ ㄊㄧㄢ, 洪福齐天 / 洪福齊天] flood of good fortune fills the heavens (成语 saw); a lucky sign
天有不测风云[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, 天有不测风云 / 天有不測風雲] fortune as unpredictable as the weather (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment
天有不测风云,人有旦夕祸福[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, ren2 you3 dan4 xi1 huo4 fu2, 天有不测风云,人有旦夕祸福 / 天有不測風雲,人有旦夕禍福] fortune as unpredictable as the weather, every day may bring fortune or calamity (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment
拆字[chāi zì, ㄔㄞ ㄗˋ, 拆字] fortune telling by unpicking Chinese characters
相命者[xiāng mìng zhě, ㄒㄧㄤ ㄇㄧㄥˋ ㄓㄜˇ, 相命者] fortune teller
相面[xiàng miàn, ㄒㄧㄤˋ ㄇㄧㄢˋ, 相面] fortune telling based on the subject's face
看相[kàn xiàng, ㄎㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, 看相] fortune telling
算卦[suàn guà, ㄙㄨㄢˋ ㄍㄨㄚˋ, 算卦] fortune telling
签语饼[qiān yǔ bǐng, ㄑㄧㄢ ㄩˇ ㄅㄧㄥˇ, 签语饼 / 簽語餅] fortune cookie
兵痞[bīng pǐ, ㄅㄧㄥ ㄆㄧˇ, 兵痞] army riffraff; army ruffian; soldier of fortune
谈星[tán xīng, ㄊㄢˊ ㄒㄧㄥ, 谈星 / 談星] astrology; fortune-telling
[lù, ㄌㄨˋ, 箓 / 籙] chart; list; memorandum; book of prophecy (e.g. of dynastic fortunes)
衰运[shuāi yùn, ㄕㄨㄞ ㄩㄣˋ, 衰运 / 衰運] decline in fortunes
颓势[tuí shì, ㄊㄨㄟˊ ㄕˋ, 颓势 / 頹勢] decline (in fortune)
运命[yùn mìng, ㄩㄣˋ ㄇㄧㄥˋ, 运命 / 運命] fate; one's fortune
幸运[xìng yùn, ㄒㄧㄥˋ ㄩㄣˋ, 幸运 / 幸運] fortunate; lucky; fortune; luck
相士[xiàng shì, ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ, 相士] fortune-teller who uses the subject's face for his prognostication
算命[suàn mìng, ㄙㄨㄢˋ ㄇㄧㄥˋ, 算命] fortune-telling
[lán, ㄌㄢˊ, 兰 / 蘭] orchid (蘭花|兰花 Cymbidium goeringii); fragrant thoroughwort (蘭草|兰草 Eupatorium fortunei); lily magnolia (木蘭|木兰); surname Lan
福气[fú qì, ㄈㄨˊ ㄑㄧˋ, 福气 / 福氣] good luck; to enjoy good fortune
运势[yùn shì, ㄩㄣˋ ㄕˋ, 运势 / 運勢] horoscope; one's fortune
横财[héng cái, ㄏㄥˊ ㄘㄞˊ, 横财 / 橫財] ill-gotten gains; undeserved fortune; illegal profit
不幸[bù xìng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, 不幸] misfortune; adversity; unfortunate; sad; unfortunately
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, 患] misfortune; suffer (from illness); trouble; danger; worry; to contract (a disease)
祸不单行[huò bù dān xíng, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄉㄢ ㄒㄧㄥˊ, 祸不单行 / 禍不單行] misfortune never comes singly (成语 saw); it never rains but it pours
蹇运[jiǎn yùn, ㄐㄧㄢˇ ㄩㄣˋ, 蹇运 / 蹇運] misfortune; bad luck
佩兰[pèi lán, ㄆㄟˋ ㄌㄢˊ, 佩兰 / 佩蘭] orchid; fragant thoroughwort; (bot.) Eupatorium fortunei; Herba Eupatorii (used in Chinese medicine)
功名利禄[gōng míng lì lù, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ ㄌㄨˋ, 功名利禄 / 功名利祿] position and wealth (成语 saw); rank, fame and fortune
认命[rèn mìng, ㄖㄣˋ ㄇㄧㄥˋ, 认命 / 認命] to accept misfortunes as decreed by fate; resigned to sth
风水轮流转[fēng shuǐ lún liú zhuàn, ㄈㄥ ㄕㄨㄟˇ ㄌㄨㄣˊ ㄌㄧㄡˊ ㄓㄨㄢˋ, 风水轮流转 / 風水輪流轉] Reversal of the wheel of fortune.; Every dog has his day.
