ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mortal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mortal*, -mortal-

mortal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mortal (adj.) ต้องตาย Syn. perishable Ops. immortal
mortal (adj.) เกี่ยวกับมนุษย์
mortal (adj.) ซึ่งทำให้ถึงตาย See also: ปางตาย Syn. deadly, fatal Ops. superficial
mortal (adj.) จนตาย See also: จวบจนวันตาย
mortal (n.) ซึ่งต้องตายในที่สุด
mortal sin (n.) บาปร้ายแรง (ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก)
mortality (n.) ภาวะที่ต้องตาย Syn. dying, fetality
mortality (n.) อัตราการตาย See also: จำนวนผู้ตาย Syn. death rate
mortally (adv.) ขนาดถึงตาย See also: ขนาดหนัก, อย่างหนัก, อย่างรุนแรง Syn. very, deeply, seriously
mortally (adv.) อย่างปางตาย See also: อย่างถึงตาย
English-Thai: HOPE Dictionary
mortal(มอร์'เทิล) adj.ต้องตาย,เกี่ยวกับมนุษย์ที่ต้องตาย,เกี่ยวกับโลกนี้,ซึ่งทำให้ตาย,แก่ผู้ตาย,ปางตาย,อุกฤษฏ์,ร้ายกาจ,มหันต์,ถึงตาย., Syn. fatal ###A. immortal
mortality(มอร์แทล'ลิที) n. การที่ต้องตาย,ความตาย,อัตราตาย,มนุษย์ที่ต้องตาย,ความหายนะ,สิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่ต้องตาย, Syn. death,destruction,
English-Thai: Nontri Dictionary
mortal(adj) เกี่ยวกับมนุษย์,ที่ต้องตาย,ถึงตาย,ร้ายแรง,มหันต์
mortality(n) มฤตยู,ความตาย,จำนวนผู้ตาย
mortally(adj) ร้ายแรง,ถึงตาย,มหันต์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mortalที่ทำให้ถึงตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mortalityการตาย, มฤตภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mortalityอัตราการตาย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มรรตย (n.) mortal See also: human beings Syn. มรรตัย, มัตย, มรรตยะ, มัตยะ
มรรตย (n.) mortal See also: human beings Syn. มรรตัย, มัตย, มรรตยะ, มัตยะ
มรรตยะ (n.) mortal See also: human beings Syn. มรรตย, มรรตัย, มัตย, มัตยะ
มรรตยะ (n.) mortal See also: human beings Syn. มรรตย, มรรตัย, มัตย, มัตยะ
มรรตัย (n.) mortal See also: human beings Syn. มรรตย, มัตย, มรรตยะ, มัตยะ
มรรตัย (n.) mortal See also: human beings Syn. มรรตย, มัตย, มรรตยะ, มัตยะ
มัตตัย (n.) mortal See also: human beings Syn. มรรตย, มรรตัย, มัตย, มรรตยะ, มัตยะ
มัตตัย (n.) mortal See also: human beings Syn. มรรตย, มรรตัย, มัตย, มรรตยะ, มัตยะ
มัตย (n.) mortal See also: human beings Syn. มรรตย, มรรตัย, มรรตยะ, มัตยะ
มัตย (n.) mortal See also: human beings Syn. มรรตย, มรรตัย, มรรตยะ, มัตยะ
มัตยะ (n.) mortal See also: human beings Syn. มรรตย, มรรตัย, มัตย, มรรตยะ
มัตยะ (n.) mortal See also: human beings Syn. มรรตย, มรรตัย, มัตย, มรรตยะ
แผลฉกรรจ์ (n.) mortal wound
อมตะ (adj.) immortal See also: everlasting, undying, eternal
อมฤต (adj.) immortal
อำมฤต (adj.) immortal Syn. อมฤต
เซียน (n.) immortal of Chinese stories See also: wizard Syn. ผู้วิเศษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your friend is in mortal danger.เพื่อนของคุณตกอยู่ในอันตราย มนุษย์ ฉันสามารถพูดอีกไม่ได้
One hour of mortal wear and tearชั่วโมงหนึ่งของความสึกกร่อนในชีวิต
I'm talking about the souls of mortal men and women... departed from this life!ผมกำลังปรึกษาเกี่ยวกับวิญญาณของผู้ชายและผู้หญิงที่ต้องตาย ออกจากชีวิตนี้
Farewell, mortal bus boy.แล้วพบกันใหม่นะ, เด็กขับรถแห่งความตาย.
This plot of earth at the summit of Ffynnon Garw is duly consecrated to receive the mortal remains of our dear friend and spiritual leader the Reverend Robert Jones.ผืนดินตรงจุดนี้ ณ. ยอดเขาแห่งฟินาฮ่อนการู
With his sorcerer at his side no mortal can defeat Memnon.เขามีผู้พยากรณ์อยู่ข้างกาย... ไม่มีใครหน้าไหนปราบเมมนอนได้
Your mortal journey is over, yes, but your imminent destiny is too important to be sacrificed.ถ้าหมายถึงร่างอันอ่อนแอไม่เป็นอมตะของเจ้า, ใช่, แต่ชะตากรรมของเจ้าสำคัญกว่าการตายด้วยเหตุผลนี้
That would explain how a mortal man would've the strength to open up the emergency hatch.นี่คือคำอธิบายว่าทำไม มนุษย์ถึงมีพลังพอที่จะเปิดประตูฉุกเฉินได้
Fact: For many Christians, Jesus was mortal one day and divine the next.ข้อเท็จจริงของชาวคริสต์มากมายองค์เยซูทรงเป็นมนุษย์ในวันนี้แล้วก็เป็นเทพ ในวันรุ่งขึ้น
Once again we are locked in mortal battle.อีกครั้งหนึ่งแล้ว ที่เราต้องมาติดอยู่กับการต่อสู้อันรุนแรง
[Man On P.A.] From the bowels of this mortal coil come... the mud men.ออกมาจากกองโคลนที่คดเป็นวง... . มนุษย์โคลน
Hey, you have a soft spot for the mortal ones,นายมีจุดอ่อนสำหรับคนตาย

