ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ominous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ominous*, -ominous-

ominous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ominous (adj.) ที่เป็นลางร้าย See also: ที่เป็นลางบอกเหตุ Syn. foreboding, threatening
ominously (adv.) อย่างเป็นลาง
English-Thai: HOPE Dictionary
ominous(ออม'มะนัส) adj. เป็นลางร้าย,ไม่เป็นมงคล,เป็นลางสังหรณ์, See also: ominousness n., Syn. augural
English-Thai: Nontri Dictionary
ominous(adj) เป็นลางไม่ดี,เป็นลางสังหรณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The sea is ominous for us.ทะเลเป็นลางร้ายสำหรับเรา.
One year after his disappearance, ominous rumors began circulating.1 ปีหลังจากที่เขาหายตัวไป ก็เริ่มมีข่าวลือเสียหายกระจายออกไป
What an ominous comic book you readลูกอ่านการ์ตูนอะไร ทำไมเศร้าแบบนั้น
Catfish. I got this ominous feeling. Doesn't our future look dark?ยายปลาแมว ฉันรู้สึกถึงลางร้าย อนาคตของเรามันดูมืดมนจังเลย?
What's that ominous glow in the distance?เอ๊ะ นั่นแสงอะไรที่ถนน..
It's not as ominous as it seems.มันไม่ใช่รางร้ายอย่างที่เห็นหรอก
Why don't you just tell the guy to find another place to sleep? ! (robot playing ominous music)ทำไมไม่บอกหมอนั่นให้หาที่อื่นนอน ให้ดับดิ้นตายสิ งั้นนายมีปัญหาวัยเด็ก
They explain the name has been chosen for the ominous associations it will raise in America's enemies.เค้าอธิบายว่าทำไมเลือกชื่อนี้... ... เพื่อสร้างแนวร่วมขึ้น ข่มขวัญอดีตประเทศของอเมริกา
The explosion of violence in this township is an ominous sign for South Africa at the beginning of a week of planned protests and demonstrations by Inkatha.การจลาจลภายในเมืองยังคงดำเนินต่อไป ในแอฟริกาใต้ ในต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นการต่อต้านของพวก อินคาธ่าครับ
AND THERE ARE SEVERAL COMPETING THEORIES. ONE OF THE MORE OMINOUS CALLS IT "PHANTOM ENERGY."ดึงดูดเรื่องปกติที่ มีมวลที่มองไม่เห็นของ
Vague threats, ominous prophecies, disappearing tattoos.คำข่มขู่งี่เง่า การคาดเดาแบบร้ายๆ และรอยสักล่องหน
These all look like they're from the ominous decade.ทุกๆชิ้นดูเหมือนจะมาจากทศวรรษเเห่งโชคร้าย

ominous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蹇滞[jiǎn zhì, ㄐㄧㄢˇ ㄓˋ, 蹇滞 / 蹇滯] awkward; ominous; unfavorable
[hěn, ㄏㄣˇ, 哏] variant of 狠, fierce; ominous; also variant of 很, very
[sù, ㄙㄨˋ, 鷫] (ominous mythical bird); teal
不吉利[bù jí lì, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ㄌㄧˋ, 不吉利] ominous
不祥[bù xiáng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˊ, 不祥] ominous; inauspicious
[xiōng, ㄒㄩㄥ, 凶] ominous; inauspicious; famine; crop failure
不吉[bù jí, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ, 不吉] unlucky; inauspicious; ominous

ominous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
底気味悪い;底気味わるい[そこきみわるい, sokokimiwarui] (adj-i) strange; eerie; ominous
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P)
怪鳥;化鳥[けちょう;かいちょう(怪鳥), kechou ; kaichou ( kaichou )] (n) (See 鵺・1) suspicious bird; strange bird; eerie bird; ominous bird; apparition transformed into a bird
不吉[ふきつ, fukitsu] (adj-na,n) ominous; sinister; bad luck; ill omen; inauspiciousness; (P)
不気味(P);無気味[ぶきみ, bukimi] (adj-na,n) weird; ominous; eerie; uncanny; ghastly; (P)
不祥[ふしょう, fushou] (adj-na,n) disgraceful; inauspicious; ill-omened; ominous; scandalous
禍禍しい;禍々しい;曲が曲がしい;曲曲しい;曲々しい[まがまがしい, magamagashii] (adj-i) (1) (uk) ominous; sinister; unlucky; ill-omened; (2) annoying; (3) appearing to be true
縁起の悪い[えんぎのわるい, enginowarui] (adj-i) ominous; ill-omened; sinister

ominous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ahnungsvoll; ominös {adj} | ahnungsvollerer | am ahnungsvollstenominous | more omimous | most ominous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ominous
Back to top