三长两短[sān cháng liǎng duǎn, ㄙㄢ ㄔㄤˊ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˇ, 三长两短 / 三長兩短] unexpected misfortune; unexpected accident; sudden death
低谷[dī gǔ, ㄉㄧ ㄍㄨˇ, 低谷] valley; trough (as opposed to peaks); fig. low point; lowest ebb; nadir of one's fortunes

fortune ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パケ死[パケし, pake shi] (n) finding out you've run up a fortune by web access on your mobile (lit
フォーチュンクッキー[, fo-chunkukki-] (n) fortune cookie
一攫千金を夢見る[いっかくせんきんをゆめみる, ikkakusenkinwoyumemiru] (exp,v1) (obs) to dream of making a fortune at one stroke
一財産;ひと財産[いっざいさん(一財産);ひとざいさん, izzaisan ( hitozaisan ); hitozaisan] (n) a fortune
一陽来復;一陽来腹[いちようらいふく, ichiyouraifuku] (n) return of spring; long-awaited, favorable turn of fortune (favourable)
人間万事塞翁が馬[じんかんばんじさいおうがうま, jinkanbanjisaiougauma] (exp) inscrutable are the ways of heaven; fortune is unpredictable and changeable
付きが回る;つきが回る;ツキが回る[つきがまわる(付きが回る;つきが回る);ツキがまわる(ツキが回る), tsukigamawaru ( tsuki ga mawaru ; tsukiga mawaru ); tsuki gamawaru ( tsuki ga mawar] (exp,v5r) to have fortune come your way; to become lucky
僥倖[ぎょうこう, gyoukou] (n,vs) fortuitous; luck; windfall; godsend; good fortune
冥利が尽きる;冥利がつきる[みょうりがつきる, myourigatsukiru] (exp,v1) to be frowned upon by Fortune
[きち;きつ, kichi ; kitsu] (n,adj-no) (See 御神籤・おみくじ) good fortune (esp. omikuji fortune-telling result); good luck; auspiciousness
天一[てんいち, ten'ichi] (n) (abbr) (See 天一神,陰陽道,己酉,癸巳) Ten'ichijin; Nakagami; god of fortune in Onmyoudou who descends to the northeast on the 46th day of the sexagenary cycle and completes a clockwise circuit, spending five days on each cardinal point and six days on each ordinal point, returning to heaven from the north on the 30th day of the next sexagenary cycle; travelling in the direction of Ten'ichijin is considered unlucky
天一神;中神[てんいちじん(天一神);なかがみ, ten'ichijin ( ten'ichi kami ); nakagami] (n) (See 陰陽道,己酉,癸巳) Ten'ichijin; Nakagami; god of fortune in Onmyoudou who descends to the northeast on the 46th day of the sexagenary cycle and completes a clockwise circuit, spending five days on each cardinal point and six days on each ordinal point, returning to heaven from the north on the 30th day of the next sexagenary cycle; travelling in the direction of Ten'ichijin is considered unlucky
巨億[きょおく, kyooku] (n) millions; vast fortune
擂り潰す(iK);磨り潰す;すり潰す;擂りつぶす[すりつぶす, suritsubusu] (v5s,vt) to pulverize; to pulverise; to mash; to deface; to lose a fortune
栄枯盛衰[えいこせいすい, eikoseisui] (n) ups and downs of life; vicissitudes of fortune
残り物には福がある[のこりものにはふくがある, nokorimononihafukugaaru] (exp) (proverb) there is unexpected good in what others have left behind; last but not least; there is fortune in leftovers
残り物に福あり[のこりものにふくあり, nokorimononifukuari] (exp) (proverb) there is unexpected good in what others have left behind; last but not least; there is fortune in leftovers
[さん, san] (n) (1) (See お産) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (n,n-suf) (2) native of; product of; (3) assets; property; fortune