mortal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
死敌[sǐ dí, ㄙˇ ㄉㄧˊ, 死敌 / 死敵] mortal enemy; arch-enemy
死罪[sǐ zuì, ㄙˇ ㄗㄨㄟˋ, 死罪] mortal crime; capital offence
死里逃生[sǐ lǐ táo shēng, ㄙˇ ㄌㄧˇ ㄊㄠˊ ㄕㄥ, 死里逃生 / 死裡逃生] mortal danger, escape alive (成语 saw); a narrow escape; to survive by the skin of one's teeth
尘世[chén shì, ㄔㄣˊ ㄕˋ, 尘世 / 塵世] this mortal life; the mundane world
七魄[qī pò, ㄑㄧ ㄆㄛˋ, 七魄] seven mortal forms in Daoism, representing carnal life and desires; contrasted with 三魂 three immortal souls
琼浆玉液[qióng jiāng yù yè, ㄑㄩㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄩˋ ㄧㄝˋ, 琼浆玉液 / 瓊漿玉液] bejewelled nectar (成语 saw); ambrosia of the immortals; superb liquor; top quality wine
世外桃源[shì wài táo yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, 世外桃源] the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
世外桃花源[shì wài táo huā yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 世外桃花源] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
桃源[táo yuán, ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, 桃源] same as 世外桃源; the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
桃花源[táo huā yuán, ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 桃花源] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
蓬壶[Péng hú, ㄆㄥˊ ㄏㄨˊ, 蓬壶 / 蓬壺] fabled island in Eastern sea, abode of immortals; same as Penglai 蓬萊|蓬莱
致命[zhì mìng, ㄓˋ ㄇㄧㄥˋ, 致命] fatal; mortal; deadly; to sacrifice one's life
仙姑[xiān gū, ㄒㄧㄢ ㄍㄨ, 仙姑] female immortal; sorceress
狐鬼神仙[hú guǐ shén xiān, ㄏㄨˊ ㄍㄨㄟˇ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄢ, 狐鬼神仙] foxes, ghosts and immortals; supernatural beings, usually fictional
不朽[bù xiǔ, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡˇ, 不朽] immortal; immortality
不朽的[bù xiǔ de, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡˇ ㄉㄜ˙, 不朽的] immortal
[xiān, ㄒㄧㄢ, 仙] immortal
[quán, ㄑㄩㄢˊ, 佺] immortal
长生不死[cháng shēng bù sǐ, ㄔㄤˊ ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄙˇ, 长生不死 / 長生不死] immortality
长生不老[cháng shēng bù lǎo, ㄔㄤˊ ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄌㄠˇ, 长生不老 / 長生不老] immortality
下界[xià jiè, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄝˋ, 下界] lower bound (math.); world of mortals; (of Gods) to descend to the world of mortals
不免一死[bù miǎn yī sǐ, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧ ㄙˇ, 不免一死] mortal
会死[huì sǐ, ㄏㄨㄟˋ ㄙˇ, 会死 / 會死] mortal
死亡率[sǐ wáng lǜ, ㄙˇ ㄨㄤˊ ㄌㄩˋ, 死亡率] mortality rate
仙山[xiān shān, ㄒㄧㄢ ㄕㄢ, 仙山] mountain of Immortals
[yān, ㄧㄢ, 傿] name of an immortal; an ancient placename
水仙[shuǐ xiān, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄢ, 水仙] narcissus; daffodil; legendary aquatic immortal; refers to those buried at sea; person who wanders abroad and does not return
凡人[fán rén, ㄈㄢˊ ㄖㄣˊ, 凡人] ordinary person; mortal; earthling

