ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

avoidable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *avoidable*, -avoidable-

avoidable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
avoidable (adj.) ซึ่งหลีกเลี่ยงได้ See also: ที่สามารถหลบเลี่ยงได้
English-Thai: Nontri Dictionary
avoidable(adj) หลบหลีกได้,หลีกเลี่ยงได้,ลบล้างได้,เป็นโมฆะ

avoidable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不免[bù miǎn, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄢˇ, 不免] unavoidable
免不了[miǎn bù liǎo, ㄇㄧㄢˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ, 免不了] unavoidable; can't be avoided
未免[wèi miǎn, ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ, 未免] unavoidable; a bit too much; over the top (you exaggerate)

avoidable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
やむを得ない(P);止むを得ない;已むを得ない[やむをえない, yamuwoenai] (exp) cannot be helped; unavoidable; (P)
やむ終えない[やむおえない, yamuoenai] (exp,adj-i) (incorrect variant of やむを得ない) (See やむを得ない) cannot be helped; unavoidable
やもう得ない[やもうえない, yamouenai] (exp,adj-i) (incorrect variant of やむを得ない) (See やむを得ない) cannot be helped; unavoidable
今はこれまで;今は是迄[いまはこれまで, imahakoremade] (conj,exp,adv) unavoidable; this is it; this is the end; left with no choice
拠ん所ない;拠所ない;拠ん所無い;拠無い;拠ない[よんどころない, yondokoronai] (adj-i) can't be helped (of situation, reason, etc.); unavoidable
故有って[ゆえあって, yueatte] (exp) for a certain reason; owing to unavoidable circumstances
是非に及ばず[ぜひにおよばず, zehinioyobazu] (exp) unavoidable; inevitable; cannot be helped; of necessity
是非も無い;是非もない[ぜひもない, zehimonai] (exp) unavoidable; inevitable
是非無い;是非ない[ぜひない, zehinai] (adj-i) unavoidable; inevitable
詮無い;詮ない[せんない, sennai] (adj-i) unavoidable; no help for
避けて通れない[さけてとおれない, saketetoorenai] (exp,adj-i) (that) cannot be avoided (e.g. problem); unavoidable

avoidable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่มีทางเลี่ยง[adj.] (mai mī thān) EN: unavoidable FR: inévitable
สุดวิสัย[adj.] (sutwisai) EN: unavoidable ; inevitable ; impossible FR:

avoidable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unvermeidbarkeit {f}unavoidableness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า avoidable
Back to top