ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

downbeat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *downbeat*, -downbeat-

downbeat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
downbeat (sl.) ง่ายๆ สบายๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lot of downbeats in there.ล็อตของคนแปลกในการมี
So, like, this is the new bass line, and this is matching up downbeats.นี่คือไลน์เบสใหม่ที่เราได้ และนี่คือระดับจังหวะที่ตรงกัน

downbeat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダウンビート[, daunbi-to] (n) downbeat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า downbeat
Back to top