mortal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
怨敵退散[おんてきたいさん, ontekitaisan] (exp) invoking disaster upon one's mortal enemy; Confusion to the enemy!
アバター;アヴァター[, abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality
不朽[ふきゅう, fukyuu] (n,adj-no) everlasting; immortal; eternal; immortality; imperishable; (P)
不朽不滅[ふきゅうふめつ, fukyuufumetsu] (n,adj-no) everlasting; eternal; immortal; imperishable; undying
不死身[ふじみ, fujimi] (adj-na,n) invulnerability; immortality; insensibility to pain; (P)
不滅[ふめつ, fumetsu] (adj-na,n,adj-no) immortal; undying; indestructible
仙人[せんにん, sennin] (n) (1) immortal mountain wizard (in Taoism); mountain man (esp. a hermit); (2) one not bound by earthly desires or the thoughts of normal men; (P)
仙客[せんかく, senkaku] (n) (1) (obsc) (See 仙人) immortal mountain wizard (in Taoism); (2) (See 鶴) crane
仙術[せんじゅつ, senjutsu] (n) wizardry; secret of immortality
千古不滅[せんこふめつ, senkofumetsu] (n) everlasting; unchangeable; immortal
千古不磨[せんこふま, senkofuma] (n) permanence; immortality; eternity
死亡[しぼう, shibou] (n,adj-no) (1) death; mortality; (vs) (2) to die; to pass away; (P)
死亡率[しぼうりつ, shibouritsu] (n) death rate; mortality; (P)
永世[えいせい, eisei] (n) eternity; perpetuity; immortality; permanence
永久(P);常[えいきゅう(永久)(P);とこしえ(永久);とわ, eikyuu ( eikyuu )(P); tokoshie ( eikyuu ); towa] (adj-na,n,adj-no) (1) (とわ tends to be more abstract) eternity; perpetuity; immortality; (2) (えいきゅう only) Eikyuu era (1113.7.13-1118.4.3); (P)
永生[えいせい, eisei] (n) eternal life; immortality
永遠[えいえん, eien] (adj-no,adj-na,n) eternity; perpetuity; immortality; permanence; (P)
活き締め;活締め[いきじめ;いきしめ, ikijime ; ikishime] (n) (1) (いきじめ only) (See 活け締め・いけじめ・1) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・2) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・3) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank
活け締め;活〆(iK);活け〆(iK);活締め;活締[いけじめ;いけしめ, ikejime ; ikeshime] (n) (1) (いけじめ only) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いけしめ) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いけしめ) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank
神仙;神僊[しんせん, shinsen] (n) (1) (See 仙人) immortal mountain wizard (in Taoism); Taoist immortal; supernatural being; (2) (See 十二律,無射) (in Japan) 11th note of the ancient chromatic scale (approx. C)
神漿[しんしょう, shinshou] (n) (1) ambrosia (drink conferring immortality); (2) drink used as an offering (to the gods)
紅海月[べにくらげ;ベニクラゲ, benikurage ; benikurage] (n) (uk) immortal jellyfish (Turritopsis nutricula)
麻姑[まこ;まご, mako ; mago] (n) (1) Ma Gu; legendary Taoist immortal with long talon-like fingernails; (2) (See 孫の手) backscratcher

mortal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนันตริยกรรม[n.] (anantariyak) EN: the most heinous crimes ; sins with five heaviest punishment ; mortal sins FR: les péchés mortels [mpl]
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: serious ; severe ; intense ; mortal ; dangerous ; critical FR: sérieux ; sévère ; dangereux ; vigoureux ; vilain ; critique ; mortel
ฉกาจ[adj.] (chakāt) EN: serious ; severe ; mortal FR:
แผลฉกรรจ์[n. exp.] (phlaē chaka) EN: mortal wound FR: blessure mortelle [f]
อมร-[pref.] (amara- = am) EN: immortal FR: immortel
อมฤต[n.] (amarit ; am) EN: divine nectar ; ambrosia ; elixir of immortality FR:
อมตะ[adj.] (amata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อมต-[pref.] (amata-) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อำมฤต[adj.] (ammarit = a) EN: immortal FR: immortel
อมร[adj.] (amøn) EN: deathless ; immortal FR: éternel ; immortel
อมร-[pref.] (amønra- = a) EN: immortal FR: immortel
อัตราการตาย[n. exp.] (attrā kān t) EN: death rate FR: taux de mortalité [m]
อัตราคนตาย[n. exp.] (attrā khon ) EN: death rate ; mortality FR:
จำนวนตายของทารก[n. exp.] (jamnūan tāi) EN: infant mortality FR: mortalité infantile [f]
การเสียชีวิต[n. exp.] (kān sīa chī) EN: death ; fatality FR: mort [f] ; mortalité [f]
คางเหลือง[adj. (loc.)] (khāngleūang) EN: moribund ; mortally ill ; in a sorry state FR:
สถิติคนเกิดคนตาย[n. exp.] (sathiti kho) EN: vital statistics FR: statistiques de natalité et de mortalité [fpl]
เซียน[n.] (sīen) EN: saint ; wizard ; immortal FR:

mortal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ewig {adj} | das ewige Lebenimmortal | the immortal life
Säuglingssterblichkeit {f} [med.]infant mortality
Heidenangst {f}mortal fright
Todesangst {f}mortal fear
Todeswunde {f}mortal wound
Todsünde {f}mortal sin; deadly sin
Sterblichkeit {f}; Mortalität

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mortal
Back to top