産を成す[さんをなす, sanwonasu] (exp,v5s) to amass a fortune
着倒れ[きだおれ, kidaore] (n) (See 京の着倒れ) using up one's fortune on fine clothes
縁起が悪い[えんぎがわるい, engigawarui] (exp) of bad omen; ill augur; boding evil; bad fortune
縁起が良い;縁起がよい;縁起がいい[えんぎがよい(縁起が良い;縁起がよい);えんぎがいい(縁起が良い;縁起がいい), engigayoi ( engi ga yoi ; engi gayoi ); engigaii ( engi ga yoi ; engi gaii )] (exp,adj-i) of good omen; augur well (for); boding well for; good fortune
美人薄命[びじんはくめい, bijinhakumei] (exp) beauty and fortune seldom go together; the beautiful die young
身が持たない[みがもたない, migamotanai] (exp,adj-i) not to be able to keep one's health; exceeding the limits of one's body; not to be able to maintain one's fortune
運が開ける[うんがひらける, ungahirakeru] (exp,v1) to be in luck's way; to have one's fortune changes to the better
運気[うんき, unki] (n) fate; fortune
風雲児[ふううんじ, fuuunji] (n) lucky adventurer; adventurer who takes advantage of troubled times; soldier of fortune
食い倒す[くいたおす, kuitaosu] (v5s,vt) to bilk; to eat up one's fortune
ハードラック[, ha-dorakku] (n) hard luck; misfortune
フォーチュン[, fo-chun] (n) fortune; (P)
フォーチュンテラー[, fo-chuntera-] (n) fortune-teller
ミスフォーチュン[, misufo-chun] (n) misfortune
不幸[ふこう, fukou] (adj-na,n) unhappiness; sorrow; misfortune; disaster; accident; death; (P)
不幸せ(P);不仕合わせ[ふしあわせ, fushiawase] (adj-na,n) unhappiness; misfortune; ill luck; (P)
不幸中の幸い[ふこうちゅうのさいわい, fukouchuunosaiwai] (exp) small mercy (from some misfortune); silver lining of a dark cloud; consolation in sadness; blessing in disguise
不祝儀[ぶしゅうぎ;ふしゅうぎ, bushuugi ; fushuugi] (n) unhappiness; sorrow; misfortune; disaster; accident; death
不肖[ふしょう, fushou] (n,adj-no,adj-na) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) I; me; (P)
不肖私[ふしょうわたくし, fushouwatakushi] (exp) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) me
傾いた家運[かたむいたかうん, katamuitakaun] (n) fortunes on the wane (decline)
凶;兇[きょう, kyou] (n) (1) bad luck; bad fortune; (2) evil; wickedness

fortune ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำมฤคโชค[n.] (ammarikhach) EN: good luck ; good fortune FR: bonne fortune [f]
อนุโมทนา[v.] (anumōthanā) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen FR:
โฉลก[n.] (chalōk) EN: luck ; fortune ; lot ; chance ; fate ; destiny ; horoscope FR: chance [f] ; fortune [f]
ชะตา[n.] (chatā) EN: horoscope ; fate ; fortune ; luck ; destiny ; lot FR: destin [m] ; sort [m] ; horoscope [m]
ชาตา[n.] (chātā) EN: destiny ; fate ; lot ; fortune FR: destin [m] ; sort [m]
โชค[n.] (chōk) EN: luck ; fortune FR: chance [f] ; fortune [f] ; destin [m] ; sort [m]
โชคชะตา[n.] (chōkchatā) EN: destiny ; fate ; fortune FR: destinée [f] ; destin [m] ; fortune [f]
โชคดี ; โชคดี(นะ)[v. exp.] (chōk dī ; c) EN: Good luck! ; Good fortune ; Bon voyage! FR: Bonne chance ! ; Bon voyage ! ; À votre santé !
โชคลาง[n.] (chōklāng) EN: omen ; fortune ; luck ; prophetic sign FR:
โชคร้าย[n. exp.] (chōk rāi) EN: bad luck ; misfortune ; out of luck FR: malchance [f] ; infortune [f] ; mauvaise fortune [f] ; déveine [f] (fam.) ; poisse [f] (fam.) ; guigne [f] (fam.) ; guignon [m] (fam. - vx) ; cerise [f] (arg.)
