ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pastor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pastor*, -pastor-

pastor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pastor (n.) พระ See also: บาทหลวง Syn. priest, rector, clergyman
pastoral (n.) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
pastoral (adj.) เกี่ยวกับทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ Syn. rural, rustic, agrarian Ops. urban, city
pastoral (adj.) ซึ่งเรียบง่ายแบบชนบท
pastoral (n.) บทกลอนบรรยายชีวิตในชนบท Syn. verse, idyll
pastoralist (n.) คนเลี้ยงปศุสัตว์ See also: คนใช้ชีวิตในชนบท
pastoralize (vt.) ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย See also: ใช้ชีวิตในชนบท
pastoralize (vt.) เลี้ยงปศุสัตว์
English-Thai: HOPE Dictionary
pastor(พาส'เทอะ) n. พระหรือบาทหลวง, See also: pastoral adj.
pastoralen. ดนตรีชีวิตลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง
pastoraten. ตำแหน่งหน้าที่ของพระหรือบาทหลวง,พระ (เรียกรวมกัน) ที่อยู่ อาศัยของพระ., Syn. pastorage
pastorium(พาสทอ'เรียม) n. ที่อยู่หรือบ้านของพระ
English-Thai: Nontri Dictionary
pastor(n) พระ,บาทหลวง
pastoral(adj) เกี่ยวกับบาทหลวง,เกี่ยวกับพระ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pastoralจิตรกรรมท้องทุ่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pastoral poetryกวีนิพนธ์ท้องทุ่ง [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Best wishes to Pastor Kang Jae-Sungปรารถนาดีอย่างยิ่งถึงบาทหลวง กาง แจ ชุง
That was a Pastor Brian Jubber.นั่นเป็นหลวงพ่อไบรอัน จั๊บเบอร์
One from a pastor in Scotland who says he looks forward to meeting you.คนหนึ่งเป็นพระจากสก๊อตแลนด์ บอกว่าอยากพบคุณ
Phillip Brooks was pastor of this church for 22 consecutive years.ฟิลลิปบรูคส์เป็นบาทหลวงของ โบสถ์นี้สำหรับ 22 ปีติดต่อกัน
Well paul and i just recited whatever the pastor said.พอลกับฉันแค่พูดตามบาทหลวง
My name is Arthur Marsh... pastor of the Christ Church in Colorado.พอชืออาเธอร มารช บาทหลวงจากไครสตเชิรช โคโลราโด
I'm the pastor over at St; paul's Presbyterian;พ่อเป็นบาทหลวงอยู่ที่โบสเซนต์พอล
This is Pastor Gustav A; BriegIeb of St;นี่คือหลวงพ่อกุสตาร์ฟ บริเกิร์ฟ จากโบสเซนต์พอร์ล
They made Father Flynn Pastor of Saint Jerome.พวกเขาให้คุณพ่อ ฟลินน์ ไปเป็นบาทหลวงอธิการ ที่เซนต์เจโรม
The Bishop appointed Father Flynn Pastor of Saint Jerome Church and School.ท่านบิชอพแต่งตั้งหลวงพ่อ ฟลินน์ เป็นบาทหลวงอธิการที่ร.ร.เซนต์เจโรม
I took the liberty of calling my pastor to provide a list of family-friendly songs that reflect our community's values.ผมถือโอกาสโทรหา บาทหลวง ให้ช่วยเลือกเพลงครอบครัว ที่สะท้อนถึงคุณค่าของชุมชน
Rufus and I actually met in church, but we both left, like, a month later when we realized that our pastor was a little iffy.รูฟัสกับฉันเจอกันในโบสถ์ แต่เราออกมา อีกเดือนต่อมา ตอนที่เรารู้ว่าบาทหลวงของเรา

pastor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牧师[mù shī, ㄇㄨˋ ㄕ, 牧师 / 牧師] chaplain; churchman; clergyman; parson; pastor; priest; rector
牧人[mù rén, ㄇㄨˋ ㄖㄣˊ, 牧人] pastor; pastoral

pastor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
司祭[しさい, shisai] (n,adj-no) priest; minister; pastor
パストラル[, pasutoraru] (n) pastoral
副牧師[ふくぼくし, fukubokushi] (n) associate pastor; curate
牧会書簡[ぼっかいしょかん, bokkaishokan] (exp) Pastoral Epistles (i.e. Timothy 1 and 2, Titus)
牧師[ぼくし, bokushi] (n,adj-no) pastor; minister; clergyman; reverend; (P)
牧歌[ぼっか, bokka] (n,adj-no) pastoral song or poem; a pastoral
牧歌的[ぼっかてき, bokkateki] (adj-na) pastoral; idyllic
田園詩[でんえんし, den'enshi] (n) pastoral poem
田園詩人[でんえんしじん, den'enshijin] (n) pastoral poet
[なずな;ナズナ, nazuna ; nazuna] (n) (uk) shepherd's purse (Capsella bursa-pastoris)

pastor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาทหลวง[n.] (bātlūang) EN: priest ; father ; pastor ; minister ; Rev. FR: prêtre [m] ; père [m] ; prêtre catholique [m] ; pasteur [m] ; ministre du culte [m]

pastor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seelsorger {m}pastoral worker; pastor
Bischofsstab {m}pastoral staff
Pastorale {f}pastoral
pastoral; pfarramtlich {adj}pastoral
Hirtenbrief {m}pastoral letter
Seelsorge {f}pastoral care
Rosenstar {m} [ornith.]Rose-colored Starling (Pastor roseus)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pastor
Back to top