ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oleaginous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oleaginous*, -oleaginous-

oleaginous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oleaginous (adj.) ที่ผสมด้วยน้ำมัน See also: ที่ประกอบไปด้วยน้ำมัน Syn. oily
English-Thai: HOPE Dictionary
oleaginous(โอลีแอล'จินัส) adj. คล้ายหรือประกอบด้วยหรือมีน้ำมัน,ให้น้ำมัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
oleaginous; oleosus-เป็นมัน, -เป็นไข, เหมือนขี้ผึ้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

oleaginous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ölfrucht {f}oleaginous fruit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oleaginous
Back to top