ดวง[n.] (dūang) EN: fortune ; luck ; fate ; horoscope FR: chance [f]
ดวงชะตา[n.] (dūangchatā) EN: fate ; luck ; horoscope ; fortune ; destiny FR: chance [f] ; destin [m] ; fortune [f] ; horoscope [m]
เจ้าสัว[n.] (jaosūa) EN: rich Chinese merchant ; wealthy business owner ; wealthy Chinese FR: commerçant fortuné [m] ; riche Chinois [m]
กาลกรรณี[n.] (kālakannī =) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate FR: heures sombres [fpl]
กาลกิณี[n.] (kālakinī = ) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate FR: heures sombres [fpl]
เคราะห์[n.] (khra) EN: fate ; luck ; fortune FR: chance [f] ; destin [m]
เคราะห์[n.] (khrǿ) EN: fate ; luck ; fortune ; destiny FR: destin [m] ; sort [m] ; fortune [f] ; chance [f]
เคราะห์หามยามร้าย[n.] (khrǿhāmyāmr) EN: misfortune ; bad luck ; misadventure ; mischance ; misery FR: mauvaise fortune [f]
ขุดทอง[v. exp.] (khut thøng) EN: dig for gold ; find a fortune FR: chercher fortune
ความโชคดี[n. exp.] (khwām chok ) EN: good fortune FR: bonne fortune [f]
ขวัญ[n.] (khwan) EN: morale ; fortune ; spirit ; heart ; fighting spirit FR: moral [m[ ; esprit [m]
กงเกวียนกำเกวียน[n. exp.] (kong kwīen ) EN: law of universal causation ; fortune's wheel ; karma ; retribution FR: loi universelle de causalité [f] ; roue de la fortune [f] ; karma [m] ; rétribution des actes [f]
ก่อร่างสร้างตัว[v. (loc.)] (kørāngsāngt) EN: build up a fortune ; make's one way ; establish oneself FR:
ลาภ[n.] (lāp) EN: fortune ; luck ; stroke of good fortune ; windfall ; unexpected gain FR: chance [f] ; aubaine [f] ; coup de chance [m] ; coup de bol [m] (fam.)
ไม้ติ้ว[n. exp.] (māi tiu) EN: fortune sticks FR:
มั่งมี[adj.] (mangmī) EN: wealthy ; affluent ; opulent FR: riche ; fortuné ; aisé ; nanti
มีทรัพย์สิน ... บาท [v. exp.] (mī sapsin .) EN: FR: avoir une fortune de ... bahts
หมอดู[n.] (mødū) EN: fortune teller ; astrologer ; forecaster ; augur FR: devin [m] ; voyant [m] ; voyante [f] ; astrologue [m] ; augure [m] ; diseur de bonne aventure [m] ; diseuse de bonne aventure [f] ; tireuse de cartes [f]
มุทิตา[n.] (muthitā) EN: vicarious pleasure at another's good fortune ; good wished towards otherskindliness ; sympathetic joy ; feelings of pleasure ; gladness of another's success FR: sympathie [f]
นั่งกินนอนกิน[v. exp.] (nang-kin nø) EN: be rich FR: vivre sur sa fortune ; mener la belle vie
เงินมากมาย[n. exp.] (ngoen mākmā) EN: fortune FR: fortune [f]
ไปขุดทอง[v. exp.] (pai khut th) EN: go to find one's fortune FR: aller chercher fortune
ไปขุดทองที่อเมริกา[v. exp.] (pai khut th) EN: go and make one's fortune in America FR: aller chercher fortune en Amérique
เป็นบุญ[n. exp.] (pen bun) EN: blessing ; good fortune FR:
ภาคย์[n.] (phāk) EN: fortune FR:
รับมรดก[v.] (rapmøradok) EN: inherit ; inherit a fortune FR: hériter
รวย[adj.] (rūay) EN: rich ; wealthy ; well-off ; well-to-do ; loaded ; well-heeled ; not short of a bob or two FR: riche ; fortuné ; opulent ; aisé ; nanti ; richard (fam. - péj.)
สะเดาะเคราะห์[v. exp.] (sadǿ khrǿ) EN: change one' s bad fortune through a ceremony ; remove one's bad luck with a ceremony FR:
สร้างตัว[v. exp.] (sāng tūa) EN: earn one's own ; build up a fortune ; make's one way FR: se construire soi-même ; tracer sa propre route
ทรัพย์[n.] (sap) EN: property ; wealth ; assets ; possessions ; treasures ; riches ; ressources ; possessions ; money FR: biens [mpl] ; richesse [f] ; fortune [f] ; trésor [m] ; galette [f] (fam. - vx) ; propriété [f] ; possessions [fpl] ; ressources [fpl] ; patrimoine [m]

fortune ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glückskind {n}darling of fortune
Wahrsagerei {f}fortune telling
Vermögen {n} | ein Vermögen machenfortune; pile | to make a fortune; to make a pile

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fortune
Back to top